Tải bản đầy đủ

Xây dựng công nghệ tính toán và thiết lập bản đồ ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc

KHOA H C CễNG NGH

XY D NG CễNG NGH TNH TON V THI T L P
B N
NG P L T T NH V NH PHC
o Ng c Tu n1, V Ph

ng Nam1, Bựi Quang Tu n1,

Nguy n Quang Quy n1, Lờ V n Tu n1
TểM T T
V nh Phỳc l m t trong nh ng t nh ng b ng Vi t Nam, hng n m ch u nh h ng cỏc tr n l gõy ỳng
ng p, gõy thi t h i nhi u v kinh t - xó h i, dõn c trong vựng v uy hi p thnh ph V nh Yờn. Nh m m c
tiờu xõy d ng m t cụng ngh m i, tớnh toỏn v thnh l p b n
ph m vi ng p l t theo t ng c p th i gian
ng p t ng ng v i cỏc c p l
t ú cú th
a ra nh ng ph ng ỏn (cụng trỡnh v phi cụng trỡnh) nh m
phũng ch ng v gi m thi u thi t h i ho c ph c v cho cụng tỏc ng phú thiờn tai c p a ph ng, nghiờn
c u ny ó a ra m t cụng ngh tớnh toỏn thụng qua cụng c mụ hỡnh v l p trỡnh ch ng trỡnh (bao g m:
MIKE NAM, MIKE 11, MATLAB, ARCGIS (PYTHON), cỏc ch ng trỡnh

c k t n i v i nhau v t
ng
húa
xõy d ng b n
ng p l t m t cỏch h p lý, m t ớt th i gian v chi phớ th p. Cụng ngh ny cú th ỏp
d ng cho cỏc l u v c sụng, cỏc t nh.
T khúa: B n

1.

TV N

ng p l t, MIKE, MATLAB, ArcMAP, Python, t nh V nh Phỳc.

4

V nh Phỳc trong t ng lai l ụ th c p I, tuy
nhiờn v n
l l t ó v ang x y ra th ng xuyờn
gõy h u qu n ng n v kinh t c ng nh cu c s ng
c a ng i dõn. Chớnh quy n t nh V nh Phỳc c ng ó
ra cỏc bi n phỏp
ki m soỏt l l t, ng th i cỏc
t ch c n c ngoi nh JICA, ADB, v.v ó u t
m t s h ng m c cụng trỡnh, tuy nhiờn l l t v n
th ng xuyờn x y ra. Do ú m c tiờu c a nghiờn c u
ny s
a ra m t ph ng phỏp ti p c n m i
xõy
d ng b n
ng p l t cho t nh V nh Phỳc.
Hiờn nay cú r t nhi u cỏc mụ hỡnh
c xõy
d ng
mụ t ng p l t nh SOBEK, MIKE FLOOD,
HECRAS, v.vtuy nhiờn th i gian v kinh phớ
th c hi n l t ng i nhi u. Vớ d
xõy d ng
c
b n


ng p l t dựng mụ hỡnh MIKE FLOOD s m t
kho ng 10 ngy
tớnh toỏn v i th i o n mụ ph ng
1 thỏng v khụng a ra k t qu th a ỏng (ch cho
k t qu m c n c l n nh t ton th i o n ch khụng
cho k t qu m c n c theo t ng c p th i gian ng p)
v kinh phớ xõy d ng mụ hỡnh t ng i l n (mua
mỏy tớnh c u hỡnh cao, thi t l p mụ hỡnh, v.v). Quỏ
trỡnh k t n i mụ hỡnh 1 chi u (MIME 11) v mụ hỡnh
2 chi u (MIKE 21) t ng
i ph c t p v m t r t
nhi u th i gian. M t khỏc hi n nay khi quy ho ch,
thi t k cỏc cụng trỡnh th y l i u ph i xem xột n
chu k l p l i c a l (c p l ). Do ú nghiờn c u ny
s
a ra cụng ngh m i
xõy d ng b n
ng p
1

l t v i th i gian v kinh phớ h n ch nh ng v n
b o tớnh chớnh xỏc, phự h p.

m

2. PH NG PHP V N I DUNG NGHIấN C U
Xõy d ng cụng ngh thnh l p b n
ng p l t
m t cỏch linh ho t, d s d ng, th i gian tớnh toỏn
ng n, chi phớ th p tuy nhiờn v n m b o cỏc tiờu chớ
bao g m:
- Mụ ph ng
c quỏ trỡnh tiờu thoỏt n c
cho ton b m ng l i sụng tr c chớnh/c p 1 trong
ph m vi t nh V nh Phỳc v g n v i h th ng sụng l n
c a vựng B c b (sụng C u, sụng Phú ỏy, sụng
H ng).
l

- Mụ ph ng dũng ch y tiờu thoỏt b m t, l u
ng dũng ch y, kờnh d n, h , tr m b m, v.v
-

Tớnh toỏn v i cỏc chu k l p l i c a l .

mb o
ng p l t gõy ra.

chớnh xỏc vựng b

nh h

ng do

ỏp ng cỏc m c tiờu trờn ó s d ng m t s
cụng c v ch ng trỡnh nh sau
tớnh toỏn:
- S d ng mụ hỡnh th y l c 1 chi u MIKE 11
trong b mụ hỡnh MIKE c a Vi n Th y l c an
M ch (DHI). Mụ hỡnh ny hi n ang r t ph bi n v
s d ng trong cỏc nghiờn c u trong v ngoi n c.
L m t mụ un thu n ti n trong vi c k t n i v i cỏc
mụ un nh : M a dũng ch y (MIKE NAME), mụ
hỡnh th y l c 2 chi u (MIKE FLOOD), mụ hỡnh tiờu
thoỏt ụ th ( MIKE URBAN), v.v

Vin Quy hoch Thy Li

30

NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Tháng 1/2016


KHOA H C CÔNG NGH
- S d ng mô hình m a dòng ch y MIKE
NAM tính toán l u l ng cho các biên c a mô hình
th y l c 1 chi u MIKE 11.
- Vi t mã ch ng trình trong MATLAB
tính
toán m c n c theo các c p th i gian ng p t ng
ng v i các chu k l p l i c a l .
- Vi t mã ch ng trình PYTHON trong
ARCMAP
xây d ng b n
ng p (b n
sâu
ng p, b n
ph m vi ng p) theo các c p th i gian
ng p ng v i các chu k l p l i c a l .

M ng l i sông su i vùng nghiên c u khá dày
(trung bình 0,5 km/km2). Trong vùng có các con
sông l n nh sông Phan, sông Cà L và các sông
nhánh nh sông C u Bòn, sông Tranh, ....

Hình 2 . M ng l


Hình 1. S

công ngh tính toán ng p l t

3. GI I THI U VÙNG NGHIÊN C U
T nh V nh Phúc có ranh gi i phía B c giáp t nh
Thái Nguyên và Tuyên Quang, phía Tây giáp huy n
L p Th ch, phía ông và Nam giáp th ô Hà N i.
Vùng nghiên c u bao g m 7
n v hành chính,
trong ó có thành ph V nh Yên, th xã Phúc Yên và
5 huy n: Tam D ng, Tam
o, Bình Xuyên, V nh
T ng, Yên L c. a hình vùng nghiên c u có h ng
d c t Tây B c xu ng ông Nam, có cao
t ng
i ph c t p v i cao
ph bi n 300 ÷ ÷700 m; phía
Nam và ông Nam là vùng t th p, tr ng có cao
10 ÷ ÷12 m; còn l i là các v ng tr ng giáp v i ê sông
H ng có cao
5 ÷ ÷8 m. Vùng nghiên c u n m trong
vùng khí h u nhi t
i gió mùa, nóng m. L ng
m a phân b không ng u theo không gian và
th i gian. L ng m a ch y u t tháng VI÷IX (chi m
75 ÷ ÷85% t ng l ng c n m). mi n núi l ng m a
l n h n vùng ng b ng trung du trong ó 1.574,8
mm t i tr m V nh Yên c tr ng cho vùng ng b ng
và trung du và 2.439,4 mm t i tr m Tam
o c
tr ng cho vùng núi.

a hình cao

i sông chính vùng nghiên
nghiên c u

t

Theo b ng 1 ng v i cao
+8,0 m là m c n c
l th ng xuyên trên sông Phan (L c Ý), n u ch t p
trung vào tiêu t ch y thì toàn vùng có g n 7000 ha
có nguy c b úng ng p. Di n tích có cao
m t
ru ng (5,0 ÷ ÷6,0 m) t p trung ch y u khu v c m
V c, L c Ý-Sáu Vó và khu tiêu m Láng.
B ng 1. Phân b di n tích theo cao
t nhiên c a
vùng nghiên c u
Phân b di n tích theo cao
Cao
(ha)
(m)
C
T ng B1 B2 B3
4
143
83 59
5
468
4 296 168
6
1421
19 1019 383
7
3698
48 2710 939
8
6966 8 177 4655 2127
9
13118 22 1003 8741 3352
10 21838 89 4751 12535 4462
11 28412 722 7854 14547 5290
12 328091679 9789 15483 5858
13 3624825441104916258 6397
14 3809831361134316735 6884
15 3962837041140417059 7461
T nhiên710018806114721960031124

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016

31


KHOA H C CÔNG NGH


M a l t p trung

Các tr n m a v i c ng
l n (V nh Yên: 332
mm ngày 31/X/2008, Phúc Yên: 400 m ngày
31/X/2008) và th i gian kéo dài 3÷5 ngày. Hi n t ng
l tr ng l x y ra ã gây nên tình tr ng ng p úng kéo
dài. Các tr n m a l n di n ra trên di n r ng, l t
Tam
o d n v r t nhanh khi n cho khu v c ng
b ng không tiêu thoát
c gây tình tr ng úng ng p.


Ch

dòng ch y

Do a hình sông có c thù riêng nên ch
l
sông Phan-Cà L r t ph c t p. Các ph l u b t có
a hình l u v c là s n d c, lòng sông ng n nên l
lên nhanh, xu ng nhanh. Ng c l i bên b h u do a
hình th p và tr ng nên l ng l trên l u v c d n v
th ng gây úng l t t i ch và kéo dài. M t khác do
nh h ng c a l sông C u c ng gây ra úng ng p, khi
m c n c trên sông C u t i Phúc L c Ph ng dâng
cao làm nh h ng n kh n ng tiêu thoát t ch y.


H th ng công trình

N ng l c c a các h th ng công trình nh : c ng,
p, tr m b m, v.v... ch a m b o yêu c u và nhu
c u th c t do công tác qu n lý v n hành còn y u
kém và ch a ng b (ví d : h th ng th y l i vùng
nghiên c u do 3 n v qu n lý nên vi c phân quy n,
phân c p ch a rõ ràng, ch tài trong l nh v c qu n lý

h th ng th y l i còn thi u; các h ch a nh
i L i,
Thanh Lanh X H ng
c khai thác phát tri n du
l ch là trái v i thi t k ban u, ch a ch
ng ki m
soát trong vi c x l h ch a trong v n hành tiêu
thoát chung, v.v...).


Tình hình úng ng p

Trong vùng nghiên c u có 20/25 n m l u v c
sông Phan-Cà L b nh h ng úng l t và m i n m
th ng có 1÷3
t úng. Khi có m a l n m c n c
sông Phan dâng cao làm cho n c trong các khu
không th tiêu thoát
c (ví d t i h Sáu Vó có
15/25 n m m c n c ngoài sông cao h n trong
ng,
chênh l n nh t dao
ng 0,18÷ ÷ 2,0 m).
Th i gian duy trì m c n c l trên sông Phan th ng
kéo dài ngày (ví d t i h Sáu Vó tr n l tháng
11/2008 m c n c l >8,0 m kéo dài t 15 ngày t
2/11÷ ÷ 17/11).
Di n tích nông nghi p b ng p úng th ng
xuyên trong ó: V chiêm xuân: ng p x y ra cu i v ,
lúa tr bông và ch c xanh (t 25/1÷ ÷ 25/5). N m b
úng ng p cao nh t 3,0 ÷ ÷3,5 nghìn ha, b m t tr ng
1,2÷ ÷ 1,3 nghìn ha; v mùa: Bình quân di n tích có
nguy c b nh h ng ng p úng hàng n m 8,0 ÷÷ 8,5
nghìn ha.

B ng 3. Di n tích nông nghiêp b nh h

ng úng ng p

(
TT

Huy n

Tháng 8/2006

Tháng 11/ 2008

Tháng 8/2012

Tháng 8/2013

1

H.Tam D

ng

797

2586

295

148,2

2

H. V nh T

ng

2837

7678

2191

251

3

H. Yên L c

2134

6043

878

147

4

TP. V nh Yên

584

1073

104,2

93

5

H. Bình Xuyên

326

2593

335,4

804,9

6

TX. Phúc Yên

164

513

124

558,2

7

Tam

23

680,5

60

3

o
T ng

6.865

4. TÀI LI U PH C V NGHIÊN C U
4.1. Tài li u tính toán th y v n
Các tài li u dùng cho tính toán, phân tích th y
v n m b o tính
ng b , th ng nh t v ch
quan tr c, tài li u
c T ng c c Khí t ng Th y v n
- B TN&MT qu n lý, ch nh lý, ch t l ng tin c y.
Các tr m khí t ng
c s d ng bao g m tr m V nh

32

n v : ha)

21.166,5
Yên, Tam
u có y

3.987,6
2.005,3
o, Phúc Yên và ông Anh, các tr m này
s li u giai o n 1960÷ ÷ 2013.

4.2. Tài li u dùng thi t l p, tính toán mô hình
hình
th y l c và xây d ng b n
ng p l t

4.2.1. Tài li u

a hình

- Tài li u kh o sát a hình lòng d n sông tr c
g m tài li u kh o sát m t c t d c, ngang các tr c
sông, các công trình trên sông có s n và b sung

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016


KHOA H C CÔNG NGH
n m 2015, toàn b s li u a hình
v cùng h th ng cao
Qu c gia.

c hi u ch nh

- B n
cao
s 1/2000, 1/5000 và 1/25000
c a toàn vùng nghiên c u do S TN&MT t nh V nh
Phúc cung c p.

4.2.2. Tài li u, s li u v thông s c a các công
trình hi n có trên h th ng sông chính vùng nghiên

c u do các Công ty TNHH MTV KTCTTL Li n S n,
Tam o và Phúc Yên cung c p.
5. K T QU NGHIÊN C U
5.1. Phân khu tiêu, nút tiêu
D a vào c i m a hình, sông su i, h ng
tiêu, hi n tr ng các công trình u m i tiêu ã chia
vùng nghiên c u thành 4 vùng tiêu (B1, B2, B3, C),
trong ó có 120 ti u khu tiêu.

Hình 3. B n
phân khu tiêu và h ng tiêu vùng nghiên c u
5.2. Xây d ng mô hình m a dòng
ông Anh vào tháng X-XI/2008 và tháng VIII/2013;
dòng ch y MIKE
NAM
s li u b c h i tháng t i V nh Yên và Tam o.
5.3. Xây d ng mô hình th y l c 1 chi u MIKE 11
S li u u vào c a mô hình bao g m s li u
m a gi c a các tr m V nh Yên, Tam o, Phúc Yên,
5.3.1. M ng sông tính toán
B ng 4. T ng h p s li u m t c t a hình
hình vùng nghiên c u
T ng
Kho ng
chi u dài S l ng cách bình
TT
Tên sông
Ký hi u
sông
m tc t
quân
(m)
(m/mc)
1 Sông Phan t c ng 3 c a An H v Th nh K
SONGPHAN
75035
202
371
2 Sông Cà L t Th nh K
n Xuân Ph ng
CALO
11140
24
464
3 Sông Cà L t Xuân Ph ng n Phúc L c ph ng
CALO2007
50562
76
665
4 Sông Cà L C t
CALOCUT
29827
45
663
5 Sông Ba Hanh
BAHANH
14395
167
86
6 Sông Tranh
SONGTRANH
10983
147
75
7 Sông C u Bòn
CAUBON
12741
194
66
8 Sông n i C u Bòn v i sông Tranh
NOI_CB_TR
779
18
43

5.3.2. Biên c a mô hình
Biên trên là quá trình l u l ng Q=f(t) t i các v
trí th ng l u c ng An H trên sông Phan, cu i kênh
N2 ch y vào sông B n Tre, th ng l u c u Quang
Khát trên sông C u Bòn, khu CN Bá Hi n trên sông
Tranh và th ng l u p B
è trên sông Bá Hanh.

Hình 4. M ng s
tính toán th y l c
vùng nghiên c u

Biên d c c a mô hình là
ng quá trình Q=f(t)
gia nh p khu gi a
c tính toán theo mô hình m a
dòng ch y MIKE NAM xu ng các khu ch a l có
di n tích~cao
(F~Z)
c tính toán t mô hình cao
s (DEM) v i kích th c ô l i là 10x10 m trên c

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016

33


KHOA H C CÔNG NGH
s t b n
cao
s 1:2000, 1:5000. Các khu ch a
l này
c k t n i v i sông thông qua kênh d n t
nhiên ho c kênh d n có công trình i u ti t : c ng 1
chi u khi m c n c th p k t h p tràn t do hai chi u
khi l tràn b .
Biên d i là quá trình m c n c H=f(t) t i c a
sông Cà L
ra sông C u l y theo m c n c tr m
th y v n Phúc L c Ph ng.

5.3.3. Mô ph ng mô hình
l a ch n b thông s cho mô hình th y l c,
s d ng mô hình m a l tháng VIII/2013. Sau quá
trình hi u ch nh ã nh n
c k t qu m c n c t i
m t s v trí khá phù h p v i th c o. M c n c l
l n nh t t i các v trí này
c th hi n trong b ng 5.

T i Cao

i (L ng Hòa)
Hòa)

T i C u V Di

34

B ng 5. M c n c l n nh t th c o và mô ph ng
t i các v trí ki m tra
Hmax (m)
Sai s
TT
V trí
Sông Th c Tính
(m)
o
toán
1 TB Cao i
Phan 10,360 10,349 -0,011
2 T V nh S n
Phan 9,780 9,771 -0,009
3 C u V Di
Phan 9,370 9,425 0,055
4 TL cÝ
Phan 9,040 8,970 -0,070
5 TB Sáu Vó Sông Phan 8,860 8,863 0,003
6 TB Sáu Vó
ng Phan 8,240 8,121 -0,119
7 TB m C
Phan 8,830 8,845
0,015
Sông
8 C u Kh Do
Phan 8,840 8,721 -0,119

T i i u ti t V nh S n

i u ti t L c Ý

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016


KHOA H C CÔNG NGH
T i C ng Sáu Vó (phía sông)

T i

T i C ng Sáu Vó (phía

mC

ng)

T i c u Kh Do

Hình 5. K t qu mô ph ng l tháng VIII/2013 t i m t s v trí
c k t qu
c trích xu t trong MIKE 11.
5.3.4. Tính toán các k ch b n m a l
tính toán 9
S d ng mô hình m a l tháng X÷÷XI/2008 v i Trong MATLAB vi t mã ch ng trình
c p th i gian ng p. Lý do
vi t mã ch ng trình b i
m c n c t i tr m Phúc L c Ph ng thu phóng v

s
l
ng
tính
toán
r
t
l
n
so v i tính th công, v i
t n su t 10%. Quá trình l u l ng l t i các khu tiêu
c tính toán t m a th c t n m 2008 và thu phóng 8640 l n tính toán theo công th c sau: 120 (ô ru ng)
theo 8 c p m a khác nhau dùng mô hình MIKE x 8 (c p chu k l p l i) x 9 (c p th i gian) = 8640 l n.
NAM.
5.4. L p mã ch ng trình
sâu ng p
trình tính toán
ng v i các chu k l p l i c a l
Sau khi ã có
c k t qu tính toán th y l c
ng v i 8 chu k l p l i c a l , vi t mã ch ng trình

Hình 6. Mã ch

ng trình
trình tính toán m c n

ct

Khi ó khi s d ng mã ch ng trình này chúng
ta ch m t có 2 phút
tính toán và k t qu
c th
hi n trong file Excel
có th d dàng phân tích và
tính toán sau này.

ng ng v i c p th i gian ng p và c p chu k l p l i c a l
5.5. L p trình tính toán di n tích ng p và xây
d ng b n
ng p

Hình 7. K t qu tính toán m c n c t ng ng v i
c p th i gian ng p t i t ng khu tiêu

Sau khi có k t qu m c n c
c tính toán t
MATLAB, s d ng mã ch ng trình PYTHON trong
ARCGIS
phân tích và xây d ng b n
ng p l t.
Ph ng pháp này s s d ng m c n c (g i
là"ng ng") t i t ng ô ru ng
làm gi i h n "h " l p
cao
c a ô ru ng t ng ng. Nh ng giá tr nào cao
h n giá tr "ng ng" s b lo i b . u i m c a
ph ng pháp này s hoàn toàn t
ng và s m t r t
ít th i gian (2 ngày)
xây d ng 72 b n
ng p l t.

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016

35


KHOA H C CÔNG NGH

Hình 8. Mã ch

ng trình
trình tính toán b n

Sau ây là m t s k t qu tính toán và xây d ng b n
B
Vùng nghiên
c u
Max
L u v c B1
L u v c B2
L u v c B3
L uv cC
7 gi
L u v c B1
L u v c B2
L u v c B3
L uv cC
24 gi
L u v c B1
L u v c B2
L u v c B3
L uv cC
72 gi
L u v c B1
L u v c B2
L u v c B3
L uv cC
120 gi
L u v c B1

36

ng p l t

ng p l t cho vùng nghiên c u:

ng 6. T ng h p k t qu tính toán di n bi n kh n ng úng ng p các c p l
DT t
Di n tích ng p theo c p l (ha)
nhiên 1 n m 2 n m 3 n m 5 n m 10 n m 15 n m 20 n m
58269
3974
7619
8810
10241
11947
12803
13360
7936
61
409
537
799
980
1073
1138
12341
463
1733
2225
2771
3460
3839
4093
19600
2265
3689
4034
4424
4952
5208
5354
18392
1184
1789
2013
2246
2555
2683
2775
58269
3951
7561
8717
10114
11776
12621
13050
7936
60
399
524
783
964
1054
1121
12341
458
1707
2199
2733
3425
3797
4042
19600
2250
3671
3995
4375
4866
5123
5263
18392
1182
1783
1999
2223
2522
2647
2623
58269
3886
7406
8545
9878
11490
12298
12772
7936
57
351
460
716
901
991
1008
12341
435
1637
2140
2669
3353
3730
3985
19600
2224
3651
3969
4312
4773
5001
5116
18392
1170
1767
1976
2181
2465
2576
2664
58269
3672
7008
8144
9301
10896
11603
12213
7936
44
263
358
469
725
820
888
12341
380
1456
1985
2494
3149
3520
3757
19600
2184
3612
3926
4257
4702
4915
5036
18392
1063
1676
1875
2081
2319
2348
2532
58269
3284
6528
7618
8795
10359
11133
11667
7936
26
192
252
341
583
641
704

25 n m
13834
1192
4314
5482
2846
13630
1176
4258
5388
2808
13203
1109
4184
5182
2729
12654
943
3967
5150
2593
12096
754

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016


KHOA H C CÔNG NGH
Vùng nghiên
c u
L u v c B2
L u v c B3
L uv cC
168 gi
L u v c B1
L u v c B2
L u v c B3
L uv cC
240 gi
L u v c B1
L u v c B2
L u v c B3
L uv cC
360 gi
L u v c B1
L u v c B2
L u v c B3
L uv cC

DT t
nhiên
12341
19600
18392
58269
7936
12341
19600
18392
58269
7936
12341
19600
18392
58269
7936
12341
19600
18392

1n m
285
2023
950
3023
24
238
1939
821
2625
16
184
1776
649
2059
14
159
1397
490

2n m
1244
3525
1566
5997
167
1095
3376
1360
5195
115
853
3100
1128
3746
25
406
2587
728

Di n tích ng p theo c p l (ha)
3 n m 5 n m 10 n m 15 n m
1756
2297
2974
3340
3841
4176
4578
4818
1769
1981
2224
2334
7018
8202
9706
10466
234
314
539
593
1547
2087
2705
3077
3677
4012
4409
4610
1560
1788
2053
2187
6110
7133
8444
9143
166
219
290
336
1183
1651
2297
2652
3433
3749
4143
4331
1329
1514
1714
1824
4370
4922
5783
6220
39
66
88
104
605
828
1263
1491
2901
3088
3370
3497
825
940
1062
1127

L chu k 1 n m và 10 n m

Hình 9. B n

L chu k 1 n m
Hình 10 . B n

20 n m
3576
4961
2426
11046
638
3313
4799
2296
9708
483
2868
4457
1899
6643
120
1735
3607
1180

25 n m
3782
5074
2485
11497
676
3524
4936
2362
10077
510
3053
4559
1955
6936
132
1928
3663
1213

L chu k 1 n m và 25 n m

kh n ng úng
úng ng p ng v i các chu k l p l i c a l

L chu k 10 n m

L chu k 25 n m

sâu ng p l t ng v i các chu l l p l i c a l

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016

37


KHOA H C CÔNG NGH
6. K T LU N
Ph ng pháp ti p c n
tính toán, xây d ng b n
ng p l t là h p lý, gi m b t th i gian tính toán b i
vì khi th c hi n các d án quy ho ch th y l i chúng
ta a ra r t nhi u các k ch b n khác nhau do ó c n
th i gian tính toán nhanh
a các ph ng án công
trình h p lý.
Tuy nhiên i u quan tr ng
xây d ng m t b n
r i ro ng p l t h p lý và chính xác nên s d ng
các b n
cao
s v i
phân gi i (spatial
resolution) th p ho c t l th p 1/200 ho c 1/500
ng th i k t h p v i b n
s d ng t, b n
quy
ho ch xây d ng.
TÀI LI U THAM KH O
1. Cunge, J. A., Holly, F. M., & Verwey, A.,
1980. Practical Aspects of Computational River
Hydraulics. Pitman Advanced Publishing Program.
420 pp.
2. H. de Moel, J. van Alphen, J. C. J. H. Aerts J.
C. J. H., Flood maps in Europe — methods, availability
and use. Nartural Hazards and Earth System
Sciences 9 (2009) 289.
3. F. N. Correia, F. C. Rego, M. D. G. Saraiva, I.
Ramos. Coupling GIS with hydrologic and hydraulic

flood modelling. Water Resource Management, 12
(1998) 229.
4. S. Mosquera-Machado, Sajjad Ahmad. Flood
harard assessment of Atrato river in Columbia.
Water Resource Management, 21 (2007) 591.
5. Tr n Th c, Hoàng Minh Tuy n, Hu nh Lan
H ng,
ng Quang Th nh, Tr n Anh Ph ng, ng
d ng mô hình MIKE 11 GIS tính toán c nh báo ng p
l t h du sông H ng. Tuy n t p báo cáo h i th o

khoa h c l n th 10. Vi n Khoa h c Khí t
v n và Môi tr ng, 2008, 285-393.

ng Th y

6. Hoàng Thái Bình. Xây d ng b n
ng p l t
h l u h th ng sông Nh t L (M Trung - Tám Lu ng H i). Lu n v n Th c s khoa h c. Tr ng
i
h c Khoa h c T nhiên.
i h c Qu c gia Hà N i,
2009.
7. DHI Water & Environment, 2000. MIKE 11 A
Modelling System for Rivers and Channels.
Reference Manual and User Guide.
8. DHI, 1999. NAM — Tài li u tra c u. 45 trang.
9. D án H tr T ng c ng N ng l c các Vi n
ngành n c (WRSI), 2003. a CD Tài li u ào t oHà N i 10/2003. WAterSPS/MARD-DANIDA.
10. Các tài li u h ng d n s d ng MATLAB và
PYTHON b ng ti ng Vi t và ti ng Anh.

CONSTRUCTION TECHNOLOGY FOR CALCULATING INUNDATION AND HAZARD MAPS
IN VINH PHUC PROVINCE
Dao Ngoc Tuan, Vu Phuong Nam, Bui Quang Tuan,
Tuan,
Nguyen Quang Quyen, Le Van Tuan
Summary
Vinh Phuc province is one of the province in Vietnam delta, annual affected causes flooding,
damaging many of the socio-economic, regional people and threatening the Vinh Yen city. This
researching aims to build a new technology, calculating and building inundation maps
corresponding to flooding time period so that can make the scenarios (structural and
nonstructural ) to prevent and minimize damage or serve for disaster response at the local level.
This researching gave a computational technologies through modeling tool and coding programs
(including MIKE NAM, MIKE 11, MATLAB, ArcGIS (PYTHON), the programs are
interconnected and automation to build inundation maps are reasonable, less time and lower
costs. This technology can be applied to the river basins and provinces.
Keywords: Inundation maps, MIKE, MATLAB, ArcMAP, Python, Vinh Phuc province.
Ng

i ph n bi n: PGS.TS. Nguy n Tu n Anh

Ngày nh n bài: 10/11/2015
Ngày thông qua ph n bi n: 10/12/2015
Ngày duy t

38

ng: 17/12/2015

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×