Tải bản đầy đủ (.pdf) (22 trang)

Chuyên đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về lĩnh vực lao động: Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn SA8000 tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Sơn Kim

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (594.19 KB, 22 trang )

GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
CHUYÊN ĐỀ TRÁCH NHIỆM XàHỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC LAO  
ĐỘNG

Đề tài : Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn SA8000 tại Công ty cổ phần Sản  
xuất và Thương mại Sơn Kim 
­­­­­­­­­­
Phần I : Mở đầu 
1/ Lý do chọn đề tài : 
Trách nhiệm xã hội là vấn đề đang được xã hội quan tâm và chú trọng. Đặc biệt hơn  
nữa, trách nhiệm xã hội về lao động thật sự là lợi thế cạnh tranh trên thị trường kinh tế hiện  
nay một khi doanh nghiệp, công ty có các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội rõ ràng và chuẩn 
mực. Có thể  nói tiêu chuẩn SA8000 về  lao động được áp dụng nhiều nhất và có hiệu quả 
nhất, SA8000 đảm bảo các yếu tố  về  lao động, sức khỏe, an toàn lao động, thù lao,.... bên 
cạnh đó doanh nghiệp có thể kết hợp với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001, 14001
Trách nhiệm xã hội về lao động với các tiêu chuẩn của SA8000 thật sự rất hữu ích 
cho các doanh nghiệp nhưng với tình hình kinh tế  đang khủng hoảng và khó khăn như  hiện 
nay vấn đề thực hiện đúng các tiêu chuẩn SA8000 đã đưa ra còn gặp khá nhiều khó khăn cho  
các công ty nhỏ và vừa. Mỗi công ty doanh nghiệp có các chính sách, các sách lược khác nhau 
để duy trì và phát triển công ty bền vững hơn. 
Sơn Kim là một công ty lớn sản xuất sản phẩm may măc trong và ngoài n
̣
ước, với 
qui mô công ty không nhỏ, số lao đông kha l
́ ơn, s
́ ản lượng cao, chỉ tiêu chất lượng tốt, .... đòi  
hỏi công ty phải thật sự  vững mạnh về  tài chính lẫn cả  kỹ  thuật quản lý, sáng tạo trong 
chiến lược kinh doanh, đồng thời thu hút duy trì và phát triển nhân lực cũng là một vấn đề 
không phải dễ. Hệ  thống quản lý, giờ  làm việc, hình thức kỷ  luật, sử  dụng lao động,.....  
trong công ty cần phải thỏa tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội


2/ Đối tượng và phạm vi áp dụng :

 Đối tượng nghiên cứu :  SA8000

 Phạm vi áp dụng:  Công ty cổ phần sản xuất và thương  mại Sơn Kim

 Phương pháp nghiên cứu:  
­  Thu thập thông tin, số liệu tại doanh nghiệp;
­  Nghiên cứu trên mạng;
­  Tham khảo tài liệu của các khóa trước;
SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 1


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
­  Tìm hiểu các giáo trình, sách báo có liên quan;
­   Phân tích tổng hợp: tham khảo ý kiến chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên 
viên phòng quản lý, kiểm tra, giám sát,..
3/ Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn :
  Cơ sở lý luận: 
 Các khái niệm
a/ Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp là cam kết của Doanh nghiệp đối với 

đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế  bền vững, nâng cao chất lượng  
cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung. 
b/ SA8000: là một tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng dựa trên:
­ 12 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
­ Công bố toàn cầu về Nhân quyền
­ Công ước của Liên Hợp quốc về Quyền trẻ em
­ Công  ước của Liên Hợp Quốc về  việc loại trừ  các hình thức phân biệt đối xử  đối 
với phụ nữ.
  
  Cơ sở thực tiễn:  
Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA8000 rất rộng nhưng đối với vấn đề  về  lao động 
có các nội dung chính như sau: lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, an toàn và sức khỏe,  
tự  do hiệp hội và thỏa  ước lao động tập thể, phân biệt đối xử, các hình thức kỷ  luật, giờ 
làm việc, thù lao, hệ thống quản lý.
Công ty Sơn Kim là một công ty lớn, là công ty xuất khẩu hang may măc đa qu
̀
̣
ốc gia, 
với thị trường rộng lớn, đầy tiềm năng phát triển nhưng cũng không ít rủi ro và thách thức 
đăc biêt la trong th
̣
̣ ̀
ơi ky kinh tê suy thoai nh
̀ ̀
́
́ ư hiên nay. V
̣
ới khả năng quản lý cũng như  các 
chính sách hợp lý, tuân thủ  các qui định của pháp luật trong nước cùng với các tiêu chuẩn 
quốc tế, Sơn Kim thật sự trở thành một công ty hang đ

̀ ầu Việt Nam về sản xuất hang may
̀
 
măc. 
̣
Hiện tại công ty có  phân xưởng sản xuất va  khu kho bai rông hang nghin m2 t
̀
̉ ̣
̀
̀
ại khu  
công nghiêp Cat Lai Qu
̣
́ ́
ận 2 va Tr
̀ ụ sở chính tại: 53 Nguyên Đinh Chiêu, Qu
̃
̀
̉
ận 1, Tp. Hồ 
Chí Minh. Sơn Kim thật sự là một trong những công ty có qui mô lớn tại việt nam với số 
lao động hiện có lên đến 1120 lao động, trong đó số lao động sản xuất chiếm đa phần với  
số lượng là 912 người ( theo thông kê ngày 31/12/2011 )
́
Trước tình hình như  hiện nay vấn đề  xây dựng các tiêu chuẩn về  lao động trong 
công ty thật sự  rất cần thiết và chắc chắn phải có, nhằm cung c
̃ ố  thêm vị  trí của công ty 
trên thị trường đang canh tranh hết sức gây gắt như hiện nay. 
SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃

̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 2


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         

Phần II: Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn tại công ty
I. Tổng quan về đề tài
1.Tác động của SA8000 đến người tiêu dùng
- Nâng cao hình ảnh của người mua
- Đảm bảo cho các cổ đông và khách hàng của họ về sự cam kết xã hội nhằm cải 
thiện điều kiện làm việc của các nhà cung cấp của họ  và để  tạo ra moi trường  
kinh doanh ổn định hơn.
- Nhằm đảm bảo rằng họ  tìm được các nhà cung cấp không có sự  bốc lột, như 
trong SA8000 đã nêu: cần có danh sách các nhà cung cấp được chứng nhận, danh  
sách nhà cung cấp được phê duyệt.
2.Tác động của SA8000 đến nhà sản xuất
- Các công ty muốn thu hút khách hàng bằng sự  khác biệt với các đồi thủ  cạnh  
tranh không có chứng chỉ SA8000.
-  Họ  muốn chứng minh rằng họ đang đối xử  công bằng với người công nhân và 
tuân thủ với tiêu chuẩn SA8000 theo yêu cầu của khách hàng Băc M
́ ỹ và Châu Âu
- Công ty được chứng nhận SA8000 có thể trưng bày chứng chỉ SA8000 trong nhà 
máy, trong các catalo kinh doanh, trên các biểu quảng cáo và trên web nhưng  

không được trên các sản phẩm.
       3. Lợi ích đối với công ty
       Cải thiện điều kiện làm việc có thể giúp cho:
- Cam kết đạo đức của nhân viên và cộng nhân tăng lên;
- Tiền đền bù cho công nhân do xảy ra tai nạn ít đi;
- Danh tiếng tốt hơn;
- Niềm tin cho các nhà đầu tư và người tiêu thụ cao hơn;
- Nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm lượng sản phẩm hỏng;
- Có thể tăng năng suất;
- Cải thiện mối quan hệ với các tổ chức công đoàn và các cổ đông quan trọng.
       4. Mặt trái của SA8000
- Công ty sản xuất mặt hàng tương tự;
- Giá thành sản phẩm cao;
- Tăng chi phí hoạt động sản xuất;
II.  Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 
1.  Quá trình hình thành và phát triển của công ty  
SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 3


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
-


-

-

-

-

Công ty đã thành lập được gần 15 năm, đây là một khoảng thời gian không quá 
dài nhưng cũng không quá ngắn đối với sự  phát triển của một công ty. Sau 15  
năm hoạt động, công ty cũng đã trải qua nhiều thách thức, những thăng trầm, 
những khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất. Hình thành từ  năm 1996,  
nhưng chỉ  đến năm 2002 sản phẩm của Sơn Kim đã có mặt trên thị  trường cać  
nươc Châu Âu.
́
Bước ngoặc thật sự  của công ty vao 2007 khi công ty b
̀
ắt đầu có kế  hoạch mở 
rộng qui mô sản xuất va h
̀ ợp tac liên doanh v
́
ơi môt đôi tac đên t
́
̣
́ ́ ́ ừ My băng viêc
̃ ̀
̣  
chinh th
́

ưc san xuât dong san phâm Vera, Jockey …. 
́ ̉
́ ̀
̉
̉
Năm 2008, Công ty Sơn Kim thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và đã được  
cấp giấy chứng nhận ISO 9001 : 2000 By German & Based TUV Anlagetechnik  
Gmbh. Có thể nói để đạt được thành tựu đó cả quản lý, người đứng đầu công ty  
lẫn các nhân viên sản xuất đã cùng nhau cố gắng, phối hợp với nhau, cùng nhau  
hướng đến mục tiêu chung mà công ty đã đặt ra nhằm đạt kết quả  cao nhất có 
thể. 
Cũng trong thời gian năm 2006 – 2007, từ một công ty trách nhiệm hữu hạn thành  
công ty cổ  phần, công ty thật sự  đã cố  gắng cho công tác xây dựng và quản lý  
vận hành công ty một cách hiệu quả  nhất, sẽ  có rất nhiều khó khăn trong cách 
quản lý khi chuyển sang một loại hình công ty mới, nhưng công ty vẫn cố gắng  
phát triển, cố  gắng chuẩn bị cho phát triển thị  trường mới và tăng doanh số  bán  
hàng lên cao hơn nữa khi nhu cầu phát triển sản xuất ngày một tăng cao. Mọi sự 
cô gắng cũng sẽ được thành công, năm 2006 công ty đã thật sự phát triền và trên  
đà phát triển mạnh, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách. Năm 2006 – 2007 công 
ty từng bước ổn định sản xuất với dây chuyền công nghệ mới;áp dụng khoa học 
kỹ  thuật trong sản xuất, thành quả  đạt được ngày một tăng cao khi thị  trường  
xuất khẩu ngày càng được mở rộng. Không chỉ  dừng lại ở các thị  trường truyền  
thống như Nhật khi chiếm được thị phần cao với yêu cầu chất lượng sản phẩm,  
Sơn Kim còn chiếm lĩnh cả  thị  trường Hàn Quốc và dần dần mở  rộng san thị 
trường Châu Âu như Đức, Pháp, Italia, Span, và cả thị trường Mỹ nhiều thuận lợi  
lẫn rủi ro.
Công ty Sơn Kim có khoảng 800 nhân viên năm 2004 . Doanh thu trong năm 2006 
là 3.2 triệu đô la Mỹ. Doanh thu trong năm 2007  hơn 4 triệu đô la Mỹ. 
Hiện tại số lao động tính đến ngày 30/12/2011 tại công ty là 1120 lao động. Công 
ty hiện đang tăng khả năng cung ứng sản xuất, trong năm tới với mục tiêu đặt ra  

là “ Sơn Kim là môt trong nh
̣
ưng công ty s
̃
ản xuất hang may măc hàng đ
̀
̣
ầu ở Việt 
Nam”

SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 4


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         

2.  Lĩnh vực kinh doanh  
-

-

Sơn Kim sản xuất hang may măc chu yêu gianh cho phu n

̀
̣
̉ ́
̀
̣ ư, công ty cung co san
̃
̃
́ ̉  
phâm danh cho nam nh
̉
̀
ưng không nhiêu v
̀ ơi cac nhan hiêu nôi tiên nh
́ ́
̉
̣
̉
́
ư  WOW,  
Vera, Jockey….  
 Ngoài ra công ty còn hoạt động thêm trong linh v
̉
ực bât đông san, san xuât hang
́ ̣
̉
̉
́ ̀  
trang tri nôi thât…
́ ̣
́


3.  Phương hướng hoạt động SXKD của công ty   
3.1  Công tác tổ chức nhân sự:
-

-

-

-

Kiện toàn bộ  máy nhân sự   đến cuối năm 2011 và cơ  cấu tổ  chức nhân sự  phù 
hợp từ năm 2012 đến 2015. Đặc biệt chú trong đ
̣
ến công tác tuyển dụng bổ sung 
nhân sự  theo định biên mới và sàn lọc nhân sự  cũ để  chọn lựa nhân sự  đủ  năng 
lực, chuyên môn và khả năng tổ chức người, việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 
Công ty giao phó.
Xây dựng qui trình triển khai đánh giá và kiểm soát các mục tiêu trọng yếu  cho 
tất cả các bộ phận chức năng của Công ty để đáp ứng được mục tiêu chung của  
Công ty từng quí.
Xây dựng đội ngủ  nhân sự  đủ  mạnh về  chuyên môn, vưng vê nghiêp vu, có các
̃
̀
̣
̣
 
kỷ  năng cần thiết và các tố  chất phù hợp để  quản lý trong qua quá trình tuyển  
dụng liên tục, sàng lọc và xây dựng kết hợp với đào tạo nội bộ, đào tạo thêm bên 
ngoài.

Xây dựng đội ngủ quản lý sản xuất từ  cấp Quản đốc, Tổ  trưởng nghiệp vụ  trở 
lên, phải được trình độ hoá, hiểu và biết cách áp dụng các công cụ quản lý tương  
ứng và xứng tầm với cấp bậc công việc của mình.
Xây dựng hoàn thiện qui chế khen thưởng kỷ luật theo năng lực và kết quả công  
việc, nhằm thực sự khuyến khích các nhân sự  liên tục phát huy sang kiến và nổ 
lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty.
Xây dựng hệ  thống và qui trình đánh giá, bổ  nhiệm và đào tạo đội ngủ  nhân sự 
kế thừa để tránh được những bị động và ảnh hưởng do thay đổi các vị trí nhân sự 
chủ chốt.
Rà sóat và hiệu chỉnh tòan bộ  qui chế  chức năng nhiệm cụ  của từng bộ  phận 
trong hệ thống; Bổ sung qui trình làm việc và cẩm nang công việc cho từng chức  
danh công việc; từng vị trí đầy đủ bản mô tả công việc và cam kết trách nhiệm.
Nâng cao vai trò và qui mô của Phòng thiết kế  và phát triển sản phẩm để  sáng  
tạo ra những mẩu mã mới nhằm tiến đến mục tiêu sản xuất và xuất khẩu sản  
phẩm chủ lực của Sơn Kim.

SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 5


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         


-

-

-

-

-

-

3.2  Công tác tuyển dụng lao động – Đào tạo ­ Tiền lương, chế độ chính sách:
Hoạch định chiến lược nhân sự một cách khoa học và hiệu quả  để  triển khai và  
thực thi một cách hợp lý, trong đó chú ý đến yếu tố  rũi ro trong công tác nguồn  
nhân lực.   Và luôn quan tâm đến chất xám, tri thức của đội ngủ  nhân sự  trong  
Công ty bởi nó là giá trị tài sản lớn nhất của Công ty.
Rà soát, đánh giá lại toàn bộ  nguồn nhân sự  hiện tại của Công ty để  đào thải  
những nhân sự  không phù hợp và thiếu trách nhiệm cũng như  phát huy vai trò  
trách nhiệm của từng cá nhân tập thể để mang lại giá trị cho Công ty. 
Liên kết và tuyển chọn những nhân sự  thật sự  giỏi và có nhiều kinh nghiệm  
quản lý điều hành và đặc biệt là phương pháp quản lý tiên tiến, hiện đại để thay 
thế những nhân sự quản lý chưa đáp ứng yêu cầu hiện tại cũng như  trong tương  
lai.
Tuyên dung cac sinh viên co hoc l
̉
̣
́
́ ̣ ực kha – gioi tai cac Tr
́

̉ ̣ ́ ương Đai hoc, cao đ
̀
̣
̣
ẵng, 
nghề đê đao tao va bô sung đôi ngu CBNV nông côt cua Công ty (băng hinh th
̉ ̀ ̣
̀ ̉
̣
̉
̀
́ ̉
̀
̀
ức tổ  
chưc cac khoa đao tao Hôi nhâp t
́ ́
́ ̀ ̣
̣
̣ ừ 03 đên 6 thang, sau đo đanh gia va chon loc lai
́
́
́ ́
́ ̀ ̣
̣ ̣ 
nhưng nhân tô phu h
̃
́ ̀ ợp).     
Tổ chức đào tạo nhân sự, theo hướng chuyên nghiệp hoá, tại từng cấp công việc,  
kể cả việc đào tạo nâng cao trình độ nhận thức và tay nghề của công nhân; Đặc  

biệt chú trọng đến công tác này bởi không được đào tạo những kỷ năng quản lý, 
kỷ năng thực hiện công việc để từng cấp nhân sự làm việc hiệu quả.
Đê ra nh
̀
ưng kê hoach phat triên nguôn nhân l
̃
́ ̣
́
̉
̀
ực mang tinh chiên l
́
́ ược, ôn đinh va
̉
̣
̀ 
lâu dai đê phu h
̀ ̉
̀ ợp vơi qui mô đâu t
́
̀ ư  va chiên l
̀
́ ượt phat triên Công ty, đông th
́
̉
̀
ời  
qua đo co nh
́ ́ ưng ph
̃

ương phap, cai tiên va chu đông trong viêc tuyên dung, tuyên
́
̉
́ ̀ ̉ ̣
̣
̃ ̣
̉  
chon nhân s
̣
ự phu h
̀ ợp tai t
̣ ưng th
̀
ơi điêm
̀ ̉
Kiện toàn hệ thống tiền lương theo mô hình khoán quỹ lương/doanh thu cho từng  
bộ phận, đáp ứng mục tiêu “làm theo năng suất hưởng theo kết quả lao động”.
Đề  xuất các chính sánh nhằm khuyến khích người lao động an tâm làm việc,  
nâng cao năng suất lao động, cũng như thu hút nguồn lao động, cụ thể:
Xây dựng các chính sách thưởng: Tăng tiền thưởng chuyên cần, thưởng sáng 
kiến ­ cải tiến, thưởng hoàn thành KH SX­KD;… Cụ  thể hơn, nên chăng lập 
01 quỹ  thưởng để  có thể  “thưởng nóng” cho các cá nhận/ tập thể  có những 
đóng góp tích cực và hiệu quả trong quá trình hoạt động SX­KD của Công ty.
Tăng mức hỗ trợ tiền nhà trọ cho Công nhân mới: Mức hỗ trợ tối đa 03 tháng  
thay vì 01 tháng như hiện nay. Chia làm nhiều đợt.
Xem xét đề xuất điều chỉnh tiền chuyên cần hàng tháng cho công nhân để giữ 
chân lao động: từ  150.000đ như  hiện nay lên thành 300.000đ/ tháng . ĐK bắt  
buộc: Phải đảm bảo 100% ngày công của tháng và Không vi phạm nội quy lao  

SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            

̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 6


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
động Công ty thay vì ĐK như hiện nay là: Hưởng 100% (150.000đ) nếu đủ từ 
25­26 ngày công và hưởng 75%  nếu đủ  24 ngày công trong tháng…. Vì hiện 
tại mức lương của Công nhân chúng ta thấp hơn so với thị trường mặc dù môi  
trường làm việc chưa phải là hiện đại và thông thoáng.
-

-

-

-

-

3.3  Công tác đào tạo:
Chú trọng công tác đào tạo và quy hoạch CBNV kế  thừa nhất là cấp CBQL cơ 
sở. Để  có một đội ngũ CB đủ  mạnh và có trình độ  chuyên môn cao phù hợp với  
Ngành nghề phải chú ý đến việc thu hút lao động trẻ  có trình độ  từ  các Trường 

ĐH, CĐ. Song song đó, Công ty tuyển chọn và đào tạo hội nhập để  chọn lọc 
những nhân sự có triển vọng và phù hợp các yêu cầu công việc mà Công ty đang 
cần. 
Đặc biệt liên hệ  với những đơn vị  tổ  chức đào tạo chuyên môn về  quản lý sản 
xuất, quản lý chất lượng để nâng cao khả năng quản lý, phương pháp kiểm soát 
sản xuất để  nâng cao hiệu quả  làm việc đối với cấp quản lý từ  QĐ, Phó quản  
đốc đến PXT và đặc biệt chuẩn bị lộ trình cho việc đào tạo cho lực lượng CBNV  
làm việc tại Nhà máy.
Đặc biệt là đào tạo tay nghề  cho công nhân, những kiến thức cơ  bản về  chất  
lượng sản phẩm của Sơn Kim để  công nhân có ý thức và nhận thức tốt để  sản  
xuất ra sản phẩm có chất lượng, hàng năm tổ chức thi tay nghề cho công nhân để 
nâng cao trình độ tay nghề cũng như tiền lương xứng đáng.
3.4  Công tác Công nghệ thông tin (IT):
Vi tính hóa tất cả các quá trình và thiết lập hệ thống lập trình, phần mềm chuyên 
môn để  nâng cao hiệu quả  quản lý và triển khai công việc. Phần mềm quản lý 
kế  hoạch, thống kê sản xuất; quản lý hàng tồn kho; nhân sự; thiết kế,…. Vì đó 
cũng là nền tảng cho việc nâng cao hiệu suất làm việc và tiến tới niêm yết và lên 
sàn chứng khoán cũng như nâng cao hiệu quả làm việc từ việc nhỏ.
Lập Server quản lý mạng máy tính Công ty và dữ liệu tại các bộ phận, tránh thất  
thoát và phân tán dữ liệu.
Tăng cường nhân sự cho Bộ phận IT để đảm bảo các nhiệm vụ: Quản trị mạng,  
quản trị  hệ  thống và tiếp nhận những phần mềm quản lý như: kế  hoạch sản  
xuất, kinh doanh xuất khẩu, nhân sự,... Bất kể  lúc nào,  ở  đâu cũng có thể  truy 
xuất dữ liệu một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.
3.5  Công tác kiểm soát chi phí:

SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́

̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 7


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
-

-

-

Thiết lập phương án tiết kiệm chi phí và kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất  
kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty. Vì trong thời gian qua chúng ta đã  
lãng phí quá nhiều dù là nhõ nhất đến lớn nhất làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của Công ty. Tiến tới hình thức khoán doanh thu, chi phí cho từng 
bộ phận trong Công ty kể cả từng phân xưởng sản xuất.
Khi xảy ra và phát hiện vấn đề  lãng phí, sai hỏng hoặc thiếu tinh thần trách 
nhiệm sẽ xử lý nghiêm khắc bằng qui chế để bồi thường chi phí thiệt hại gây ra 
và tùy mức độ sẽ có hình thức xử lý thích đáng. Mục tiêu cuối cùng là không để 
xảy ra tình trạng sản xuất dư thừa, sai hỏng, chậm tiến độ gây lãng phí cho Công 
ty, và khi xảy ra xử lý triệt để để rút kinh nghiệm và không tái diễn.
Tăng cường công tác kiểm tra ­ kiểm soát an toàn lao động, an toàn PCCC và an 
ninh trật tự trong nhà máy đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, hạn chế tối  
đa lãng phí cho Công ty.

4.  Sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy: 

SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 8


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SX

PHÓ TGĐ KINH 
DOANH

PHÒNG 
HÀNH 
CHÁNH 
NHÂN SỰ


PHÒNG
 TÀI 
CHÍNH – 
KẾ TOÁN

PHÒNG 
MARKETIN
G & PTSP

BAN ĐIỀU 
HÀNH SẢN 
XUẤT

PHÒNG
 KINH 
DOANH

PHÒNG
 KẾ HOẠCH 
& HỆ 
THỐNG 
(QA)

SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 

SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 9


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         

III.  Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn 
1.Chất lượng và an toàn sản phẩm
1.1 Chất lượng sản phẩm
Sản phẩm của Sơn Kim có rất nhiều mẫu mã và kiểu dáng đẹp mắt và cũng rất thu hút  
người tiêu dung do ch
̀
ất lượng va mâu ma đ
̀ ̉
ược đảm bảo. Tại Sơn Kim, vật liệu chủ yếu 
là vai cac loai nh
̉
́
ưng với tiêu chí hàng Việt Nam chất lượng cao và phải đáp  ứng các yêu  
cầu khắc khe của các nước xuất khẩu đòi hỏi công ty phải sử  dụng nguyên vật liệu có 
chất lượng cao cấp,nguôn nguyên liêu chu yêu la nhâp khâu. Do ngay t
̣
̉ ́ ̀ ̣
̉
ừ  nguyên liệu đầu  
vao cũng chính là nguyên li
̀
ệu quan trọng nhất đã được đảm bảo về  chất lượng thì nhất  

định sản phẩm tạo ra sẽ đạt chất lượng rất cao, mâu ma phong phu va đep măt h
̃
̃
́ ̀ ̣
́ ơn.Với quy  
trinh san xuât khep kinh t
̉
́
́ ́ ừ khâu tao mâu, căt, may rap, thanh phâm … 
̣
̃
́
́
̉
Ở tât ca cac b
́ ̉ ́ ước đêu
̀ 
co s
́ ự kiêm tra chăc che vê chât l
̉
̣
̉ ̀ ́ ượng cua san phâm, t
̉
̉
̉
ừ đo se đam bao chât l
́ ̉ ̉
̉
́ ượng cua san
̉

̉  
phâm 1 cach tôt nhât đam 
̣
́
́
́ ́ ứng những yêu câu khăc khe nhât t
̀
́
́ ừ phi khach hang t
́
́
̀ ừ Châu  
Âuach hang t
́
̀ ư Châu Âu va My. 
̀
̀ ̃
2.  Thực trạng các tiêu chuẩn và các qui định về lao động tại Công ty
2.1 Thông qua bản thỏa ước lao động tập thể
Bản thỏa  ước lao động tập thể  của công ty được ký kết vào ngày 10 tháng 9 năm  
2008, bao gồm 12 chương và 63 điều trong các điều có các điều khoản, có hiệu lực kể 
từ ngày ký và có thời hạn đến ngày 10 tháng 9 năm 2012. 
Tại chương 3 “ Thời gian làm việc và thời giờ  nghỉ  ngơi”,  ở  điều 15 và 16 có qui  
định rõ thời gian làm việc trong ngày và trong tuần, ngày nghỉ hằng tuần. Ngoài ra trong 
luật còn qui định thêm về thời gian làm việc ngoài giờ và ngày nghỉ, ngày lễ, nghỉ trong  
năm    ( điều 17,18 ). Qua các điều khoản này trong thỏa  ước ta cũng nhận thấy rằng  
công ty đã tuân thủ qui định của pháp luật về thời gian làm việc không quá 8 giờ /ngày,  
48 giời/ tuần, và 200giờ/ tháng; đảm bảo cho người lao động có thể làm việc và tái sản 
xuất sức lao động, không bốc lột sức lao động của người lao động, góp phần tạo cuộc  
sống tốt hơn cho người lao động đang làm việc tại Sơn Kim, vì những người lao động 

chính là nhân tố  quyết định sự  thành bại của công ty, các chính sách đãi ngộ  nhân viên  
cũng được công ty áp dụng như các chế độ đối với lao động nữ  (điều 20), chế độ  nghĩ  
phép hàng năm (điều 19). Bên cạnh đó với chính sách lương khá  ưu đãi cho nhân viên 
một phần giúp họ trang trải cuộc sống một phần có thể  giữ  chân nhân tài để  đưa công  
SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 10


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
ty đi lên, phát triển hơn. Một điều đáng nói  ở  công ty đó chính là chính sách khuyến 
khích người lao động giới thiệu những người lao động khác có mong muốn tìm việc làm  
và ước muốn tại công ty khi công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, với mỗi lần giới  
thiệu người lao động sẽ  được thưởng 400 ngàn/ người xin việc, nhưng cũng cần có  
điều kiện là người lao động đó phải làm việc trên 2 tháng thì người lao động sẽ  nhận  
được tất cả là 400 ngàn, còn không thì 200 ngàn, thông tin này được in trên các thông báo  
tuyển dụng của công ty, và hiện nay với chi nhánh tại Quân 2 đang tuy
̣
ển dụng 200 lao  
động tuổi từ 18 đến 35, trình độ 6/12, với mức lương từ 2.500.000đ đến 3.500.000đ. 
Đối với an toàn lao động thì công ty đặc biệt chú trọng, tại điều 41 của thỏa ước có  
qui định rất cụ  thể về đồ bảo hộ lao động, thiết bị bảo hộ sản xuất, và các qui định về 
thời gian kiểm tra thiết bị máy móc nhẳm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao 

động đang làm việc tại công ty, hạn chế đến mức tối đa về tai nạn lao động có thể xảy 
ra.  Kèm theo những qui định về bảo hộ, thỏa ước còn có điều 42, 43 đề  cập đến trách  
nhiệm của người lao động nhằm vừa bảo vệ bản thân, những người xung quanh lẫn lợi 
ích của công ty, thỏa ước yêu cầu tất cả mọi người phải tuân thủ nội quy trong công ty 
nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất diễn ra thuận lợi hơn. Không những thế  tại  
điều 44, công ty còn có qui định về công tác đào tạo huấn luyện phòng chóng cháy nổ do  
cơ quan Phòng cháy chữa cháy huấn luyện và trang bị tất cả các thiết bị phòng cháy cần  
thiết cho công ty, với mối quan hệ  thân thiết cùng nhau có lợi. đảm bảo không mất 
người lẫn của đảm bảo tiến độ  hoạt động sản xuất kinh doanh luôn theo đúng kế 
hoạch đã đề ra. 
Tiếp theo những ưu đãi của công ty thì không thể nào không có các qui định về hình  
phạt xử lý kỷ luật khi người lao động vi phạm thỏa ước lao động đã được ký kết. Theo 
điều 47 của thỏa  ước có tất cả  4 điều khoản: khiển trách; khiển trách kỷ  luật 3 tháng; 
kỷ  luật kéo dài thời gian nâng lương, cách chức, chuyển làm công việc khác với thời  
gian không quá 6 tháng; kỷ luật sa thải. Trong mỗi khoản điều có các qui định riêng cho 
từng mức hình phạt, nhằm dễ  dàng xử  lý khi người lao động mắc phải nhưng cũng là  
cách để  tạo cơ  hội cho người lao động khắc phục nhược điểm, hoàn thiện bản thân 
hơn. Ngoài hình thức kỷ  luật còn có hình thức truy cứu trách nhiệm vật chất (điều 48  
của bản thỏa ước), với trường hợp này cũng căn cứ vào 4 khoản trong điều để xử lý, có  
thể bồi thường 30% lương; tính khấu trừ theo giá thị trường; theo thỏa thuận;…..
Tiền lương mối quan tâm của tất cả các công nhân viên, vì tính chất quan trọng của  
tiền lương ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất tinh thần của người lao động, công 
ty đã có chính sách tiền lương cơ  bản riêng nhưng vẫn đảm bảo cao hơn mức tiền  
lương tối thiểu theo qui định của nhà nước, nhằm đảm bảo cho công nhân trong công ty 
có cuộc sống thoải mái hơn, đáp  ứng các nhu cầu cá nhân tối thiểu nhất. Bên cạnh đó 
mức thu nhập của một công nhân có thể  theo thỏa   thuận với ban lãnh đạo công ty, 
thường là đối với các cán bộ làm việc ở vị trí quản lý. Hình thức tính lương ở tại công  
SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀

́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 11


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
ty là tính lương theo thời gian, sản phẩm và trả lương khoán (chương 4, từ điều 23 đến  
điều 28)
Thông qua vài điều trong thỏa  ước lao động liên quan đến thù lao, an toàn lao động, 
hành thức xử lý kỷ luật, sức khỏe lao động,…. Chúng ta nhận thấy được công ty thật sự 
đã tuân thủ  đúng những qui định của pháp luật nhà nước, tuân thủ  đúng tiêu chuẩn về 
lao động. 

2.2 Thông qua bản nội quy của công ty
Nội qui lao động công ty đã được ký ngày 30 tháng 9 năm 2008, bao gồm có tất cả 8  
chương và 45 điều, các điều trong nội qui dường như trong thỏa ước đã có. Nếu là công  
ty nhỏ thì chỉ có nội quy của công ty, nhưng với Sơn Kim mô hình hoạt động sản xuất 
lớn, xuất khẩu sản phẩm sang thị trường các nước thì khả  năng thực hiện trách nhiệm  
xã hội cũng phải đạt hiệu quả cao. Trong bản nội qui của công ty cũng có nêu vấn đề an 
toan lao động, thù lao, phúc lợi, hình phạt xử  lý kỷ  luật, thời gian và chế  độ  làm việc, 
nhưng về  loại hình xử  lý, cách thức xử  lý cũng như  các qui định về  trách nhiệm của 
người lao động được nói rỏ ràng hơn, đầy đủ hơn, nhưng tất cả đều cũng phải dựa trên 
cơ sở là bản Thảo ước lao động. Đảm bảo các yếu tố về lao động, sản xuất, loại hình  
hoạt động kinh doanh theo qui định của pháp luật lẫn đảm bảo đến  sự  phát triển của 
công ty và kèm theo đó là giải quyết yếu tố việc làm cho đại bộ  phận người lao động  
trên địa bàn , có mức sống cao hơn,ổn định hơn, cùng nhau xây dựng nên một xã hội phát 

triển và giàu mạnh không có bất công, cùng hướng đến mục tiêu chung của đất nước  
văn minh giàu đẹp.
2.3 Tông kêt báo cáo tinh hinh nhân s
̉
́
̀
̀
ự năm 2010
             Tình hình nhân sự trong  năm 2010 như sau:
Tổng số  lao động hiện có của Công ty tính đến 30/12/2010:   931  lao động, 
trong đó: 
Bình
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
Quân
Quản   lý 
33 32 34 33 34
30 32
30
30

32
30 28
32
Cty
Quản   lý 
14 15 13 13 12
14 11
12
14
12
11 20
13
BH
Quản   lý 
59 62 62 61 60
58 57
58
57
60
64 60
60
SX
SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1

 12


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
CN SX
NM 1
NM 2
NM 3
NM BD
Tổng 
cộng

727
307
410
11
0

701
304
386
11
0

645
260
378
7
0


652
248
386
18
0

783
305
451
27
0

844
313
443
0
88

834 810 754 759 889

942
351
459
0
132

938
336
459

0
143

946 1042

956
300
476
0
180

1038 1057

931
289
476
0
166

849
289
476
0
166

823
253
430
0
140


816
296
436
6
85

1035

954 931

921

Biểu đồ so sánh:
TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CHUNG NĂM 2010
Lao động
1200

Quản lý Cty
Quản lý BH

1000

Quản lý SX
CN SX

800
600
400
200

0
1

­

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tháng

Cơ cấu lao động theo trình độ:

Số liệu

Đại học

CĐ, TC

Phổ Thông

Tổng Cộng

SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 13


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
Năm 2010

49

45

837


931

Năm 2009

40

35

788

863

Năm 2010

5.3%

4.8%

89.9%

100%

Năm 2009

4.6%

4.1%

91.3%


100%

Tỷ lệ (%)

Trong năm 2010 cơ  cấu lao động theo trình độ  có sự  biến đổi nhẹ  theo xu hướng  
tốt, số lao động có trinh độ  từ  trung cấp trở lên tăng 1.4% so với 2009.trong đó, số  lao  
động có trình độ ĐH tăng 0.7%, trình độ trung cấp, cao đẳng tăng 0.7% so với cùng kỳ,  
số lao động trình độ phổ thông giảm 0.4% so với cùng kỳ. (theo nhận định của công ty)
Thông qua bản cơ cấu lao động theo trình độ  cùng với biều đồ  tỷ  lệ, chúng ta dễ  dàng 
nhận thấy hiện tại công ty sử dụng số lượng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất, từ 
đó ta cũng thấy được rằng công ty không hề  sử  dụng lao động trẻ  em cũng như  lao động  
cưỡng bức, đảm bảo độ tuổi làm việc tại công ty và độ tuổi lao động của nhà nước đã qui  
định và cả trong tiêu chuẩn về lao động không được sử dụng lao động trẻ em, lao động từ 
dưới 14 tuổi. Tình hình kinh tế ngày càng phát triển đòi hỏi trình độ  lảnh nghề  của người  
lao động ngày một được tăng thêm, đồng nghĩa với cơ cấu lao động theo trình độ cũng thay  
đổi, tỷ  lệ  lao động phổ  thông giảm, Đh và trung cấp tăng nhẹ. Như  thế  việc đảm bảo 
không sử dụng lao động trẻ em càng được chắc chắn.
­ Cơ cấu lao động theo giới tính:
Số liệu
Nam
Nữ
Tổng Cộng
Năm 2010

238

693

931


Năm 2009

210

653

863

Năm 2010

25.5%

74.5%

100%

Năm 2009

24.3%

75.7%

100%

Tỷ lệ (%)

Do đăc thu cua linh v
̣
̀ ̉ ̉

ực hoat đông cua công ty la linh v
̣
̣
̉
̀ ̉
ực may măc nên sô lao đông n
́
̣
ư ̃
chiêm ty lê cao vi cân s
́ ̉ ̣
̀ ̀ ự kheo leo va cân thân cua n
́ ́ ̀ ̉
̣
̉ ư. Chinh vi vây ma công ty cung đa đê ra
̃
́
̀ ̣
̀
̃
̃ ̀  
nhưng chinh sach nhăm tao nh
̃
́
́
̀
̣
ưng điêu kiên thuân l
̃
̀

̣
̣ ợi vê điêu kiên lam viêc, th
̀ ̀
̣
̀
̣
ời gian nghỉ 
ngơi, cương đô lam viêc nhăm đam bao tôt nhât đê đam bao s
̀
̣ ̀
̣
̀
̉
̉
́
́ ̉ ̉
̉ ưc khoe cho lao đông n
́
̃
̣
ư.̃
­

Cơ cấu lao động theo độ tuổi:

Độ Tuổi

 18­25

26­35


36­45

Trên 45

Tổng Cộng

SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 14


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
Năm 2010

373

275

204

79


931

Năm 2009

429

216

173

45

863

Tỷ   lệ  Năm 2010
(%)
Năm 2009

40.1%

29.5%

21.9%

8.5%

100%

49.7%


25.0%

20.0%

5.2%

100%

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO ĐỘ TUỔI
(% )
Năm 2010

100%

Năm 2009
80%
40.1%

60%
29.5%

40%

21.9%

49.7%

20%

25.0%


20.0%

8.5%
5.2%

0%

18-25

26-35

36-45

Trên 45

Độ Tuổi

    Nhận định: Qua số  liệu thống kê cơ cấu lao động theo độ  tuổi cho thấy lao động  
lớn tuổi của Công ty có xu hướng tăng, cụ thể độ tuổi trên 45 tăng 3.3%, độ tuổi từ  
36­45 tăng 1.9%, độ tuổi từ 26­35 tăng 4.5% so với cùng kỳ, số lao động trẻ  tuổi từ  
18­25 tuổi giảm 9.6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên nhìn chung, lao động chủ  yếu của  
Công ty vẫn là lực lượng lao động trẻ  (tuổi từ  18 ­> 25 chiếm 40.1%). Vấn đề  này  
cũng là điểm tốt cho Công ty trong việc quản lý và sử  dụng nhưng cũng là điểm  
không tốt vì lực lượng lao động này chưa có tay nghề, hoặc có tay nghề  chưa cao.
( nhận định của công ty)
Sở hửu hơn 40% số lao động trẻ trong tổng thể số lao động hiện có của công ty, Sơn 
Kim thật sự  có khả  năng phát triển và thu hút được nhiều nhân tài tuy nhiên tay nghề 
chưa vững nên đòi hỏi công ty phải có thời gian đào tạo, nâng cao chuyên môn kỹ thuật 
để  phục vụ  tốt hơn cho sản xuất. Đây là điều khẳng định hơn nữa việc sử  dụng lao  

động trong công ty, tuân thủ qui định về sử dụng lao động. Với đội ngũ lao động trẻ như 
SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 15


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
hiên nay, Sơn Kim dễ  dàng dặt ra các mục tiêu về  năng suất lẫn chất lương cao hơn  
nữa, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước về sản xuất đồ chơi trẻ em 
bằng gỗ, đây là một lợi thế  cạnh tranh đối với các công ty khác một khi Sơn Kim với  
truyền thống văn hóa về chất lượng và an toàn sản phẩm cao, đương nhiên sẽ  có rất ít  
đối thủ cạnh tranh. Nhưng bên cạnh các chính sách hoạt động sản xuất hướng đến mục  
tiêu, do số lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao nên việc đào tạo những nhân viên giỏi nâng cao 
tay nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng cần được chú trọng hơn nữa.
­

Tình hình khen thưởng – kỷ luật:

THÁNG

01

02


03

04

05

06

07

08

09

10

Khen 
thưởng
Nhắc nhở
Khiển trách
Cảnh cáo
CD HĐLĐ
Sa thải

0

0

1


0

0

0

1

14

0

0

0
0
0
21
0

0
0
0
7
0

9
1
2

40
0

0
0
0
64
0

0
0
0
16
0

0
0
0
12
0

1
12
0
0
0

2
0
15

13
0

0
0
1
10
2

5
0
0
1
2

11

12

0

4

4
0
3
24
1

0

1
0
10
1

Tổng 
Cộn
g
20
21
14
21
218
6

  

SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 16


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         


TÌNH HÌNH KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT
Lao động

70

Khen thưởng
Nhắc nhở

60

Khiển trách

50

Cảnh cáo

40

Sa thải

CD HĐLĐ

30
20
10
0
1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tháng

 Nhận định: Trong năm 2010 tình hình vi phạm nội qui lao động của Công ty không  
nhiều so với cùng kỳ  năm 2009, những trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động  
chủ yếu là người lao động tự nộp đơn xin nghỉ việc và tự ý bỏ việc (lao động mới)
Với mức sa thải 6 người/ năm, đây là số  lượng ít trong tồng số  954 lao động làm  
việc tại công ty trong năm vừa qua, đồng thời so với số  lượng được khen thưởng thì  
đảm bảo vẫn thấp hơn. Chấm dứt hợp đồng lao động lại chiếm tỷ  lệ  cao, theo nhận 
định của công ty thì đa phần do người lao động tự ý chất dứt hợp đồng, đối với các hình 

thức xử phạt công ty cũng căn cứ vào mức độ  vi phạm để  xử  lý nhưng hình thức nhắc  
nhở  chiếm ty lệ  cao hơn, điều này cho thấy công nhân làm việc trong công ty với tinh  
thần trách nhiệm tương đối cao nhưng bên cạnh đó công tác quản lý cũng không kém,  
không xử những hình phạt nặng nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của công nhân, 
tạo cơ hội cho người lao động không tái phạm khi biết chính sách của công ty đã rất ưu  
đãi và sẳn sàng bỏ qua những vấn đề không cần thiết, nhưng cũng không  vì thế ma tái  
phạm hoặc lợi dụng để thực hiện những điều không tốt, bên cạnh các chính sách  khoan  
dung vẫn có những chính sách mạnh tay một khi người lao động vi phạm những điều  
cấm kỵ của công ty. 
 3.    Thách thức và cơ hội   
      3.1 Thách thức

SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 17


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
Với tình hình kinh tế mở cửa như hiện nay ,đăc biêt la tinh hinh kinh tê thê gi
̣
̣ ̀ ̀
̀
́ ́ ới đang 

rơi vao suy thoai, s
̀
́ ự canh tranh về thị trường sản phẩm trong va ngoai n
̀
̀ ước đang gặp rất 
nhiều khó khăn, mối lo ngại về giá thành sản phẩm yêu cầu Sơn Kim phải thật sự cố gắng  
nâng cao không ngừng chất lượng sản phẩm và thương hiệu của công ty. Một khi gia nhập  
WTO, đây cũng là một cơ hội đối với Sơn Kim những cũng chính WTO đã và đang đè nặng 
lên đôi vai, trên con đường phát triển tiếp theo, một thị trường rộng lớn, với các cuộc cạnh  
tranh đầy khóc liệt về các tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm đã thúc  
đây cho Sơn Kim không ngừng cải tiến công nghệ  để  có thể  đứng vững trên thị  trường 
quốc tế.
Không những thế, nhu cầu về sản phẩm của người dân cũng tăng lên với sự đòi hỏi 
cao hơn về  kiểu dáng, chất lượng, mâu ma cua t
̃
̃ ̉ ưng loai san phâm. Đi
̀
̣ ̉
̉
ều này đòi hỏi Sơn 
Kim phải có đội ngũ nhân viên với trình độ cao hơn nữa, để có thể đáp ứng và phục vụ mọi 
nhu cầu của khách hàng. Như vậy chi phí cho đào tạo tay nghề là không kém, cùng với việc  
áp dụng máy móc thiết bị khoa học và cả việc trang bị bảo hộ lao động cho người lao động  
cũng phải được thực hiện tốt hơn, tuân thủ các tiêu chuẩn ngày càng cao của xã hội. 
Thách thức tiếp theo chính là nguyên vật liệu chính cho việc sản xuất sản phẩm, do 
tính chất đảm bảo chất lượng sản phẩm nên có một số  nguyên vật liệu cần phải nhập  
khẩu từ các nước phát triển, cùng với tình hình tăng dân số hiện nay, lượng nguyên vật liệu 
hiện có trong nước để  sản xuất cũng còn nhiều hạn chế. Một lần nữa đòi hỏi Sơn Kim  
phải có các biện pháp định mức lao động hợp lý và chuẩn xác để  tiết kiệm được nguồn  
nguyên liệu một cách tối đa để phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất của công ty.

      3.2 Cơ hội
WTO một mặt là thách thức nhưng mặt khác lại là cơ  hội cho Sơn Kim có thể  dễ 
dàng tấn công sang thị  trường thế  giới, một sân chơi cạnh tranh nhiều cơ  hội phát triền 
mạnh, với thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng. 
Hiện tại, sản phẩm của Sơn Kim đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới, đây là một  
cơ  hội phát triển và mở  rộng thị  trường hơn nữa, với các chứng nhận về  chất lượng của  
Đức, chứng nhận an toàn sản phẩm, Sơn Kim thật sự  là đối thủ  cạnh tranh đáng lo ngại  
cho các doanh nghiệp khác trong nước và các nước khác trên thế giới, đặc biệt là các nước 
láng giềng.
Lợi thế về uy tín chất lượng sản phẩm, uy tín về các tiêu chuẩn lao động, Sơn Kim 
ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường cạnh tranh khóc liệt như hiện nay. 
Đối với thị  trường Châu Âu,đây là thị  trường rất mạnh về  bán đồ  chơi trẻ  em cấu  
thành nên 33% giá trị của thế giới với số tiền dự kiến lên đến 40 tỷ USD vào năm 2012 chú  
trọng là Đức,  đây quả thật là một thị trường đầy tiềm năng và cơ hội cho Sơn Kim. Không  
những thế  thị  trường Bắc Mỹ cũng không kém phần hấp dẫn với dự  kiến đóng góp 44%  
giá trị  cho thế  giới với 53 tỷ  USD vào năm 2012 đặc biệt là Mỹ, thị  trường Châu Á Thái 
SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 18


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
Bình Dương chiếm 15% tương  ứng với 18.7 tỷ  USD với các thị  trường Nhật, Hàn, Anh, 

Pháp, Hong Kong và Singapore. Còn các thị trường khác chiếm 8% giá trị của thế giới năm 
2012. 
NHỮNG   KHÓ   KHĂN   CỦA   CÔNG   TY   KHI   ÁP   DỤNG   TIÊU   CHUẨN   VỀ   LAO  
ĐỘNG
­ Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm theo nhu cầu và yêu cầu của các tổ 
chức thế giới, nếu không cải tiến rất dễ bị loại khỏi cuộc chơi kinh tế.
­ Kinh phí cho việc áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn về  lao động còn nhiều khó  
khăn.
­ Chính sách cũng như  thủ  tục nhà nước còn tương đối rườm rà đã gây khó khăn cho  
hoạt động mở rộng thị trường và thu hút đầu tư từ nước ngoài, nâng cao chất lượng  
lao đông.
­ Tình hình kinh tế  nhiều cạnh tranh, kinh tế  chưa  ổn định, lạm phát, thị  trường còn  
phụ  thuộc nhiều vào tình hình biến đông kinh tế  của thế  giới, các chính sách của 
Sơn Kim cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc,…..
­ Đối với thị trường trong nước, giá thành sản phẩm còn tương đối cao để  sản phẩm 
của Sơn Kim có thể đến với mọi tầng lớp trong xã hội,…
NHỮNG THÀNH QUẢ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG MANG LẠI CHO CÔNG TY 
­ Đạt được các chứng chỉ về chất lượng sản phẩm trong và ngoài nước.
­ Tăng uy tín trên thị trường thế giới.
­ Mở ra một thị trường đầy tiềm năng mới với nhiều cơ hội phát triển cùng với năng 
lực cạnh tranh có nhiều ưu thế.
­ Thu hút đầu tư từ nước ngoài,các tổ chức kinh tế phát triển .
­ Chiếm lĩnh thị  trường trong nước với chất lượng sản phẩm cao, thỏa mãn nhu cầu 
người tiêu dùng.
­ Hạn chế tối đa tai nạn lao động, tổn thất chi phí không đáng, đội ngũ nhân viên nhiệt  
huyết với nghề, trình độ ngày càng được nâng cao, giữ chân nhân tài,…..
Phần III : Ý kiến ( Giải pháp)  kết luận
1.  Ý kiến đề xuất, giải pháp, kiến nghị : 
Ý kiến: 
Tuy rằng tiêu chuẩn SA8000 Sơn Kim chưa triển khai thực hiện một cách cụ 

thể nhưng các tiêu chuẩn về lao động SA8000 qui định dường như Sơn Kim đã thực  
hiện tốt,và đúng chuẩn mực. Đây la tiên đê cho vi
̀ ̀ ̀
ệc tiến hành triển khai thực hiện 
SA8000 đối với công ty sau nay se không quá khó khăn, vì n
̀ ̉
ền móng Sơn Kim đã có 
SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 19


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
sẵn và thật sự rất vững chắc, chính vì lẽ đó uy tín của Sơn Kim trên trường quốc tế 
ngày càng khẳng định, sản phẩm Sơn Kim ngày càng được mọi người tin dùng.
Với chiến lược kinh doanh ( 2008 – 2012), chiến lược phát triển trên các thị 
trường Châu Âu bắt đầu là England, Tây Ban Nha, Pháp, Italia ; thị  trường Bắc Mỹ 
và đặc biệt là Mỹ vì tuy là thị trường lớn nhưng doanh số bán hàng tại thị trường này  
vẫn còn nhiều hạn chế; Nhật Bản và Hàn Quốc, hai thị  trường này vẫn sẽ  là thị 
trường truyền thống cho tương lai phát triển của Sơn Kim; thị trường trong nước tuy  
có nhiều canh tranh nh
̣
ưng đây cũng là một thị  trường mui nhon cua công ty cho s

̃
̣
̉
ự 
phát triển kinh doanh. Với các chiến lược kinh doanh hiệu quả như trong thời gian  
vừa qua tôi tin chắc rằng trong thời gian ngắn Sơn Kim sẽ đạt được mục tiêu đề ra, 
tiến đến các mục tiêu cao hơn và phát triển hơn. 
Sơn Kim, một ngày không xa trong tương lai sẽ  mang hình  ảnh một công ty 
phát triển vững mạnh, bền vững trên thị  trường thế  giới, thu hút nhiều nhà đầu tư 
đến với Việt Nam, đến với mọi hình thức kinh doanh trong nước tạo động lực thúc 
đẩy nền kinh tế nước nhà lên một tầm cao mới, bước qua kỷ nguyên mới.
Giải pháp:
Định mức lao động, áp dụng khoa học công nghệ, tiết kiệm nguyên vật liệu,  
giảm tối đa chi phí để hạ giá thành sản phẩm trong nước.
Nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động để họ gắn bó với công ty,  
giảm chi phí và thời gian đào tạo.
Nhà nước giảm bớt thủ tục rườm rà, chồng chéo, tạo nhiều thuận lợi hơn cho 
việc nhập và xuất khẩu.
Nhà nước mở cửa thị trường cạnh tranh, đồng thời tạo điều kiện thu hút các  
nhà đầu tư vào các ngành nghề hoạt đông kinh doanh có tiềm năng.
Tạo thị trường kinh tế ổn định, ít bị chi phối bởi tình hình kinh tế thế giới. 
Các chính sách của nhà nước như  bình  ổn giá cả, khuyến khích xuất khẩu  
đông thời đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn để  các doanh nghiệp có nhiều  
thuận lợi thi tham gia đấu trường thế giới.
Khuyên ngh
́
ị: 
Nâng cao hơn nữa công tác quảng cáo công ty, quảng cáo sản phẩm cho nhiều  
người được biết và tin dùng sản phẩm “ Hàng Việt Nam chất lượng cao, Người  
Việt sử dụng hàng Việt”, không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để 

vừa nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm đồng thời nâng cao năng suất lao 
động. 
Chăm lo công tác đào tạo tay nghề cho người lao động và có các chính sách hỗ 
trợ người lao động khi gặp khó khăn.
SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 20


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 
XàHỘI                                         
Cải thiện nơi làm việc, điều kiện cũng như  môi trường làm việc, tổ  chức bộ 
máy hiệu quả hơn nữa.
Đối với cơ quan chức năng thì không ngừng nâng cao, mở rộng các chính sách  
phát triển kinh tế nước nhà, tạo nhiều điều kiện hơn nữa để Sơn Kim cũng  như các 
doanh nghệp khác mạnh dạn đầu tư và mở rộng qui mô hoạt động kinh tế.
Nhà nước nên cùng với doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng cuộc  
sống cho người lao động, cùng nhau xây dựng đất nước và cùng hướng đến mục tiêu  
dân giàu nước mạnh, công bằng dân chủ , văn minh.
2.  Kết luận : 
 Một xã hội phát triển khi cuộc sống của người dân được đảm bảo từ  các 
chính sách của nhà nước mà gần nhất là sự  quan tâm của doanh nghiệp, các chính  
sách đã ngộ, các tiêu chuẩn, các qui định tại doanh nghiệp góp phần tạo nên cuộc 
sống cho người lao động thêm phong phú và đa dạng. Trách nhiệm xã hội về  lao  

động là một thuật ngữ  chung, các tiêu chuẩn SA8000 cũng rất rộng, tuy là không 
triển khai thực hiện chính xác với tên gọi SA8000 nhưng Sơn Kim cũng đã thực hiện  
đúng các chuẩn mực về lao động, luật lao động.
Xuyên suốt quá trình nghiên cứu và phân tích chúng ta nhận thấy rằng, để có 
được sự phát triển bền vững đòi hỏi chúng ta phải nổ lực phải cố gắng và nhất định  
phải gắn với yếu tố lợi ích chung, yếu tố xã hội, yếu tố cộng đồng.
Qua lần nghiên cứu này chúng ta thấy được vai trò của các tiêu chuẩn lao 
động, các tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn an toàn, những qui định thù lao, lao động 
thật sự rất quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế nước nhà.
Là một nhà quản trị tương lai, sau khi nghiên cứu đề  tài này xong tôi tin rằng 
mình đã nắm bắt và hiểu rõ những khó khăn cùng với những thách thức tiêu chuẩn 
về  lao động, nhằm bổ  sung thêm vào kiến thức cũng như  có biện pháp, cải thiện 
điều kiện vật chất tại nơi làm việc một cách hiệu quả hơn với nhiều thành công và  
thuận lợi hơn nữa, nhẳm tạo đà phát triển cho công ty cũng như sự thành công trong  
công việc sau khi rời khỏi ghế nhà trường.

NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO:
­  www.google.com.vn 
SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 21


GVHD: NGUYỄN NGỌC TUẤN                                     CHUYÊN ĐỀ:TRÁCH NHIỆM 

XàHỘI                                         
­
­
­
­
­

Wikipedia.org
Tài liệu Trách Nhiệm Xã Hội về  Lao Động và Tiêu chuẩn SA8000, WRAP do 
Thầy Tuấn biên soạn
Thỏa ước lao động tập thể Sơn Kim
Nội quy Sơn Kim
Báo cáo lao đông năm 2010 c
̣
ủa Sơn Kim

SVTH: Nguyên Trân Tuân Kiêt            
̃
̀
́
̣
                                          ĐƠN VỊ: C.TY CP SX & TM 
SƠN KIM
LỚP: C­Đ10NL1
 22×