Tải bản đầy đủ

hệ điều hành tran hanh nhi bài081 các mô hình bộ nhớ đơn giản sinhvienzone com

BÀI 8 : CÁC MÔ HÌNH BỘ NHỚ ĐƠN GIẢN


Cầp phát liên tục :Linker-Loader
Base & Bound

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

1


Mô hình Linker-Loader
test.exe

OS

0x3000

jump 0x5000

jump 0x2000

0x1000
test.exe

0x7000

0x3000
(base)

Tại thời điểm Link, giữ lại các đòa chỉ logic
Vò trí base của tiến trình trong bộ nhớ xác đònh được vào thời
điểm nạp : đòa chỉ physic = đòa chỉ logic + base
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

2


Mô hình Linker-LoaderBảo vệ ?Dời chuyển sau khi nạp ?
Không có vùng nhớ liên tục đủ lớn để chứa toàn bộ

tiến trình ?
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

3


Mô hình Base & Bound
OS

Test.exe
0x3000

Test.exe
jump 0x2000

jump 0x2000

0x1000


Tại thời điểm Link, giữ lại các đòa chỉ logic
Vò trí base , bound được ghi nhận vào 2 thanh ghi:
Kết buộc đòa chỉ vào thời điểm thi hành => tái đònh vò được :
đòa chỉ physic = đòa chỉ logic + base register
Bảo vệ : đòa chỉ hợp lệ  [base, bound]
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

Bound
0x7000
Base
0x3000

4


Mô hình Base & Bound


Kết buộc đòa chỉ tại thời điểm thi hành=> hỗ trợ của phần cứng
Physical
addrs

logical addrs

CPU

MMU

memory

Tiến trình tăng trưởng ? Vẫn là vấn đề cấp phát liên tục !
Chia sẻ ?
Phân biệt code và data ?
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×