Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

chucmungnammoi2020 đe

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.15 MB, 3 trang )

Bien.Soan : NGUYỄN ĐỨC ANH – DTY

KHAI BUÙT ÑAÀU XUAÂN CANH

TYÙ 2020.

𝐴𝑑
𝑎𝐷

𝐴𝑑
𝑎𝐷
𝑎𝑑
𝑎𝑑
𝑎𝑑
𝑎𝐷

“Học những gì mình thích – Thích những gì mình học”

trang số |1


Bien.Soan : NGUYỄN ĐỨC ANH – DTY
𝐴𝑑
𝑎𝐷
𝐴𝐷
𝑎𝑑

Câu hỏi 9:

“Học những gì mình thích – Thích những gì mình học”


trang số |2


Bien.Soan : NGUYỄN ĐỨC ANH – DTY

Câu hỏi 10:
“Học những gì mình thích – Thích những gì mình học”

trang số |3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×