Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
Đỗ Hoàng Giao*, Nguyễn Anh Dũng*, Phạm Phùng Phương Nguyên*

TÓM TẮT
Mục tiêu: Quản lý tổng thể bệnh viện bằng vi tính hóa. Quản lý tốt công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Phương pháp: Xây dựng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện: Xây dựng mạng LAN tổng thể bệnh viện.
Tổ chức nhân sự và các giai ñoạn triển khai.
Kết quả: Xây dựng phần mềm từ tháng 8 năm 2008, xây dựng xong mạng LAN bệnh viện từ tháng 5/2009,
triển khai hoạt ñộng phân hệ ngoại trú, dược, tài chính kế toán từ tháng 01/2009, phân hệ xét nghiệm từ tháng -/2009, phân hệ nội trú từ 09/2009.
Kết luận: Triển khai “ứng dụng CNTT trong quản lý BV” thực sự cần thiết, có hiệu quả tốt. Tuy nhiên ñể
ñạt ñược hiệu quả ứng dụng này cần có sự quyết tâm của lãnh ñạo và tập thể CBCC bệnh viện.
Từ khóa: Quản lý bệnh viện. công nghệ thông tin

ABSTRACT
THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN HOSPITAL MANAGEMENT
AT NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Do Hoang Giao, Nguyen Anh Dung, Pham Phung Phuong Nguyen
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 13 – Supplement of No 6 - 2009: 377 - 381
Objectives: Manage the overall hospital using computerized. Good practice in management of healthcare.
Methods: - Set up overall hospital management software. - Install overall LAN hospital. - Personnel

allocation and the phased implementation.
Results: Setting up software from August 2008, the LAN has been finished on from 5/2009, implementing
outpatient, pharmaceutical, financial accounting modules in January 2009, laboratory module from --/2009,
inpatient module from September 2009.
Conclusions: Deploy "the application of information technology in hospital management" are really
necessary, effective. Furthermore, determination of both director boar and all hospital staff contributes much
benefit to this computerized hospital management project.
Key words: Information technology, hospital management
trong quản lý bệnh viện”.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự phát triển mạnh mẽ của CNTT đã mang lại
những thay ñổi to lớn trong ñời sống kinh tế - xã
hội. quản lý chất lượng bệnh viện là một trong
những mục tiêu quan trọng, trong đó CNTT là
một trong những ñiều kiện cần thiết ñể ñạt ñược
mục tiêu này. Do đó bệnh viện Nhân Dân Gia
Định đã quyết tâm triển khai “ứng dụng CNTT

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác khám chữa bệnh và quản lý nói chung
và công tác báo cáo nói riêng là một vấn ñề hết
sức cần thiết ñể nâng cao hơn nữa chất lượng, ñộ
chính xác, tính kịp thời cho công tác quản lý tại
bệnh viện và cho lĩnh vực ñiều trị y tế. Nhận thấy
ñược tầm quan trọng của công nghệ thông tin

* Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
Địa chỉ liên lạc: Ths. BS Nguyễn Anh Dũng ĐT: 0913.735.656Email: bsdung99@yahoo.com

377


trong y khoa, toàn thể nhân viên bệnh viện đã
tích cực tham gia vì mục ñích chung ñể phục vụ
bệnh nhân tốt hơn và ñể chất lượng bệnh viện
ngày càng ñược nâng cao.

Mục tiêu
Triển khai “Ứng dụng công nghệ thông tin
trong bệnh viện”


Cải tiến thủ tục hành chính
Quản lý tổng thể bệnh viện
Quản lý công tác khám chữa bệnh

Tổ chức thực hiện

Phân hệ khám chữa bệnh
Xem ñược bệnh sử cuả từng bệnh nhân một
cách nhanh chóng, toa thuốc rõ ràng, thông tin
các lần khám và ngày hẹn tái khám ñược thể hiện
lại khi cần thết
Phân hệ Viện phí
Thông tin thuốc và chỉ ñịnh ñược thể hiện
rõ ràng, không phải gõ lại từng thuốc và ñịch
vụ., giúp bệnh nhân thanh toán tiền nhanh
chóng ñối với từng loại ñối tượng ñã ñược cài ñặt
sẵn công thức.
Phân hệ dược:
Tự ñộng lấy toa thuốc từ danh mục thuốc
cuả bệnh viện, không phải nhập từng toa thuốc
ñể xác nhận xuất và bán thuốc cho bệnh nhân.
Thời gian bắt ñầu triển khai và khởi ñộng
dự án tháng 08/2008.

Xây dựng phần mềm
Xây dựng phần cứng
Tổ chức nhân sự
Các giai ñoạn triển khai

Cách thức tổ chức thực hiện
Xây dựng phần mềm
Theo các nhu cầu ñược ñưa ra từ bộ phận
quản lý và công tác khám chữa bệnh tại bệnh
viện, công ty phần mềm ñã xây dựng nên những
module cần thiết dựa trên nhu cầu từ bệnh viện.
Mô hình Tổng quát các phân hệ

NHÂN SỰ
TIỀN
LƯƠNG
DƯỢC
PHẨM

KHÁM
BỆNH

BÁO CÁO

TÀI SẢN
CỐ ĐỊNH

TÀI CHÁNH
KẾ TOÁN

Xây dựng phần cứng
Thiết kế hệ thống mạng LAN kết nối toàn
bệnh viện, sử dụng ñường truyền cáp quang

LÂM SÀNG

CẬN LÂM
SÀNG

VIỆN PHÍ
(nội trú +
ngoại trú)

Bệnh viện ñã tiến hành sử dụng hệ thống cáp
quang ñể ổn ñịnh ñường truyền dữ liệu, dung
lượng tải cao, và thống nhất các hệ thống mạng
riêng lẻ thành hệ thống lớn ñể tạo thuận lợi cho

378


việc quản lý và thống nhất hệ thống mạng toàn
bệnh viện
Xây dựng hạ tầng mạng kết nối hệ thống toàn
bệnh viện :
- Máy server chạy hệ ñiều hành và phần mềm
hỗ trợ
- Các máy trạm cho user
- Các thiết bị hỗ trơ: UPS, máy in, switch
Xây dựng hệ thống chống virus ñảm bảo hoạt
ñộng mạng ổn ñịnh

Để nắm ñược tính chất công việc riêng của
từng bộ phận, các buổi lấy ý kiến người sử dụng
ñược bệnh viện tổ chức cho từng bộ phận lên sử
dụng và ghi nhận vào các phiếu ñóng góp ý kiến
dựa trên các tiện ích sẵn có và bổ sung thêm cho
phù hợp với công việc.

* Chỉnh sửa chương trình
Phần mềm sau ñó ñược bổ sung theo yêu cầu
sử dụng và quản lý của bệnh viện.
* Kiểm tra sau khi chỉnh sửa
Bộ phận chuyên môn kiểm tra lại dựa trên
các phiếu ñóng góp ý kiến ñược lấy từ người sử
dụng.
* Tập huấn sử dụng
Sau khi ñã hoàn chỉnh các yêu cầu, phần
mềm ñược ñưa vào tập huấn trong giờ và ngoài
giờ làm việc cho nhân viên tất cả các bộ. Các
nhân viện chưa nắm rõ ñược chỉ dẫn từng bước
cho ñến khi sử dụng thành thạo.
* Triển khai từng phân hệ
Ngoại trú, Dược, Tài chính Kế Toán: triển
khai thử nghiệm ngày 18/12/2008 và triển khai
chính thức ngày 02/01/2009
Nội trú triển khai chính thức ngày 24/09/2009

Tổ chức nhân sự
Thành lập nhóm nhân sự CNTT dưới sự chỉ
ñạo trực tiếp của Ban Giám Đốc.
Xem xét lại tình hình nhân sự ở các bộ phận
có liên quan trực tiếp khi triển khai.hệ thống
phần mềm

Các giai ñoạn triển khai
Phần mềm trước khi ñưa vào sử dụng phải hội
ñủ tính chất công việc của bệnh viện và ñặc thù
riêng của từng bộ phận tiếp nhận, khám bệnh,
dược, viện phí, lâm sàng, Cận lâm sàng

* Các buổi họp giữa công ty và các bộ phận
liên quan
Các buổi họp hằng tuần ñược tổ chức giữa 2
bên : công ty và các bộ phận liên quan ñể ñưa ra
các vấn ñề còn vướng phải và cùng nhau tháo gỡ
* Lấy ý kiến sử dụng chương trình

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Việc triển khai “Ứng dụng CNTT trong bệnh
viện” quản lý ñược thông tin bệnh nhân, giúp
bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh,
giải phóng nhiều công ñoạn hành chánh, khi
triển khai ứng dụng CNTT bệnh viện có thể giải
quyết và báo cáo nhanh chóng theo từng ñối
tượng, dữ liệu thông tin bệnh nhân chỉ cần nhập
một lần từ khâu tiếp nhận, các phòng khám
không phải ghi lại thông tin bệnh nhân, tất cả
thông tin sẽ ñược in vào cuối ngày, bộ phận viện
phí không phải nhập lại từng công khai và dịch
vụ cho từng bệnh nhân mà có thể lấy số liệu với
một lần click chuột và dược không phải mất thời
gian nhập liệu vào ngày hôm sau và có thể phát
thuốc một cách chính xác theo từng toa thuốc
khớp với số liệu kiểm kê hàng ngày, tránh việc
thất thoát thuốc.

379


Hệ thống lưu giữ lại quá trình ñiều trị của
bệnh nhân, giúp cho quá trình quản lý dễ dàng
hơn.
Trong quá trình khám bệnh và nằm ñiều trị,
bộ phận quản lý có thể xem chi phí ñiều trị của
từng bệnh nhân và ñối với bệnh nhân có hoàn
cảnh khó khăn có thể tìm cách ñể giải quyết theo
hướng tốt nhất có lợi cho bệnh nhân.

Hiện tại số lượng bệnh nhân ngày càng tăng
lên, nhưng ñội ngũ bác sĩ ñã giải quyết nhanh
chóng, chính xác và ñạt chất lượng ñã làm hài
lòng bệnh nhân.
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
trong bệnh viện là việc rất quan trọng và cần
thiết, không chỉ làm hài lòng bệnh nhân mà còn
ñem lại lợi ích cho bác sỹ và nhà quản lý có số
liệu và thông tin chính xác.

Nhận xét chung ở các nghiệp vụ trước và sau khi triển khai phần mềm tại khu vực ngoại trú
Bộ phận
Tiếp nhận

Trước khi áp dụng phần mềm
Khi vào khám mỗi bệnh nhân phải ñược bấm một phiếu
theo dõi khám bệnh, nhân viên tiếp nhận khó biết ñược
các lần khám, và hẹn tái khám của bệnh nhân

Khám bệnh

Toa thuốc ghi tay, khó ñọc
Bác sĩ kê toa thuốc nhưng không biết ñược tổng chi phí
trên toa thuốc
Chưa xem ñầy ñủ ñược các quá trình ñiều trị của bệnh
nhân trước ñó
Bệnh nhân chưa biết ñược tiền thuốc mình phải mua

Dược

Sau khi phát thuốc cho bệnh nhân theo toa của bác sỹ,
toa thuốc ñược nhập lại và kiểm tra vào ngày hôm sau
Bệnh nhân mua thuốc phải ñợi nhập lại toa thuốc trước khi
mua thuốc

Viện phí

Phải nhập lại công khai cho từng bệnh nhân, tốn nhiều
thời gian

Báo cáo

Các số liệu phải mất thời gian tổng hợp từ nhiều nguồn số
liệu khác nhau

Sau khi áp dụng phần mềm
Thông tin bệnh nhân ñược nhập lần ñầu, các l.ần
khám sau chỉ việc nhập lại mã y tế sẽ lấy lại ñược
thông tin bệnh nhân, ngày hẹn tái khám, và một
số ghi chú mà bộ phận tiếp nhận muốn thông báo
cho các bác sĩ khám bệnh
Toa thuốc ñược in trên máy rõ ràng làm hài lòng
bệnh nhân.
Xem ñược chi phí bệnh nhân và ñiều chỉnh thuốc
cho hợp lý
Xem lại ñầy ñủ các quá trình ñiều trị cho bệnh
nhân một cách nhanh chóng
Hỗ trợ bác sỹ lấy lại toa thuốc cũ ñối với các bệnh
mạn tính
Bác sỹ có thể cho bệnh nhân biết số tiền của toa
thuốc
Không phải nhập lại toa thuốc
Có thể xem lại toa thuốc phục vụ cho việc nghiên
cứu của khoa dược
Toa thuốc ñược truyền xuống nhà thuốc, nhân
viên không phải nhập lại toa thuốc giảm thời gian
chờ ñợi cho bệnh nhân
Tất cà thông tin ñược chuyển xuống tài vụ mà
không cần nhập lại, giảm thời gian chờ ñợi cho
bệnh nhân
Các báo cáo ñược xử lý nhanh chóng, chính xác
theo từng dịch vụ và ñối tượng
Các số liệu ñược lưu trữ sẵn và có thể tổng hợp
theo từng ngày, tháng, năm một các rõ ràng

Thời gian sau khi triển khai phần mềm
Thời gian trung bình bệnh nhân nộp sổ khám bệnh, phân phòng khám, nhập thông tin và trả sổ:
trước 10giờ là 20’; sau 10giờ là 5-10’ (do số bệnh nhân tập trung cao ñiểm trước 10 giờ sáng), thời gian
này rút ngắn hơn
Phòng khám việc kê toa, chỉ ñịnh Cân lâm sàng cũng ñược thực hiện nhanh chóng, rõ ràng và xem
ñược bệnh sử cuả bệnh nhân ñể có hướng ñiều trị thích hợp
Công khai tài chánh ñối với từng ñối tượng bệnh nhân ñuợc nhanh chóng, rút ngắn thời gian và
khối lượng công việc.

380


Dược
Toa thuốc ñuợc truyền online xuống phòng khám, dược sĩ kiểm tra tại chỗ, phát hiện kịp
thời nếu có thiếu sót trong kê toa.
Không phải nhậo lại từng loại thuốc
Toa thuốc ñược cho theo danh mục thuốc cuả bệnh viện.
Quản lý và theo dõi thuốc hết hạn sử dụng
Dự trù thuốc cho toàn bệnh viện

Lâm sàng
Ghi nhận lại diễn biến từng bệnh nhân, tổng hợp thuốc nhanh chóng theo y lệnh bác sĩ
cho mà không phải cộng tay từng loại thuốc, theo dõi việc thu viện phí thuốc và các dịch vụ,
tiền giường và các chi phí khác khi bệnh nhân nằm ñiều trị ở từng khoa, in phiếu ra viện khi
bệnh nhân xuất viện

Cận lâm sàng
Thông tin hành chánh cuả bệnh nhân ñược nhập từ bộ phận tiếp nhận phòng khám, bộ
phận CLS chỉ chọn tên bệnh nhân và nhập kết quả.

Bộ phận quản lý
có thể theo dõi tình hình khám chữa bệnh và luân chuyển bệnh hay tăng cường nhân sự
nếu phòng khám quá tải, xem các báo cáo ñịnh kỳ và hoạt ñộng khám chữa bệnh tại bệnh
viện, xem tình hình hoạt ñộng viện phí và chi tiết của từng bệnh nhân.

Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai phần mềm quản lý
Thuận lợi
Toàn thể nhân viện bệnh viện ñều chung mục ñích tiến hành tin học hoá toàn bệnh viện.
Được sự quan tâm và ủng hộ từ phía Ban Giám Đốc.
Khó khăn
Một số nhân viên chưa quen với việc sử dụng máy vi tính trong công việc nên gặp khó
khăn trong việc tập huấn và khi sử dụng.
→ Để khắc phục khó khăn và sai sót gặp phải khi triển khai, bệnh viện ñã tổ chức các buổi rút
kinh nghiệm ñể mọi người có thể trao ñổi và giúp ñỡ lẫn nhau giải quyết các vấn ñề gặp phải
Để hỗ trợ cho bệnh nhân và nhân viên trong việc khám chữa bệnh, các qui trình khám
chữa bệnh ñược áp dụng tại khoa khám theo từng ñối tượng.

KẾT LUẬN
Triển khai “ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý Bệnh viện” thực sự cần thiết và
có hiệu quả tốt trong công tac quan ly bênh viên. Tuy nhiên ñể ñạt ñược thành công trong việc
“Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện” cần có sự quyết tâm của
lãnh ñạo và tập thể Cán bộ công chức bệnh viện.

381Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×