Tải bản đầy đủ

Bài giảng Bệnh của tuyến giáp


2
3

tuyÕn gi¸p tr¹ng

1

3

4

1. Vá x¬; 2. Nang tuyÕn; 3. ChÊt keo
gi¸p tr¹ng; 4. TÕ bµo nang (BiÓu

5

m« vu«ng ®¬n); 5. Mao m¹ch m¸u.


Nhuộm HMMD của TG bình thường: TB C

dương tính với calcitonin


Tế bào đợi dạng đặc


Tuyến giáp có màu đen sau điều trị
amiodarone


Nang giáp móng chứa chất gelatin


Dưới lưỡi
Lưỡi
X. Móng
Trước thanh quản
TG bình thường
Dưới x. ức

Sơ đồ vị trí có thể gặp tuyến giáp lạc chỗ
vùng cổ


Nang khe mang


Viêm hạt tuyến giáp


Palpation thyroidisis


Đại thể của VTG Hashimoto


VTG Hashimoto


VTG Hashimoto: xơ hóa, teo, DSVảy
VTG Hashimoto kèm theo nang khe mang


VTG Hashimoto kèm theo nang khe mang


VTG Riedel


VTG Riedel


Bướu giáp nhân hỗn hợp


Bướu giáp nhân hỗn hợp có quá sản tế bào
nang


QS lan tỏa TG trong Basedow


QS lan tỏa TG trong Basedow


QS dạng nhú lồi vào trong lòng tuyến giãn
rộng


Nang lympho kèm theo tâm mầm trong
Basedow: chú ý chất keo tuyến giáp


QS nốt với nang thứ phát và vùng chảy máu


QS nốt: nốt không có vỏ xơ bao quanh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×