Tải bản đầy đủ

hệ điều hành trần thị như nguyệt bài tập trangthaitientrinh sinhvienzone com

1. (Ví dụ trong slide chương 3)
Cho đoạn code sau
/* test.c */
int main(int argc, char** argv)
{
printf(“Hello world\n");
exit(0);
}
Biên dịch chương trình trong Linux: gcc test.c –o test
Thực thi chương trình test: ./test
Trong hệ thống sẽ có một tiến trình test được tạo ra, thực thi và kết thúc.
Hỏi: Chuỗi trạng thái của tiến trình test như thế nào?
Trả lời:

new
ready
running
waiting (do chờ I/O khi gọi printf)
ready
running
terminated

2.
Khi đoạn lệnh sau chạy, hỏi chuỗi trạng thái của tiến trình sẽ như thế nào
main()
{
int i=1;
while(i<100)
i = i+1; // increment i
cout << i; // print value of i
while(i>0)
i = i -1; // decrement i
cout << i; // print value of I
}

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


Trả lời:
New, Ready, Running, Waiting, Ready, Running, Waiting, Ready, Running, Terminated
3.
Cho đoạn chương trình sau:
int main(int argc, char** argv)
{
int a;
for (int i = 1; i < 5; i++)
{
if ( i % 2 == 0)
printf(“Hello world\n");
else a = 5*9;
}
exit(0);
}
Hỏi sau khi kết thúc thì chương trình đã nằm trong hàng đợi waiting bao nhiêu lần
3.
Nêu cụ thể các trạng thái của tiến trình?
/* test.c */
int main(int argc, char** argv)
{
printf(“Hello world\n");
scanf(“ Nhập c = %d”,&c);
exit(0);
}

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×