Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Nghiên cứu quy trình gây miễn dịch tạo kháng thể IgY kháng vi khuẩn (vibrio cholerae) trên gà mái

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (411.23 KB, 7 trang )

ễn dịch, mẫu huyết thanh gà thuộc lô số
5 (gây miễn dịch với nồng độ kháng nguyên
cao nhất, tương ứng với mật độ vi khuẩn 3
x 1010 CFU/ml) cho kết quả mật độ quang
học của các giếng phản ứng cao hơn rõ rệt
so với những lô gà được gây miễn dịch còn
lại (p < 0,05). Như vậy có thể thấy, quy trình
gây miễn dịch sử dụng trong nghiên cứu
này đã có tác dụng kích thích gà mái tạo ra
được kháng thể IgY kháng VKT. ên cạnh
đó, trong phạm vi dải nồng độ kháng
nguyên VKT sử dụng để gây miễn dịch (thể
hiện bằng mật độ vi khuẩn từ 0,375 x 1010 3 x 1010 CFU/ml), cường độ đáp ứng tạo
kháng thể có xu hướng tỷ lệ thuận với nồng
độ kháng nguyên sử dụng gây miễn dịch.

OD 450 (nm)

hình chữ U của khay nhựa 96 giếng. Khay
phản ứng được giữ ở nhiệt độ phòng trong
1 giờ, sau đó để lắng tự nhiên ở 40C qua
đêm. Hiện tượng ngưng kết vi khuẩn được
đánh giá là dương tính khi quan sát thấy
hình ảnh đám ngưng kết, âm tính khi vi
khuẩn (không bị ngưng kết) lắng tự nhiên
xuống trung tâm của đáy giếng.

Độ pha loãng kháng thể (x 1.000)
Hình 2: Phản ứng ELISA phát hiện IgY
kháng VKT (từ lòng đỏ trứng gà).


4


TẠP CHÍ Y – DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 1 - 2013

Kháng thể IgY phân lập từ lòng đỏ trứng
gà được pha loãng thành những nồng độ
khác nhau, sau đó thực hiện phản ứng
ELISA để xác định sự có mặt của kháng thể
IgY kháng VKT trong lòng đỏ trứng. Phản
ứng ELISA cho kết quả dương tính với mẫu
kháng thể IgY phân lập từ trứng của gà
được gây miễn dịch với kháng nguyên VKT
(ngay cả ở mức pha loãng 1/4.000), trong
khi mẫu đối chứng âm (kháng thể phân lập
từ trứng của gà không gây miễn dịch)
không có phản ứng với kháng nguyên VKT.
Trong số các kháng thể có trong máu
gà, một lớp kháng thể có cấu trúc phân tử
tương tự như kháng thể IgG ở động vật có
vú, được vận chuyển tích cực từ gà mái
sang lòng đỏ trứng do gà mái đẻ ra, lớp
kháng thể này được gọi là IgY (yolk
immunoglobulin), đó chính là nguồn gốc
của kháng thể IgY trong lòng đỏ trứng.
Bằng phương pháp gây miễn dịch trên gà
mái và thu thập kháng thể IgY từ lòng đỏ
trứng do gà được gây miễn dịch đẻ ra, Tim
Sunnary và CS (2011) thu được kháng thể
IgY kháng trực khuẩn mủ xanh, có tác dụng

ức chế trực khuẩn mủ xanh trên mô hình
vết thương bỏng thực nghiệm gây nhiễm
trực khuẩn mủ xanh [2]. Tương tự, nhóm
nghiên cứu của Hoàng Trung Kiên và CS
(2010) đã thu được IgY từ lòng đỏ trứng gà
kháng vi khuẩn E. ictaluri (gây bệnh mủ gan
cá tra) [1]. Theo Kazuyuki H và CS (2010),
IgY đặc hiệu với VKT có nguồn gốc từ lòng
đỏ trứng gà được chứng minh có tác dụng
bảo vệ trên mô hình chuột nhắt trắng sơ
sinh nhiễm VKT [6]. Trong nghiên cứu này,
sự có mặt của kháng thể IgY đặc hiệu trong
huyết thanh gà sau khi gây miễn dịch với
kháng nguyên VKT, cũng như trong lòng đỏ
trứng của gà được gây miễn dịch là cơ sở
khoa học quan trọng để chúng tôi tiến hành

phân lập kháng thể IgY kháng VKT trong
lòng đỏ trứng gà, trên cơ sở đó có thể khảo
sát hoạt tính sinh học, tác dụng bảo vệ của
kháng thể này trên mô hình động vật gây
nhiễm VKT.
2. Hoạt tính ngƣng kết VKT của kháng
thể IgY.

Hình 3: Phản ứng ngưng kết VKT bởi
kháng thể IgY trong môi trường lỏng.
(A: khay 96 giếng thực hiện phản ứng
ngưng kết với các độ pha loãng kháng thể
khác nhau; B (IgY phân lập từ lòng đỏ trứng

của gà được gây miễn dịch): phản ứng
ngưng kết dương tính: hình ảnh đám vi
khuẩn ngưng kết tại đáy giếng phản ứng; C:
phản ứng ngưng kết âm tính: vi khuẩn lắng
tự nhiên xuống đáy giếng phản ứng)
Phản ứng ngưng kết vi khuẩn thực hiện
trong phiến nhựa 96 giếng có đáy hình chữ
U. Kết quả: IgY phân lập từ lòng đỏ trứng
của gà được gây miễn dịch với kháng
nguyên VKT có khả năng gây ngưng kết
VKT trong môi trường lỏng. Hiệu giá kháng
thể ngưng kết được xác định là 1/512 với
dung dịch chứa kháng thể IgY phân lập từ
lòng đỏ trứng (của gà được gây miễn dịch)
bằng phương pháp tủa lipid với nước cất
lạnh; nồng độ protein trong dung dịch sau
tủa lipid là 0,8 mg/ml (số liệu không trình
bày trong bài báo này).

5


TẠP CHÍ Y – DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 1 - 2013

Cùng với kết quả phản ứng ELISA xác
định sự có mặt của kháng thể IgY kháng
VKT trong lòng đỏ trứng gà, kết quả dương
tính của phản ứng ngưng kết VKT trong
môi trường lỏng bởi kháng thể IgY phân lập
từ lòng đỏ trứng (của gà được gây miễn

dịch) giúp cung cấp thêm một cơ sở khoa
học quan trọng để chúng tôi kết luận: có thể
ứng dụng phương pháp gây miễn dịch trên
gà mái bằng kháng nguyên VKT để sản
xuất kháng thể IgY kháng VKT, bằng cách
phân lập kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng
của gà được gây miễn dịch. Tuy nhiên,
trong phạm vi đề tài nghiên cứu này, chúng
tôi chưa chứng minh được tác dụng bảo vệ
của kháng thể IgY kháng VKT; mặt khác, để
thu được kháng thể IgY kháng VKT với hiệu
giá cao, cần có những nghiên cứu tiếp theo
thực hiện tối ưu hóa quy trình phân lập
và/hoặc tinh sạch kháng thể từ lòng đỏ trứng.

2. Tim Sunnary, Đỗ Minh Trung, Lê Thu
Hồng, Lê Văn Đông. Tác dụng in vivo của kháng
thể IgY kháng trực khuẩn mủ xanh trên vết
thương bỏng thực nghiệm nhiễm trực khuẩn mủ
xanh. Tạp chí Y dược học quân sự. 2011, 36 (8),
tr.44-49.

KẾT LUẬN

7. Lee CK, Weltzin R, Soman G. Oral
administration of polymeric immunoglobulin A
prevents colonization with Vibrio cholerae in
neonatal mice. Infection and Immunity. 1994, 62 (3),
pp.887-891.


Gây miễn dịch cho gà mái với kháng
nguyên VKT (V. cholerae) bất hoạt bằng
nhiệt có khả năng kích thích đáp ứng tạo
kháng thể IgY kháng VKT sau khi gây miễn
dịch 1 tuần.
Kháng thể IgY kháng VKT có thể phân
lập được từ lòng đỏ trứng của gà mái được
gây miễn dịch với kháng nguyên VKT.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hoàng Trung Kiên, Đỗ Khắc Đại, Nguyễn
Ngọc Tuấn. Nghiên cứu chế tạo kháng thể
kháng Edwardsiella ictaluri gây bệnh mủ gan ở
cá tra bằng công nghệ tạo kháng thể IgY gà.
Tạp chí Thông tin Y dược. 2010, 3, tr.71-76.

3. De S, Chaudhuri A, Dutta P. Doxycycline
in the treatment of cholera. Bull. World Health
Organ. 1976, 54, pp.177-179.
4. Greenough WB, Rosenberg IS, Gordon RS.
Tetracycline in the treatment of cholera. The Lancet.
1964, 283 (7329), pp.355-357.
5. Huu Dat Tran, Munirul Alam, Nguyen Vu
Trung. Multi-drug resistant Vibrio cholerae O1
variant El Tor isolated in northern Vietnam
between 2007 and 2010. J Med Microbiol. 2012,
61 (Pt 3), pp.431-437.
6. Kazuyuki H, Hideyuki A, Koji U. Passive
oral immunization by egg yolk immunoglobulin
(IgY) to Vibrio cholerae effectively prevents
cholera. Acta Medica Okayama. 2010, 64 (3),

pp.163-170.

8. Osek J, Svennerholm Ann, Holmgren J.
Protection against Vibrio cholerae El Tor infection
by specific antibodies against mannose-binding
hemagglutinin pili. Infection and Immunity. 1992,
60 (11), pp.4961-4964.
9. Yu L, Zhou Y, Wang R. Multiple antibiotic
resistance of Vibrio cholerae serogroup O139
in China from 1993 to 2009. PLoS ONE. 2012,
7 (6), e38633.

Ngµy nhËn bµi: 2/11/2012
Ngµy giao ph¶n biÖn: 28/11/2012
Ngµy giao b¶n th¶o in: 28/12/2012

6


TẠP CHÍ Y – DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 1 - 2013

7×