Tải bản đầy đủ

BC don vi van hoa

Phòng giáo dục - đào tạo hng hà
Trờng tiểu học điệp nông

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Điệp Nông, ngày 02 tháng 9năm 2009
Báo cáo
Kết quả thực hiện quy ớc xây dựng đơn vị văn hoá 3
năm
Kính gửi : Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá huyện Hng Hà, tỉnh Thái Bình.
Thực hiện Nghị quyết V của BCH TW Đảng khoá VIII về việc phát triển xây dựng
nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và nghị quyết 2080/2001/QĐ-UB
của UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện nếp sống văn hoá trong trờng học.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hng Hà lần thứ 13 về việc phát triển
thôn làng, đơn vị văn hóa, gia đình văn hoá và dòng họ văn hoá giai đoạn 2009 2013.
Hởng ứng phong trào xây dựng đơn vị văn hoá do liên đoàn lao động huyện phát động. D-
ới sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục huyện Hng Hà, đợc sự quan tâm của các cấp
uỷ Đảng chính quyền, các đoàn thể và nhân dân xã Điệp Nông. Cán bộ giáo viên và học
sinh Trờng Tiểu học Điệp Nông đã nỗ lực phấn đấu và khắc phục mọi khó khăn Thi đua
dạy tốt, học tốt . Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc có

hiệu quả các cuộc vận động Hai không của ngành, cuộc vận động Học tập và làm
theo tấm gơng Hồ Chí Minh, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức
tự học và sáng tạo và hởng ứng sôi động phòng trào Trờng học thân thiện - học sinh
tích cực. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn chi bộ, BCH và công đoàn th-
ờng xuyên chăm lo đến việc xây dựng và phát triển đời sống văn hoá tinh thần của cán bộ
giáo viên và học sinh. Từ năm học 2005 2006 đến năm học 2007 2008 liên tục đợc
công nhận danh hiệu đơn vị văn hoá cấp huyện. Năm học 2008 2009 trờng tiếp tục
phấn đấu danh hiệu đơn vị văn hoá cấp huyện với chất lợng tốt.
I - Đặc điểm tình hình của nhà trờng.
Năm học
Tổng
số
CBGV-
CNV
Số
CB-
GV
nam
SốCB-
GV nữ
Số CB
GV
biên
chế
Số CB
GV
hợp
đồng
Số CB
GV
đạt
chuẩn
Số CB
GV
trên
chuẩn
Số
đảng
viên
Số lớp


Số
học
sinh
2007 2008 39 08 31 25 14 14 22 14 20 597
1
2008 - 2009 36 09 27 31 05 14 22 14 19 597
a) Những thuận lợi tạo điều kiện cho đơn vị phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị văn
hoá.
1. Thuận lợi.
Năm học 2008 - 2009 là năm học tiếp tục triển khai nhiều cuộc vận động của
ngành, tiếp tục đổi mới phơng pháp dạy học, phơng pháp kiểm tra, đánh giá học sinh, chỉ
đạo theo chuẩn kiến thức kĩ năng; đổi mới phơng pháp quản lí tài chính; đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí giảng dạy.
- Đội ngũ cán bộ địa phơng và các ban ngành, đoàn thể và nhân dân có nhận thức
sâu sắc và đầu t cho giáo dục .
- Đội ngũ giáo viên tơng đối đủ về số lợng vững về chuyên môn và lập trờng t tởng
đoàn kết nhất trí xây dựng.
- Học sinh có ý thức thái độ động cơ học tập đúng đắn.
2. Khó khăn.
Năm học 2008 - 2009 là năm học đòi hỏi giáo dục phải có những đổi mới mạnh mẽ
trong việc giảng dạy và chất lợng giáo dục toàn diện và quản lí nhà trờng
- Trang thiết bị dạy và học còn cha đáp ứng với yêu cầu giảng dạy.
- Trình độ giáo viên không đồng đều.
- CSVC còn thiếu và các phơng tiện nh: máy vi tính để làm việc và dạy học đã hết
thời hạn sử dụng, bàn, ghế mới đúng quy cách mới đợc tỉ lệ 50%, trong khi đó ngân sách
tu bổ mua sắm quá còn hạn hẹp. Khu B cha xây đợc nhà hiệu bộ, các phòng chức năng
nên việc triển khai dạy tin học gặp nhiều khó khăn.
- Giữa năm học có sự chuyển đổi cán bộ quản lí nên cũng ảnh hởng đến một số hoạt
động của nhà trờng.
- Một số phụ huynh nhận thức còn hạn chế nên việc ủng hộ nhà trờng đôi khi còn
gây khó dễ.
- Trờng có 2 khu nên công tác chỉ đạo quản lí, giảng dạy còn hạn chế.
- Một số giáo viên còn vừa dạy đi học nên ảnh hởng xáo trộn đến nền nếp, chuyên
môn.
II- Kết quả thực hiện theo 4 tiêu chuẩn đơn vị văn hoá.
1- Tiêu chí I : Thực hiện dạy tốt, học tốt
Thực hiện công tác chuyên môn. Thực hiện mục tiêu nghị quyết TW 2 khoá VIII về
GD-ĐT Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài . Thấm nhuần và quán
2
triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng đổi mới sự nghiệp GD - ĐT thực hiện chuẩn hoá, hiện
đại hoá, xã hội hoá giáo dục . Trong 2 năm qua Ban giám hiệu và Công đoàn đã động
viên cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trơng chính sách về đổi mới giáo
dục, nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn thi đua dạy tốt học tốt hoàn thành ch-
ơng trình kế hoạch đề ra trong 2 năm học. Bên cạnh đó nhà trờng luôn nhận đợc sự quan
tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong xã nên trong 2 năm liền nhà
trờng đạt những kết quả tốt trên các mặt hoạt động, cụ thể nh sau:
A - Công tác phổ cập giáo dục.
Năm học Tổng
số
T. số
trẻ
phải
PC
GDTH
Tỷ lệ
%
Trẻ vào lớp 1
Bổ túc
văn hoá
Học sinh
bỏ học
Số l-
ợng
Tỷ lệ %
2007 2008
121 118 100 118 100 0 0
2008 - 2009 131 129 100 129 100 01 0
B - Chất lợng giáo dục toàn diện
b1 Chất lợng xếp loại hạnh kiểm.
Năm học Thc hiện đầy đủ Cha thực hiện Đ Đ
2007 2008 99,3% 0,7%
2008 - 2009 99,7% 0,3%
b2 Chất lợng xếp loại các môn văn hoá.
Năm
học
Loại giỏi Loại Khá LoạiTrung bình Loại yếu HSG
huyện
HSG
tỉnh
Toán Tiếng việt Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt
Số l-
ợng
Tỷ
lệ%
Số l-
ợng
Tỷ lệ
%
Số l-
ợng
Tỷ
lệ%
Số l-
ợng
Tỷ lệ
%
Số l-
ợng
Tỷ
lệ%
Số l-
ợng
Tỷ
lệ%
Số lợng Tỷ lệ
%
Số l-
ợng
Tỷ lệ
%
2007 -
2008
64 10,7 109 18,3 294 49,2 342 57,3 180 30,
2
135 22,
6
59 9,9 11 1,8 29 01
3
Năm học 2008 2009
Khối Giỏi Khá Trung bình Yếu
HSG
huyện
HSG
tỉnh
Toán T.việt Toán T.việt Toán T.việt Toán T.việt
1 32,5% 24,8% 57,4% 62,8% 9,3% 11,6% 0,8% 0,8% 07
2 14,4% 33,05% 67,79% 53,38% 16,1% 12,71% 1,71% 0,86% 05 02
3 25,0% 19,0% 54,0% 55,0% 18,0% 25,0% 3,0% 1,0% 05 01
4 23,36% 25,23% 39,25% 56,07% 28,03% 22,42% 9,34% 1,86% 11
5 7,0 9,1% 42,7% 72,0% 37,1% 16,8% 13,2% 2,1% 10 01
Bình
quân
20,45% 22,24% 52,23% 59,85% 21,7% 17,7% 5,61% 1,33% 38 04
Đặc biệt phong trào Giữ vở sạch Viết chữ đẹp trờng đợc đánh giá là một trong
những trờng mạnh của Huyện. Qua hội thi viết chữ đẹp cấp Huyện và Tỉnh phong trào của
nhà trờng xếp thứ 4 của toàn Huyện.
b3- Đánh giá xếp loại giáo viên
Năm học
Chiến sĩ thi đua Giáo viên giỏi các cấp
Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp tỉnh
2007 2008 01 0 08 0
2008 - 2009 01 0 07 0
Cuối năm học 2008 2009 Hội đồng thi đua nhà trờng đã bình xét 9/36 cán bộ giáo
viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20 cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ,
2 giáo viên hoàn thành nhiệm vụ ( còn 5 giáo viên mới về và nghỉ chế độ thai sản không
tham gia dự bình )
b4 Danh hiệu thi đua của chi bộ - Nhà trờng Công đoàn Liên đội
Năm học Chi bộ Nhà trờng Công đoàn Liên đội
Hình thức
khen
2007
2008
Trong sạch
vững mạnh
Tiên tiến
cấp huyện
(xếp thứ 21)
Vững mạnh
Xuất sắc
cấp tỉnh
Giấy khen
2008 - 2009
Trong sạch
vững mạnh
Tiên tiến
cấp huyện
(xếp thứ 13)
Vững mạnh
Xuất sắc
cấp Huyện
Giấy khen
4
* Giải pháp.
Có đợc chất lợng dạy học nói trên trong 2 năm qua BGH, BCH Công đoàn trờng th-
ờng xuyên chú trọng tới việc nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên thông qua các hình
thức cử giáo viên đi học Đại học, Cao đẳng nâng chuẩn, cử giáo viên tham gia các lớp bồi
dỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng Giáo dục tổ chức. Hàng tháng nhà trờng tổ chức
dạy chuyên đề theo từng khối lớp giúp giáo viên có điều kiện học tập kinh nghiệm nâng
cao chuyên môn nghiệp vụ. Động viên khuyến khích các đồng chí giáo viên tham gia thao
giảng giáo viên giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện
Để phát huy khả năng trí tuệ của các đồng chí giáo viên BGH cùng BCH Công đoàn
đã chọn các đồng chí giáo viên có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy tham
gia dạy học sinh giỏi ở các khối lớp . Chất lợng học sinh giỏi của nhà trờng trong 2 năm
học qua đều đạt kết quả cao nhất nhì trong cụm.
Cùng với hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt
* Các biện pháp nâng cao chất lợng giáo dục và môn văn hoá:
- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ năm học trờng đã xây dựng một kế hoạch hoạt động
chuyên môn cụ thể để giáo viên và học sinh thực hiện nhằm nâng cao chất lợng về văn
hoá. Việc thực hiện chơng trình thời khoá biểu phải đợc thực hiện nghiêm túc tuyệt đối
không đợc cắt xén chơng trình, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động " Hai không " của
ngành trong dạy học và thi, kiểm tra.
- Trờng tổ chức 3 tuần 1 tiết chuyên đề về vận dụng phơng pháp dạy theo hớng phát
huy tính tích cực của học sinh, lần lợt ở các môn học để giáo viên đợc học tập và rút kinh
nghiệm. Kỳ I đã tổ chức đợc 11 chuyên đề chuyên đề giáo án điện tử ở các môn nh: Toán
khối 1 đến khối 5, Tiếng Việt 5; Hát nhạc 4; Tập đọc 4;Tiếng Việt 1; Tiếng Anh 4, Tiếng
Việt 3.
- Hiệu trởng, Phó hiệu trởng, Ban kiểm tra chuyên môn và các khối trởng tích cực
dự giờ, thanh tra toàn diện các giáo viên. Tổng số giáo viên đợc thanh tra toàn diện trong
năm học là 30, trong đó xếp loại xuất sắc là: 7, khá: 22, trung bình: 1
- Hồ sơ chuyên môn đợc kiểm tra theo định kỳ vào 25 hàng tháng và kiểm tra đột
xuất. 100% giáo viên đảm bảo đầy đủ hồ sơ giáo án .Tổng số bộ hồ sơ giáo án đợc kiểm
tra là 30,trong đó xếp loại Tốt là : 8 xếp loại khá là: 20, trung bình; 2 Các đồng chí có hồ
sơ đợc nhà trờng khen thởng trong dịp thi đua 20-11 là đ/c Mai, đ/c Nhuần, đ/c Hằng, đ/c
Dung a, đ/c Loan, đ/c Kháng, đ/c Kiềm
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×