Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thay đổi nồng độ D-dimer huyết tương ở bệnh nhân xơ gan

08): 64,3% BN
xơ gan có nồng độ D-dimer vượt ngưỡng
bình thường [5], cũng phù hợp với kết

quả của Li Y và CS (2017): nồng độ
D-dimer trung bình ở 703 BN xơ gan là
800 ± 1.480 ng/ml [3].
Cơ chế tăng ly giải fibrin dẫn đến tăng
nồng độ D-dimer ở BN xơ gan rất phức
tạp, liên quan đến mất cân bằng của hệ
thống ly giải fibrin (gia tăng chất hoạt hóa
plasminogen do giảm chuyển hóa ở gan
bởi suy gan, suy giảm các chất ức chế
hoạt hóa plasminogen), cũng như có vai
trò của nhiễm khuẩn, cổ trướng và đông
máu rải rác lòng mạch [2, 3].
41
41


T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 2-2018

Bảng 3: Nồng độ D-dimer huyết tương theo mức độ xơ gan.
Mức độ xơ gan

Nồng độ D-dimer (ng/ml)

Child-Pugh A

Child-Pugh B

Child-Pugh C

(n = 16)

(n = 17)

(n = 21)

519,3 ± 355,2

841,1 ± 1.340,7

2.691,1 ± 1.735,4

p

pA-B > 0,05; pB-C < 0,05; pA-C < 0,05

Nồng độ trung bình D-dimer huyết thanh tăng dần theo mức độ xơ gan từ 519,3 ±
355,2 ng/ml ở nhóm xơ gan Child-Pugh A lên 2.691,1 ± 1.735,4 ng/ml ở nhóm xơ gan
Child-Pugh C (p < 0,05). Kết quả của chúng tôi tương tự kết quả của Violi F và CS
(1995) trên 41 BN xơ gan: giá trị trung vị của nồng độ D-dimer thấp nhất ở nhóm xơ
gan Child-Pugh A là 95,5 (39 - 143), tăng lên 113 (38 - 1.880) ở nhóm xơ gan
Child-Pugh B và tăng cao nhất ở nhóm xơ gan Child-Pugh C là 1.453 (491 - 2.206), sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,001) [6]. Nghiên cứu của Primignani M và CS
(2008) trên 43 BN xơ gan có biến chứng xuất huyết tiêu hóa cũng cho kết quả nồng độ
D-dimer trung bình tăng cao có ý nghĩa cùng với mức độ nặng của bệnh gan (127,38 ±
2,13; 155,89 ± 3,29 và 432,3 ± 2,9 ng/ml, tương ứng cho xơ gan Child-Pugh A, B và C;
p < 0,05) [4]. Như vậy, nồng độ D-dimer tăng cao trong máu là một trong những dấu
hiệu cho biết tình trạng nặng của bệnh gan.
Bảng 4: Mối tương quan giữa nồng độ D-dimer máu với các thông số đánh giá chức


năng gan và điểm Child-Pugh.

Nồng độ D-dimer
(ng/ml)

Các biến tương quan

Hệ số tương quan (r)

p

Albumin (g/l)

-0,25

> 0,05

Bilirubin toàn phần (µmol/l)

0,28

> 0,05

Tỷ lệ prothrombin (%)

-0,36

< 0,05

Điểm Child-Pugh

0,54

< 0,01

Nồng độ D-dimer tương quan nghịch với tỷ lệ prothrombin (r = -0,36; p < 0,05),
tương quan thuận khá chặt với điểm Child-Pugh (r = 0,54; p < 0,01). Nghiên cứu của
Li Y và CS (2017) cũng nhận thấy có mối tương quan thuận giữa nồng độ D-dimer với
điểm Child-Pugh (r = 0,219; p < 0,05) [3]. Kết quả này khẳng định thêm ảnh hưởng của
tình trạng suy chức năng gan đến thay đổi nồng độ D-dimer huyết tương.
42


T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 2-2018
KẾT LUẬN
Nghiên cứu nồng độ D-dimer máu ở
54 BN xơ gan, chúng tôi nhận thấy:
- Nồng độ D-dimer máu ở BN xơ gan
là 1.465,2 ± 1.951,9 ng/ml, mức tăng cao
nhất thấy ở nhóm xơ gan Child-Pugh C
(2.691,1 ± 1.735,4 ng/ml).
- 70,4% BN xơ gan có tăng nồng độ
D-dimer ≥ 500 ng/ml.
- Nồng độ D-dimer máu tương quan
thuận khá chặt với điểm Child-Pugh
(r = 0,54; p < 0,01).
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Dai J, Qi X, Li H et al. Role of D-dimer in
the development of portal vein thrombosis in
liver cirrhosis: A meta-analysis. Saudi J
Gastroenterol. 2015, 21, pp.165-174.

2. Ferro D, Celestini A, Violi F. Hyperfibrinolysis
in liver disease. Clin Liver Dis. 2009, 13 (1),
pp.21-31.
3. Li Y, Qi X, Li H et al. D-dimer level for
predicting the in-hospital mortality in liver cirrhosis:
A retrospective study. Experimental and
Therapeutic Medicine. 2017, 13 (1), pp.285-289.
4. Primignani M, Dell'Era A, Bucciarelli P et al.
High-D-dimer plasma levels predict poor
outcome in esophageal variceal bleeding. Dig
Liver Dis. 2008, 40, pp.874-881.
5. Spadaro A, Tortorella V, Morace C et al.
High circulating D-dimers are associated and
hepatocellular carcinoma in liver cirrhosis.
World Journal of Gastroenterology. 2008, 14
(10), pp.1549-1552.
6. Violi F, Ferro D, Basili S et al. Association
between low-grade disseminated intravascular
coagulation and endotoxemia in patients with
liver cirrhosis. Gastroenterology. 1995, 109,
pp.531-539.

43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×