Tải bản đầy đủ

Bài giảng bộ môn Siêu âm tim: Sinh lý chu chuyển tim và siêu âm doppler tim

 SINH LÝ CHU CHUYỂN TIM

 VÀ SIÊU ÂM  DOPPLER TIM

TS. Nguyễn Thị Bạch Yến 


 Đại cương 
Tim hoạt động thành chu kỳ :chu chuyển tim 
Biểu hiện của chu chuyển tim:
 Hoạt động điện: ĐTĐ
 Cơ học 
 Co và giãn  cơ tim ­ Mỏm tim đồ 
Đóng mở các van tim: Tiếng tim
 Huyết động: thay đổi áp lực, thể tích trong các 
buồng tim: Tống máu đi, hút máu về: 
 Mạch đập, Động mạch cảnh đồ.
 Hình ảnh siêu âm ­Doppler tim  


 SINH LÝ CHU CHUYỂN TIM

Các giai đoạn của chu chuyển tim 
1. Nhĩ thu, đẩy máu xuống thất (a)
2. Co đồng thể tích (b)
3. Tống máu nhanh (c)                       Tâm thu 
4. Tống máu chậm (d)
5. Giãn đồng thể tích (e)
6. Đổ đầy thất  nhanh (f)
  Tâm trương
7. Đổ đầy thất chậm (g)
1.   Nhĩ thu, đẩy máu xuống thất (a)
    


Các hiện tượng trong chu chuyển tim 

 


thì tâm thu và tâm trương
về điện học 

Thì tâm thu
Khử cực và tái cực
Đoạn QT

Thì tâm trương
Nghỉ về điện học 
Phần còn lại (T­ Q)


THèTMTHUVTHèTMTRNG
S inhlýhọc
Timmạc hhọc
Tâm -Co đồng thể
Từ ĐHL (M1) - ĐC (A2)
thu
tích(b)
( T1 T2)
-Tống máu nhanh
ưCo đồng thể tích


(c) -Tống máu
(b)
chậm (d)
-Tống máu nhanh (c)
- Giãn ĐTT (e)
-Tống máu chậm (d)
- Giai đoạn đổ
đầy thất nhanh (f)
Tâm - Giai đoạn đổ
trương đầy chậm (g)
-Nhĩ bóp (a)

Từ ĐC (A2)- ĐHL( M2)
- Giãn ĐTT (e)
- Đổ đầy nhanh,


THÌ TÂM THU VÀ THÌ TÂM TRƯƠNG

Sinh lý học

Tim mạch học


 THÌ TÂM TRƯƠNG (TIM MẠCH HỌC)
ĐC

MHL

relaxation
compliance

Giãn ĐTT­ đổ đầy nhanh­ đổ đầy chậm­ nhĩ thu


ALtiathttrỏiVmaxV1/2
úngHLMMCúngMCMHLúng
HL
.ngha
Wigger
.ngha
lõmsng

Tâmthu

Tâmtrương

Tâmthu
Co ĐTT

Tống máu

Tâmtrương
Giãn ĐTT

.ngha

Đổ đầy
nhanh

Tâmthu

Brutsaert

Co bóp

Giãn
TTr

Nhĩ
thu

T.trương
Giãn

Khả năng
nhận máu


 các hiên tương về cơ  học
tâm thu vàthì tâm trương (TM) 

Thì tâm thu
Cơ tim co lại
Thành tim dày lên 
Đóng các van nhĩ thất
Mở các van tổ chim
Máu đi vào động mạch
thất 
Mỏm tim nẩy lên
xuống
Nghe thấy tiếng thứ nhất 

Thì tâm trương
Cơ tim giãn ra  
Thành tim mỏng đi
Đóng các van tổ chim
Mở các van nhĩ thất 
Máu từ nhĩ xuống 
Mỏm tim chìm 
Tiếng thứ hai


biểu hiện của chu chuyển tim

Siêu âm­ Doppler


biểu hiện của chu chuyển tim trên siêu âm TM qua 
van ĐMC


Biểu hiện của chu chuyển tim
 trên siêu âm TM qua van Hai lá 


Biểu hiện của chu 
chuyển tim 
trên siêu âm  TM 
qua thành tim 


Biểu hiện của chu chuyển tim trên siêu âm Doppler van hai lá


Biểu hiện của chu chuyển tim 
trên siêu âm Doppler van hai lá và van ĐMC


Đo một số thông số 
sinh lý trên siêu âm 
 TGTTM
         TGTMTT


Đo các thông số sinh lý 
trên siêu âm ­ Doppler 
b= ET;  c= IVC; d= IVR

c          d


Các giai đoạn của chu chuyển tim 

trên siêu âm ­ Doppler 
   a  b  c     d   e  f   g  a


Đo các thông 
số sinh lý trên 
siêu âm ­ 
Doppler mô 
(TDI)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×