Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

Bài thuyết trình: Sáp nhập và mua lại các ngân hàng thương mại. Ý nghĩa đối với quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.13 MB, 25 trang )

SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI 
CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 
Ý NGHĨA ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH 
TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHVN

Nhóm  : 7
Giáo viên: NGUYỄN TIẾN DŨNG


PHỤ LỤC
Phầ
n1

C
thuy ơ sở lý
 
ết v
nhậ ề sá
nhấ p, hợp p 
t
lại    và mu  
hàn các ngâ a 
g th
ươn n 
mại


1

n3


h
P

Phần 2

Thực trạng sáp 
nhập, hợp nhất 
và mua lại của 
NHTM Việt 
Nam gần đây

2đ
 
ĩa nh 
h
g
n
Ý  uá trì ệ 
q
h
với  u trúc 
N

V
c
 

i
H
á
t
 N
g
n
thố

1

3


Phần 1:

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI 
CÁC NGÂN HÀNG  THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm về sáp nhập và mua lại


1
2
3

 
p

h
n

 
p

 
t

h
n
 
p

H
i

l
 
a
u
M1.3. Tác động của các thương vụ mua lại và sáp nhập ngân hàng
1.3.1.  Tác động tích cực

Cải thiện 
được tình hình 
tài chính

Tăng cường thị 

phần và danh 
tiếng trong 
ngành

Giảm nhân 
viên, tinh 
gọn bộ máy 
nhân sự

Đạt được hiệu 
quả kinh doanh 
cao hơn nhờ có 
lợi thế tăng quy 


Tận dụng được 
hệ thống khách 
hàng


1.3.2.  Tác động tiêu cực
THỨ NHẤT

Văn hóa doanh nghiệp 
bị pha trộn

THỨ HAI
THỨ BA

Có thề xảy ra tình trạng 

độc quyền

Vấn đề nguồn nhân sự


Phần 2: 
MỘT SỐ THƯƠNG VỤ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ MUA LẠI 
CỦA NHTM VN            
Sáp nhập NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và NHTMCP Phát 
triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) (25/5/2015)
           


Vì sao BIDV 
chọn 
MHB?????Lợi nhuận trước 
thuế
Đơn vị tính : tỷ đồng
Hợp nhất Tổng công ty cổ phần dầu khí (PVFC) và 
NHTMCP Phương Tây (Western Bank):Sơ đồ: Các giai đoạn trong quá trình hợp nhất PVFC và WesternBank


Sau hợp nhập
Tổng tài sản (Nghìn tỷ 
đồng)


Vốn điều lệ (Nghìn tỷ đồng)Ba ngân hàng được mua lại với giá 0 đồng:* Tình hình sau khi bị mua lại:
7.000 tỷ
đồng

1.000 tỷ
đồng

3.000 tỷ đồng


Huy động từ 4 nguồn

Nguồn vốn do chính 3 ngân hàng huy 
động từ người dân và các tổ chức kinh 

tế

Vốn từ việc xử lý tài sản không 
sinh lời và nợ xấu

1
2
3

Vốn đến từ các tổ chức tín 
dụng được NN chỉ định tiếp

4
Vốn tái cấp từ NHNN


Bước đầu xây dựng được hành lang pháp lý

Thành công

Làm lành mạnh hoá hệ thống 
ngân hàng Việt Nam
Nâng cao khả năng quản lý, ứng dụng công 
nghệ thông qua hợp tác với nước ngoài

Tạo điều kiện cho các tổ chức nước ngoài 
tham gia vào thị trường Việt Nam


HẠN CHẾ


1
2
3
4
5
6

Khung pháp lý chưa hoàn chỉnh

Cách thức và tác nghiệp còn sơ khai
Định giá doanh nghiệp chưa chính xác
Thiếu kiến thức về M&A
Các bên trung gian hoạt động kém hiệu quả
Chưa giải quyết hiệu quả vấn đề hậu xác lập×