Tải bản đầy đủ

kỹ thuật điện hệ điều hành cấp phát vùng nhớ liêm tục sinhvienzone com

STT

Yêu cầu

1

A: 5.5MB

2

B: 9.27MB

3

C:1.01 MB

4
5

B
D: 11 MB


6
7
1. Giả

Hoàn
trả

C
E: 3.5 MB

sử bộ nhớ còn các vùng nhớ trống không liên tục như sau:

1MB, 3MB, 6MB, 10MB, 20MB.
a. Nếu dùng phân chia cố định với nhiều hàng đợi, có tồn tại hiện tượng phân
mảnh nội/ngoại không?
b. Nếu dùng phân chia cố định với một hàng đợi, có tồn tại hiện tượng phân
mảnh nội/ngoại không?

3. Có 1 hole lớn kích thước 40M. Hãy cấp phát động bộ nhớ cho các yêu cầu
của quá trình khi đã nạp A, B, C vào bộ nhớ với các giải thuật sau:
a.
b.
c.
d.

First Fit
Next Fit
Best Fit
d.Worst Fit

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×