Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và Cận lâm sàng của bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống điều trị tại khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (147.36 KB, 6 trang )

h giá rối loạn thận là rất cần
thiết và có giá trị. Bệnh thận lupus là một yếu
tố tiên lượng quan trọng hàng đầu đối với
bệnh nhân nhưng không phải lúc nào cũng đi
đôi với bệnh cảnh lâm sàng [8]
- Kết quả xét nghiệm một số chỉ số sinh hoá
máu: Số bệnh nhân có ure huyết tăng:
20,00%; creatinin tăng: 14,30%, SGOT tăng:
17,15% và SGPT tăng: 11,43% (bảng 9).
Trong kếưt quả này chúng tôi quan tâm nhiều
đến vấn đề tăng ure và creatinin huyết của
bệnh nhân, kết quả này chứng tỏ trên những
bệnh nhân có viêm cầu thận mạn tính hoặc

89(01/2): 15 - 20

hội chứng thận hư dẫn đến suy giảm chức
năng của thận. Đối với sự thay đổi men gan,
trong kết quả của chúng tôi chưa đủ để khẳng
định trên những bệnh nhân có tổn thương gan
do bệnh lupus đỏ hệ thống ? mặc dù biểu hiện
tổn thương gan do bệnh lupus đỏ hệ thống đã
được đề cập trong một số nghiên cứu khác
[2], [3], [10].
Tổn thương gan, thận.
Với biểu hiện lâm sàng và tổ hợp các kết kết
quả xét nghiệm cho thấy có 57,14% bệnh
nhân viêm cầu thận cấp, 5,71% bệnh nhân
thận hư và 17,15% bệnh nhân viêm gan. Kết
quả này phù hợp với các kết quả đã công bố,
bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống có tỷ lệ tổn


thương thận từ 50-70,00% và tổn thương gan
từ 15-30,00% [7], [8].
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết luận: Qua nghiên cứu 35 bệnh nhân bị
bệnh lupus đỏ hệ thống điều trị tại khoa Da liễu
BV ĐKT W Thái Nguyên, chúng tôi có một số
kết luận sau:
- Bệnh gặp ở nữ nhiều hơn nam, với tỷ lệ
nữ/nam là 11/1
- Độ tuổi thường gặp từ 36-45 (60,00%)
- Tổn thương ban đỏ hình cánh bướm (94,28%),
rụng tóc (85,00%), đau khớp (91,42%), sốt
(82,85%) tổn thương niêm mạc: 25,71%, mệt
mỏi kéo dài: 94,28%
- Số bệnh nhân có hồng cầu giảm: 31,42%;
Hgb giảm: 48,58%, bạch cầu giảm 34,30% và
tiểu cầu giảm: 17,15%
- Bệnh nhân viêm cầu thận 57,14%, thận hư
5,71%, viêm gan 17,15%
Khuyến nghị: Trên lâm sàng khi bệnh nhân
có các dấu hiệu của bệnh lupus ban đỏ hệ
thống cần phải được thăm khám thận trọng, tỷ
mỷ, kỹ càng đồng thời tiến hành các xét
nghiệm đánh giá chức năng của tất cả các hệ
cơ quan, đặc biệt gan và thận.
19

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vnPhạm Công Chính

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Phạm văn Hiển (2010), Thông tin cập nhật về
chẩn đoán và điều trị bệnh Lupus ban đỏ và bệnh
vảy nến.
[2]. Nguyễn Thị Lai (1985), Đặc điểm lâm sàng
và sinh học qua 50 trường hợp bệnh nhân Lupus
ban đỏ tại Viện Da liễu Trung ương, Luận văn
Bác sỹ nội trú, Trường đại học Y Hà Nội.
[3]. Nguyễn Bích Ngọc (1999), Một số đặc điểm
lâm sàng và xét nghiệm trên bệnh nhân Lupus ban
đỏ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Luận án tốt
nghiệp Bác sỹ CK cấp II, Trường đại học Y Hà Nội.
[4]. Nguyễn Xuân Sơn (1995), Nghiên cứu lâm
sàng và điều trị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống tại
Bệnh viện Đa khoa Viêt-Tiệp Hải Phòng (19751994), Luận án PTS khoa học Y- Dược, Trường
đại học Y Hà Nội.

89(01/2): 15 - 20

[5]. D'Cruz DP, Khamashta MA, Hughes GR
(2007), Systemic lupus erythematosus.
[6]. Hopkinson N. (1992), Epidemiology of
systemic lupus erythematosus, Ann Rheum Dis,
December; 51(12): 1292–1294.

[7]. Thomas B. Fitzpatricks (2005), Clinical
Dermatology, Dedical , Publising Division, Fifth
Edition, Mc Graw Hill, 384-391.
[8]. Harrison's Internal Medicine (2011), 17th ed.
Chapter 313, Systemic Lupus Erythematosus,
Accessmedicine, 08-06.
[9]. James, William; Berger, Timothy; Elston,
Dirk (2005), Andrews' Diseases of the Skin:
Clinical Dermatology, (10th ed.), Saunders.
[10]. Rahman A, Isenberg DA (February 2008),
"Systemic lupus erythematosus", N. Engl. J. Med.
358 (9): 929–39.

SUMMARY
STUDYING CHARACTERISTICS OF CLINIC AND TESTS ON PATIENTS
WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) TREATED AT THE
DEPARTMENT OF DERMATOLOGY OF THAI NGUYEN NATIONAL
GENERAL HOSPITAL
Pham Cong Chinh*
College of Medicine and Pharmacy - TNU

Objective: to describe characteristics of clinic and tests on patients with Systemic Lupus
Erythematosus.
Subjects: 35 patients with Systemic Lupus Erythematosus treated at the Department of
Dermatology of Thai Nguyen National General Hospital.
Method: cross sectional study.
Results: Systemic Lupus Erythematosus occur primarily in female patients (91.42 %), and at the
age from 26 to 45 years old (77.14%). Butterfly rash, hair loss, joint pain, fever, mucosal lesions,
prolonged fatigue, glomerulonephritis, kidney failure, hepatitis, reduced RBC, reduced Hgb,
reduced WBC and reduced platelet are clinical lesion manifestations and account for 94.28%,

85.00%, 91.42%, 82.85%, 25.71%, 94, 28%, 57.14%, 5.71%, 17.15%, 31.42%; 48.58%, 34.30%
and 17. 15% consecutively.
Keywords: Systemic Lupus Erythematosus, characteristics of clinic, tests, treat, dermatology

*

20

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn×