Tải bản đầy đủ

Bài 2. Thông tin và dữ liệu (phần 2)


Bµi 2. Th«ng tin vµ d÷ liÖu
Bµi 2. Th«ng tin vµ d÷ liÖu
(tt)
(tt)

5. Biểu diễn thông tin trong máy tính
5. Biểu diễn thông tin trong máy tính
a. Thông tin loại số:
Con người thư
ờng dùng hệ
đếm nào ?
Hệ thập phân:
Hệ nhị phân (hệ cơ số 2) :
Hệ hexa (hệ cơ số mười sáu ):
Trong tin học
thường dùng
hệ đếm nào?
* Hệ đếm:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0, 1.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

2
* BiÓu diÔn sè trong c¸c hÖ ®Õm
* BiÓu diÔn sè trong c¸c hÖ ®Õm

HÖ thËp ph©n:
VÝ dô:
1 5 = × 10
2
+ × 10
1
+ × 10
0
1 2 5
38 2 = × 10
3
+ × 10
2
+ × 10
1
7 8 3
7
+
× 10
0
2


HÖ nhÞ ph©n:
VÝ dô:
1101
2
= 1 × 2
3
+ 1 × 2
2
+ 0 × 2
1
+ 1 × 2


0
= 13
10

HÖ hexa
:
VÝ dô
:
AC
16
= 10 × 16
1
+ 13 × 16
0
= 173
10
10101
2
= 1x2
4
+ 0×2
3
+ 1×2
2
+ 0×2
1
+ 1× 2
0
= 21
10
1BE
16
= 1 × 16
2
+ 11 × 16
1
+ 14 × 16
0
= 446
10

* ChuyÓn ®æi gi÷a c¸c hÖ ®Õm
+ §æi tõ hÖ c¬ sè 10 sang hÖ c¬ sè 2
VD: 7
10
= ?
2
25
10
= ?
2
* Quy t¾c:
Chia liªn tiÕp cho 2 cho ®Õn khi th­
¬ng b»ng 0 råi viÕt sè d­ theo chiÒu ng­
îc l¹i

+ §æi tõ hÖ c¬ sè 10 sang hÖ c¬ sè 16
VD: 20
10
= ?
16
46
10
= ?
16
* Quy t¾c:
Chia liªn tiÕp cho 16 cho ®Õn khi th­
¬ng b»ng 0 råi viÕt sè d­ theo chiÒu ng­
îc l¹i

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×