Tải bản đầy đủ

Đề tài: Nghiên cứu về sự cần thiết của bảo hiểm tín dụng tại Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA: KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

NHÓM 2
LỚP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2013 
(VLVH)

ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU VỀ SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO 
HIỂM TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM

BÀI CHUYÊN ĐỀ ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ 
MÔN LÝ THUYẾT BẢO HIỂM

Thành phố Cần Thơ
Tháng 1/2017


BẢNG DANH SÁCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM 2
MÔN HỌC: LÝ THUYẾT BẢO HIỂM
STT


Họ và tên

1

Đinh Mạnh Khôi
(Nhóm trưởng)
CT1321M015

2

Phan Ngọc Lợi
CT1321M003

3

Nguyễn Lương 
Bền
CT1321M009

4

Đỗ Hồng Nhật
CT1321M026

5

Khưu Tấn Bửu
CT1321M008

Nội dung công việc 
phân công

Tỷ lệ 
Tỷ lệ 
đóng 
hoàn 
góp (%) thành (tối 
đa 100%)


Phân chia công việc, 
tổng hợp, sửa lỗi & bổ 
sung. Giới thiệu đề tài, 
kết luận & kiến nghị

16,67

100%

Cơ sở lý thuyết (khái 
niệm/định nghĩa có 
liên quan, đặc điểm, 
tính chất)

16,67

100%

Nội dung cơ bản của 
nghiệp vụ BH tín dụng 
(đối tượng BH, phạm 
vi, phí & phương pháp 
tính phí, hợp đồng BH, 
bồi thường)

16,67

100%

Cơ sở lý thuyết (chức 
năng, vai trò của bảo 
hiểm tín dụng và rủi ro 
tài chính)

16,67

100%

Nội dung cơ bản của 
nghiệp vụ BH tín dụng 
(đối tượng BH, phạm 
vi, phí & phương pháp 

16,67

100%

2


tính phí, hợp đồng BH, 
bồi thường)
6

Trần Thanh Tân
CT1321M030

Thực trạng (Khai thác, 
bồi thường, kết quả 
kinh doanh của nghiệp 
vụ BH)

16,67

100%

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1                                                                                              
 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI                                                                         
 
........................................................................
   
 5
CHƯƠNG 2                                                                                                 
 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG                             
 
............................
   
 7
 2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM                                                                   
 
..................................................................
   
 7
 2.1.1. Khái niệm bảo hiểm                                                               
 
..............................................................
   
 7
 2.1.2. Khái niệm tín dụng                                                                  
 
.................................................................
   
 8
 2.1.3. Khái niệm bảo hiểm tín dụng                                                 
 
................................................
   
 8
 2.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH CHẤT CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG      
   8
.....
   
 2.2.1. Đặc điểm                                                                                 
 
................................................................................
   
 8
 2.2.2. Tính chất                                                                                  
 
.................................................................................
   
 8
 2.3. CHỨC NĂNG CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG                              
 
.............................
   
 9
 2.4. VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG                                      
 
.....................................
   
 9
 2.4.1. Đối với khách hàng cá nhân                                                    
 
...................................................
   
 9
 2.4.2. Đối với ngân hàng thương mại                                             
 
............................................
    
 10
 2.4.3. Đối với công ty bảo hiểm                                                     
 
....................................................
    
 10
CHƯƠNG 3                                                                                                 
 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG                           
 
..........................
    
 11
 3.1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA                                                          
 
.........................................................
    
 11
 3.2. PHẠM VI CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG                                    
 
...................................
    
 11
 3.3. PHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHÍ                                          
 
.........................................
    
 11
3.4. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM 
 GIA BẢO HIỂM TÍN DỤNG                                                              
 
.............................................................
    
 11
CHƯƠNG 4                                                                                                
THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TÍN DỤNG 
 TẠI VIỆT NAM                                                                                       
 
......................................................................................
    
 12
 4.1. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA VIỆT NAM    
   12
...
    
 4.1.1. Tình hình hoạt động tín dụng                                               
 
..............................................
    
 12
 4.1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng                                           
 
..........................................
    
 12
3


 4.2. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM      
   16
.....
    
 4.2.1. Khai thác bảo hiểm                                                               
 
..............................................................
    
 17
 4.2.2. Bồi thường                                                                             
 
............................................................................
    
 18
 4.2.3. Kết quả kinh doanh                                                               
 
..............................................................
    
 18
 4.3.1. Bảo An Tín Dụng của OCB                                                  
 
.................................................
    
 18
 4.3.2. Bảo An Tín Dụng của Vietinbank                                        
 
.......................................
    
 19
4.3.3. Bảo An Tín Dụng ­ một sản phẩm liên kết giữa Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hợp tác cùng 
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif (VCLI)
                                                                                                           19
.........................................................................................................
    
CHƯƠNG 5                                                                                                
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM TÍN DỤNG TẠI VIỆT 
 NAM                                                                                                        
 
.......................................................................................................
    
 20
5.1. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢNG BÁ CHO KHÁCH 
 HÀNG                                                                                                  
 
.................................................................................................
    
 20
5.2. PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM 
 QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG                                                      
 
.....................................................
    
 21
 5.3. TĂNG CƯỜNG THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỐI TÁC                  
 
.................
    
 21
 5.4. THÀNH LẬP BỘ PHẬN BẢO HIỂM TÍN DỤNG RIÊNG        
   21
.......
    
CHƯƠNG 6                                                                                           
 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ                                                                    
 
...................................................................
    
 22
 6.1. KẾT LUẬN                                                                                   
 
..................................................................................
    
 22
 6.2. KIẾN NGHỊ                                                                                  
 
.................................................................................
    
 23
 TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                        
 
.......................................................................
    
 23

4


CHƯƠNG 1 
GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI
Ngày nay, nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng nhằm phục vụ  cho mua  
sắm tiêu dùng cũng như  hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ  thể 
trong nền kinh tế  ngày càng tăng cao. Điều đó đã cho chúng ta thấy được  
những tín hiệu tích cực của một quốc gia đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, 
mọi vấn đề  đều có tính hai mặt của nó. Và điều mà ta cần đề  cập  ở  đây  
chính là mặt tiêu cực, cụ thể hơn là yếu tố rủi ro tài chính. Yếu tố rủi ro tài 
chính đến từ chủ thể đi vay vì không phải lúc nào bản thân con người chúng 
ta cũng khỏe mạnh. Nếu chẳng may một ngày nào đó bản thân họ gặp phải  
một biến cố bất ngờ không may dẫn đến tổn thất nghiêm trọng, nhất là khi 
chủ thể là người trụ cột chính trong thu nhập của gia đình thì sự  việc càng  
trở  nên tồi tệ. Nó không chỉ   ảnh hưởng đến tinh thần mà còn cả  vật chất  
(những tài sản thế chấp dùng để vay trước đó). Chủ  thể đi vay có nguy cơ 
bị  ngân hàng phát mại tài sản do mất khả  năng trả  nợ. Chính vì vậy sản  
phẩm bảo hiểm tín dụng đã ra đời để  giảm được gánh nặng nợ  nần cho 
người đi vay và không bị thanh lý tài sản trong trường hợp rủi ro xảy ra.
Việc tham gia bảo hiểm tín dụng tại Việt Nam là không bắt buộc.  
Mặc dù thông thường khi khách hàng vay vốn, ngân hàng thường đề  nghị 
hoặc yêu cầu mua bảo hiểm tín dụng. Sự  tích hợp sản phẩm này đang trở 
thành xu hướng. Nhiều năm qua, bảo hiểm tín dụng đã phổ biến trong hoạt 
động cho vay của các ngân hàng Việt Nam. Qua hơn 7 năm phát triển, bảo 
hiểm tín dụng dần tạo được những  ấn tượng nhất định cho khách hàng.  
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những băn khoăn khi xem đây có phải là một  
điều kiện vay vốn bắt buộc hay không, bởi tâm lý e ngại bỏ  thêm một 
khoản tiền do chưa nhận thức được sự cần thiết.
Với mục đích mong muốn thay đổi tâm lý của người đi vay trong nhận 
thức về vai trò của bảo hiểm tín dụng cũng như phục vụ công việc học tập,  

5


nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài: Nghiên cứu về sự cần thiết của  
bảo hiểm tín dụng tại Việt Nam.
Mục tiêu chung của bài nghiên cứu:
Xây dựng nội dung nghiên cứu về  bảo hiểm tín dụng tại Việt Nam,  
trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp thiết thực giúp người vay tiền phòng 
ngừa được rủi ro trong hoạt động tín dụng. Đồng thời giúp ngân hàng, công 
ty bảo hiểm và khách hàng cân bằng được lợi ích góp phần ổn định cho sự 
phát triển của nền kinh tế
Mục tiêu cụ thể:

­ Phân tích những nội dung cơ bản của bảo hiểm tín dụng.
­ Phân tích vai trò và thực trạng của bảo hiểm tín dụng.
­ Đưa ra các giải pháp và kiến nghị  nhằm nâng cao sự  hiệu quả  cho 
bảo hiểm tín dụng.
Câu hỏi nghiên cứu:
­ Bảo hiểm tín dụng là gì?
­ Tại sao bảo hiểm tín dụng lại cần thiết?
­ Người vay vốn phải chịu rủi ro gì trong hoạt động tín dụng?

­ Những giải pháp nào nhằm ngăn ngừa rủi ro về tài chính?
Phạm vi nghiên cứu:
­ Không gian: Việt Nam.
­ Thời gian: 6 tháng đầu năm 2016.
­ Đối tượng nghiên cứu: Bảo hiểm tín dụng.
­ Vấn đề nghiên cứu: Sự cần thiết của bảo hiểm tín dụng
Phương pháp nghiên cứu:
Trên cơ  sở  nghiên cứu lý thuyết về  bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài 
chính, nghiên cứu thu thập những thông tin liên quan. Sau đó sử  dụng kết 
hợp nhiều phương pháp như: thu thập số  liệu, thống kê, mô tả, tổng hợp.  
Khi có các số liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu sẽ sắp xếp để trình bày  
đầy đủ  nội dung, sự  cần thiết của bảo hiểm tín dụng cũng như  giải pháp  
cho rủi ro tài chính tại Việt Nam.
Hy vọng khi dựa vào kết quả  của bài nghiên cứu, người vay vốn sẽ 
thấy được lợi ích lớn từ bảo hiểm tín dụng cũng như sự cần thiết của bảo 
hiểm tín dụng trong hoạt động tài chính. Ngoài ra bài nghiên cứu còn có thể 

6


sử  dụng làm tài liệu nghiên cứu cho các lần tiếp theo nhằm cải thiện và  
hoản chỉnh thiếu sót.

CHƯƠNG 2 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG
2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
2.1.1. Khái niệm bảo hiểm
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về  bảo hiểm được xây dựng dựa 
trên từng góc độ nghiên cứu (xã hội, pháp lý, kinh tế, kĩ thuật nghiệp vụ...).
Định nghĩa 1: Bảo hiểm là sự  đóng góp của số  đông vào sự  bất hạnh  
của số ít.
Định nghĩa 2: Bảo hiểm là một nghiệp vụ  qua đó, một bên là người  
được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện 
mong muốn để  cho mình hoặc để  cho một người thứ  3 trong trường hợp  
xẩy ra rủi ro sẽ  nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả  bởi 
một bên khác: đó là người bảo hiểm. Người bảo hiểm nhận trách nhiệm  
đối với toàn bộ  rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của 
thống kê.
Định nghĩa 3: Bảo hiểm có thể định nghĩa là một phương sách hạ giảm  
rủi ro bằng cách kết hợp một số  lượng đầy đủ  các đơn vị  đối tượng để 
biến tổn thất cá thể thành tổn thất cộng đồng và có thể dự tính được.
Các định nghĩa trên thường thiên về  một góc độ  nghiên cứu nào đó 
(hoặc thiên về xã hội ­ định nghĩa 1, hoặc thiên về kinh tế, luật pháp ­ định  
nghĩa 2, hoặc thiên về kỹ thuật tính ­ định nghĩa 3) và ít nhiều có sự khiếm  
khuyết các yếu tố cần thiết của một định nghĩa đầy đủ.
Theo các chuyên gia Pháp một định nghĩa vừa đáp ứng được khía cạnh 
xã hội (dùng cho bảo hiểm xã hội) vừa đáp  ứng được khía cạnh kinh tế 
(dùng cho bảo hiểm thương mại) và vừa đầy đủ  về  khía cạnh kỹ  thuật và  
pháp lý có thể phát biểu như sau:
"Bảo   hiểm   là   một   hoạt   động   qua   đó   một   cá   nhân   có   quyền   được 
hưởng trợ cấp nhờ vào một khoản đóng góp cho mình hoặc cho người thứ 3 
trong trường hợp xảy ra rủi ro. Khoản trợ cấp này do một tổ  chức trả, tổ 
chức này có trách nhiệm đối với toàn bộ các rủi ro và đền bù các thiệt hại  
theo các phương pháp của thống kê".

7


2.1.2. Khái niệm tín dụng
Tín dụng là một phạm trù kinh tế chỉ mối quan hệ vay mượn dựa trên 
nguyên tắc có hoàn trả cả vốn gốc và lãi sau một thời gian nhất định.
3 đặc trưng cơ bản của tín dụng:
­ Chỉ  làm thay đổi quyền sử  dụng mà không làm thay đổi quyền sở 
hữu vốn.
­ Thời hạn tín dụng được xác định dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên 
tham gia quan hệ tín dụng.
­ Chủ  sở  hữu vốn được nhận lại một phần thu nhập dưới dạng lợi  
tức tín dụng.
2.1.3. Khái niệm bảo hiểm tín dụng
Bảo hiểm tín dụng là một hình thức bảo hiểm mà công ty bảo hiểm sẽ 
đứng ra trả  nợ  thay, giúp giảm được gánh nặng nợ  nần cho người thân 
hoặc không bị thanh lý tài sản cho người đi vay khi họ bất ngờ không may  
gặp phải những rủi ro không lường trước, dẫn đến mất khả  năng thanh  
toán trong quan hệ tín dụng.
2.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH CHẤT CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG
2.2.1. Đặc điểm
Bảo hiểm tín dụng là một loại hình nghiệp vụ  của bảo hiểm thương  
mại nên nhìn chung có một số đặc điểm như sau:
Thứ  nhất, hoạt động bảo hiểm tín dụng là một hoạt động mang tính  
thỏa thuận hay tự nguyện.
Thứ  hai, sự  tương hổ  trong bảo hiểm tín dụng được thực hiện trong 
một “nhóm đóng” có giới hạn.
Thứ  ba, bảo hiểm tín dụng chỉ  cung cấp dịch vụ đảm bảo cho rủi ro  
tài sản.
2.2.2. Tính chất
Bảo hiểm tín dụng là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế  thị  trường. 
Khi xã hội dần nhận thức được những rủi ro tài chính phát sinh giữa các 
mối quan hệ  kinh tế, bảo hiểm tín dụng đã có điều kiện ra đời và phát 
triển. Nó gắn liền với mục đích bảo vệ  các rủi ro tài chính đó, vì vậy bảo  
hiểm tín dụng có một số tính chất cơ bản sau:

8


Nhu cầu vay vốn của khách hàng tại các ngân hàng thương mại ngày 
càng lớn dẫn đến phát sinh về rủi ro mà khách hàng không có khả  năng trả 
nợ cũng gia tăng. Để giải quyết vấn đề này, các công ty bảo hiểm và ngân 
hàng đã liên kết với nhau tạo ra bảo hiểm tín dụng. Và như  vậy, bảo hiểm  
tín dụng ra đời hoàn toàn mang tính tất yếu khách quan.
Tính dịch vụ: Quỹ bảo hiểm tín dụng muốn được hình thành để  bảo 
toàn và tăng trưởng thì phải có sự  đóng góp của các bên tham gia cùng với  
việc được quản lí chặt chẽ sử dụng đúng mục đích. Mức đóng góp của các 
bên phải được tính toán rất cụ thể dựa trên xác suất phát sinh thiệt hại cuả 
tập hợp người tham gia bảo hiểm. Quỹ chủ yếu dùng để  bồi thường thiệt  
hại cho người tham gia theo các điều kiện bảo hiểm tín dụng.
Tính xã hội: Nó tạo ra sự  an tâm nhất định cho người tham gia cũng  
như giảm thiểu tổn thất cho đối tượng được bảo hiểm.
Tính kinh tế: Đối với người tham gia, phần đóng góp của mỗi người là  
không đáng kể  nhưng quyền lợi nhận được là rất lớn khi gặp rủi ro. Đối  
với ngân hàng thương mại thì sẽ  giảm được gánh nặng nợ  xấu. Đối với 
công ty bảo hiểm, có thêm một nguồn quỹ nhàn rỗi để đầu tư cho nền kinh  
tế.
2.3. CHỨC NĂNG CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG
Thứ  nhất, bảo hiểm tín dụng đảm bảo trả  nợ  thay cho người đi vay 
đối với khoản vay của họ  khi xảy ra rủi ro đã thỏa thuận trước trên hợp  
đồng.
Thứ hai, bảo hiểm tín dụng  giúp bảo toàn tài sản thế chấp cho người  
đi vay.
Thứ  ba, bảo hiểm tín dụng như  là lá chắn đối với gánh nặng nợ  xấu 
của ngân hàng thương mại.
Thứ tư, tạo nguồn quỹ nhàn rỗi cho các công ty bảo hiểm.
2.4. VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG
2.4.1. Đối với khách hàng cá nhân
Hầu như  tất cả mọi người đều có nhu cầu mua sắm tài sản để  phục 
vụ cho mục đích cá nhân của mình. Nhưng việc bỏ ra một số tiền lớn để có  
thể  sở hữu ngay những tài sản có giá trị  lớn như  nhà cửa hoặc ô tô là điều  
mà nhiều người khó có thể  thực hiện được. Từ  đó, các ngân hàng thương  
mại bắt đầu mở gói tín dụng cho phép mua trả góp theo thời gian nhất định  

9


để  giải quyết nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, cuộc sống luôn chứa  
đựng rủi ro bất ngờ  mà con người chúng ta không thể  lường trước được.  
Nếu khách hàng đang vay gói tín dụng để  mua nhà gặp phải một tai nạn  
dẫn đến tàn tật hoặc tệ hơn là tử  vong, thì gánh nặng trả  nợ  sẽ  đè lên vai 
của người thân. Trường hợp người thân không thể  trả  nợ  thì việc căn nhà 
đang vay trả góp đó có nguy cơ bị ngân hàng phát mãi là điều chắc chắn. Để 
phòng ngừa được rủi ro trên, bảo hiểm tín dụng đã ra đời và đóng vai trò 
như  một công cụ  an toàn nhằm thực hiện chức năng bảo vệ  tài sản của  
người tham gia bảo hiểm. 
2.4.2. Đối với ngân hàng thương mại
Trong trường hợp khách hàng không tham gia bảo hiểm tín dụng mà 
gặp phải các rủi ro không mong muốn dẫn đến mất khả năng trả nợ, thì lúc  
này ngân hàng sẽ phải tốn không ít thời gian cùng một khoản chi phí để giải  
quyết hàng loạt các vấn đề liên quan trong quá trình thu hồi nợ. Nhưng nếu 
khách hàng có tham gia bảo hiểm tín dụng thì đối với khoản nợ còn lại sẽ 
được công ty bảo hiểm chi trả. Vì lẽ  đó mà bảo hiểm tín dụng có vai trò  
như   một   công   cụ   hổ   trợ   cho   hoạt   động   kinh   doanh   của   các   ngân   hàng 
thương mại trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.
2.4.3. Đối với công ty bảo hiểm
Nguyên tắc hoạt động của các công ty bảo hiểm là thu phí bảo hiểm 
trước khi rủi ro và sự kiện bảo hiểm xảy ra với đối tượng bảo hiểm. Điều  
đó cho phép họ có một số tiền rất lớn và đòi hỏi họ phải quản lý chặt chẽ 
và sử  dụng có hiệu quả  để  đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo 
hiểm. Ngoài ra thời điểm xảy ra rủi ro và thời điểm thu phí bảo hiểm luôn 
có một khoảng cách. Bởi vậy các doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập các 
quỹ dự phòng và phải đem đầu tư để thu lãi. Như vậy sản phẩm bảo hiểm  
tín dụng có vai trò giúp các công ty bảo hiểm thêm được các nguồn thu,  
thông qua đó bù đắp được các chi phí, hình thành được nguồn quỹ phục vụ 
cho hoạt động đầu tư, cũng như góp phần tăng thêm lợi nhuận và khả năng  
tài chính.

10


CHƯƠNG 3 
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG
3.1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Là công dân Việt Nam trên 18 tuổi, có tư cách pháp lý đối với loại bảo  
hiểm cho vay.
3.2. PHẠM VI CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG
Công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm khoản vay tuỳ thuộc vào loại  
hình điều kiện của khoản vay đó.
Dành cho khoan vay: có th
̉
ời hạn trên 3 tháng (nếu đóng phí bảo hiểm  
hàng tháng) hoặc trên 6 tháng (nếu đóng phí bảo hiểm hàng quý/ nửa năm/ 
hàng năm).
3.3. PHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHÍ
Phí bảo hiểm khoản vay là chi phí má đối tượng tham gia bảo hiểm trả 
để  bảo đảm chi phí cho khoản vay khi không may mắn gặp rủi ro, không 
thể  trả  nợ  cho ngân hàng. Phí bảo hiểm này sẽ  do ngân hàng yêu cầu mua 
của công ty bảo hiểm mà ngân hàng hợp tác.
Phí bảo hiểm được tính trên phần trăm số tiền mà khách hàng tham gia  
khoản vay.
3.4. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA 
BẢO HIỂM TÍN DỤNG
Bảo hiểm cho vay sẽ tự  động trả  thay cho khách hàng mất khả  năng 
chi trả hoặc khách hàng gặp rủi ro.
Khi  mua   bảo  hiểm   khoảng  vay  thì   khách  hàng  sẽ   được   ngân  hàng  
duyệt cao hơn và nhanh hơn vì nó cũng góp phần tăng thêm uy tín khách 
hàng đối với ngân hàng.
Bên tham gia bảo hiểm khoản vay phải tuân thủ  và đóng phí theo quy 
định cho bảo hiểm khoản vay của mình.

11


CHƯƠNG 4 
THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TÍN 
DỤNG TẠI VIỆT NAM
4.1. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA VIỆT NAM
4.1.1. Tình hình hoạt động tín dụng
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có 
con số mới, với mức tăng trưởng lên tới 8,16% trong nửa đầu năm nay, cao 
hơn mức 7,86% cùng kỳ năm 2015. Trước đó, cuối tháng 6 vừa qua, tốc độ 
tăng trưởng tín dụng được công bố   ở  mức 6,82%; con số   ước tính ít ngày 
sau đó đạt trên 7% và mức 8,16% nói trên có thể  là con số  cuối cùng. Từ 
trước đến nay, tốc độ tăng trưởng tín dụng có thể thay đổi nhanh, tạo khác  
biệt đáng kể qua các ngày cập nhật, do thay đổi liên tục giữa các khoản vay 
mới và đáo hạn, tùy thuộc vào thời điểm thống kê. Với kết quả  trên, tăng  
trưởng tín dụng nửa đầu năm nay đã ở  mức khá cao so với cùng kỳ  những  
năm gần đây. Và theo Ngân hàng Nhà nước, tốc độ  đó là phù hợp với chỉ 
tiêu định hướng 18­20% của cả năm.
Ngoài ra, thông cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng tiếp 
tục tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực  ưu tiên để  hỗ  trợ  có  
hiệu quả  hơn cho tăng trưởng kinh tế, tín dụng bất động sản và các lĩnh  
vực rủi ro được kiểm soát nhưng không ảnh hưởng đến tín dụng bất động  
sản vào dự án nhà ở xã hội, dự án đáp ứng nhu cầu thực của người dân.
4.1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng
4.1.2.1.

Khái niệm rủi ro tín dụng

Là rủi ro do một khách hàng hay một nhóm khách hàng vay vốn không 
trả được nợ cho Ngân hàng. Trong kinh doanh Ngân hàng rủi ro tín dụng là 
loại rủi ro lớn nhất, thường xuyên xảy ra và gây hậu quả  nặng nề  có khi 
dẫn đến phá sản Ngân hàng.
4.1.2.2.

Nguyên dân dẫn đến rủi ro trong tín dụng bao gồm

a. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
­
Ngân hàng đưa ra chính sách tín dụng không phù hợp với nền 
kinh tế và thể lệ cho vay còn sơ hở để khách hàng lợi dụng chiếm đoạt vốn 
của Ngân hàng. 

12


­
Do cán bộ  Ngân hàng chưa chấp hành đúng quy trình cho vay  
như: không đánh giá đầy đủ  chính xác khách hàng trước khi cho vay, cho 
vay khống, thiếu tài sản đảm bảo, cho vay vượt tỷ  lệ  an toàn. Đồng thời  
cán bộ  Ngân hàng không kiểm tra, giám sát chặt chẽ  về  tình hình sử  dụng 
vốn vay của khách hàng.
­
Do trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng còn nên việc đánh  
giá các dự án, hồ sơ xin vay còn chưa tốt, còn xảy ra tình trạng dự án thiếu 
tính khả thi mà vẫn cho vay.
­
Cán bộ  Ngân hàng còn thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm  
đạo đức kinh doanh như: thông đồng với khách hàng lập hồ sơ giả  để  vay  
vốn, xâm tiêu khi giải ngân hay thu nợ, đôi khi còn nể  nang trong quan hệ 
khách hàng.
­
Ngân   hàng   đôi   khi   quá   chú   trọng   về   lợi   nhuận,   đặt   những 
khoản vay có lợi nhuân cao hơn những khoản vay lành mạnh.
­
Do áp lực cạnh tranh với các Ngân hàng khác.

­

Do tình trạng tham nhũng, tiêu cực diễn ra trong nội bộ Ngân 

hàng.
b. Nguyên nhân từ phía khách hàng
­ Người vay vốn sử dụng vốn vay sai mục đích, sử dụng vào các hoạt 
động có rủi ro cao dẫn đến thua lỗ không trả được nợ cho Ngân hàng.
­ Do trình độ  kinh doanh yếu kếm, khả  năng tổ  chức điều hành sản  
xuất kinh doanh của lãnh đạo còn hạn chế.
­ Doanh nghiệp vay ngắn hạn để  đầu tư  vào tài sản lưu động và cố 
định.
­ Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thiếu sự linh hoạt, không cải tiến  
quy trình công nghệ, không trang bị máy móc hiện đại, không thay đổi mẫu 
mã hoặc nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm...dẫn tới sản phẩm sản  
xuất ra thiếu sự  cạnh tranh, bị   ứ   đọng trên thị  trường khiến cho doanh  
nghiệp không có khả năng thu hồi vốn trả nợ cho Ngân hàng.
­ Do bản thân doanh nghiệp có chủ  ý lừa gạt, chiếm dụng vốn của 
Ngân hàng, dùng một loại tài sản thế chấp đi vay nhiều nơi, không đủ năng  
lực pháp nhân.
c. Nguyên nhân khác
­ Do sự thay đổi bất thường của các chính sách, do thiên tai bão lũ, do  
nền kinh tế không ổn định.... khiến cho cả Ngân hàng và khách hàng không 
thể ứng phó kịp.

13


­ Do môi trường pháp lý lỏng lẻo, thiếu đồng bộ, còn nhiều sơ hở dẫn  
tới không kiểm soát được các hiện tượng lừa đảo trong việc sử  dụng vốn 
của khách hàng.
­ Do sự  biến động về  chính trị  ­ xã hội trong và ngoài nước gây khó  
khăn cho doanh nghiệp dẫn tới rủi ro cho Ngân hàng.
­ Ngân hàng không theo kịp đà phát triển của xã hội, nhất là sự bất cập 
trong trình độ chuyên môn cũng như công nghệ Ngân hàng.
­ Do sự biến động của kinh tế như suy thoái kinh tế, biến động tỷ giá, 
lạm phát gia tăng ảnh hưởng tới doanh nghiệp cũng như Ngân hàng.
­ Sự  bất bình đẳng trong đối sử  của Nhà nước dành cho các NHTM 
khác nhau.
­ Chính sách Nhà nước chậm thay đổi hoặc chưa phù hợp với tình hình 
phát triển đất nước.
4.1.2.3. Một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng
Hoạt động tín dụng luôn là một hoạt động cơ bản và quan trọng nhất 
của NHTM. Vì vậy việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng là rất quan  
trọng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng.
4.1.2.3.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và phân tích tín dụng
Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy trình nội bộ, ứng dụng thông  
tin phù hợp với các thông tin của pháp luật có liên quan.
Thu thập thông tin về các khách hàng cần kịp thời và chính xác:
Đối với khách hàng cá nhân: Cần theo dõi, nắm bắt được thông tin cá  
nhân của khách hàng một cách kịp thời, chính xác về: Tuổi tác, trình độ học  
vấn, công việc đang làm…để  có được đánh giá chính xác về  tình hình tài  
chính và khả  năng trả  nợ  của khách hàng thông qua mô hình điểm số  tín  
dụng đối với khách hàng cá nhân.
Đối với khách hàng doanh nghiệp: Cần thu thập kịp thời về tình hình 
sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của khách hàng ….Để  từ  đó có  
chính sách cấp tín dụng và quản lý tín dụng một cách có hiệu quả, tránh  
được những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng.
Cần chú trọng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có 
đủ  năng lực, trình độ, đạo đức nghề  nghiệp để  thực hiện các hoạt động 
nghiệp vụ, có cơ chế ủy quyền, quy định trách nhiệm đối cán bộ phụ trách  
và tác nghiệp.

14


Cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và ứng 
dụng công nghệ mới để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm, rủi ro
4.1.2.3.2. Sử dụng các bảo đảm tín dụng
Ngân hàng cần quan tâm tới khâu định giá tài sản một cách chuẩn xác  
và đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của những tài sản này.
Với tài sản thế chấp, ngân hàng cũng cần kiểm tra xem việc sử dụng 
tài sản có hợp lý, đúng như cam kết hay không.
Với các đảm bảo bằng bảo lãnh, những nội dung giám sát người bảo 
lãnh cũng giống như đối với khách hàng đi vay ( tuy nhiên phần lớn là giám  
sát gián tiếp thông qua thông tin thu thập được ).
4.1.2.3.3. Chú trọng công tác thu thập thông tin tín dụng
Thực hiện việc quản lý dữ  liệu tập trung, đảm bảo có sẵn thông tin 
cho các nhà quản trị khi đưa ra quyết định cho vay.
Triển khai việc xếp hạng tín dụng đối với khách hàng vay, nâng cấp  
đảm bảo chính xác và kịp thời hệ thống thông tin báo cáo và quản trị rủi ro.
Tăng cường việc sử dụng các thông tin liên bộ, liên ngành góp phần hỗ 
trợ trong việc đưa ra các quyết định tín dụng một cách chính xác.

4.1.2.3.4. Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tín dụng
Quy trình tín dụng là quá trình cấp tín dụng của ngân hàng bao gồm 
nhiều giai đoạn và có quan hệ chặt chẽ với nhau: mang tính chất liên hoàn, 
theo một trật tự nhất định, kết quả của giai đoạn trước là cơ  sở thực hiện  
giai đoạn tiếp theo và tác động đến chất lượng của giai đoạn sau; trong mỗi 
giai đoạn lại bao gồm nhiều công việc được thực hiện theo hệ thống những 
nguyên tắc và những quy định.
Hiện nay, các NHTM đều có thiết lập quy trình tín dụng, giúp cho các 
nhà quản trị tín dụng có thông tin đầy đủ trước khi quyết định cấp tín dụng, 
bao gồm:
Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng
­ Phân tích tín dụng
­ Ra quyết định tín dụng
­ Giải ngân
­ Giám sát và thu hồi nợ
­ Thanh lý hợp đồng tín dụng

15


4.1.2.3.5. Sử  dụng các nghiệp vụ  phái sinh tín dụng để  phòng ngừa rủi  
ro
Ngày nay các nhà quản lý rủi ro đang được tập trung vào hai lĩnh vực.  
Thứ nhất, phát triển các mô hình để đo lường rủi ro tín dụng. Thứ hai, đưa  
ra các hợp đồng phái sinh để có thể chuyển giao rủi ro tín dụng.
Phái sinh tín dụng là một nghiệp vụ cho phép các NH và các tổ chức tín  
dụng chuyển rủi ro tín dụng sang những tổ chức sẵn sang chấp nhận rủi ro  
khác.
Gần đây, sự chú ý đã tập trung và việc chuyển giao rủi ro tín dụng từ 
một NH sang một đối tác khác bằng cách sử  dụng các hợp đồng phái sinh  
tín dụng. Đặc điểm chung của những công cụ  quản lý rủi ro này chính là  
chúng giữ  nguyên các tài sản có trên sổ  sách kế  toán của những tổ  chức  
khởi tạo ra những tài sản đó, đồng thời sẽ chuyển giao một phần rủi ro tín 
dụng có sẵn trong những tài sản này sang các đối tác khác, thông qua đó sẽ 
đạt được một số  mục tiêu: Các tổ  chức khởi tạo có một phương tiện để 
chuyển giao rủi ro tín dụng mà không cần bán tài sản đó đi; khi việc bán tài 
sản có làm suy yếu mối quan hệ  của NH với khách hàng, thì chuyển giao 
rủi ro tín dụng sẽ cho phép NH này duy trì được các mối quan hệ sẵn có.
4.2. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM
Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị  trường 6 tháng đầu năm 2016 
ước đạt 38.797 tỷ  đồng, tăng 22,58% so với cùng kỳ  năm 2015, trong đó 
doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.623 tỷ đồng, tăng 15,3% so  
với cùng kỳ năm 2015 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.174 
tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015.
Dẫn đầu thị  trường về  doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu đạt 
3.611 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ  năm 2015, chiếm thị phần 20,5%. 
Tiếp đến là Bảo Việt đứng thứ  hai với doanh thu  ước đạt 2.970 tỷ  đồng, 
tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 16,9% thị phần, PTI đứng thứ ba  
với doanh thu ước đạt 1.469 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2015, 
chiếm 8,3% thị phần, Bảo Minh đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.392 tỷ 
đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ  năm 2015, chiếm 7,9% thị  phần, PJICO  
đứng thứ  năm với doanh thu  ước đạt 1.183 tỷ  đồng, tăng 8,9% so với cùng 
kỳ năm 2015, chiếm 6,7% thị phần.
Ngoài các doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường nêu trên, một số 
doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ  lệ  tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc 

16


trên   50%   so   với   cùng  kỳ   năm   2015  như   SGI   (11   tỷ   đồng,   tăng  96,7%),  
Cathay (93 tỷ đồng, tăng 91,7%), BHV (106 tỷ đồng, tăng 87,3%), UIC (309 
tỷ  đồng, tăng 68,6%), VASS (838 tỷ  đồng, tăng 61,9%), GIC (420 tỷ đồng, 
tăng 52,8%), Phú Hưng (33 tỷ đồng, tăng 50,4%).
Doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với  
cùng kỳ năm 2015 là Samsung Vina (426 tỷ đồng, giảm 36,5%).
Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong  
tổng doanh thu (5.821 tỷ   đồng, chiếm tỷ  trọng 33,0%), tiếp theo là bảo  
hiểm sức khỏe (4.239 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,1%), bảo hiểm tài sản và 
bảo hiểm thiệt hại (2.793 tỷ đồng, chiếm tỷ  trọng 15,9%), bảo hiểm cháy 
nổ  (1.604 tỷ đồng, chiếm tỷ  trọng 9,1%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ 
tàu (1.132 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,4%).
4.2.1. Khai thác bảo hiểm
Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 6 tháng đầu năm 2016 ước  
đạt 7.177 tỷ  đồng tăng 33,42% so với cùng kỳ  năm trước. Thị  phần doanh  
thu phí bảo hiểm  khai thác mới như  sau: Bảo Việt Nhân thọ  (21,75%),  
Prudential (18,8%), Manulife (13,87%), Dai­ichi (12,2%), AIA (11,11%), PVI 
Sun   Life   (5,23%),   Generali   (5,14%),   Chubb   (4,66%),   Hanwha   (2,42%), 
Vietinbank Aviva (1,45%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị  phần nhỏ 
dưới 1%.
Các nghiệp vụ  bảo hiểm tử  kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên 
kết chung vẫn chiếm tỷ  trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, 
trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ  trọng 45,98%, bảo hiểm hỗn  
hợp chiếm tỷ  trọng 40,68%, bảo hiểm tử  kỳ  chiếm tỷ  trọng 2,36% các 
nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 2,07% và bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng  
8,91%.
So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ 
bảo liên kết đầu tư  tăng khá cao  ở  mức 41,82%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn  
hợp tăng 26,54%.
Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 6 tháng đầu năm, dẫn đầu  
là nghiệp vụ  bảo hiểm hỗn hợp với 279.780 hợp  đồng (chiếm tỷ  trọng 
41,54%),  tăng  trưởng  28,5%  so  với  cùng kỳ   năm 2015,  tiếp  theo  là   sản  
phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư  với 256.054 hợp  đồng (chiếm tỷ  trọng 
38,01%), tăng trưởng 33,7% so với cùng kỳ năm 2015, nghiệp vụ bảo hiểm  
tử  kỳ  là 129.330 hợp đồng (chiếm tỷ  trọng 19,2%), giảm 22% so với cùng 

17


kỳ  năm 2015, các nghiệp vụ  còn lại (hưu trí, trả  tiền định kỳ, sinh kỳ  và  
trọn đời) là 8.420 hợp đồng (chiếm tỷ  trọng 1,25%), tăng trưởng 116% so 
với cùng kỳ năm 2015, trong đó sản phẩm bảo hiểm hưu trí tăng trưởng trên 
100% về số lượng hợp đồng khai thác mới
4.2.2. Bồi thường
Số  tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ  6 
tháng đầu năm 2016 ước là 5.327 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm  
gốc là 30,2%; thấp hơn tỷ  lệ  thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ  năm  
2015 (43,9%). 18/30 doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ  lệ  thực bồi thường bảo  
hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ  bồi thường của toàn thị  trường. 12 doanh nghiệp  
bảo hiểm còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi  
thường của toàn thị  trường, trong đó có 3 doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ  lệ 
bồi thường trên 50% là Phú Hưng (86,8%), Fubon (82,2%), Liberty (51,0%).
4.2.3. Kết quả kinh doanh
Số  lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 5.964.885 hợp 
đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu phí bảo hiểm 
nhân thọ đạt 21.173,71 tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015. Tính 
doanh thu phí theo từng nghiệp vụ  thì nghiệp vụ  bảo hiểm hỗn hợp vẫn  
chiếm tỷ  trọng lớn hơn cả  với 49,63%, tiếp theo là nghiệp vụ  bảo hiểm  
liên kết đầu tư 39,95%.
Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt nhân 
thọ   28,7%,   Prudential   25,6%,   Manulife   12,3%,   Dai­ichi   9,8%,   AIA   9,4%,  
Chubb 4%, PVI Sunlife 2,6%, Generali 2,3%, Hanwha 2%, Prévoir 1,1%, các 
doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.
Tổng số  phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới  ước đạt 3.036 tỷ  đồng,  
tương đương với cung ky năm 2015. T
̀
̀
ổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo  
hiểm là 277 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015.

4.3. MỘT   SỐ   SẢN   PHẨM   BẢO   HIỂM   TÍN   DỤNG   ĐANG   TRIỂN 
KHAI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

4.3.1. Bảo An Tín Dụng của OCB
La san phâm danh cho Khach hang ca nhân vay vôn, đ
̀ ̉
̉
̀
́
̀
́
́ ược OCB liên kêt́ 
vơi công ty Bao hiêm VCLI, b
́
̉
̉
ảo vệ Khach hang và gia đình tr
́
̀
ước những rủi  
ro không lường trước, bằng việc đứng ra chi trả dư nợ vay ngân hàng.

18


Với khách hàng ca nhân co đ
́
́ ộ  tuổi từ  18 ­ 60 tuổi, sử  dụng các sản 
phẩm tín dụng của OCB.
­ Dành cho khoan vay: có th
̉
ời hạn trên 3 tháng (nếu đóng phí bảo hiểm 
hàng tháng) hoặc trên 6 tháng (nếu đóng phí bảo hiểm hàng quý/ nửa năm/ 
hàng năm).
­ Bảo vệ 24/24h
­ Bảo vệ ngay khi tham gia bảo hiểm, trước khi nộp phí.
­ Không phải thanh toán khoản dư nợ vay bao gồm dư nợ gốc còn lại  
và các khoản lãi phát sinh (theo lịch trả nợ gốc và lãi) khi gặp rủi ro.
­ Hưởng mức phí bảo hiểm thấp, không phân biệt nghề  nghiệp, độ 
tuổi.
­ Không giới hạn cho số tiền vay được bảo hiểm.
­ Thời hạn hợp đồng bảo hiểm bằng thời hạn vay. Thủ tục đơn giản 
và nhanh gọn.
4.3.2. Bảo An Tín Dụng của Vietinbank
Là sản phẩm được thiết kế  với mục  đích giúp khách hàng bảo vệ 
chính mình, đảm bảo cuộc sống tương lai của gia đình trong trường hợp rủi  
ro xảy ra.
Phat An Tin Dung v
́
́
̣
ơi nhi
́
ều tiện ích vượt trội: mức phí hợp lý và tích 
hợp với kế hoạch trả nợ, thời gian bảo hiểm phù hợp thời hạn vay, khách 
hàng được nhận tiền bảo hiểm trọn gói với thủ  tục đơn giản, dịch vụ  tin 
cậy của VietinAviva.
Khi nỗi lo lắng về  rủi ro đã được giải tỏa, gánh nặng tài chính đã  
được sẻ chia, khách hàng và gia đình hoàn toàn an tâm vay vốn để đạt được  
những ước mơ hiện tại và trong tương lai.
Toàn bộ  khoản vay và lãi phát sinh phải thanh toán cho ngân hàng sẽ 
được VietinAviva trả  thay cho khách hàng trong trường hợp rủi ro tử  vong  
hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Các tài sản thế chấp nếu có sẽ vẫn được  
bảo toàn và thuộc quyền sở hữu của khách hàng và gia đình.
4.3.3. Bảo An Tín Dụng ­ một sản phẩm liên kết giữa Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hợp tác cùng 
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif (VCLI)
Trong trường hợp Người được bảo hiểm (Bên vay) bị  tử  vong hoặc  
thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty sẽ thay Bên vay chi trả toàn bộ hoặc  

19


một phần Khoản dư  nợ vay (bao gồm lãi đến hạn) cho Ngân hàng. Các tài  
sản thế chấp vay (nếu có) sẽ được bảo vệ an toàn và vẫn thuộc quyền sở 
hữu của Bên vay.
­ Dành cho khách hàng ở độ tuổi từ 18­65 tuổi.
­ Sử  dụng các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân và hộ 
kinh doanh của Vietcombank có khoản vay có thời hạn trên 3 tháng (nếu  
đóng phí bảo hiểm hàng tháng) hoặc trên 6 tháng (nếu đóng phí bảo hiểm  
hàng quý/ nửa năm/ hàng năm).
­ Chi phí thấp, quyền lợi cao và thủ tục đơn giản, nhanh gọn. 
­ Giảm phí khi tham gia số tiền bảo hiểm lớn.
­ Lựa chọn tham gia bảo hiểm toàn bộ hoặc một phần khoản vay. 
­ Bảo vệ 24/24 và ngay khi tham gia bảo hiểm, trước khi nộp phí.

CHƯƠNG 5 
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM TÍN DỤNG TẠI 
VIỆT NAM
5.1. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢNG BÁ CHO KHÁCH HÀNG
Nghiên cứu thực tiễn  ở  một số  nước cho thấy, nhận thức của các  
thành phần kinh tế  đối với việc sử  dụng sản phẩm bảo hiểm tín dụng là  
một yếu tố mang tính chất quyết định đến sự thành bại của việc phát triển  
bảo hiểm tín dụng. Mặc dù thị  trường bảo hiểm tín dụng là vô cùng tiềm  
năng nhưng hầu hết các khách hàng đều thờ   ơ  với việc tham gia mọi hình 
thức bảo hiểm chứ không riêng gì bảo hiểm tín dụng. Để  tăng cường công 
tác quảng bá cho khách hàng cần thực hiện các giải pháp sau:
Khai thác những khách hàng đang có khoản vay tín dụng đối với các  
loại tài sản thế  chấp và điều kiện về  thời gian thanh toán là trả  tiền sau. 
Nhân viên có thể tư vấn cho họ về những thiệt hại có thể xảy ra.
Thường xuyên tổ  chức các cuộc hội thảo về  bảo hiểm tín dụng, mời  
các các khách hàng đến tham gia, đây là một dịch vụ  mới, các công ty bảo 
hiểm cần phải giúp các khách hàng hiểu rõ về  lợi ích khi tham gia bảo  
hiểm. Và cập nhật các thông tin về  bảo hiểm tín dụng trên website của  
công ty bảo hiểm.
Gửi thư  trực tiếp đến khách hàng, theo phương thức này, công ty bảo 
hiểm có thể dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng; và tham gia các 

20


hội chợ thương mại,từ đó nhân viên khai thác bảo hiểm có thể tiếp cận, tư 
vấn về sản phẩm bảo hiểm mà công ty mình đang triển khai.
5.2. PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM QUA 
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
Các công ty bảo hiểm cần phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo  
hiểm qua hệ thống ngân hàng. Thông qua sự hợp tác này, công ty bảo hiểm  
có thể tiếp cận hệ thống khách hàng đó. Với những khách hàng vay vốn tại 
ngân hàng để mua sắm tài sản có giá trị lớn thì ngân hàng có thể chấp nhận 
hợp đồng bảo hiểm tín dụng là tài sản thế chấp.
5.3. TĂNG CƯỜNG THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Gia tăng tìm kiếm sự hợp tác với các công ty bảo hiểm tín dụng quốc 
tế hàng đầu là cần thiết đối với hệ thống các công ty bảo hiểm trong nước  
để  từ  đó học hỏi kinh nghiệm, thiết lập cơ cấu chấp nhận và chuyển giao  
rủi ro bảo hiểm, tái bảo hiểm tín dụng phù hợp.
Ngoài ra, Các công ty bảo hiểm cần tăng cường mối quan hệ  với các  
công ty môi giới bảo hiểm. Những nhà môi giới này có lợi thế  là có nhiều  
mối quan hệ thân thiết với các nhà lãnh đạo hay những nhân viên tài chính ­  
kế  toán… có  ảnh  hưởng  đến  quyết  định  mua  sản phẩm bảo  hiểm  hay  
không. Ngoài sự  hiểu biết về  tình hình hoạt động của doanh nghiệp, họ 
cũng là những người rất am hiểu về tài chính, đầu tư, diễn biến kinh tế, tỷ 
giá, thanh toán quốc tế… nên hoàn toàn có thể  tư  vấn khách hàng mà nhà 
bảo hiểm không phải mất nhiều chi phí đào tạo.
5.4. THÀNH LẬP BỘ PHẬN BẢO HIỂM TÍN DỤNG RIÊNG
Bảo hiểm tín dụng có những đặc thù riêng so với các loại hình bảo 
hiểm khác. Nó thuộc loại sản phẩm bảo hiểm tài chính. Khi mới bắt đầu 
triển khai, số lượng khách hàng chưa nhiều, công ty bảo hiểm có thể  gộp  
chung bảo hiểm tín dụng và bảo hiểm hàng hóa. Tuy nhiên, khi lượng khách 
hàng tăng lên thì công ty bảo hiểm phải đầu tư thành lập một bộ phận riêng 
biệt chuyên triển khai về bảo hiểm tín dụng để  thẩm định, đánh giá rủi ro 
và nhận chuyển giao kỹ thuật từ các đối tác nước ngoài, từ  đó dần dần có  
thể triển khai độc lập.

21


CHƯƠNG 6 
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
Trong bối cảnh nền kinh tế  Việt Nam hiện nay có những dấu hiệu  
khởi sắc tích cực: GDP tăng trưởng cao, thu hút đầu tư  lớn, lạm phát thấp, 
thị trường tài chính ổn định, thị trường bảo hiểm cũng đã duy trì được mức  
tăng trưởng cao và phát triển ổn định.
Với những nỗ  lực không ngừng của cơ  quan quản lý trong việc điều 
chỉnh cơ  chế  chính sách bắt kịp những biến động của thị  trường trong bối 
cảnh hội nhập kinh tế  quốc tế  ngày càng sâu rộng, cùng với việc không 
ngừng hoàn thiện phát triển hoạt động kinh doanh bền vững của các doanh 
nghiệp bảo hiểm trên thị  trường, thị  trường bảo hiểm đang ngày càng thể 
hiện được vai trò, vị trí trong nền kinh tế ­ xã hội, góp phần ổn định kinh tế 
vĩ mô, bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ tài chính cho các nhà  
đầu tư, thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế  quốc tế, thực hiện các chương  
trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ.
Năm 2016, thị trường bảo hiểm có mức tăng trưởng khá cao với tổng  
doanh thu bảo hiểm  ước 101.767 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu phí bảo 
hiểm  ước 86.049 tỷ  đồng (tăng 22,74%), doanh thu hoạt động đầu tư   ước 
15.718 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm  
cho các đối tượng khoảng  25.872 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả  tích cực đã đạt được trong năm 
qua, thị trường bảo hiểm vẫn còn một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện để 
đảm bảo phù hợp với sự phát triển của thị trường. Cụ thể là:
Một là, thị trường mặc dù tăng trưởng cao, ổn định nhưng quy mô vẫn 
còn nhỏ so với tiềm năng. Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm trên GDP hiện nay  
mới chỉ  đạt mức 2%, thấp hơn so với mức trung bình của khối ASEAN  
(3,35%), châu Á (5,37%) và thế giới (6,3%).
Hai là, hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm vẫn còn chưa phù hợp 
với pháp luật liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Các tổ  chức tín dụng…;  
Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Phòng cháy, chữa cháy chưa tạo điều 
kiện cho các DNBH tiếp cận thông tin nhằm kiểm soát tình trạng trục lợi 
bảo hiểm. Một số chính sách về  quản lý tài chính, thuế, đầu tư  vẫn chưa 
thực sự  khuyến khích DN mua bảo hiểm nhóm, bảo hiểm nhân thọ, bảo  

22


hiểm hưu trí cho người lao động; chưa có  ưu đãi DNBH mở  rộng kinh  
doanh tại các vùng sâu, vùng xa hoặc đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm an  
sinh ­ xã hội.
Ba là, số lượng sản phẩm bảo hiểm tuy nhiều song chưa đa dạng, đa  
số sản phẩm được thiết kế cố định, trọn gói, khó điều chỉnh, chia nhỏ theo 
nhu cầu đa dạng của bên mua bảo hiểm, kênh phân phối đại lý bảo hiểm  
còn thiếu chuyên nghiệp, thị  trường bảo hiểm vẫn còn hiện tượng cạnh  
tranh không lành mạnh, thiếu hợp tác, hỗ  trợ  lẫn nhau trong chia sẻ thông 
tin phòng chống trục lợi bảo hiểm, làm giảm năng lực cạnh tranh của toàn 
thị trường.
Bốn là, bối cảnh hội nhập quốc tế làm gia tăng sức ép cạnh tranh giữa 
các DNBH trong nước với các tổ chức bảo hiểm ở nước ngoài vốn có nhiều 
kinh nghiệm và ưu thế vượt trội. Trong khi đó, năng lực tài chính của nhiều 
DNBH trong nước chưa thực sự vững mạnh, công nghệ quản trị  điều hành 
chưa được hiện đại hoá, trình độ  đội ngũ cán bộ  bảo hiểm và năng lực 
cạnh tranh còn hạn chế.
6.2. KIẾN NGHỊ
Đề  tài mới nghiên cứu được một số  nội dung cơ  bản mà chưa thể  đi  
sâu hơn để nghiên cứu được đầy đủ  nhất về bảo hiểm tín dụng. Do đề  tài 
chỉ  được thực hiện trong một thời gian ngắn khi mà các sản phẩm bảo 
hiểm tín dụng triển khai vẫn chưa được rộng rãi, dẫn đến nguồn tài liệu  
liên quan không được nhiều. Mong rằng những hạn chế của đề tài sẽ được  
giải quyết trong những nghiên cứu tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tư vấn tài chính trực tuyến TheBank, Website: www.thebank.vn
Thời báo kinh tế Việt Nam, Website: www.VnEconomy.com
Tạp chí Tài chính, Website: www.tapchitaichinh.vn
Tổng Cục Thống Kê, Website: www.gso.gov.vn
Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Website: http://www.sbv.gov.vn

23


Cục Quản Lí Giám Sát Bảo Hiểm, Website: 
http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/cqlgsbh?
_afrLoop=39637467592176510

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×