Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu khả năng phục hồi da đầu sau phẫu thuật lấy da mảnh mỏng điều trị tổn thương bỏng sâu

NGHIªN C U KH¶ NĂNG PHUC HåI DA ĐÂU SAU PHÂU THUÂT
LÂY DA M¶NH MáNG ĐIÒU TRÞ TæN THƯƠNG BáNG SÂU
TãM T¾T
Nghi

i
35
h h
N
g
h
g h
h
h
h
g i
g
ượ 343 02 ± 12 27 2/ h
h
ươ g ươ g i 2 28%
gi

i
hươ g
hi h
h
h h hơ
i 9 58 ± 2 15 g ; = 0 046 Thời gi
g
h
hể
g
gắ hơ
g ể
i

g khác (8,78 ± 0,94
h g
6 h g
g
ọ ố hô g
ối ạ
ườ g hợ
h i
h ặ ẹ T g hi

g
h
viêm da và ẹ h ại 2/8 N
i

*T

h

:

g

;

;h

h

h i h
g
i
h
g
h
i
h ơ hể ở gười
Thời
i
g h
6 23 ± 0 73
i
6 26 ± 1 26
ngày; p < 0,05). Theo dõi sau 3
g ể
gi
hô g
x
hi
ối ạ ắ ố 100%

g

Study of recovery of scalp area after taking split
thickness skin in treatment of fulthickness burn
SUMMARY
A prospective research was conducted on 35 burn patients. Recovery characteristics of donor
sites from scalp and other body parts for split thickness skin graft was compared. The mean taken
scalp area was 343.02 ± 12.27 cm2/operation, tantamounting to 2.28% total body surface area in
adult. Wound healing time and duration for next operation of scalp were shorter than other body parts
(6.23 ± 0.73 vs. 9.58 ± 2.15 days; p = 0,046 and 6.26 ± 1.26 vs 8.78 ± 0.94 days; p < 0.05
respectively). Following 3 and 6 months of operation, excellent hair growing, no sensation disorder
were recorded on scalp area. Meanwhile, 100% pigmentation was seen on other donor sites, local
inflammation and developing hypertropic scar on 2/8 cases was also recorded.
* Key words: Fullthickness burn; Scalp area; Split thickness skin graft.

ĐÆT VÊN ĐÒ
M
g h g ở gại
h
i
N
g
i
g
hi
g
ự h
ể gh
he h
hươ g
g
hi ã ắ
h ại ử h ặ
i
ô hạ
hi
g h h ại ử áng.
* ViÖn Báng Quèc gia
Ph¶n biÖn khoa häc: GS. TS. Lª N¨m
PGS. TS. NguyÔn Gia TiÕn

Đặ

họ

i

hi g
i hi h
gi i h
h g hú hi
h
g
h
g
h h hơ

ôi

i ự
h h
ă g i
g

ò
iể
g
iể

h

h

ô


h


i
g h
g h
h g g h
g
i
g
i
i
: h gi h g
h
g
i i h i h
g
i
h g
g
h i
g
h
h

i
gi

he h
< 0 05

e
i

KếT QUả NGHIêN C U
Bng 1:

i

N ghi

ốI T NG Và PHNG PHáP

T

NGHIêN C U
i

35

N

g

h

h h
h
gh
i
i i
g Q gi
h g 9 - 2010
8 - 2011. N h
h


i
i

h
h
g
g e i e 3%
70
g

i

20
i
i
23

g i
g
h
i
i h
h
e i
i
g
1/500 000
L
g
i
i
e h
L g
i hi
h h
g 0 25
gi
0 20

e g
g
h
e i 1/25 000 g
h
N

g
Lấ
h
g
g gi i
h
h
g i
h h he
h g
h
g
h
gh
he
g e
h h i

h
i
h
h
gh
h
h
h i

he
i
h gi
h
g
g h : i
h
hi i
h
i
i i
i
h g hi
i
i
g
g
hi gi
i
h g hi
gi

he
i i
h
h
3 h g
6 h g

Bng 3: i

h

gh

i

Min - Max

26,65 12,66

02 - 65

48,77 15,59

20 - 85

%

18,71 9,18

06 - 55

gi

9,98 3,08

1 - 68i

h

g %

i

h

g

Thi gi

i

g hụ h
T

= 35

X SD

đặc điểm

Nghi

S
90
h g

gh

15 (42,85%)

/

12/35 (34,28%)

L
i
g
h
N ghi
l 26,65 12,66,
8 N 22 85% < 15
27 N 65 72%

i,

* Phõn loi s ln ly da ghộp:
Bảng 2:
ặc điểm

Lấy

Lấy da

lấy da

da đầu

vùng khác

01

24

58

02

07

03

03

03

0

47

64

T

g

47
g

h

h

i gi

h 1 54

5

N h

he h

h

g
h
1

2

).

h g
h

Th hi

g h
3

hụ g

2

g

64
58


Thêi ®iÓm lÊy da

X ± SD

Min - Max

L

1

2

) (n = 35)

335,57 ± 17,85

302 - 355

L

2

2

) (n = 11)

332,5 ± 19,03

306 - 357

L

3

2

) (n = 3)

358 ± 21,35

353 - 363

343,02 ± 12,27

302 - 363

Trung bình

h

Di

g

ươ g ươ g

h

ượ

i 2 28% i

Bảng 4: T i i

i

ể gh

g

h ơ hể ở gười
h

g

h ặ 4 89% ở

e

300 - 363 cm2,
5

i

g
VÞ trÝ lÊy da

Tai biÕn vµ

= 47)

BiÕn chøng

p

Da vùng khác (n = 64)

n

%

n

%

0

0

0

0

h

0

0

0

0

Ph

06

17,14

3

4,68

0,031

01

6,38

2

3,12

0,132

Viêm da khu trú

0

0

2

3,12

0,016

H ại ử

0

0

0

0

0

0

L

i

g

Đ

i

Khô g

i i

h

< 0 05 hi

hi hể
gặ 2

06 BN

i
N 3 12% ở
i

h

g

ượ g h
hẹ
gựh

h

g
h

h

Khô g gặ

g

hỉ

2 g

h

4 68%

g h

ư h

ởh i

g

N

h ại ử

h ặ
i

h
h

h ặ

ú


T¹p chÝ y - d-îc häc qu©n sù sè 1-2012

Bảng 5: iễ

i

g

he

hời gi

h

h

vÞ trÝ lÊy da
C¸c chØ tiªu

Da vùng
khác (n = 64)

p

(n = 47)
4,17 ± 0,78

7,35 ± 0,56

0,028

6,23 ± 0,73

9,58 ± 2,15

0,046

®¸nh gi¸ (ngày)iể

iể

ô

ôh

N

5,12 ± 1,27

g

T

h g
hạ

H

g hạ
sáng

S

i
g
h
g
hời gi

iể
ô h h hơ h
g
4 17 ± 0 78
i 7 35 ± 0 56 g
= 0 028 hời gi
iể
ôh
h h hơ 6 23 ± 0 73
i 9 58 ± 2 15 g
= 0 046 Thời gi


g

ượ
g
h
g g
h 5
h
h
g
Bảng 6: Thời iể

hể

i

he

g3
g

h

g

p

vÞ trÝ lÊy da
Thêi ®iÓm

(n = 47)

Da vùng khác
(n = 64)
8,78 ± 0,94

0,025

8,78 ± 0,94

0,031

lÊy da

L

2

5,62 ± 3,78

L

3

7,2 ± 1,23

Trung bình

6,26 ± 1,26

T

g ố 35 ườ g hợ
i
g

g h
h i
h
h
g5-8 g
g
h 5 62 g
Đối i
h 3
g
h i > 12 ườ g hợ ẵ
g
hể
ượ
g
h
6 - 9, trung bình
7 2 ± 1 23 g
T g
h h
6 26 ± 1 26 g
Đối i h
e
hời gi
gắ hơ ,
g 4 - 7 ngày. Trong hi
ối
i
g
h
hời gi
i hơ
h
g25 g
8 78 ± 0 94 g
ự h
i
gh
hố g
(p < 0,05).
Bảng 7: iễ

i

g

C¸c chØ tiªu

3 h

g h

h

= 17

vÞ trÝ lÊy da

®¸nh gi¸
Da vùng khác
Mọ

h hườ g

17

Mọ ô g
h
hườ g

178


Tạp chí y - d-ợc học quân sự số 1-2012

Khụ g0

Viờm da khu trỳ
Ri

01

gi

S h
1 x 1 cm
N
h

Ng

Khụng

h

i

Th

i

0

h

> 17 BN


h i

hi i

0

h

3 h

5 g
g

i

lụng, viờm da khu trỳ 3
g

Bng 8: i

i

g i

g

g h

hụ g

g

100%

Khụng

h h g

h

hi

01

g

S

03 (17,64%)


h

g h

i h 1 N

hụ g

N

h h g 1 N i

gh

g

h

h

h

i

,


hhi
g

Các chỉ tiêu

phẫ

h

6 h

g

=8

h

h
g
i

vị trí lấy da

đánh giá

Da vựng khỏc
M
h g

h

Khụ g

8

N
S

Khụng
h

g
h

0

gi

S
h
1 x 1 cm

01 (12,5%)
Ng

01

h h g
i

ụ g
h
h g

0

Viờm da khu trỳ
Ri

M

0

8 BN đ-ợc he
i6 h
h g hụ g
i
h
i

x
h .

hi

Khụng

Th

i02 (25%)

g
gi
h

hi i
g hi
h
g

g
i h
h

h

i


hi
N

h
g
h

BàN LUN
T
h
h
i
gi
i i
i
h g
g
h
h h
hi
h
i h
h
g
gh
h h
g ói

i i

g

179

h

N
h h

h
gh

g
h
Hi
h

i

N
h

g

h hi
g h
h
h
i
g
g hi
g
i
g i
i
N
g
i


T¹p chÝ y - d-îc häc qu©n sù sè 1-2012

i
h
g
h hườ g hi
h
g 3% i
hơ ở
e
h hẹ
he ự ưở g h h
ô g ố i
h ối
hể
g
hi
ỹ h

hể ối ư h
i
h
ằ g i
i
g
h ư
ối i h
h
e i
i
i
ư i
g gă
ự i
g
h
hẵ
hẳ g h h
gh

g N
i
i
h
h h h g hạ h ượ
h ạ g h
g hời
g
ằ g hẳ g T
hi
hể
L g
T g ghi
n
hú g ôi ã
ằ g
L
h

h ơ hể
gi
g
h
g

i
h
h gi i


g ư i
h ư
ối i h


i
ằ g
ượ
h
ằ g

g cho 5 BN i
i

h

Kỹ h
hạ h
hi
g h g
h
h
i
h
ặ iể
hi
ạ h
hi
ẽg
h
hi
hô g
i
h
hi
ẽ h hưở g
h
ơ hể
ặ i
N h
i N hi
ẵ ư
Đ
g
hi
hi
h
h
i e gại hi hỉ
h
g
Hi
hi
i
h
hạ h
m
h
g
i h g
i i g,
g
h
e i
g
h ư
ối i h
hi i
h g ư i
ắ gạ
g
h ư
ối i h
h
e i
g
ắ h ặ h
ại hỗ
g
h h
h
i 500 U/ml
h ặ / fi i hằ
h hú
h h
h ô g
ại hỗ ă g
g
hợ
i
g
N h
g 30 - 450
i
h
ơ gi
hư g
hi
g
i
h
hú g ôi h
i
hi
hi
hô g
ườ g hợ
h i
g
h
h
ghi

h h

h iể
ôh
h h h
i
g h
ơ hể [1 3 4 5] Th
h : g
g
iể
ôở
h g hú
g

g hư
h hư
h h ô g
h h
h
h
ạ g, ằ
g
h

g ô g
ã
hôi
g
g
iể
h
h i
hươ g Th h i
h i

h
ợi, h
hờ h hố g
g
h g hú
i
g
h
i
g
i h ưỡ g giú i
hươ g h h hơ T g ghi
này, hời gi
i
hươ g
5 - 7 ngày, trung bình 6 ngày. K
hô g h
i
i ghi
h g LY: hời gi
i
ẹ 68 g
5 - 10 ngày). Trong khi
hời gi
i
hươ g
g i tõ 10 - 12 ngày.
g hư
g
h
g
hươ g
g hư ẵ
g h
T
hi
hời gi
giờ
Chang LY
S hời gi
g
h
h h i [5] ò
g ghi
i
62 g
gi
iể
ô
i
hươ g
h g
ư

ượ

hi

i


i
11

hi
ể i

i
ư
[5 7 8] T

h

h hời gi
hi

i h g
ư
g gi i h
h
The
g
5 - 10 ngày) và 9,2 ngày
2006
89 N h hời gi
[8] Nghi
h h
hời
i hơ 2 - 3 g
i
i hơ

g gắ hơ
i
i
68
Mi
M
i
he
10 2 g
hườ g

N
hỉ
h h
g ghi

g
h

i

gh
M

gi hô g
, hú g ôi
ượ 3

h
ể he h

iễ


180


Tạp chí y - d-ợc học quân sự số 1-2012

i

5 N h
g h
Ng

i

ih

he h

h

g h
h
i
i
h i
g ụ g
i
h g h i
h 0
N hi 1 77% N
i
h g h
i
ụ g
g 295 N
g
lụng [7]. ở nghiờn
i
h i
hi
hi i
M

gặp

h

ó

S
h
i

h i

h g
ũ

h
The
32% [2]
i
g ụ
gh ,
i

g

g

hụ g

i

h g h hi
hi
gi
i
e JP 1999 nghiên cứu trờn 450
g
[5] N 2010
i J
h
5 BN (1,82%) cú viờm nang

h g h: hi
h
cú 1 N
i
h h g

h

i

h h
g i
h g
g
h g g
g những gi i i
h
h
Ng yờn
i
h g
g
h
g
g
h
h
gh
i
h h i h g
hi
T
hi
i
h
g
g gh
h
N
g
hi
hụ g
h g
g
M
h i h

i
hi
h g
g
g
h
hụ g? M
h
h
i
h
gi i ó i h h ghi
i g
N h h
i
0,15 0,35 mm
N 2006 Mi
M ghi
87 N

gh
g
11 N
da i i 8

h h g [9]

h

g h

hi

Ng i i
h g
g
h x
hi
h i
h
h i T
hi
h
Nghi
g 10
hụ g h
hụ g
[7]

hụ g
g
i i
ig

gi h gi
g h
gi
JA
295 N

u, i
gi ,
hụ g
h hi

h

g
ũ
i
h h h h
i
h g
gi
g

KếT LUN
i
h
g
h
343,02 12,27cm2 g g i 2 28% i
h
h gi
hi gi
g
h h
6 26 1 26 g
g h
g

i

g h
gh
8 78 0 94 g ; < 0 05 Ng i
h
g
h
h h
i i
i
h g i h
h
h
g
g
g g g i

g h
Kh g i

i h
hi h
h
h h h
i
g h
The
i
3
6 h g
g

hụ g
i
g
gi
hụ g
g h
h i
h T g hi ,
g
h x
hi
i (100%), viờm
h i 2/8 N
Tài liệu tHam khảo
1. Barret JP, Dziewulski P, Wolf SE, Desai MH, Herndon DN. Outcome of scalp donor sites in 450
consecutive pediatric burn patient. Plast Reconstr Surg. 1999, 103 (4), pp.1139-1142.
2. Berkowitz RL. Scalp-in search of the perfect donor site. Ann Plast Surg. 1981, 7 (2), pp.126-127.
3. Brou J, Vu T, McCauley RL, Herndon DN, Desai MH, Rutan RL, et al. The scalp as a donor site:
revisited. J Trauma. 1990, 30 (5), pp.579-581.

181


T¹p chÝ y - d-îc häc qu©n sù sè 1-2012

4. Carter YM, Summer GJ, Engrav LH, et al. Incidence of the concrete scalp deformity associated
with deep scalp donor sites and management with the unna cap. J Burn Care Rehabil. 1990, 20 (2),
pp.141-144.
5. Chang LY, Yang JY, Chuang SS, Hsiao CW. Use of the scalp as a donor site for large burn
wound coverage: review of 150 patients. World J Surg. 1998, 22 (3), pp.296-299.
6. Dardou JC, Noury-Duperrat G, Durfoumentel CL. The scalp, a donor area for split thickness graft.
Ann chir Plast. 1977, 22 (3), pp.169-175.
7. Farina JA Jr, Freitas FA et.al. Absence of pathological scarring in the donor site of the scalp in
burns: An analysis of 295 cases. Burns. 2010, 36, pp.883-890.
8. Martinot V, Mitchell V, Fevrier P, Duhamel A, Pellerin P. Comparative study of split thickness skin
grafts taken from the scalp and thigh in children. Burns. 1994, 20 (2), pp.146-150.
9. Mimoun M, Chaouat M, Picovski D, Serroussi D, Smarrito S . The scalp is an advantageous
donor site for thin-skin grafts: a report on 945 harvested samples. Plast Reconstr Surg. 2006, 118 (2),
pp.369-373.

182Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×