Tải bản đầy đủ

hệ điều hành tran hanh nhi bàí11 an toàn va bao ve hệ thống sinhvienzone com

BÀI 11 : An toàn và bảo vệ hệ thống


An toàn hệ thống (security):

Bảo vệ cái gì ?
Chiến lược ?

Bảo vệ hệ thống (protection)


Cơ chế kỹ thuật hỗ trợ thiết lập an toàn hệ thống

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


1


Các mối nguy hiểm

 Truy xuất bất hợp lệ
 thâm nhập
 thao tác lạm quyền

 “Núp bóng” truy xuất hợp lệ để phá hoại
 “trojan horse
 “Kẻ xấu thật sự”

 virus
 worm
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

2


Thiết lập an toàn cho hệ thống

 Kiểm đònh danh tính (Authentication)
 Xác đònh quyền hạn của người dùng(authorized)
 password ?

 Sử dụng cơ chế nào để thực hiện các chiến lược
kiểm tra an toàn?

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

3


Thuật ngữ
 objects : đối tượng cần được kiểm soát truy xuất


rights : Các khả năng thao tác trên một đối tượng
domains : tập các quyền truy xuất,

quyền truy xuất = <đối tượng, {quyền thao tác} >.
D1
SinhVienZone.com

D2


D3

https://fb.com/sinhvienzonevn

4


Ma traọn quyen truy xuaỏt
o b je c t
F1

F2

F3

M a ựy in

d o m a in
ủ o ùc

D1

ủ o ùc
in

D2
ủ o ùc

D3
D4

SinhVienZone.com

x ử ỷ ly ự

ủ o ùc

ủ o ùc

ghi

ghi

https://fb.com/sinhvienzonevn

5


Các cơ chế bảo vệ
 Cài đặt ma trận quyền truy xuất :

 Access Control List:
 Mỗi Object cómột ACL
Capabilities
 Mỗi Domain có một capabilities

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×