Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và công nghiệp DCD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA KẾ TOÁN

­­­­­ooo­­­­­

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đơn vị thực tập:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 
DỰNG VÀ CÔNG  NGHIỆP DCD

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Mai Thi Thim
̣
Họ và tên
: Phạm Thị Thuý
Mã sinh viên
: 14400897
Lớp
: 11LTCĐ – KT01NBáo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

                                                       Hà Nội, 2015

SV: Phạm Thị Thúy                                    

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                  Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN

MUC LUC
̣
̣
 MUC LUC
̣
̣                                                                                                         
 
.......................................................................................................
   
 3
 Phần 1     1 
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 
 DỰNG VÀ CÔNG  NGHIỆP DCD                                                                 
 
................................................................
   
 1
 1.1Quá trình hình thành và phát triển của Công ty                                         
 
........................................
   
 1
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất 
 kinh doanh của công ty                                                                                    
 
...................................................................................
   


 2
     Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi, xây 
 dựng cơ sở hạ tầng cụm khu dân cư, Xây dựng đường dây ..                      
 
.....................
   
 2
 Phần 2     5 
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ 
TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 
 CÔNG  NGHIỆP DCD.                                                                                   
 
..................................................................................
   
 5
 2.3.1.2.  Kê toan tiên g
́ ́ ̀ ửi  Ngân hang
̀                                                               
 
.............................................................
   
 7
 2.3.3.1. Đặc điểm tài sản cố định tại Công ty                                               
 
..............................................
   
 9
 2.3.3.2. Đánh giá TSCĐ.                                                                                  
 
.................................................................................
   
 9
 2.3.3.3. Kế toán tổng hợp tăng giảm  TSCĐ                                                
 
...............................................
    
 10
KÊT LUÂN
́
̣
PHU LUC
̣
̣

SV: Phạm Thị Thuy                                       
́

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

DANH MỤC VIẾT TẮT
BHXH

:

Bảo hiểm xã hội

BHYT

:

Bảo hiểm y tế

CPSX

:

Chi phí sản xuất

CTXL

:

Công trình xây lắp

:

Giá trị gia tăng

:

Kết quả kinh doanh

:

Nguyên vật liệu

:

Nguyên vật liệu trực tiếp

:

Nhân công trực tiếp

:

Nhật ký chung

NVLTT. 

:

Sản xuất chung

SXC

:

Sản xuất kinh doanh

SXKD

:

Tài sản cố định

TSCĐ

:

Việt nam đồng

GTGT
KQKD
NCTT
NKC
NVL

VNĐ

SV: Phạm Thị Thúy                                    

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

LỜI NÓI ĐẦU
Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế  Việt Nam đang hòa vào xu thế 
hội nhập của nền kinh tế  thế  giới với nhiều cam go và thử  thách, một nền  
kinh tế  năng động và mang nhiều tính cạnh tranh. Trong xu thế  phát triển  
chung đó các doanh nghiệp Việt Nam đã gặp không ít khó khăn thử thách. Mọi 
doanh nghiệp dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hay thương mại thì mục 
tiêu hàng đầu và quan trọng nhất đó là kinh doanh hiệu quả và đóng góp một  
phần cho sự  phát triển kinh tế xã hội. Để  đạt được điều này thì đó là sự  nỗ 
lực phấn đấu vươn lên của toàn doanh nghiệp trong công tác xây dựng và 
quản lý. 
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng 
và công  nghiệp DCD, dưới sự  hướng dẫn tận tình của ThS. Mai Thị  Thim  
cùng sự  giúp đỡ  của các anh chị  trong công ty em đã phần nào hiểu được  
những thuận lợi và khó khăn trong ngành kinh doanh và hoàn thành được bản 
báo cáo thực tập tại công ty.Với bản báo cáo thực tập này em mong muốn  
phản ánh được thực trạng hoạt động của công ty và đề xuất những giải pháp 
mang tính định hướng để đóng góp một phần nhỏ của mình vào sự thành công 
của công ty.
Em xin chân thành cảm ơn ThS. Mai Thị Thim cùng các anh chị trong ban 
quản lý cũng như cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây  
dựng và công  nghiệp DCD đã giúp đỡ em hoàn thành được bản báo cáo này. 
Bố cục của bài báo cáo gồm 3 phần:
Phần I: Khái quát chung về  Công ty cổ  phần tư  vấn thiết kế  xây  
dựng và công  nghiệp DCD
Phần II: Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế  
toán tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và công  nghiệp  
DCD

SV: Phạm Thị Thúy                                    

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

Phần III: Thu hoạch và nhận xét. Qua thời gian thực tập tại Công ty
   Em xin chân thành cảm ơn !
Ngày …. Tháng ….. năm 2015
                                                                              Sinh viên thực tập
 

SV: Phạm Thị Thúy                                    

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

Phần 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG VÀ CÔNG  NGHIỆP DCD
1.1Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Tên công ty: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và công  nghiệp  
DCD tư vấn thiết kế xây dựng và công  nghiệp DCD
Mã số thuế: 0103022761
Địa chỉ: số 124, ngõ 195 phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.
Giám đốc: Đinh Công Điện 
Tài khoản: 350 350 597 123 86868 NHTM Cổ phần Ba Đình ­ Hà Nội.
Điện thoại: 043.9676367
Fax: 043.9676368
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và công  nghiệp DCD tư vấn 
thiết kế  xây dựng và công nghiệp DCD  hoạt động theo Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 0103010488 ngày 03/01/2006 của Sở kế hoạch và đầu 
tư Thành phố Hà Nội. 
    Công ty có 5 đơn vị thành viên: 
     ­ Xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng và công nghiệp CDC1
     ­ Xí nghiệp Xây dựng và Sản xuất vật liệu CDC2
     ­ Trung tâm Xây dựng và thương mại CDC3
­ Xí nghiệp Xây dựng CDC4
     ­ Chi nhánh Xây dựng và thương mại CDC5.

SV: Phạm Thị Thúy                                    1

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản 
xuất kinh doanh của công ty
     Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi, xây 
dựng cơ sở hạ tầng cụm khu dân cư, Xây dựng đường dây ..
     ­ Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
     ­ Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, nguyên liệu, xăng dầu, phương tiện 
thiết bị, máy móc các loại. Gia công chế biến hàng xuất nhập khẩu.
     ­ Đại lý mua bán và cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.
     ­ Tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu quá cảnh; sửa chữa, lắp ráp, tân trang,  
hoán cải, phục hồi phương tiện giao thông vận tải.
     ­ Xây dựng trạm bơm, công trình đường ống cấp thoát nước dân dụng và 
công   nghiệp;   Kinh   doanh   bất   động   sản.   Xây   dựng   khu   đô   thị,   khu   công 
nghiệp.
Sơ đồ quy trình xây dựng của Công ty ( Phụ lục 1)
1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty
Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty (Phụ lục 3)
Mô hình hoạt động – hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn  
thiết kế xây dựng và công  nghiệp DCD.
+  Giám đốc công ty:  là người đứng đầu công ty, đại diện cho cán bộ 
công nhân viên chức. Chủ tịch hội đồng quản trị ­ giám đốc công ty chịu trách  
nhiệm về  mọi hoạt động và kết quả  sản xuất kinh doanh của công ty, bảo 
toàn và phát triển công ty ngày một phát triển, đảm bảo đời sống cho cán bộ 
công nhân viên chức trong công ty.
+  Phó giám đốc công ty:  do Tổng giám đốc công ty bổ  nhiệm, miễn  

nhiệm theo đề  nghị của Tổng giám đốc công ty. Phó giám đốc là ng ười giúp 
SV: Phạm Thị Thúy                                    2

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự 
phân công và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.
+ Phòng kinh doanh: Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc mua sắm 
nguyên vật liệu đầu vào, giao dịch với khách hàng, tìm kiếm nguồn khách 
hàng, quảng cáo, xúc tiến tiêu thụ  sản phẩm, thực hiện các dịch vụ  sau bán  
hàng….
+ Phòng tài chính kế toán: Tham mưu cho Giám đốc công ty về kế toán 
thu chi tài chính, cập nhật chứng từ sổ sách chi tiêu văn phòng, các khoản cấp 
phát, cho vay và thanh toán khối lượng hàng tháng đối với các đội. Thực hiện 
đúng các chế  độ  chính sách của Nhà nước về  tài chính, chế  độ  bảo hiểm,  
thuế, khấu hao, tiền lương cho văn phòng và các đội, báo cáo định kỳ  và  
quyết toán công trình.
+ Phòng kỹ thuật thi công thiết bị và vật tư: Có trách nhiệm tham mưu 
cho trưởng ban chỉ  huy công trình về  công tác khảo sát, thiết kế  bản vẽ  thi 
công các hạng mục công trình để làm việc với tư vấn giám sát. Lập kế hoạch  
quản lý chất lượng công trình, tư vấn giám sát. Vạch tiến độ, điều chỉnh tiến 
độ  mũi thi công sao cho phù hợp với tiến độ  chung của toàn công trình. Chỉ 
đạo và giám sát các đội về  mặt kỹ  thuật, đảm bảo thi công đúng quy trình, 
thống nhất về các giải pháp kỹ thuật thi công cùng với giám sát tổ chức việc  
nghiệm thu từng hạng mục công trình, tổng nghiệm thu toàn bộ công trình và 
bàn giao đưa vào sử dụng.
+ Phòng tổ chức hành chình: Quản lý và đề xuất mô hình tổ chức theo  
dõi phát hiện hợp lý hay không hợp lý các mô hình quản lý nhân lực, xem xét 
dự kiến nhân lực, đào tạo cán bộ, nâng lương, nâng bậc, quản lý cán bộ công 
nhân viên chức, tham mưu cho giám đốc công ty giải quyết các chế độ  chính  
sách, xây dựng quy chế …..
1.4 Tình hình và kết quả HĐKD của Công ty năm 2013 – 2014
SV: Phạm Thị Thúy                                    3

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

Từ khi thành lập đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực  
to lớn của ban lãnh đạo cũng như  tập thể  cán bộ  công nhân viên, công ty đã 
không ngừng phát triển, vươn lên trở  thành một doanh nghiệp có uy tín trện  
thị trường. Dựa vào bảng KQKD năm  2013 – 2014 ( phụ lục 2), ta thấy:
   + Doanh thu của năm sau cao hơn năm trước. Đạt được ở mức độ cao,  
tổng thu của năm 2014 so với năm 2013 tăng lên 55,08% tương  ứng với số 
tiền 51.006.164.000 đồng.
   + Giá vốn hàng bán năm 2014 so với năm 2013 tăng lên 53,15% tương  
ứng với số tiền là 47.071.187.000 đồng.
   + Thu nhập hoạt động tài chính năm 2014 so với năm 2013 tăng 77,99% 
tương ứng số tiền là 73.289.000 đồng.
Đạt được kết quả  này là do sự  cố  gắng không ngừng hoàn thiện của  
cán bộ  công nhân viên toàn công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty ngày càng ổn định và phát triển.

SV: Phạm Thị Thúy                                    4

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

Phần 2
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC 
KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 
DỰNG VÀ CÔNG  NGHIỆP DCD.
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty (Phụ lục 4).
  ­ Kế toán trưởng: Là người đứng đầu phòng tài chính ­ kế toán chỉ đạo 
tất cả các bộ  phận kế  toán và là người tổ  chức bộ  máy kế  toán, công tác kế 
toán đạt hiệu quả nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công 
ty.
   ­ Kế  toán nguyên vật liệu: phản ánh tình hình thực hiện kế  hoạch thu 
mua như: lượng vật tư, chủng loại, giá mua, nhập, xuất, tồn trong tháng và 
tình hình thực hiện mức phân bổ vật tư xuống dung cho từng đối tượng.
  ­ Kế  toán tài sản cố  định: hàng tháng tiến hành trích khấu hao TSCĐ 
theo quy  định của Nhà nước,  chịu trách nhiệm phản  ánh số  lượng hiện  
trạng và giá trị  sử  dụng TSCĐ hiện có. Phản ánh kịp thời hao mòn TSCĐ  
trong quá trình sử dụng.
  ­ Kế toán tiền lương: phụ trách theo dõi thanh quyết toán lương và chế 
độ cho người lao động.
   ­  Kế  toán chi phí tính giá thành: tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 
thành các loại sản phẩm, theo dõi chi phí chung và chi phí quản lý, đảm bảo  
việc sử dụng phương pháp tính giá thành chính xác, hợp lý cho từng loại sản  
phẩm, lập báo cáo giá thành sản phầm từng tháng, quý, năm.
  ­ Kế toán bán hàng: Theo dõi doanh thu, công nợ.
2.2. Các chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty
­

Công ty áp dụng hệ  thống kế  toán theo quyết định số  15/2006QĐ­BTC  
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ Tài chính. Từ ngày 01/01/2015 công ty  
áp dụng theo thông tư 200 ngày 22/12/2014 của BTC

­

Niên độ kế toán: 01/01 đến 31/12.

SV: Phạm Thị Thúy                                    5

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

­ Đơn vị tiền tệ ghi trong sổ kế toán: VNĐ.
­ Phương pháp kê khai và tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ.
­ Kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên.
­ Phương pháp khấu hao TSCĐ: khấu hao theo đường thẳng.
­

Xác định trị giá vật tư, thành phẩm xuất kho: theo phương pháp bình quân 
gia quyền cả kỳ dự trữ.

­ Phương pháp hạch toán chi tiết NVL: theo phương pháp thẻ song song.
­

Hình thức ghi sổ: nhật ký chung (Phụ lục 5)
2.3. Tổ chức công tác kế toán một số phần hành chủ yếu tại Công ty
2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền
2.3.1.1.  Kê toan tiên măt
́ ́ ̀
̣
+ Chưng t
́ ư kê toan s
̀ ́ ́ ử dung
̣
          + Phiêu thu, phiêu chi
́
́
          + Giây đê nghi thanh toan
́ ̀
̣
́
+Tai khoan s
̀
̉ ử dung
̣
 TK 111 “tiên măt”, va cac tai khoan liên quan khac.
̀
̣
̀ ́ ̀
̉
́
+ Phương phap k
́ ế toań
 VD1: Ngày 14/03/2015 thu tiền tạm  ứng  lái xe mua nguyên xăng  thừa  

số tiền là 1.200.000đ (Phu luc 06)
̣ ̣
 Kê toan đinh khoan:
́ ́ ̣
̉
                                Nợ TK 111:           1.200.000đ
                                     Co Tk 141: 
́

1.200.000đ

VD2 :Ngay 15/03/2015 Công ty mua 1 laptop nhâp kho tr
̀
̣
ị  giá 15.770.800 
đông, gia mua ch
̀
́
ưa bao gôm thuê GTGT 10%.Công ty thanh toan băng tiên
̀
́
́
̀
̀ 
măt. Kê toan vao ch
̣
́ ́ ̀ ứng từ ghi sô (
̉ Phu luc 07)
̣ ̣
 theo đinh khoan sau:
̣
̉
                            Nợ TK 156

:      15.770.800 đông
̀

                                 Nợ TK 133(1) :     1.577.080 đông
̀
                                      Co Tk 111
́

:     17.347.880 đông
̀

Kế toán tiến hành lên sổ cái TK 111.( Phụ lục 08)
SV: Phạm Thị Thúy                                    6

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

2.3.1.2.  Kê toan tiên g
́ ́ ̀ ửi  Ngân hang
̀
+ Chưng t
́ ư kê toan s
̀ ́ ́ ử dung
̣
    ­  Giấy báo nợ.
­

Giấy báo có.

+ Tai khoan k
̀
̉ ế toán sử dung
̣
      TK 112 “tiên g
̀ ửi ngân hang”, va cac tai khoan liên quan khác.
̀
̀ ́ ̀
̉
+ Phương phap k
́ ế  toań
   Ví dụ1: Ngay 15/03 Công ty nh
̀
ận được giấy báo có của ngân hàng về 
việc công ty xây dựng Hà Đức trả tiền mua xi măng số tiền là 120.000.000đ. 
Kê toan căn c
́ ́
ứ vao gi
̀ ấy báo có (Phu luc 09
̣
) đinh khoan sau:
̣
̉
                                 Nợ TK 112:120.000.000 đông
̀
                                     Co TK 131:120.000.000 đông
́
̀
Ví dụ 2: Ngày 10/03, Công ty trả tiền mua xi măng tháng trước cho Công 
ty Cổ phần Quảng Bích bằng tiền gửi ngân hàng đã nhận được giấy báo nợ 
số 00334 số tiền 850.000.000đ. Kế toán ghi:
Nợ TK 331:

850.000.000đ

Có TK 112(1):   850.000.000đ
2.3.2 Kế toán nguyên vât liệu 
2.3.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty
  ­ Nguyên vật liệu  của công ty gồm:
  + NVL chính: xi măng, gạch, cát, sỏi, sắt, thép……
  + NVL phụ: gỗ, ván, sơn, đinh, khuôn, giàn giáo, cốt pha….
2.3.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu 
*) Đôi v
́ ơi NVL nhâp kho
́
̣
NVL nhâp kho cua Công ty la do mua ngoai. Do vây, tri gia th
̣
̉
̀
̀
̣
̣
́ ực tê NVL
́
 
nhâp kho đ
̣
ược xet theo công th
́
ưc :
́
TG thực tế = Giá +

Các khoản thuế   + CP thu  ­ CKTM,GGHM

NVL nhâp̣  

không được hoàn  

mua

mua

(nếu có)

lại (nếu có)
SV: Phạm Thị Thúy                                    7

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

kho
thực tế
VD: Ngày 09/03/2015 Công ty nhập kho 25000 viên gạch lỗ  A1 của 
công ty cổ  phần đầu tư  và xây dựng Thép Việt với trị  giá 26.125.000đ, thuế 
GTGT 10%. Chi phí vận chuyển, bốc xếp là: 880.000đ, thuế  GTGT 10% đã  
thanh toán bằng tiền mặt. Công ty chưa thanh toán cho người bán.
Trị giá thực tế của vật tư nhập kho = 26.125.000 + 800.000 = 26.925.000đ
    *) Đối với NVL xuất kho
Khi xuất kho NVL, kế toán tính trị giá NVL xuất kho theo phương pháp 
bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ
VD: Tình hình nhập xuất tồn gạch 2 lỗ A1 trong tháng 03/2015 như sau 
(ĐVT: đồng )
Số lượng tồn kho: 10.000 viên  ĐG: 1.409 (đ/viên)
Ngày 15/01 nhập kho 59.000 viên  ĐG: 1.410 (đ/viên).
Ngày 14/01 xuất kho 10.000 viên
Đơn giá       =          10.000 x 1.409 + 59.000 x 1.410
          bình quân                       10.000 + 59.000

= 1.409đ

Trị giá NVL xuất kho = 1.409 x 10.000  = 14.090.000 đ
2.3.2.3. Kế toán tổng hợp tăng giảm nguyên vật liệu.
  * Chứng từ sử dụng:
   ­ Đơn đặt hàng, biên bản kiểm tra chất lượng, phiếu xuất kho
   ­ Hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT
  * Tài khoản sử dụng: 
­ TK 152 : Nguyên vật liệu.
­ Các TK liên quan khác.
* Phương pháp kế toán:
­ Kế toán tăng nguyên vật liệu.
VD: Phiếu nhập kho số 08 (phụ lục 9) ngày 15/03/2015 nhập kho 100m3 
gỗ  ván của công ty Hoàng Thạch, đơn giá 3.650.000đ/m3. Thuế  GTGT 10%. 
SV: Phạm Thị Thúy                                    8

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

Hóa đơn thuế  GTGT 4/07 (phụ  lục 10). Tổng tiền thanh toán 401.500.000đ, 
chưa thanh toán cho người bán.
  Kế toán định khoản:     Nợ TK 152:         365.000.000đ
         Nợ TK 133(1):     36.500.000đ
                                              Có TK 331:       401.500.000đ
­ Kế toán tổng hợp giảm NVL 
VD:   Ngày   13/03/2015   xuất   30m3  xà   gỗ   đơn   giá   bình   quân   cả   kỳ   là 
386.000đ/m3. Tổng tiền 11.580.000đ (phụ lục 11), kế toán ghi:
                          Nợ TK 621 :                         11.580.000đ
                                      Có TK 152:              11.580.000đ
2.3.3 Kế toán tài sản cố định tại Công ty
2.3.3.1. Đặc điểm tài sản cố định tại Công ty
   TSCĐ của Công ty được phân thành 2 loại bao gồm:
­ TSCĐ hữu hình: các loại máy ép cọc, đầm bàn, đầm dùi, máy trộn bê 
tông, nhà cửa, máy móc thiết bị vận tải, văn phòng …..
­ TSCĐ vô hình: quyền sử dụng đất.
2.3.3.2. Đánh giá TSCĐ.
­ Tài sản cố định  được đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại 
­ Nguyên giá TSCĐ hữu hình của Công ty do mua sắm được xác định :
Các khoản thuế 
Các chi phí liên quan trực tiếp 
Giá mua 
Nguyên 
(không bao gồm các  phải chi ra tính đến thời điểm 
=  thực tế  +

giá TSCĐ
khoản thuế được 
đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn 
phải trả 
hoàn lại)
sàng sử dụng
Ví dụ1: Ngày 11/03/2015 công ty mua một máy mài giá mua trên hoá đơn 
là 32.000.000đ chi phí vận chuyển, lắp đặt,chạy thử là 5.000.000đ: 
Nguyên giá của Máy mài =32.000.000 + 5.000.000 = 37.000.000đ
­ Xác định giá trị còn lại của TSCĐ
         Giá trị còn lại của TSCĐ = Nguyên giá TSCĐ ­  Số khấu hao lũy kế .
SV: Phạm Thị Thúy                                    9

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

Ví dụ2: Ngày 17/03/2015 công ty thanh lý một máy trộn xi măng nguyên 
giá là 165.000.000đ đã khấu hao lũy kế   147.000.000đ. Kế toán xác định: Giá 
trị còn lại của máy trộn xi măng trên. 
    
Giá trị  còn lại của 
máy trộn xi măng

=

165.000.00
0147.000.000

=

18.000.000
đ

2.3.3.3. Kế toán tổng hợp tăng giảm  TSCĐ
   * Chứng từ  sử  dụng: biên bản bàn giao TSCĐ, biên bản kiểm kê TSCĐ, 
bảng tính trích khấu hao TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ…
  * TK sử dụng: TK211: TSCĐ hữu hình và Các TK Liên quan.
  * Phương pháp kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 
Ví dụ  1:    Ngày 19/03/2015, Công ty mua một máy vận thăng có trị  giá 
200.000.000 đồng, thuế  GTGT 20.000.000đ đã thanh toán bằng tiền gửi ngân 
hàng ( Biên bản giao nhận TSCĐ ­ Phụ lục 12)
Kế toán hạch toán:
                   Nợ TK 211: 

200.000.000đ           

                    Nợ TK 133(2):  

  20.000.000đ

                           Co TK 112: 
́

220.000.000đ

Ví   dụ   2:    Ngày   20/03/2015   Công   ty   thanh   lý   một   máy   trộn   có     NG 
250.000.000   đồng,   hao   mòn   lũy   kế   là   220.000.000   đồng,   chi   phí   thanh   lý  
2.000.000 đồng bằng tiền mặt (chưa tính T.GTGT 10%). Số tiền thu từ thanh  
lý là 20.000.000 đồng, thu bằng chuyển khoản chưa có thuế  10%.  (Phụ  lục 
13). Kế toán ghi:
BT1: Phản ánh nguyên giá máy trộn giảm ghi
Nợ TK 214:         220.000.000đ
Nợ TK 811:          30.000.000đ
                                 Có TK 211:

250.000.000đ

BT2: Phản ánh chi phí thanh lý TSCĐ ghi:
SV: Phạm Thị Thúy                                    10

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

Nợ TK 811:          2.000.000đ
Nợ TK 133(1):
                                  Có TK 111:

  200.000đ
  2.200.000đ

BT3: Phản ánh thu nhập từ thanh lý tài sản
Nợ TK 111:      22.000.000đ
                                  Có TK 711:

  20.000.000đ

                                 Có TK 333(1):

  2.000.000đ

2.3.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.3.4.1 Kế toán tiền lương:
* Hình thức trả lương và phương pháp tính lương: Hiện nay công ty áp dụng 
hai hình thức trả lương.
­  Lương khoán: Áp dụng đối với các bộ  phận trực tiếp thi công XD công  
trình.

SV: Phạm Thị Thúy                                    11

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

Lương khoán của 

Khối lượng công 

hạng mục công 

=

việc hoàn thành 

Đơn giá nhân công 
x

của công việc hoàn 

trình hoàn thành
theo khoán
thành theo khoán
­ Lương thời gian: Áp dụng cho bộ máy quản lý doanh nghiệp.
Lương thời gian mà 

HSL  x Mức lương tối thiểu
Số công thực 
x
Số ngày làm việc theo quy định
lao động nhận được
tế
* Chứng từ kế toán sử dụng: bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, 
=

bảng thanh toán tiền thưởng.
* Tài khoản kế toán sử dụng: TK 334 “phải trả người lao động”.
* Phương pháp kế toán:
VD: Căn cứ  vào bảng tổng hợp thanh toán tiền lương tháng 03/2015 kế 
toán   ghi   sổ   tiền   lương   phải   trả   cho   công   nhân   xây   dựng   đội   I   là  
252.805.000đ, nhân viên quản lý đội là 52.000.000đ.
Kế toán ghi:     Nợ TK 622:         252.805.000đ
                         Nợ TK 627:        52.000.000đ
                            Có TK 334:      304.805.000đ
2.3.4.2. Kế toán các khoản trích theo lương
    * Nội dung và phương pháp xác định các khoản trích theo lương.
­

  BHXH trích 26% lương cơ  bản, người lao động chịu 8%, công ty tính  
vào chi phí 18%.

­

Kinh phí công đoàn trích 2% trên lương thực tế, được tính toàn bộ vào chi 
phí sản xuất kinh doanh.

­

BHYT trích 4,5% trên lương cơ  bản (công ty chịu 3%, người lao động  
chịu 1,5%). 

­    BHTN trích 2% trên lương cơ bản (công ty chịu 1%, người lao động chịu 
1%). 
* Chứng từ kế toán sử dụng: Bảng thanh toán  + BHXH.
* Tài khoản kế toán sử dụng: TK 338 “ phải trả, phải nộp khác”.
* Phương pháp kế toán: 

SV: Phạm Thị Thúy                                    12

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

 VD:     Căn cứ vào bảng tổng hợp thanh toán tiền lương tháng 03/2015 kế 
toán ghi sổ tiền lương phải trả cho công nhân xây dựng đội I là 252.805.000đ, 
nhân viên quản lý đội là 52.000.000đ
Kế toán thực hiện hạch toán các khoản trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN:
Nợ TK 622 : 60.673.200 đ
Nợ TK 627 : 12.480.000 đ
Nợ TK 334 : 32.004.525 đ
                      Có TK 338:      105.157.725 đ
                            Có TK 338(2):      6.096.100 đ
                            Có TK 338(3):    79.249.300 đ
                            Có TK 338(4):    13.716.225 đ
                            Có TK 338(6):      6.096.100 đ
2.3.5 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
2.3.5.1 Kế toán bán hàng
* Tài khoản sử dụng : TK 511 “doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và  
các tài khoản khác liên quan như: TK 111, TK 112, TK 131…
* Chứng từ kế toán sử  dụng: Hóa đơn GTGT, phiếu thu, giấy báo nợ, giấy 
báo có, phiếu nhập kho, xuất kho hàng hóa, thẻ  kho, sổ  chi tiết bán hàng, 
nhật ký chứng từ và các chứng từ thanh toán khác….
VD: Ngày 28/03/2015 công ty bàn giao CTXD sân tập thể thao cho công ty  
Hoàng Hải. Doanh thu là 97.532.842 đồng, thuế GTGT 10%.
                 Căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán ghi:
                         Nợ TK 131(cty Hoàng Hải): 107.286.126đ
                              Có TK 511:        97.532.842đ
                              Có TK 333(1):     9.753.284đ
2.3.5.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
* TK sử dụng: TK 5211 “chiết khấu thương mại”, TK 5213 “hàng bán bị trả 
lại”, TK 5212 “giảm giá hàng bán”.
VD: Ngày 18/03/2015 sau khi bàn giao công trình cải tạo trường mẫu 
giáo Hải Sơn. Trường phát hiện ra lỗi không làm đúng theo bản thiết kế  trị 
SV: Phạm Thị Thúy                                    13

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

giá 11.446.372 đồng (đã có thuế). Công ty chấp nhận giảm 5% trị  giá công  
trình.
   

SV: Phạm Thị Thúy                                    14

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

 Kế toán ghi:   

Nợ TK 5212 :     520.289,650đ (= 10.405.793 x 5%)

                           Nợ TK 333(1):       52.028,965đ
                                  Có TK 131:     572.318,615đ
2.3.5.3 Kế toán giá vốn hàng bán
* Tài khoản sử dụng: TK 632 “giá vốn hàng bán”.
* Chứng từ sử dụng: Hóa đơn, phiếu nhập kho, xuất kho….
* Phương pháp kế toán:
VD: Ngày 30/03/2015 công ty bàn giao CTXL Đê và cống ngăn mặn Tiên 
Yên. Giá vốn trị giá 1.023.562.129 đồng.
        Kế toán ghi:
               Nợ TK 632:            1.023.562.129đ
                      Có TK 154:     1.023.562.129đ
2.3.5.5 Kế toán chi phí bán hàng.
* Chứng từ  kế  toán sử  dụng: Bảng tính lương, các hóa đơn thanh toán về 
mua đồ dùng vật liệu, bảng khấu hao TSCĐ,..
* TK sử dụng: TK 641 và các TK liên quan như TK 111, TK 112, TK 331…
* Phương pháp kế toán.
Ví dụ: Ngày 25/03/2015 Công ty chi tiền mặt mua văn phòng phẩm dùng 
tại bộ phận bán hàng là 1.100.00đ, đã bao gồm thuế GTGT 10%. Kế toán ghi:
                                Nợ Tk 641: 

1.000. 000đ

   Nợ Tk 113(1):      100. 000đ
                                  Co TK 111: 
́

1.100. 000đ

2.3.5.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
* Chứng từ  kế  toán sử  dụng: Bảng tính lương, các hóa đơn thanh toán về 
mua đồ dùng vật liệu, bảng khấu hao TSCĐ.
* TK sử dụng: TK 642 và các TK liên quan như TK 111, TK 112, TK 331..
* Phương pháp kế toán.
VD:  Ngày 23/03/2015 công ty mua điện thoại bàn trị giá 940.000 đồng, thuế 
suất thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt. 
SV: Phạm Thị Thúy                                    15

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

Kế toán ghi:      
           

SV: Phạm Thị Thúy                                    16

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

   Nợ TK 642:           940.000đ
           Nợ TK 133(1):       94.000đ                   
                    Có TK 111:     1.034.000đ
2.3.5.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
* Tài khoản sử dụng: TK 911 “xác định kết quả kinh doanh”
Công thức xác định kết quả kinh doanh như sau:
DTT 
Kết  
về 
quả   =
bán 
HĐKD
hàng

Giá 
Chi  
Chi  
Chi 
Doanh 
Thu 
Chi  
vốn  
phí 
phí 
phí 
+ thu  + nhập   ­
­
­
­ phí  ­
hàng  
tài 
bán 
khá
HĐTC
khác
QLDN
bán
chính
hàng
c

      VD: Cuối quý I công ty xác định kết quả  kinh doanh của doanh nghiệp.  
Trong đó: Doanh thu: 15.668.623.000đ, thu nhập khác 562.667.000đ, các chi 
phí gồm có giá vốn chi cho các công trình 12.246.487.000đ, chi phí bán hàng 
500.667.000đ, chi phí quản lý doanh nghiệp 605.264.000đ, chi phí hoạt động 
tài chính 325.235.000đ, chi phí khác 568.648.000đ 
Kết chuyển doanh thu thuần:
       Nợ TK 511:              15.668.623.000 đ
                 Tk 911:          15.668.623.000 đ    
Kết chuyển thu nhập khác:
        Nợ TK 711:      562.667.000đ  
         Có TK 911:      562.667.000đ        
Kết chuyển giá vốn hàng bán:
         Nợ TK 911:       12.246.487.000 đ
            Có TK 623:     12.246.487.000 đ
 Kết chuyển chi phí bán hàng:
           Nợ TK 911:      500.667.000 đ
              Có TK 641:    500.667.000đ
Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp:
            Nợ TK 911:     605.264.000đ
      Có TK 642:  605.264.000đ
Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính:
SV: Phạm Thị Thúy                                    17

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

           Nợ TK 911:     325.235.000đ
              Có TK 635:  325.235.000đ
Kết chuyển chi phí khác:
            Nợ TK 911:        568.648.000đ
                  Có TK 811:   568.648.000đ
Kết quả kinh doanh trong quý I là:
      16.231.290.000 – 14.246.301.000 = 1.984.989.000đ
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là:
1.984.989.000 × 25% = 496.247.250đ
Kết chuyển thuế TNDN phải nộp:
         Nợ TK 911:      496.247.250đ
            Có TK 821:    496.247.250đ
Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối:
         Nợ TK 911:      1.488.741.750đ
           Có TK 421:     1.488.741.750đ
Sau đó ghi vào sổ nhật ký chung (Phụ lục 14), sổ cái TK 511 (Phụ lục 15), sổ cái TK 
632 (Phụ lục 16), sổ cái TK 641 (Phụ lục 17), sổ cái TK 642 (Phụ lục 18), sổ cái TK 
911 (Phụ lục 19)

SV: Phạm Thị Thúy                                    18

MSV: 14400897


Báo cáo thực tập                                                 Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ 

Phần 3:
THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT
3.1. Thu hoạch
 ­ Về nghiệp vụ: Qua thời gian thực tập  ở Công ty cổ phần tư vấn thiết  
kế xây dựng và công  nghiệp DCD tư vấn thiết kế xây dựng và công  nghiệp 
DCD đã giúp em hiểu rõ hơn những nội dung nghiệp vụ  về  hạch toán các  
nghiệp vụ, cách xử lý các số liệu phát sinh tại công ty, quy trình luân chuyển  
chứng từ và công tác kế toán tại công ty.
 ­ Về  nhận thức: Qua đợt thực tập tập này em đã hiểu rõ được yêu cầu 
của công tác kế toán có vai trò quan trọng như thế nào đối với việc điều hành 
của công ty, việc cung cấp thông tin kịp thời, đúng lúc, chính xác, trung thực,  
khách quan là rất cần thiết với Giám đốc công ty.
Trong quá trình thực tập, em đã trang bị, củng cố  cho mình thêm những  
kiến thức thực tế  mà trước đây bản thân còn thiếu như: cách nắm bắt công  
việc thực tế, kỹ năng thực hiện thu thập, xử lý thông tin, cách thực hiện từng  
phần hành kế toán…
3.2. Nhận xét
3.2.1. Ưu điểm.
­ Về công tác quản lý: Công ty đã xây dựng cho mình một mô hình quản 
lý hợp lý. Việc quản lý hàng hóa được đăng ký theo mã kho, mã hàng hóa 
thuận tiện cho kế toán chi tiết hàng hóa.
-Bộ máy kế toán:  tổ chức gọn  cung cấp kịp thời những yêu cầu cơ bản  
về  thông tin kế  toán của Công ty. Đội ngũ cán bộ  kế  toán có trình độ, năng  
lực, nhiệt tình, được bố  trí hợp lý tạo điều kiện nâng cao trách nhiệm công 
việc.
­Hệ  thống chứng từ: Tổ  chức tương đối tốt, đảm bảo tính hợp lý, hợp 
pháp, hợp lệ, đầy đủ theo đúng quy định của Bộ tài chính. 
SV: Phạm Thị Thúy                                    19

MSV: 14400897


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×