Tải bản đầy đủ

Tiết 19 - Bài 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG


GIÁO ÁN DỰ THI
GIÁO ÁN DỰ THI
CÔNG NGHỆ 12
CÔNG NGHỆ 12
Người soạn: Phạm Anh Tuấn
Người soạn: Phạm Anh Tuấn
Giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tiết 19 - Bài 17
Tiết 19 - Bài 17
MỤC TIÊU
MỤC TIÊU
-


Học sinh biết được khái niệm về hệ thống thông tin và

Học sinh biết được khái niệm về hệ thống thông tin và
viễn thông.
viễn thông.
-


Biết được các khối cơ bản, nguyên lí làm việc của hệ
Biết được các khối cơ bản, nguyên lí làm việc của hệ
thống thông tin và viễn thông.
thống thông tin và viễn thông.
KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
Tiết 19 - Bài 17
Tiết 19 - Bài 17
MỤC TIÊU
MỤC TIÊU
-


Học sinh biết được khái niệm về hệ thống thông tin và
Học sinh biết được khái niệm về hệ thống thông tin và
viễn thông.
viễn thông.
-


Biết được các khối cơ bản, nguyên lí làm việc của hệ
Biết được các khối cơ bản, nguyên lí làm việc của hệ
thống thông tin và viễn thông.
thống thông tin và viễn thông.
KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
I- KHÁI NIỆM VỀ THỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
II- SƠ ĐỒ KHỐI, NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG THÔNG
TIN VÀ VIỄN THÔNG
1. Phần phát thông tin


2. Phần thu thông tin
NỘI DUNG


Hệ thống thông tin: là hệ
Hệ thống thông tin: là hệ
thống dùng các biện pháp
thống dùng các biện pháp
để thông báo thông tin cho
để thông báo thông tin cho
nhau.
nhau.
Tiết 19 - Bài 17
Tiết 19 - Bài 17
I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
Để truyền thông tin cho
nhau người ta dùng
những cách nào?
HS trả lời…
Ngày nay, các dịch vụ thông tin
rất phát triển. Để truyền thông
tin đi xa người ta dùng phương
thức truyền nào?
HS trả lời…

Hệ thống viễn thông: là hệ
Hệ thống viễn thông: là hệ
thống truyền những thông
thống truyền những thông
tin đi xa bằng sóng vô tuyến
tin đi xa bằng sóng vô tuyến
điện.
điện.

Mô hình hệ thống thông tin và viễn thông
Mô hình hệ thống thông tin và viễn thông
Tiết 19 - Bài 17
Tiết 19 - Bài 17
I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
Thông tin được truyền bằng
các môi trường
khác nhau
Dây dẫn
Kết nối
Thu, phát
Thu, phát
Thu, phát
Thu, phát
Kết nối

Mô hình hệ thống thông tin và viễn thông
Mô hình hệ thống thông tin và viễn thông
Tiết 19 - Bài 17
Tiết 19 - Bài 17
I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
Qua không
gian
Kết nối
Thu, phát
Thu, phát
Thu, phát
Thu, phát
Kết nối
Em hãy nêu một số
cách truyền thông sơ
khai mà con người đã
sử dụng?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×