Tải bản đầy đủ

Phân vùng tổn thương do biến đổi khí hậu đến các huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh

✾✽

❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ◆æ♥❣ ▲➙♠ ❚P✳ ❍ç ❈❤➼ ▼✐♥❤

❈❧✐♠❛t❡ ❝❤❛♥❣❡ ✈✉❧♥❡r❛❜✐❧✐t② ③♦♥✐♥❣ ❢♦r s✉❜✉r❜❛♥ ❞✐str✐❝ts ♦❢ ❍♦ ❈❤✐ ▼✐♥❤ ❈✐t②
▲✐♥❤ ❚✳ ❱✉1∗ ✱ ▲❛♠ ❚✳ ❱♦2 ✱ ❉✉♥❣ ▼✳ ❍♦3 ✱ ✫ ▲♦✐ ❑✳ ◆❣✉②❡♥4
2

1
■♥st✐t✉t❡ ❢♦r ❊♥✈✐r♦♥♠❡♥t ❛♥❞ ❘❡s♦✉r❝❡s✱ ❱✐❡t♥❛♠ ◆❛t✐♦♥❛❧ ❯♥✐✈❡rs✐t② ❍♦ ❈❤✐ ▼✐♥❤ ❈✐t②✱ ❱✐❡t♥❛♠
❉❡♣❛rt♠❡♥t ♦❢ ❆❣r✐❝✉❧t✉r❡ ❛♥❞ ❘✉r❛❧ ❉❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ♦❢ ❍♦ ❈❤✐ ▼✐♥❤ ❈✐t②✱ ❍♦ ❈❤✐ ▼✐♥❤ ❈✐t②✱ ❱✐❡t♥❛♠
3
❚❤❡ ■♥st✐t✉t❡ ❢♦r ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ❙❝✐❡♥❝❡ ❛♥❞ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ❍♦ ❈❤✐ ▼✐♥❤ ❈✐t②✱ ❱✐❡t♥❛♠
4
❘❡s❡❛r❝❤ ❈❡♥t❡r ❢♦r ❈❧✐♠❛t❡ ❈❤❛♥❣❡✱ ◆♦♥❣ ▲❛♠ ❯♥✐✈❡rs✐t②✱ ❍♦ ❈❤✐ ▼✐♥❤ ❈✐t②✱ ❱✐❡t♥❛♠

❆❘❚■❈▲❊ ■◆❋❖

❆❇❙❚❘❆❈❚

❘❡s❡❛r❝❤ P❛♣❡r


❚❤❡ st✉❞② ❛✐♠❡❞ t♦ ♣❛rt✐t✐♦♥ ✈✉❧♥❡r❛❜✐❧✐t✐❡s ❝❛✉s❡❞ ❜② ❝❧✐♠❛t❡ ❝❤❛♥❣❡ ✐♥
s✉❜✉r❜❛♥ ❞✐str✐❝ts ♦❢ ❍♦ ❈❤✐ ▼✐♥❤ ❈✐t② ❜② ✐♥t❡❣r❛t✐♥❣ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❆❍P
❘❡❝❡✐✈❡❞✿ ❖❝t♦❜❡r ✵✷✱ ✷✵✶✽ ❛♥❞ ●■❙✳ ❚❤❡ s✉❜❥❡❝ts ✉s❡❞ ❞❛t❛ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❞✐❢❢❡r❡♥t ❞❡♣❛rt♠❡♥ts✱
❘❡✈✐s❡❞✿ ❉❡❝❡♠❜❡r ✶✻✱ ✷✵✶✽ ❢r♦♠ s✉r✈❡②s ✐♥ t❤❡ st✉❞② ❛r❡❛✱ ❛♥❞ ❝♦♥s✉❧t❡❞ ✇✐t❤ ❡①♣❡rts ✐♥ t❤❡ ❢✐❡❧❞
❆❝❝❡♣t❡❞✿ ❋❡❜r✉❛r② ✷✵✱ ✷✵✶✾ ♦❢ r❡s❡❛r❝❤ t♦ ❛ss❡ss t❤❡ ✇❡✐❣❤t ♦❢ ❢❛❝t♦rs✿ ❊①♣♦s✉r❡✱ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❛♥❞
❛❞❛♣t❛❜✐❧✐t②✳ ❆❢t❡r ♦✈❡r❧❛♣♣✐♥❣ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ♠❛♣s✱ t❤❡ r❡s✉❧ts s❤♦✇❡❞ t❤❛t
t❤❡ ❤✐❣❤ ✈✉❧♥❡r❛❜✐❧✐t② t♦ ❝❧✐♠❛t❡ ❝❤❛♥❣❡ ✐♥ ❢✐✈❡ s✉❜✉r❜❛♥ ❞✐str✐❝ts ♦❢ ❍♦
❑❡②✇♦r❞s
❈❤✐ ▼✐♥❤ ❈✐t② ❜② ✷✵✷✺ ✇❛s ❞♦♠✐♥❛t❡❞ ❜② ❇✐♥❤ ❈❤❛♥❤✱ ◆❤❛ ❇❡ ❛♥❞
❍♦❝✳ ❆r❡❛ ♦❢ ✸✺✱✽✻✺✳✺✼ ❤❛ ✭❛❝❝♦✉♥t✐♥❣ ❢♦r ✷✷✳✽✹✪✮✳ ❚❤❡ ❧♦✇ ❛♥❞ ♠❡❞✐✉♠
❆❞❛♣t❛t✐♦♥
❞❛♠❛❣❡ ✇❛s ❝♦♥❝❡♥tr❛t❡❞ ✐♥ ❈✉ ❈❤✐ ❛♥❞ ❈❛♥ ●✐♦ ✭t❤❡ r❡s♣❡❝t✐✈❡ ❛r❡❛
❈❧✐♠❛t❡ ❝❤❛♥❣❡
✇❛s ✸✻✱✸✺✹✳✸✸ ❤❛✱ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t t♦ ✷✸✳✶✻✪ ❛♥❞ ✽✹✳✼✻✷✳✷✼ ❤❛✱ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t t♦
●■❙
✺✹✪✮✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥✱ t❤❡ st✉❞② ♣r♦♣♦s❡❞ s♦❧✉t✐♦♥s t♦ ✐♥❝r❡❛s❡ ❛❞❛♣t❛t✐♦♥
❍♦ ❈❤✐ ▼✐♥❤ ❈✐t②
❛♥❞ ♠✐t✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✐♠♣❛❝ts ♦❢ ❝❧✐♠❛t❡ ❝❤❛♥❣❡ ♦♥ t❤❡ ❧✐✈❡s ♦❢ ♣❡♦♣❧❡ ✐♥
❱✉❧♥❡r❛❜✐❧✐t② ③♦♥✐♥❣
t❤❡ ❛❢❢❡❝t❡❞ ❛r❡❛✳


❈♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❛✉t❤♦r

❱✉ ❚❤✉② ▲✐♥❤
❊♠❛✐❧✿ ✈t❧✐♥❤✳✉❦❅❣♠❛✐❧✳❝♦♠

❈✐t❡❞ ❛s✿ ❱✉✱ ▲✳ ❚✳✱ ❱♦✱ ▲✳ ❚✳✱ ❍♦✱ ❉✳ ▼✳✱ ✫ ◆❣✉②❡♥✱ ▲✳ ❑✳ ✭✷✵✶✾✮✳ ❈❧✐♠❛t❡ ❝❤❛♥❣❡ ✈✉❧♥❡r❛❜✐❧✐t②
③♦♥✐♥❣ ❢♦r s✉❜✉r❜❛♥ ❞✐str✐❝ts ♦❢ ❍♦ ❈❤✐ ▼✐♥❤ ❈✐t②✳ ❚❤❡ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❆❣r✐❝✉❧t✉r❡ ❛♥❞ ❉❡✈❡❧♦♣♠❡♥t
✶✽✭✺✮✱ ✾✽✲✶✵✼✳

❚↕♣ ❝❤➼ ◆æ♥❣ ♥❣❤✐➺♣ ✈➔ P❤→t tr✐➸♥ ✶✽✭✺✮

✇✇✇✳❥❛❞✳❤❝♠✉❛❢✳❡❞✉✳✈♥
rữớ ồ ổ P ỗP ũ tờ tữỡ ờ t ừ Pố

ụ ũ 1 ó 2 ỗ ụ3 ủ4
ổ rữớ ồ ố P P ỗ
2
ổ Pt r ổ ổ P P ỗ
3
ồ ổ P ỗ
4
ổ rữớ rữớ ồ ổ P P ỗ
1

ự ũ tờ tữỡ ờ t
t ừ P ỗ t ủ sỷ ử ữỡ
P t sỷ ử số t t ữủ tứ

sỷ tứ tr st tr ự t ỵ
ừ tr ỹ ự trồ số

tố ỡ ự ở t ự
ỗ ỗ t t q t ữủ t ũ
ứ õ
ỡ tờ tữỡ ờ tr t ừ
P ỗ ừ õ

ổ ợ t P tờ tữỡ t

tr t tr ừ ớ t tữỡ ự
P ũ tờ tữỡ
tữỡ ữỡ tữỡ ữỡ
õ ự ỏ t t t
ố ỗ
ự t t ở ừ ờ ớ số ừ ữớ

tr ỹ ữụ ũ
t

t

õ õ s õ tứ t
t ố ỡ tữỡ ự ợ sỹ
tứ t ừ t ỹ ữợ tứ ỡ ỳ
ờ r tứ số t ố
ró r ỡ tr q ổ t tứ ữ trỹ t tữỡ ự ợ sỹ t ỹ
ỹ ố ỗ P ữủ ữợ
ởt tr t ố tr
ó r s ữ t ủ
t ợ õ t ữ trồ t P t t
tự số õ t ỡ õ tố ở ổ t õ ỏ t ỏ ở
ữ ừ rt số ỹ ổ tr ở
st tờ tữỡ tr ỏ t ỹ ự tr
ừ P ởt ố t õ t t tờ tữỡ
ữ sỹ t tr ừ t t ừ P ữủ tỹ
t ố õ õ tợ P ử t ữ ừ
tờ ố tữ ữợ trỹ t t P
tũ t tứ ỹ ở t trồ số tứ
t ỹ ữợ ự ở tố ỡ ở t
ữ P ụ s ự ỗ ũ tờ tữỡổ Pt tr
rữớ ồ ổ P ỗ

t t P

Pữỡ P

t Pữỡ P ự

r ỡ s ử t ũ tờ tữỡ
ỹ tr P ữợ t
t õ tờ ủ tố ữ
ũ tờ tữỡ tr ỹ
ự õ ữủ tổ t ừ ú
ữỡ ữủ t
tr tỹ ữủ sỷ ử ữủ t
ú ự tờ ủ ự tr t
tr ự tứ q
ự t r õ st tỹ
ú ự ró ỡ tỹ tr
t ở ừ t ỹ ự ụ
ữ ớ số ữớ ữ t ố q
ỳ ợ ồ r s ỳ tố t
t õ t t ở t tờ tữỡ
tr tớ s tợ

t sỷ ử tt t P ổ ử
ỗ ũ tờ tữỡ
t ữỡ tờ qt ừ P
ờ tữỡ ự ở ỡ trữợ
ồ ử ỗ

r õ số ũ tờ tữỡ
số ự ở ỡ trữợ
ồ ố ồ trỹ t ự ở t
ờ tố ữ ữ t ở số
ổ t ổ trữớ ừ
ữớ õ t tr trồ t ự ở
t ỳ ố
r ởt t ở õ tố
t ở t ừ ữớ r
số ử ỗ t q
ữớ sỷ ử trữợ tr s
t t ố õ ợ q t ủ
ởt ừ tố ở ợ t
ữ tr ữỡ ự ữủ t
tt ữ

ứ t q ữủ t tr tỹ
ởt s tố ữ
ũ tờ tữỡ ữủ ỹ
ỳ tố õ t t õ tỹ
t ở ỡ s t

ỹ tr s tố ữ
ũ tờ tữỡ tố
t ỹ ồ r ỳ tố ữ
Pữỡ tr
ợ t õ ởt trú tự ữủ
ỹ s tố ồ t tứ
t t ỳ tự t t q tr s
t ở tự s
ừ ữớ t ở ừ
tt tự t
ữớ tr ũ ự sỹ ộ t t s s t ỳ
trủ ừ q
t ổ ỏ ọ õ sỹ t
ố ữủ tr t ổ tự
ừ ì 2

tứ trữớ ồ
ự ỡ q ừ q
r õ số ữủ ữỡ ỹ
ự tr tờ số P ởt ọ ữủ t tứ ừ
ự ở ố ỹ ồ tố ữ
ũ tờ tữỡ ỹ
ở t ồ ở t
ồ tố s ự ở q trồ
ỹ t số ừ tứ t
ỳ tứ tố số s s ố
s ỹ ồ ố tữủ ợ ù
ũ t s ữủ tt
tr tr tứ ử t ừ õ
t tố t
t tr Pú r
tr số tr tr s s
trỗ r t õ ổ

t ờ ú
õ ợ t
t
tr ữủ tr t t
tr ỹt trỗ ú ụ
q

tr tr ữủ tỹ
tữớ r ửt ớ
tổ
q
P ố ũ t số t q
ợ tữỡ ữỡ t tr tt q t t trồ số ừ tứ
ỏ ợ t tr

tố
s
ữủ
ổ ữủ s tỹ
t Pữợ õ ự ở


ữợ

t ỵ
r s
ỹ tr trồ số t t t ủ ợ
ổ Pt tr
❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ◆æ♥❣ ▲➙♠ ❚P✳ ❍ç ❈❤➼ ▼✐♥❤

✶✵✶

❍➻♥❤ ✶✳ ❙ì ✤ç ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❧✉➟♥✳
♣❤➙♥ ❝➜♣✱ ❝❤✉➞♥ ❤â❛ tê♥ t❤÷ì♥❣ ❝❤♦ tø♥❣ t✐➯✉ Σ♥❦ ❂ ✵ ✭❲❆❦ × ❳❆❦ ✮✳
❝❤➼✱ t✐➳♥ ❤➔♥❤ ❝❤ç♥❣ ❧î♣ t❤➔♥❤ ❧➟♣ ❜↔♥ ✤ç ♣❤➙♥
❚r♦♥❣ ✤â✱ ❨ ❧➔ ❤➺ sè ♣❤➙♥ ✈ò♥❣ ♥❣✉② ❝ì ❞➵
✈ò♥❣ tê♥ t❤÷ì♥❣ ❇✣❑❍ ❝❤♦ t♦➔♥ ✈ò♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❜à tê♥ t❤÷ì♥❣ ❞♦ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ❇✣❑❍❀ ❲❊✐ ❧➔
❝ù✉✳
trå♥❣ sè ❝→❝ t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ ❝õ❛ ❊❀ ❳❊✐ ❧➔ ✤✐➸♠ ❝→❝
t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ ❝õ❛ ❊❀ ❲❙❥ ❧➔ trå♥❣ sè ❝→❝ t❤➔♥❤
✷✳✸✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ●■❙ ♣❤➙♥ ✈ò♥❣ tê♥ t❤÷ì♥❣ ♣❤➛♥ ❝õ❛ ❙❀ ❳❙❥ ❧➔ ✤✐➸♠ ❝→❝ t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ ❝õ❛ ❙❀
❞♦ ❇✣❑❍
❲❆❦ ❧➔ trå♥❣ sè ❝→❝ t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ ❝õ❛ ❆❀ ❳❆❦ ❧➔
✤✐➸♠ t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ ❝õ❛ ❆✳ ❚❤❛♥❣ ✤→♥❤ ❣✐→ ♠ù❝ ✤ë
❳→❝ ✤à♥❤ ✤÷ñ❝ trå♥❣ sè ❝→❝ ②➳✉ tè ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉
♥❣✉② ❝ì t❛✐ ❜✐➳♥ ♥â✐ ❝❤✉♥❣ t❤÷í♥❣ ❝â ➼t ♥❤➜t ✷ ❝➜♣
✈➔ ①➙② ❞ü♥❣ ✤÷ñ❝ ❝→❝ ❧î♣ t❤✉ë❝ t➼♥❤ ❝❤♦ ❝→❝ ❜↔♥
✈➔ ♥❤✐➲✉ ♥❤➜t ❧➔ ✼ ❝➜♣ ✭◆❣✉②❡♥✱ ✷✵✵✻✮✳ ❙è ❧÷ñ♥❣
✤ç ❧÷ñ♥❣ ♠÷❛✱ ①➙♠ ♥❤➟♣ ♠➦♥✱ ♥÷î❝ ❜✐➸♥ ❞➙♥❣✱
❝→❝ ❝➜♣ ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ ♠ö❝ t✐➯✉ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✱ ♠ù❝
①✉ t❤➳ t➠♥❣ ♥❤✐➺t ✤ë✱ ❦✐♥❤ t➳ ✲ ①➣ ❤ë✐ s❛✉ ✤â t✐➳♥
✤ë t➔✐ ❧✐➺✉ ❝â t❤➸ ❝â✱ t✛ ❧➺ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✳ ❚❤❛♥❣
❤➔♥❤ ❝❤ç♥❣ ❧î♣ ❝→❝ ❜↔♥ ✤ç tr➯♥ ✤➸ ①→❝ ✤à♥❤ ✤÷ñ❝
✤→♥❤ ❣✐→ ♠ù❝ ✤ë ♥❣✉② ❝ì t❤÷í♥❣ ✤÷ñ❝ ❞✐➵♥ t↔
✤✐➸♠ sè ✈ò♥❣ tê♥ t❤÷ì♥❣ ❇✣❑❍✳ ✣✐➸♠ sè ♥➔②
t❤❡♦ ♠ù❝ ✤ë t➠♥❣ ❧➯♥ ♥❤÷ s❛✉✿
t❤➸ ❤✐➺♥ ❞÷î✐ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ t✉②➳♥ t➼♥❤ s❛✉✿
❚❤❛♥❣ ✸ ❝➜♣✿ ②➳✉ ✭♥❤➭✱ t❤➜♣✮✱ tr✉♥❣ ❜➻♥❤
❨ ❂ Σ♥✐ ❂ ✵ ✭❲❊✐ × ❳❊✐ ✮ ✰ Σ♥❥ ❂ ✵ ✭❲❙❥ × ❳❙❥ ✮ ✲
✭✈ø❛✱✳ ✳ ✳ ✮✱ ❝❛♦ ✭♥➦♥❣✱ ♠↕♥❤✱✳ ✳ ✳ ✮✳
✇✇✇✳❥❛❞✳❤❝♠✉❛❢✳❡❞✉✳✈♥

❚↕♣ ❝❤➼ ◆æ♥❣ ♥❣❤✐➺♣ ✈➔ P❤→t tr✐➸♥ ✶✽✭✺✮
rữớ ồ ổ P ỗ

rt rt rt t trủ ừ q ữỡ
t tr ứ
rt rt rt P ũ tờ tữỡ
t tố t
t õ ữủ ự sỹ õ tỹ
t ừ ộ tố ữ ỡ tờ
tữỡ t t ú
t ờ tữỡ t r
t tữỡ ự ợ t số tứ
r ỡ s õ t
ụ ữủ ỹ t t ừ ỡ tờ
tữỡ

t
trồ số t ừ tố
t tờ tữỡ
ọ ữủ t tt t
ọ ọ
ũ tự ừ s s ự ở q
trồ ừ tố ợ
ữủ tt tứ t ộ tr s
tữỡ ự ợ ởt t
õ t q ừ õ t s
t t số t q tứ
trữợ tờ ủ t ởt tr


t P

ỹ ỗ ỡ
t t số ỡ ừ ỹ
ự s s t
q ừ t r ở ỡ ừ
ỡ s ợ ỏ õ
ũ ỡ t ữ q õ
ũ ỡ tr rt
t q s ợ t
t ũ ỡ tr rt t
tr t ũ ỡ t
P ở ỡ
t tứ ũ ữủ t ữ s
ũ õ ự ở tờ tữỡ t t
ũ tờ tữỡ tr ự tờ
tữỡ ự tờ tữỡ rt

ỹ ỗ ở

ố ợ ũ t
ố r r tr t ỹ ự t
tr ừ ớ ũ tr
ố ỹ ự ũ
t tr ừ õ ổ
õ ũ tr
rồ số ố ợ t ừ tố ở r


r r tr t ỹ ự

t ớ ũ tr
r ỡ s ữủ t t t ỹ ự ũ rt
ở ữủ ữ ữợ ữủ sỷ ử ừ õ ổ P ở
t ỗ tố ỡ t tứ ũ ữủ t
ợ tr ớ ừ trồ ữ s ũ õ ự ở
số tứ t ữủ tr tr t t ũ tr
ự ự

rt

rồ số ố ợ t ừ tố ở
ỹ ỗ t ự

ố ợ tố ở t t
số t ở tổ t
ở sổ ỏ tr sỷ ử t ữủ sỷ
ử t st trồ số
tứ t ữủ tr tr

rồ số ố ợ t ừ tố
t ự

tố tữủ trữ t ự
ữủ t ỹ ồ ỏ ố
ừ ợ sỹ ộ trủ ừ
q ữỡ số ữủ t
tỹ tổ q tr ọ sỷ
t ự ổ t ờ


t q t t t tr số

ử ỗ tứ ữủ t
t tữủ trữ tố


ữ s
ử ỗ ữủ t ỹ ồ

ừ ố
ỏ ố ừ ợ sỹ ộ
ổ Pt tr
✶✵✸

❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ◆æ♥❣ ▲➙♠ ❚P✳ ❍ç ❈❤➼ ▼✐♥❤

❇↔♥❣ ✶✳ ❚rå♥❣ sè ❝→❝ t✐➯✉ ❝❤➼ ❝õ❛ ②➳✉ tè ✤ë ♣❤ì✐ ♥❤✐➵♠ ✭❊✮1
❚✐➯✉ ❝❤➼
◆❤✐➺t ✤ë ✭❊1 ✮
▲÷ñ♥❣ ♠÷❛ ✭❊2 ✮
◆❇❉ ✭❊3 ✮
❚rå♥❣ sè

◆❤✐➺t ✤ë ✭❊1 ✮✵✱✶✶✵✸

▲÷ñ♥❣ ♠÷❛ ✭❊2 ✮
✵✱✺


✵✱✸✹✻✵

◆❇❉ ✭❊3 ✮
✵✱✺
✵✱✺

✵✱✺✹✸✽

❑➳t q✉↔ t➼♥❤ t♦→♥ ❝❤♦ t❤➜② ❈❘ ❂ ✵✱✵✹✼ < ✵✱✶✳ ◆❤÷ ✈➟②✱ ♠❛ tr➟♥ s♦ s→♥❤ tr➯♥ ❧➔
♥❤➜t q✉→♥✳

1

❇↔♥❣ ✷✳ ❚rå♥❣ sè ❝→❝ ②➳✉ tè ♥❤↕② ❝↔♠1
❨➳✉ tè
❉➙♥ sè
❚❤✉ ♥❤➟♣
▼➟t ✤ë ✤÷í♥❣ ❣✐❛♦ t❤æ♥❣
▼➟t ✤ë sæ♥❣ ♥❣á✐
❍✐➺♥ tr↕♥❣ sû ❞ö♥❣ ✤➜t
❚rå♥❣ sè
1

❉➙♥ sè

❚❤✉ ♥❤➟♣✵✱✺✵✵

✶✱✺✵✵
✵✱✷✵✸✵✱✹✺✺
✵✱✹✹✹

✵✱✸✶✸

▼➟t ✤ë
✤÷í♥❣ ❣✐❛♦
t❤æ♥❣

✷✱✷✵✵

✵✱✽✽✾

✵✱✶

▼➟t ✤ë sæ♥❣
♥❣á✐

❍✐➺♥ tr↕♥❣
sû ❞ö♥❣ ✤➜t


✷✱✷✺✵
✶✱✶✷✺


✵✱✶✻✹

✵✱✻✻✼
✷✱✺✵✵
✵✱✸✸✸


✵✱✷✷

❑➳t q✉↔ t➼♥❤ t♦→♥ ❝❤♦ t❤➜② ❈❘ ❂ ✵✱✵✺✽ < ✵✱✶✳ ◆❤÷ ✈➟②✱ ♠❛ tr➟♥ s♦ s→♥❤ tr➯♥ ❧➔ ♥❤➜t q✉→♥✳

❍➻♥❤ ✷✳ ❇↔♥ ✤ç ✤ë ♣❤ì✐ ♥❤✐➵♠ ❝õ❛ ❦❤✉ ✈ü❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➠♠ ✷✵✶✺ ✈➔ ✷✵✷✺✳

✇✇✇✳❥❛❞✳❤❝♠✉❛❢✳❡❞✉✳✈♥

❚↕♣ ❝❤➼ ◆æ♥❣ ♥❣❤✐➺♣ ✈➔ P❤→t tr✐➸♥ ✶✽✭✺✮


✶✵✹

❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ◆æ♥❣ ▲➙♠ ❚P✳ ❍ç ❈❤➼ ▼✐♥❤

❍➻♥❤ ✸✳ ❇↔♥ ✤ç ♣❤➙♥ ✈ò♥❣ ♥❤↕② ❝↔♠ ❦❤✉ ✈ü❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➠♠ ✷✵✶✺ ✈➔ ✷✵✷✺✳
❇↔♥❣ ✸✳ ❚rå♥❣ sè ❝→❝ t✐➯✉ ❝❤➼ ②➳✉ tè ❦❤↔ ♥➠♥❣ t❤➼❝❤ ù♥❣1
❚✐➯✉ ❝❤➼
❑✐♥❤ ♥❣❤✐➺♠ ❝❤è♥❣ ❇✣❑❍ ❝õ❛ ♥❣÷í✐ ❞➙♥
❙ü ❤é trñ ❝❤è♥❣ ❇✣❑❍ ❝õ❛ ❝❤➼♥❤ q✉②➲♥
❚rå♥❣ sè
1

❑✐♥❤ ♥❣❤✐➺♠ ❝❤è♥❣
❇✣❑❍ ❝õ❛ ♥❣÷í✐
❞➙♥
✶✴✶

✵✱✷✺

❙ü ❤é trñ ❝❤è♥❣
❇✣❑❍ ❝õ❛ ❝❤➼♥❤
q✉②➲♥
✵✱✸✸
✶✴✶
✵✱✼✺

✶❑➳t q✉↔ t➼♥❤ t♦→♥ ❝❤♦ t❤➜② ❈❘ ❂ ✵✱✵✵✷ < ✵✱✶✳ ◆❤÷ ✈➟②✱ ♠❛ tr➟♥ s♦ s→♥❤ tr➯♥ ❧➔ ♥❤➜t q✉→♥✳

◆❤➔ ❇➧✱ ❈➛♥ ●✐í✳ ❈➜♣ ♥➔② ❝❤✐➳♠ ❞✐➺♥ t➼❝❤
✶✵✹✳✾✾✺✱✼ ❤❛✳

✸✳✷✳✹✳ ❳➙② ❞ü♥❣ ❜↔♥ ✤ç tê♥ t❤÷ì♥❣ ❞♦ ❇✣❑❍ ✤➳♥
❦❤✉ ✈ü❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉

❈➜♣ ✷✿ ❱ò♥❣ ❝â ❦❤↔ ♥➠♥❣ t❤➼❝❤ ù♥❣ tr✉♥❣ ❜➻♥❤
❇↔♥ ✤ç ♣❤➙♥ ✈ò♥❣ tê♥ t❤÷ì♥❣ ❞♦ ❇✣❑❍ ✤÷ñ❝
❝â ❣✐→ trà ❝❤↕② tø ✷ ✤➳♥ ✷✱✷✺✳ P❤➙♥ ❜è ❝❤õ ②➳✉
①➙② ❞ü♥❣ tr➯♥ ❝ì sð ❝❤ç♥❣ ❧➜♣ ❜❛ ❜↔♥ ✤ç t❤➔♥❤
❤✉②➺♥ ❍â❝ ▼æ♥✳ ❈➜♣ ♥➔② ❝â ❞✐➺♥ t➼❝❤ ✶✵✳✾✵✽✱✸✻
♣❤➛♥ ❧➔ ②➳✉ tè ♣❤ì✐ ♥❤✐➵♠ ✭❊✮✱ ✤ë ♥❤↕② ❝↔♠ ✭❙✮
❤❛✳
✈➔ ❦❤↔ ♥➠♥❣ t❤➼❝❤ ù♥❣ ✭❆✮ t❤❡♦ ❝æ♥❣ t❤ù❝ ❨ ❂
❈➜♣ ✸✿ ❱ò♥❣ ❝â ❦❤↔ ♥➠♥❣ t❤➼❝❤ ù♥❣ ❝❛♦ ❝â ❣✐→ ❊ ✰ ❙ ✲ ❆✳
trà ❝❤↕② tø ✷✱✷✺ ✤➳♥ ✸✳ ❱ò♥❣ ❝â ❦❤↔ ♥➠♥❣ ♣❤ö❝
❇↔♥ ✤ç tê♥❣ t❤÷ì♥❣ ✤÷ñ❝ ♣❤➙♥ t❤❡♦ ✹ ❝➜♣✿ ❈➜♣
❤ç✐ ❝❛♦ ✈➔ r➜t ❝❛♦ ❝❤õ ②➳✉ t➟♣ tr✉♥❣ ð ❤✉②➺♥ ❈õ
✶ ❧➔ ✈ò♥❣ ❝â ♠ù❝ ✤ë tê♥ t❤÷ì♥❣ t❤➜♣ ♥❤➜t❀ ❈➜♣ ✷
❈❤✐✳ ❉✐➺♥ t➼❝❤ t÷ì♥❣ ù♥❣ ❧➔ ✹✸✳✹✵✾✱✹✸ ❤❛✳
❧➔ ✈ò♥❣ tê♥ t❤÷ì♥❣ tr✉♥❣ ❜➻♥❤❀ ❈➜♣ ✸ ❧➔ ♠ù❝ tê♥
t❤÷ì♥❣ ❝❛♦❀ ❈➜♣ ✹ ❧➔ ♠ù❝ tê♥ t❤÷ì♥❣ r➜t ❝❛♦✳

❚↕♣ ❝❤➼ ◆æ♥❣ ♥❣❤✐➺♣ ✈➔ P❤→t tr✐➸♥ ✶✽✭✺✮

✇✇✇✳❥❛❞✳❤❝♠✉❛❢✳❡❞✉✳✈♥
rữớ ồ ổ P ỗ

t ỡ ờ t t


Pr

t


t


t

t ờ t t


P


rt
ts ỗ ự
ở tờ tữỡ ừ ỡ
ự ở tờ tữỡ t tr t
tờ tữỡ rt t


t t ự
t t ở ừ ỹ

ũ ừ P
õ s t ổ ổ
trỗ từ s r tữỡ
t õ ữợ tợ ổ t õ ữ
ởt t s t ổ
ổ ữ r
ữủ t tũ ừ ỹ
ổ tr r q tr ổ
t õ ỗ t ở ừ
q tờ t tố tt
ữợ ừ t ố q tờ t tt
ữợ tữủ ửt t ũ
õ ự ở tờ tữỡ ỹ
ỹ ỏ ố ửt ỹ
q ốt ố ỹ
ỗ t ự ỹ ự
ỗ tt số t ừ t ổ
t ợ q ổ ữợ
ự tờ tữỡ t tr tt ữợ
ợ t ự tờ tữỡ t s ợ ữủ ỗ t
rt r r t tr ừ tr ỹ q ỹ q ỵ ổ
ỹ ớ t ữớ q ỵ qt t tr
ự ở tờ tữỡ rt tr r tr sổ r
t tữỡ ố ợ t ỹ tt ữợ tr t ố t ữớ
ởt ớ õ tr ỷ ỵ t tr tr
sổ r tt ữợ t
õ ổ ừ
t tổ t t ở r tt ữợ


ổ Pt tr
rữớ ồ ổ P ỗ

t ũ tờ tữỡ ờ t
tPr

t


t


t

ỗ ũ tờ tữỡ ỹ ự
tr ử ữớ t ở
ừ t ỵ tự ừ ở ự
õ ợ t q tr ỗ
ự ử t tt tố
sợ ụ ữ q tr ự õ rứ
ớ tỗ s ồ
ú trồ t tr s t
ố õ sự ố tốt ợ t
ờ tỗ ỗ
ố õ tt ừ t
ở ừ Pt tr trỗ
õ ố ợ
t ụ ữ t ữớ ố
õ t t ửt
ổ Pt tr

ữ ú ố õ ở s
t rở t t tr
ỹ ữỡ
r ồt t ỹ
ớ tữợ t t rỗ tr
ứ ữợ ừ ở t ữợ tr ỡ
ỹ ữỡ ớ sổ
ũ trụ t
t s ớ
õ ửt ợ s
r
ổ tr õ
tố ổ tr từ ủ ỳ ợ


rữớ ồ ổ P ỗ

tữ tr tt tổ t tố q
tr tỹ ở q ỵ tố ởt
ừ ở ồ q t
tố ố ố ỹ tố
ố tổ tt ữợ õ
ữ t tr ợ t ú
r tữ ỹ tố
từ ủ sổ ỷ sổ ỏ
ố ửt t tổ t
r ỳ ỗ ử ử
ữợ t tt ữợ t
s ũ s t ổ trữớ
s t ử tữợ t t
tt ữợ trỗ
ổ q õ tr õ
t ỹ ữỡ ớ
sổ ũ trụ
t t s
ớ õ
ỹ tố st ỏ ố
trỗ t ổ tr

t
ợ sỷ ử ữỡ t
t ử t t tr t tự
P t ủ ợ ũ tờ
tữỡ t t ừ
P ự ũ tờ tữỡ
ữ tr ỹ ự
tờ tữỡ r ỹ tờ
tữỡ rt ữ t tr
õ ổ ớ t
tữỡ ữỡ P tờ
tữỡ t tr t tr ừ
ớ t tữỡ ự
tữỡ ữỡ tữỡ ữỡự ởt t q t
ử ổ õ ỗ
t tờ tữỡ ừ ờ
P t t ự
t ủ ỗ số
ợ ồ
ổ ố ỗ
õ ự tr trồ ỡ ồ
ổ ồ ổ
ố ỗ
t

rs
P trrt P t
t tss
rt tr trrt
P t
rt st t rs
srs st r tr tr ts
r r rt
str tr srs r
t t srs s rs
r t t
str tr srs r
t t srs s rs
r t t
sr t
r sstrs t s
rsr rrt sttt
ttsts trtr ss
r r rr

ỹ tr t q ự õ t
t ổ tr
ổ tr t t ự
t t ở ừ ớ số ừ
ữớ tr ỹ ữổ Pt trTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×