Tải bản đầy đủ

Đề tài: Chia tải – Load sharing

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

Đê tai : Chia t
̀ ̀
ải – Load sharing (Nhom 11)
́

Băng chuyền dài được kéo bởi 2 động cơ điện. Động cơ chính có công suất 15 
HP, hộp số 1/25,  bố trí ở đầu băng chuyền, 1 động cơ kéo phụ trợ công suất 10 
HP hộp số 1/25,  bố trí ở giữa có nhiệm vụ hỗ trợ moment kéo cho động cơ chính
1. Chọn động cơ, hộp số, biến tần và các thiết bị phụ trợ
2. Thiết kế để băng chuyền chạy với 3 tốc độ chọn trước 25Hz, 40 Hz, 50 
Hz
3. Động cơ 2 tự động khởi động và chia tải theo động cơ 1
4. Khi 1 trong 2 động cơ có sự cố thì dừng cả băng chuyền
5. Không tự động khởi động lại băng chuyền sau khi có sự cố điện
6. Điều khiển tốc độ dùng biến tần có kèm encoder

Giải pháp: với yêu cầu của đề tài ta sử dụng 2 biến tần,1 biến tần điều khiển tốc độ 

cua đông c
̉
̣
ơ chinh và 1 bi
́
ến tần điêu khiên đông c
̀
̉
̣
ơ phu h
̣ ỗ trợ moment cho động cơ 
chinh.
́
Sơ đô:̀

Hang biên tân quy đinh : Emerson
̃
́ ̀
̣
 Dùng 2 động cơ có công suất P= 15HP( 11 kw) và 10HP=(7,5 kw) 
 Hộp số 1/25.
 Encoder dùng để phản hồi tốc độ giúp việc điều khiển 2 động cơ chính xác 

hơn.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃
I.Đặc tính tải may san xuât: 
́ ̉
́ băng tai la thuôc loai tai moment không đôi, hoat 
̉ ̀
̣
̣ ̉
̉
̣
đông 
̣ ở chê đô dai han đông c
́ ̣ ̀ ̣


̣
ơ tự lam mat.
̀
́

Yêu câu ky thuât:
̀
̃
̣
1. Động cơ 1 điều khiển tốc độ
2. Động cơ 2 hỗ trợ moment cho động cơ 1
3. Băng tải chạy theo 3 cấp tốc độ chọn trước.
4. Động cơ 2 tự động khởi động và chia tải theo động cơ 1
5. Khi 1 trong 2 động cơ có sự cố thì dừng cả băng chuyền
6. Không tự động khởi động lại băng chuyền sau khi có sự cố điện
7. Dung biên tân co kem Encoder
̀
́ ̀ ́ ̀
CHON THIÊT BI ĐIÊN CHINH
̣
́
̣
̣
́
I. Đông c
̣
ơ
1) Yêu câu
̀
­

Sô l
́ ượng :2

­

Công suât : 15HP (11kw) va 10HP (7,5kw)
́
̀

­

Hôp sô 1/25 
̣
́
 chon đông c
̣
̣
ơ co kem hôp sô
́ ̀
̣
́

2) Chon l
̣ ựa


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃
Chon đông c
̣
̣
ơ co kem hôp sô cua hang Siemens
́ ̀
̣
́ ̉
̃
            Chon loai Parallel shaft geared motors
̣
̣

Chon đông c
̣
̣
ơ chinh : Model 
́
FZ.88B­LA160MP4E ma ̃2KJ1304­JQ13­L1
Chon đông c
̣
̣
ơ phu : Model 
̣
FZ.88B­LA132ZMP4E ma ̃2KJ1304­HK13­L1


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃
 

 

             (tai liêu trang 296, 300 catalogdongco Siemens.pdf)
̀ ̣

 

(tai liêu trang 858 catalogdongco Siemens.pdf)
̀ ̣


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

                  (tai liêu trang 926 catalogdongco Siemens.pdf)
̀ ̣
Cac thông sô cua đông c
́
́ ̉
̣
ơ :
­

Đông c
̣
ơ 3 pha, 4 cực

­

Điên ap 400V (∆),tân sô 50Hz
̣ ́
̀ ́

­

Đông cơ chinh : công suât 11 kW,ti sô truyên i = 24.38; tôc đô ra n
́
́
̉ ́
̀
́ ̣
̀
2=60v/ph,dong 
điên I = 14.5A;trong l
̣
̣
ượng 140 kg

­

Đông c
̣
ơ phu : công suât 7,5kw,ti sô truyên i = 24.38; tôc đô ra n
̣
́
̉ ́
̀
́ ̣
̀
2=60v/ph,dong 
điên I = 21A;trong l
̣
̣
ượng 116 kg

Thông sô kich th
́ ́
ước : 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

                       (tai liêu trang 380 catalogdongco Siemens.pdf)
̀ ̣

II.Biên tân
́ ̀
1.Môt sô dong biên tân cua Emerson
̣ ́ ̀
́ ̀ ̉
     1.1 EV1000 Series:bô điêu khiên đông c
̣ ̀
̉
̣
ơ AC vơi công suât 1.5 ­5.5kW
́
́
        Ưng dung điêu khiên đ
́
̣
̀
̉ ơn gian:băng tai,may đong goi,c
̉
̉
́ ́
́ ửa tự đông…
̣
     1.2 PV Series :Bô điêu khiên đông c
̣ ̀
̉
̣
ơ AC công suât t
́ ừ 5.5­110kW
        Ưng dung điêu khiên b
́
̣
̀
̉ ơm,quat,may đun nh
̣
́ ̀ ựa,may chê biên th
́
́ ́ ực phâm,gô,cao su…
̉
̃
    1.3 EV2000 Series: Bô điêu khiên đông c
̣ ̀
̉
̣
ơ AC công suât l
́ ớn từ 110­280kW


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃
       Ưng dung nh
́
̣
ư:bơm,quat,khuây,trôn,nghiên…
̣
́
̣
̀
    1.4 Commander SK: Bô điêu khiên đông c
̣ ̀
̉
̣
ơ vơi tai nhe va năng công suât 
́ ̉
̣ ̀ ̣
́
0.25­132kW
       Ưng dung nh
́
̣
ư: hê thông b
̣
́ ơm va quat,may đung nh
̀ ̣
́ ̀
ựa,may trôn,thiêt bi năng vân   
́
̣
́ ̣
̣
chuyên cân truc…
̉
̀
̣
    1.5 Unidrive ES: bô điêu khiên đa năng câp cao cho đông c
̣ ̀
̉
́
̣
ơ AC 5.5­45kW
       Chuyên dung cho thang may va câu truc
̀
́ ̀ ̀
̣
    1.6 Unidrive  SP : Bô điêu khiên đa năng câp cao cho đông c
̣ ̀
̉
́
̣
ơ AC(0.25 – 1900 kW)

2. Yêu câu
̀
Ưng dung :Băng chuyên
́
̣
̀
Biên tân 1 điêu khiên đông c
́ ̀
̀
̉
̣
ơ chinh 15HP
́
Biên tân 2 điêu khiên đông c
́ ̀
̀
̉
̣
ơ phu 10HP
̣
Nhom chon dong biên tân 
́
̣
̀
́ ̀ Unidrive  SP
Ta chon loai biên tân 
̣
̣
́ ̀ SP2401 va ̀SP2402(tai liêu trang 21
̀ ̣
 unidrive_sp.pdf)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

Thông sô biên tân
́ ́ ̀
1. SP2401
­

Điên ap : 400V
̣ ́

­

Công suât 10HP (7.5kW)
́

­

Dong điên đinh m
̀
̣
̣
ưc : 15.3A
́

2. SP2402
­

Điên ap : 400V
̣ ́


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃
­

Công suât 15HP (11kW)
́

­

Dong điên đinh m
̀
̣
̣
ưc : 21A
́

Kich th
́
ươc :
́
 

                          (tai liêu trang 39 SPUG iss13.pdf)
̀ ̣


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃
 

(tai liêu trang 23 unidrive_sp.pdf)
̀ ̣

Cac thiêt bi phu đi kem biên tân:
́
́ ̣
̣
̀
́ ̀
         1.Điên tr
̣ ở ham
̃  : đê bao vê biên tân khi ham
̉ ̉
̣ ́ ̀
̃


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

                          (tai liêu trang 277 SPUG iss13.pdf)
̀ ̣
Gia tri tr
́ ̣ ở khang tôi thiêu la 19
́
́
̉ ̀

               (tai liêu trang 23 unidrive_sp.pdf)
̀ ̣


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

                 (tai liêu trang 70 Comm SK.pdf)
̀ ̣
          2.EMC filter

    (tai liêu trang 54 SPUG iss13.pdf)
̀ ̣
Chon EMC Filter cua hang Schaffner ma 4200­6210 năng 2kg
̣
̉
̃
̃
̣
Thông sô va kich th
̀ ́
ươc:
́


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

       (tai liêu trang 88 Comm SK.pdf)
̀ ̣
Điên ap: U = 400V
̣ ́
           Nhiêt đô 40
̣
̣ oC   Imax = 32A
           Nhiêt đô 50
̣
̣ oC   Imax = 28.2A


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

                       (tai liêu trang 56 SPUG iss.pdf)
̀ ̣

MACH ĐÔNG L
̣
̣
ỰC VA MACH ĐIÊU KHIÊN
̀
̣
̀
̉
1.Mach đông l
̣
̣
ực
Nhiêm vu,yêu câu va cac bô phân trong mach đông l
̣
̣
̀ ̀ ́ ̣
̣
̣
̣
ực:
 Nguồn điện áp vào 3 pha: 400VAC/ 50Hz.
 MCCB: Là thiết bị dùng để bảo vệ các thiết bị trong mạch động lực, 

ngắt nguồn điện khi có sự cố ngắn mạch. Phải ngắt được trị số dòng 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃
điện ngắn mạch lớn ( vài chục KA), MCCB phải có thời gian cắt bé. 
Chế độ làm việc ở định mức của MCCB là chế độ làm việc dài hạn .
 Contacter dùng để bật tắt nguồn cho hệ thống.
 1 băng truyền được gắn hai động cơ, một chính ở đầu và một phụ ở 

giữa.
 2 biến tần dùng để điều khiển 2 động cơ.
 Encoder dùng để đo tốc độ của động cơ, đưa về biến tần để điều khiển 

động cơ đạt tốc độ mong muốn.
 Card encoder dùng để đọc xung từ encoder đưa vào biến tần.
 Điện trở hãm dùng để hãm động năng.
 Biến tần và động cơ được nối đất để chống dòng dò.
 Cơ cấu relay trong biến tần dùng để bảo vệ động cơ khi quá tải.

2.Mạch điều khiển
Nhiệm vụ của mạch điều
Mạch điều khiển được dùng để điều khiển việc cấp nguồn, cấp tín hiệu 
điều khiển các chế độ chuyển động của động cơ. Báo các chế độ hoạt động 
của động cơ thông qua các đèn báo.
Mạch điều khiển bao gồm: 
 Nút nhấn on, off để đóng mở nguồn.
 Các nút nhấn điều khiển 
 MCB để bảo vệ mạch ngắn mạch cho mạch điều khiển.
 Các đèn báo chạy 3 cấp tốc độ, báo nguồn, báo lỗi.
 Tiếp điểm của các cơ cấu relay.
 Các cuộn hút và các tiếp điểm của contacter


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

CHON CÁC THIÊT BI BAO VÊ VÀ ĐÓNG CĂT
̣
́
̣
̉
̣
́
Chọn các thiết bị bảo vệ và đóng cắt.
     Chọn MCCB cho mạch động lực( Sô l
́ ượng: 2)
Dung MCCB đê thay thê cho câu chi
̀
̉
́
̀
̀
Điên ap 400V AC,tân sô 50Hz
̣ ́
̀ ́
IđmMCCB  IđmBT thương chon I
̀
̣ đmMCCB  [ 1.3;1.5]IđmBT
Loai 3 c
̣
ực

                          (tai liêu trang 16 mccb.pdf)
̀ ̣
 Chon MCCB loai 
̣
̣ NF30­CS cua hang Mitsubishi
̉
̃
 Dong điên đinh m
̀
̣
̣
ưc : 20A va 30A
́
̀
 Điên ap : 400V AC,tân sô 50Hz
̣ ́
̀ ́
 Loai 3 c
̣
ực

Chon MCB cho mach điêu khiên 
̣
̣
̀
̉ (sô l
́ ượng 1)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃
Do trong mạch điều khiển chỉ có đèn báo, nút nhấn, cuộn hút của rơle và cuộn 
hút của contacter nên ta chỉ chọn MCB có dòng nhỏ để bảo vệ.

    (tai liêu trang 3 mcb.pdf)
̀ ̣

Lựa chon Contactor 
̣
(sô l
́ ượng 2)
Khuyên cao dung loai AC1 
́ ́ ̀
̣
Điên ap 400V AC
̣ ́
ICT    IđmBT
Loai tiêp điêm th
̣
́
̉
ương m
̀
ở

                   (tai liêu trang 15 contactor.pdf)
̀ ̣
 Chon Contactor loai 
̣
̣ S­N18 va ̀S­N20 cua Mitsubidhi
̉


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃
 Điên ap 400V AC­1
̣ ́
 Dong tiêp điêm chinh : 20A va 32A
̀
́
̉
́
̀
 Công suât : 13kW va 20kW
́
̀

 

Chon nut nhân,đen bao
̣
́
́ ̀
́

Hãng sản xuất: IDEC Corporation
Nút start : 

 

(tai liêu trang 6 nutnhan,denbao.pdf)
̀ ̣

Loại: nhấn giữ (maintained) 1NO                                    
Mã số:YW1B­A1E10
Kich th
́
ươć


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

                  (tai liêu trang 7 nutnhan,denbao.pdf)
̀ ̣

Nút Stop:

                    (tai liêu trang 6 nutnhan,denbao.pdf)
̀ ̣
Loại: Nhấn nhả (Momentary) 1NC
Mã số:YW1B­M2E01
Kich th
́
ươc:
́

                                                 (tai liêu trang 7 nutnhan,denbao.pdf)
̀ ̣

Đen bao:
̀
́


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

                   (tai liêu trang 8 nutnhan,denbao.pdf)
̀ ̣

Mã số:YW1P­1EQM3
Nguồn:230V AC
Kich th
́
ươc:
́

            (tai liêu trang 10 nutnhan,denbao.pdf)
̀ ̣

Chon cac Relay phuc vu cho mach điêu khiên
̣
́
̣
̣
̣
̀
̉
Hang san xuât
̃
̉
́ : OMRON 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

             (tai liêu trang 1 relay.pdf)
̀ ̣
Nhóm sử dụng 2 loại relay: DPDT và 4PDT
DPDT:Mã sản phẩm: MY2N 220VAC (số lượng 2)
Dạng chân: MY2N
4PDT: Mã sản phẩm: MY4N 220VAC (số lượng 3)
Dạngchân: MY4N
Thông sô relay:
́

                     (tai liêu trang 2 relay.pdf)
̀ ̣
Sơ đô chân relay:
̀


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

 

           (tai liêu trang 8 relay.pdf)
̀ ̣


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

Đế cắm cho relay:
MY2N

MY4N

    (tai liêu trang 10,11 relay.pdf)
̀ ̣


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIÊN THÔNG
̃

Encoder­ Module ­Nguồn nuôi­Cáp nối 
1.Module

        (tai lliêu trang 7 module encoder.pdf)
̀ ̣

       (tai liêu tran 12 module encoder.pdf)
̀ ̣
̀


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×