Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đông Đô đến năm 2020

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU .......................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU
DÙNG CÁ NHÂN Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIError!
Bookmark
not
defined.
1.1
Tầm quan trọng của phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân trong điều kiện
khủng hoảng kinh tế ....................................Error! Bookmark not defined.
1.1.1 Tác động của khủng hoảng kinh tế đến cầu tiêu dùngError! Bookmark not
defined.
1.1.2 Sự cần thiết của phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng thương
mại .................................................................Error! Bookmark not defined.
1.1.3 Ý nghĩa của phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng thương mại
.......................................................................Error! Bookmark not defined.
1.2

Nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân
hàng thương mại .......................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.1 Nội dung cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng thương mại ........... Error!
Bookmark not defined.
1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng thương
mại Error! Bookmark not defined.
1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng thương mại
.......................................................................Error! Bookmark not defined.
1.3
Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở các Ngân hàng
Thương mại Liên Bang Nga........................ Error! Bookmark not defined.
1.3.1 Kinh nghiệm của các NHTM Cộng hoà Liên bang Nga trong việc phát triển
cho vay tiêu dùng cá nhân ............................. Error! Bookmark not defined.
1.3.2 Bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ............. Error!
Bookmark not defined.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN Ở NGÂN HÀNG
TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔError! Bookmark
not defined.
2.1
Đặc điểm các yếu tố bảo đảm cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đông ĐôError!
Bookmark
not
defined.


2.1.1 Đặc điểm uy tín và thương hiệu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
.......................................................................Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực VPBank Chi nhánh Đông ĐôError! Bookmark not
defined.
2.1.3 Nguồn huy động vốn .....................................Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật ..................................Error! Bookmark not defined.
2.2
Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng – CN Đông Đô ............. Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Các sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân ở VPBank: .............. Error!
Bookmark not defined.
2.2.2 Phân tích kết quả cho vay tiêu dùng cá nhân ở VPBank Đông Đô từ 2008 –
2012 ............................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Thực trạng hoạt động thúc đẩy phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng


TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đông Đô đến năm 2020Error! Bookmark
not defined.
2.3
Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô .Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Những ưu điểm cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt Nam
Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô ............. Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Hạn chế cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng – Chi nhánh Đông Đô và nguyên nhânError! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY
TIÊU DÙNG CÁ NHÂN Ở NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
– CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ ĐẾN NĂM 2020........Error! Bookmark not defined.
3.1
Phương hướng phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP
Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đông Đô đến năm 2020Error!
Bookmark
not defined.
3.1.1 Phương hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng ............................................................ Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đông Đô ....Error! Bookmark not defined.
3.2
Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô đến năm 2020Error! Bookmark
not defined.
3.2.1 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân hiện có
.......................................................................Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới cho khách hàng vay tiêu dùng cá
nhân................................................................ Error! Bookmark not defined.


3.2.3 Tăng cường hoạt động Marketingcho khách hàng vay tiêu dùng cá nhânError!
Bookmark not defined.
3.2.4 Xây dựng chính sách khách hàng vay tiêu dùng cá nhânError! Bookmark not
defined.
3.2.5 Tăng cường quản trị rủi ro và giảm nợ xấu cho vay tiêu dùng cá nhân Error!
Bookmark not defined.
3.2.6 Nâng cao năng lực quản trị theo hướng ngân hàng hiện đạiError! Bookmark
not defined.
3.2.7 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng cá nhân ............ Error!
Bookmark not defined.
3.3
Kiến nghị....................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước ........................... Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước ................ Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Đề xuất đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngError! Bookmark
not defined.
KẾT LUẬN .............................................................. Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO


TÓM TẮT LUẬN VĂN
1. Lý do nghiên cứu đề tài
Trong những năm gần đây, cho vay tiêu dùng cá nhân đã trở thành mục tiêu của
nhiều tổ chức tín dụng, nhất là các tổ chức tín dụng ngoài nhà nước. Cùng với sự phát
triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đời sống của nhân dân đã được cải thiện đáng kể, nhu cầu
chi tiêu phục vụ đời sống ngày càng cao, đó là điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân
hàng nói chung, lĩnh vực cho vay tiêu dùng cá nhân nói riêng phát triển. Các sản phẩm,
dịch vụ tiêu dùng cá nhân ngày càng trở nên phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu
của người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải lúc nào người tiêu dùng cũng có thể chi trả
cho tất cả các nhu cầu mua sắm cùng lúc, đặc biệt là những vật dụng đắt tiền. Nếu người
tiêu dùng vay được tiền từ ngân hàng thì họ có thể thoã mãn nhu cầu tiêu dùng của mình
trước khi họ có đủ khả năng thanh toán cho nhu cầu đó. Điều đó làm tăng sự tiêu dùng
hàng hoá, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo nhiều công
việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của toàn xã
hội một cách nhanh chóng. Thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân, một mặt có
thể thực hiện tốt nhiệm vụ kích cầu cho nền kinh tế, tạo nên sự hoà hợp giữa Cung & Cầu
tiêu dùng. Mặt khác, nó còn đem lại những khoản lợi nhuận lớn cho ngân hàng. Chính vì
vậy, Cho vay tiêu dùng cá nhân được xem là một hướng đi, một lĩnh vực kinh doanh đầy
triển vọng cho các NHTM Việt Nam.
Với tư cách là một trung gian tài chính quan trọng bậc nhất trong nền kinh tế, các
ngân hàng phải làm gì để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân cùng với nó là
việc đảm bảo an toàn, hiệu quả từ đó tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng và đóng góp vào sự
phát triển chung của nền kinh tế và của toàn xã hội.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã xác định hướng đi và đang trong
bước đầu của quá trình thực hiện: chiến lược ngân hàng bán lẻ. Trong đó, cho vay tiêu
dùng cá nhân là xu thế tất yếu để ngân hàng chiếm lĩnh thị trường, tiến tới một ngân
hàng bán lẻ hiện đại.
Xuất phát từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn cùng với những kiến thức bản thân thu


được trong quá trình làm việc tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đông
Đô, tôi đã chọn vấn đề: “Phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng – CN Đông Đô đến năm 2020” làm đề tài luận văn thạc sỹ.

2. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu đề tài
Đề tài này được thực hiện nhằm luận giải các cơ sở lý luận và thực tiễn về phát
triển cho vay tiêu dùng cá nhân để thực hiện mục tiêu đề xuất phương hướng và những
giải pháp để phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng – Chi nhánh Đông Đô.
Các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận văn:
- Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ
nghĩa Mác – Lênin, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp thống kê, phương
pháp sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ và các phương pháp nghiên cứu kinh tế khác.
- Nguồn dữ liệu: luận văn sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp qua báo cáo của
Ngân hàng và cơ quan thống kê.

3. Kết quả nghiên cứu luận văn
Luận văn được kết cấu làm 3 chương trong đó trình bày các vấn đề lớn để nhằm
đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đưa ra được các lý thuyết cơ bản liên quan đến
nội dung nghiên cứu, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP
Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để
phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi
nhánh Đông Đô đến năm 2020. Các kết quả đạt được của luận văn cụ thể ở từng chương
như sau:
Chương 1: Những vấn đề chung về phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân
hàng thương mại.
Chương 1 là chương cơ sở lý luận trình bày các lý thuyết có liên quan đến cho vay
tiêu dùng cá nhân ở ngân hàng thương mại được kết cấu làm 3 phần như sau:
1.1. Tầm quan trọng của phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân trong điều kiện
khủng hoảng kinh tế
Phần này trình bày các tác động của khủng hoảng kinh tế đến cầu tiêu dùng, sự cần


thiết của phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng Thương mại, và ý nghĩa của
phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng Thương mại.
1.2. Nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng
thương mại
Làm rõ các nội dung cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng Thương mại và các
chỉ tiêu đánh giá phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng Thương mại. Mục
này cũng trình bày nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng
Thương mại.
1.3. Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở các Ngân hàng Thương
mại Liên Bang Nga
Đây là mục phân tích kinh nghiệm của các NHTM Cộng hoà Liên bang Nga
trong việc phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân. Qua các phân tích đó, luận văn nêu ra bài
học mà Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có thể áp dụng vào hoạt động của
mình.
Các kết quả lý luận đã trình bày tại Chương 1 sẽ là cơ sở để áp dụng vào nghiên cứu
thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi
nhánh Đông Đô ở chương 2.
Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô
Mục tiêu chương 2 là tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng cho vay tiêu dùng
cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô từ năm 2008
đến năm 2012. Qua đó rút ra các ưu điểm, những hạn chế cho vay tiêu dùng cá nhân ở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô và nguyên nhân của
hạn chế đó. Cụ thể chương 2 được kết cấu làm 3 mục chính:
2.1. Đặc điểm các yếu tố bảo đảm cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đông Đô
Yếu tố trước hết bảo đảm sự phát triển của cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô là đặc điểm uy tín và thương
hiệu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Mục này cũng phân tích các yếu tố


khác gồm đặc điểm nguồn nhân lực VPBank Chi nhánh Đông Đô, nguồn huy động vốn
và yếu tố cơ sở vật chất kỹ thuật.
2.2. Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt Nam
Thịnh Vượng – CN Đông Đô
Đây là nội dung chính của chương 2 làm rõ thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân
tại chi nhánh Đông Đô thông qua phân tích các sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng cá
nhân ở VPBank, phân tích kết quả cho vay tiêu dùng cá nhân ở VPBank Đông Đô từ
2008 – 2012 và thực trạng hoạt động thúc đẩy phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô đến năm 2020. Thông
qua phân tích số liệu cụ thể, đây là cơ sở để đánh giá hoạt động của chi nhánh Đông Đô.
2.3. Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt Nam
Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô
Qua kết quả phân tích ở mục 2.1 và các kết quả trình bày ở mục 2.2, mục 2.3 rút ra
những đánh giá cơ bản về cho vay tiêu dùng tại VPBank Đông Đô. Cụ thể là các ưu điểm
như: Tăng trưởng tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân khá tốt; Khách hàng khá hài lòng
với việc sử dụng sản phẩm vay tiêu dùng cá nhân của Chi nhánh; Hiệu quả cho vay tiêu
dùng cá nhân của chi nhánh tăng qua các năm; Nguồn vốn huy động của VPBank Đông
Đô tăng đều và ổn định. Những hạn chế cho vay tiêu dùng cá nhân ở VPBank Đông Đô
mà luận văn đã nêu ra gồm: Đối tượng cho vay còn hạn chế; Mức cho vay tiêu dùng cá
nhân của Ngân hàng còn thấp; Sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân của VPBank còn quá
ít; Chưa đẩy mạnh hoạt động Marketing, quảng bá kém.
Như vậy, chương 2 đã phản ánh được thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân
hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2008 – 2012. Bên
cạnh đó, ở chương 2 cũng đã nêu lên được những nguyên nhân của các hạn chế trong
việc phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân của Chi nhánh, làm tiền đề cho việc đề xuất giải
pháp khắc phục tình trạng này ở chương 3.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô đến năm 2020
Mục tiêu của chương này là dựa trên các phương hướng phát triển cho vay tiêu


dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô đến
năm 2020 cùng với các nguyên nhân của những hạn chế đã phân tích ở chương 2 để đề
xuất giải pháp từ phía Chi nhánh và kiến nghị với Nhà nước, với Ngân hàng Nhà nước và
với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở
VPBank Đông Đô đến năm 2020.
Kết cấu chương 3 gồm 3 phần chính như dưới đây:
3.1. Phương hướng phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô đến năm 2020.
Cụ thể mục này trình bày phương hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói chung và định hướng phát triển cho vay tiêu dùng cá
nhân của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô nói riêng
trong giai đoạn từ nay đến 2020. Các mục tiêu này được sử dụng làm căn cứ để đưa ra
các giải pháp phát triển trong thời gian tới.
3.2. Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Việt Nam
Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô đến năm 2020
Là các giải pháp được luận văn đưa ra sau khi phân tích thực trạng hoạt động của
chi nhánh và căn cứ vào phân tích các điều kiện có liên quan. Đây là một trong những kết
quả quan trọng của luận văn. Cụ thể các giải pháp đưa ra gồm có: Hoàn thiện và nâng cao
chất lượng các sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân hiện có; Phát triển sản phẩm dịch vụ
Ngân hàng mới cho khách hàng vay tiêu dùng cá nhân; Tăng cường hoạt động Marketing
cho khách hàng vay tiêu dùng cá nhân; Xây dựng chính sách khách hàng vay tiêu dùng cá
nhân; Tăng cường quản trị rủi ro và giảm nợ xấu cho vay tiêu dùng cá nhân; Nâng cao
năng lực quản trị theo hướng Ngân hàng hiện đại; Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả cho
vay tiêu dùng cá nhân.
Các giải pháp được trình bày cụ thể trong mục 3.2 của chương này.
3.3. Kiến nghị
Mục này đưa ra các kiến nghị đối với nhà nước, các kiến nghị đối với ngân hàng
nhà nước và các đề xuất với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để tạo tiền đề cho
ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đông Đô thực hiện các giải pháp đã đề


ra.
Mặc dù còn một số hạn chế nhất định song luận văn cũng đã có các phân tích đạt
được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Thông qua các phân tích về lý luận và thực trạng,
luận văn đã đề ra được hệ thống giải pháp có tính khả thi để phát triển cho vay tiêu dùng
cá nhân ở Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Đông Đô. Nghiên cứu này tạo
ra cơ sở để chi nhánh Đông Đô phát triển hoạt động kinh doanh của mình trong thời gian
tới đồng thời tạo ra cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm cụ thể hóa các giải pháp
thành các phương án chi tiết áp dụng vào thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×