Tải bản đầy đủ

hệ điều hành tran hanh nhi bài041 liên lạc giữa các tiến trình va đồng bộ hóa sinhvienzone com

BÀI 4 : LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN
TRÌNH
& VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ

CƠ CHẾ ?
TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA CÁC TIẾN TRÌN
VẤN ĐỀ
?
GỈAI
PHÁP ?

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

1


Nhu Cầu Liên Lạc
Q


 Chia sẻ thông tin
p
 Phối hợp tăng tốc độ xử lý

L

R

JOB
p
L

Q
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

2


Các Cơ Chế Liên Lạc


Signal
Không truyền được dữ liệu
Pipe
 Truyền dữ liệu không cấu trúc
Shared Memory
 Broadcast
 Mâu thuẫn truy xuất => nhu cầu đồng bộ hoá
Message
 Liên lạc trên môi trường phân tán


Socket
 Liên lạc trên nhiều môi trường khác biệt
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

3


Race condition
 P1 và P2 chia sẻ biến chung hits

hits = 0
time

P1

read hits (0)
hits = 0 + 1
hits = 1

P2
read hits (0)
hits = 0 + 1

 Kết quả cuối cùng không dự đoán được !
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

4


Miền găng (critical section)
P1
CS

read hits (0)
hits = 0 + 1

P2

read hits (0)
hits = 0 + 1

CS

CS là đoạn chương trình có khả năng gây ra hiện
tượng race condition
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

5


Giải pháp tổng quát
hits = 0
time

P1

P2
hits = hits + 1

hits = hits + 1

hits = 2
Bảo đảm tính “độc quyền truy xuất” miền găng
tại một thời điểm
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

6


Mô hình đảm bảo độc quyền truy xuất

Kiểm tra và dành quyền vào CS
CS;

Từ bỏ quyền sử dụng CS

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

7


Rendez-Vous
P2

P1
Job1;

Job2;

Laứm theỏ naứo baỷo ủaỷm trỡnh tửù thửùc hieọn Job1 Job2 ?
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

8


Giải pháp
P2

P1
Job1;

Job2;

Hai tiến trình cần trao đổi thông tin về diễn tiến
xử lý
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

9


Mô hình tổ chức phối hợp hoạt động giữa hài
tiến trình
P2

P1
Job1;

Báo
hiệu ;

SinhVienZone.com

Chờ ;
Job2;

https://fb.com/sinhvienzonevn

10


Bài toán đồng bộ hoá


Nhiều tiến trình chia sẻ tài nguyên
chung đồng thời :

Tranh chấp ?
Nhu cầu “độc quyền truy xuất” (mutual
exclusion)

Các tiến trình phối hợp hoạt động :Tương quan diễn tiến xử lý ?
Nhu cầu “hò hẹn” (rendez-vous)

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×