Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Agribank huyện Cái Bè

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Trong những năm qua, dư nợ cho vay tiêu dùng tại NHNo & PTNT Việt Nam chi
nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang đã không ngừng được tăng trưởng và luôn chiếm tỷ
trọng khá cao trong tổng dư nợ
Trong những năm gần đây tình hình kinh tế khó khăn và sự can thiệp mạnh mẽ
trong công tác điều hành của Ngân hàng nhà nước như tăng vốn điều lệ, tăng dự trữ bắt
buộc… dẫn đến tình trạng Ngân hàng nhà nước phải mua lại các Ngân hàng thương mại
với giá 0 đồng và tình trạng sát nhập các Ngân hàng như hiện nay. Bên cạnh là việc gia
nhập WTO đã tạo điều kiện cho các Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Ngân hàng liên
doanh… đã xâm nhập vào Việt Nam với các Ngân hàng lớn trình độ công nghệ thông tin
hiện đại, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đa dạng đã gây không ít khó khăn cho các Ngân
hàng thương mại trong nước.
Gần đây nhu cầu mua sắm vật dụng sinh họat tiêu dùng gia đình, sửa chữa nhà ở tăng
cao dẫn đến sự xuất hiện của các công ty tài chính với thủ tục vay vốn nhanh chóng, mua
hàng trả góp, vì vậy cũng đã không ngừng làm tăng rủi ro trong cho vay tiêu dùng khi ngân
hàng nhà nước ban hành thông tư 02 của Ngân hàng nhà nước về phân loại nợ. Bên

cạnh

những tiềm năng đã đạt được, cho vay tiêu dùng vẩn chứa ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong hoàn
cảnh nền kinh tế suy thoái, thất nghiệp gia tăng, hàng hóa sản xuất ra nhiều nhưng tiêu thụ

không được, thu nhập của người dân bị giảm sút. Vì vậy đòi hỏi NHNo&PTNT Việt Nam
chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang phải có một cơ chế, một hệ thống quản trị rủi ro thích
hợp để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro là cấp bách. Chính vì vậy mà Tác giả lựa chọn đề tài
“ Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Agribank huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang”
Với luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Agribank huyện Cái
Bè tỉnh Tiền Giang, tác giả xác định các mục tiêu nghiên cứu cu ̣ thể như sau :
Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho
vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại.
Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại
NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang.


Từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu
dùng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang là cần thiết và cấp
bách trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.
Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là “Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho
vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại”
Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng và quản
trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái
Bè Tiền Giang trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2015, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để
tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng.
Luận văn dựa trên phương pháp luận, quan điểm duy vật biện chứng đồng thời kết hợp
với các phương pháp: Thu thập, thống kê, so sánh, phân tích số liệu trong giai đoạn 20132015 đồng thời sử dụng các bảng, biểu đồ…để minh họa cho đề tài. Qua đó chỉ rõ bản
chất của các dữ liệu thu thập được nhằm đảm bảo độ tin cậy khoa học cho kết quả, công
trình nghiên cứu.
Kết cấu của luận văn bao gồm 03 chương.
Chương 1: Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng
tại NHTM
Thứ nhất
- Trình bày tổng quan về tín dụng tiêu dùng tại NHTM
- Từ đó nêu đã lên được tầm quan trọng của cho vay tiêu dùng là thất sự cần thiết
đối với:
+Đối với ngân hàng
+ Đối với khách hàng
+ Đối với nền kinh tế
Và cụ thể hóa hơn bằng những đặc điểm của cho vay tiêu dùng, phân loại cho vay
tiêu dùng theo hình thức có tài sản đảm bảo và cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm
bảo và các sản phẩm cho vay tiêu dùng đang được NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh


huyện Cái Bè Tiền Giang đang cung cấp cho khách hàng.
Thứ hai
Cụ thể hơn là sự trình bày về rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng như sau:


- Khái niệm rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng
- Hậu quả của rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng làm ảnh hưởng đến:
+ Đối với nền kinh tế
+ Đối với Ngân hàng
Để từ đó tìm ra được những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu
dùng là do:
+Nguyên nhân từ phía khách hàng
+ Nguyên nhân từ phía ngân hàng
+ Nguyên nhân từ môi trường kinh tế - xã hội
Qua đó thấy được mức độ gây ảnh hưởng, mức độ tổn thất và khả năng chấp nhận
của rủi ro trong cho vay tiêu dùng bởi các chỉ tiêu, tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng trong
cho vay tiêu dùng.
Thứ ba
Đi sâu nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại NHTM, trình
bày cụ thể khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng và các biện pháp cơ
bản trong quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng
Và từ đó Luận văn đi vào trọng tâm là nội dung của quản trị rủi ro tín dụng trong cho
vay tiêu dùng cụ thể qua 4 bước như sau:
Bước 1: Nhận diện rủi ro trong cho vay tiêu dùng
Bước 2: Đo lường mức độ rủi ro trong cho vay tiêu dùng
Bước 3: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng
Bước 4: Xử lý rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng
Bên cạnh đó là đưa ra các nhân tố tác động đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong
cho vay tiêu dùng bao gồm 2 nhân tố: Nhân tố khách quan và nhân tổ chủ quan.
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại
NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang.
Qua quá trình phân tích, đánh giá Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay
tiêu dùng tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang, luận văn đã
phân tích, nghiên cứu những nội dung như sau:
Thứ nhất, trình bày quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam
chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang, cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động kinh doanh


gồm:
+ Hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè
Tiền Giang
+ Hoạt động sử dụng vốn tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền
Giang
+ Kết quả hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái
Bè Tiền Giang
Thứ hai, Đi sâu vào trọng tâm phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho
vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang như sau:
- Nhận diện rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi
nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang như sau:
+ Về tỷ lệ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ
+ Nợ xấu tiêu dùng theo mụch đích sử dụng vốn vay
+ Nợ xấu theo tài sản bảo đảm
+ Nợ xấu tiêu dùng theo nhóm nợ
+ Nợ xấu và nợ tổn thất ngoại bảng
- Đo lường rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi
nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang
+ Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng phản ánh mức độ rủi ro tín dụng trong cho vay
tiêu dùng tại chi NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang
+ Tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn trong cho vay tiêu dùng phản ánh tỷ lệ Chi nhánh
thiệt hại do các khoản nợ có khả năng mất vốn mà chi nhánh phải trích lập dự phòng
100%.
+ Tỷ lệ khách hàng có nợ xấu trong cho vay tiêu dùng, tỷ số này phản ánh số lượng
khách hàng có nợ xấu trong tổng số khách hàng có dư nợ vay tiêu dùng tại Chi nhánh.
- Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT
Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang như sau:
+ Xây dựng quy trình cho vay hợp lý, có biện pháp quản lý tiền vay an toàn và hiệu
quả
+ Xây dựng chính sách cho vay tiêu dùng hiệu quả
+ Hoàn thiện mô hình quản trị điều hành


+ Kiểm soát rủi ro ở mức cho phép, đảm bảo an toàn tín dụng trong cho vay tiêu
dùng
+ Chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng chuẩn hóa
+ Nâng cao đội ngũ cán bộ, thường xuyên luân chuyển cán bộ tín dụng để tránh
hiện trạng tiêu cực
+ Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu khách hàng
- Xử lý nợ xấu đánh giá kết quả thu hồi nợ xấu trong cho vay tiêu dùng qua các năm
2013 – 2015 đạt kết quả như thế nào.
Thứ ba, Từ những phân tích làm rõ nội dung của công tác quản trị rủi ro tín dụng
trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh từ đó đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng
trong cho vay tiêu dùng qua:
-

Những kết quả đạt được

1/ Cán bộ nhân viên của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang có
nhiều kinh nghiệm, nghiệp vụ giỏi, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ đúng theo
các quy định; đoàn kết và tương trợ nhau trong công việc.
2/ Sự chỉ đạo kịp thời, chính xác, đúng lúc, nhiều năm kinh nghiệm, có tầm nhìn xa
của Ban giám đốc và sự nhiệt tình đóng góp nhiệt tình trong công tác của toàn thể cán bộ
nhân viên trong NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang.
3/ NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang đã hoạt động trong thời gian
dài và đạt hiệu quả nên đã tạo được niềm tin đối với khách hàng.
4/ NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang nhận được nhiều sự quan
tâm của NHNo cấp trên, đặc biệt là vốn điều chuyển giúp Chi nhánh đáp ứng kịp thời
nhu cầu vay vốn của khách hàng; sự quan tâm của các cấp chính quyền đoàn thể địa
phương trong công tác đầu tư tín dụng trên địa bàn ngày một nhiều hơn.
5/ Quy trình cho vay tín dụng tiệu dùng ngày càng hoàn thiện và nhanh chóng. Hồ
sơ vay vốn được in mẫu sẵn và việc thành lập các tổ vay vốn tại các xã giúp khách hàng
và NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang tiết kiệm được thời gian và chi
phí cho Chi nhánh.
6/ Huyện Cái Bè có thế mạnh về phát triển kinh tế, NHNo&PTNT Chi nhánh huyện
Cái Bè Tiền Giang nằm trên vùng đất phù sa màu mỡ của vùng đồng bằng sông Cửu


Long, sự tăng trưởng nền kinh tế của huyện trong sản xuất nông nghiệp, vừa là tiền đề,
vừa là động lực cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng tiêu dùng của chi nhánh trên
địa bàn.
7/ NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang đã đầu tư cho vay đến tận
thôn, ấp, từng nhà của nông dân, góp phần giải quyết việc làm cho số đông lao động ở
nông thôn, giúp nâng cao đời sống của người dân, đồng thời đẩy lùi tình trạng cho vay
nặng lãi trong nông thôn.
-

Hạn chế và nguyên nhân
+ Hạn chế:
1/ Thẩm định cho vay chưa chặc chẽ và kiểm tra sau cho vay còn hạn chế
2/ Công tác xử lý nợ xấu chưa chặc chẽ và sự hợp tác của các cơ quan chính
quyền còn chưa nhiệt quyết
+ Nguyên nhân
1/ Cán bộ tín dụng còn kiêm nhiệm nhiều công việc ngoại công việc cán bộ tín
dụng còn kiêm nhiệm nhiều báo cáo... dẫn đến quá tải
2/ Chính sách giao chỉ tiêu cho cán bộ tín dụng còn chưa hợp lý

Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu
dùng tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang
Từ thực trạng của quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng ở chương 2 trước khi đưa
ra giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng ta tìm hiểu về
mục tiêu và phương hướng phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái
Bè Tiền Giang và định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của Chi nhánh
Trên cơ sở đó đề ra giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu
dùng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang như sau:

1/ Hoàn Thiện chính sách tín dụng và quy trình quản lý rủi ro tín dụng
 Chú trọng tập trung đầu tư và nâng vốn đấu tư đối với khách hàng truyền thống
của chi nhánh
 Phân loại khách hàng để có chính sách cho vay tiêu dùng theo nhóm đối tượng
2/ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát sau khi cấp tín dụng
3/ Tăng cường kết hợp với khách hàng để hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu


dùng
4/ Thành lập tổ xử lý nợ
5/ “Hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro tín dụng”
a/ Quy trình:
 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong cho vay tiêu dùng
b/ Con người
 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 Hòan thiện vai trò, trách nhiệm của phòng kiểm tra kiểm sóat nội bộ
Sau khi đưa ra các giải pháp cụ thể tác giả đề xuất các kiến nghị với NH nhà nước
Việt Nam, NH nhà nước tỉnh Tiền Giang, NHNo&PTNT tỉnh Tiền Giang, và các cơ quan
ban ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các NHTM nói chung và NHNo&PTNT
Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang nói riêng trong việc quản trị rủi ro tín dụng
trong cho vay tiêu dùng trong thời gian tới, cụ thể:
- Kiến nghị đối với NH nhà nước Việt Nam
NH nhà nước Việt Nam cần thực hiện các chính sách tiền tệ linh hoạt phù hợp với
biến động của thị trường
Hoàn thiện chính sách lãi suất huy động và cho vay phù hợp diễn biến của thị
trường
Đổi mới chính sách tín dụng sao cho phù hợp với thông lệ quốc tế

- Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam
- NHNo&PTNT Việt Nam cần sớm hoàn thiện và ban hành các văn bản pháp luật
về hoạt động cho vay tiêu dùng. Ban hành văn bản về hướng dẫn cho vay tiêu dùng cụ
thể, khắc phục tình trạng hướng dẫn manh mún, tránh tình trạng vừa ban hành xong, sau
đó lại chỉnh sửa, tiếp đó một vài tháng lại hủy bỏ cái vừa chỉnh sửa, quay về thực hiện cái
cũ trước đó....
- Trong thời gian sắp tới, NHNo&PTNT cần ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể
hơn, xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ đối với hoạt động ngân hàng nông nghiệp phù
hợp với thông lệ quốc tế trên cơ sở áp dụng đầy đủ hơn các thiết chế và chuẩn mực quốc
tế, tạo điều kiện củng cố và phát triển hoạt động kinh doanh tiền tệ.


- Phải xây dựng một NHNo&PTNT phải luôn đủ mạnh về vốn, về công nghệ thông
tin, hạ tầng kỹ thuật, về năng lực tài chính, năng lực quản lý
- Phải xác định được chiến lược cụ thể phát triển tín dụng tiêu dùng một cách thận
trọng tùy thuộc thị trường mục tiêu, khả năng, thế mạnh của NHNo&PTNT.
- Nên cải cách cơ chế tiền lương hiện tại theo hướng gắn lương, thưởng với hiệu quả
công việc
- Kiến nghị đối với NH nhà nước tỉnh Tiền Giang
NH nhà nước tỉnh Tiền Giang cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt
động tín dụng tiêu dùng của các NH TMCP trong địa bàn Tỉnh
- Kiến nghị với NHNo&PTNT Tiền Giang
Chỉ đạo, thông báo kịp thời, chính xác, rõ ràng, cụ thể những chính sách, chủ trương
của NHNN, Chính phủ và các ban ngành có liên quan... cho các chi nhánh kịp thời.
Hướng dẫn thực hiện các quyết định của NHNo & PTNT VN nhằm tạo sự nhất quán
và thực hiện chính xác trong quá trình thực hiện giữa các chi nhánh trong tỉnh.
Cần phân bổ cán bộ tín dụng nhanh chóng nếu các chi nhánh có kiến nghị xin phân
bổ thêm.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh.
“Thường xuyên mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng, quy trình xử
lý nợ”
- Kiến nghị đối với các cơ quan ban ngành
Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan công chứng, chứng thực nhằm
giúp Ngân hàng xác minh tính hợp pháp của tài sản thé chấp
Kiến nghị UBND huyện, UBND tỉnh tạo điều kiện phát triển kinh tế nhằm kích
thích tiêu dùng, người dân có thu nhập trả nợ Ngân hàng tốt ít rủi ro
“UBND huyện cần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn
thiện chính sách đầu tư nhằm thu hút đầu tư nâng cao mứ sống cho người dân trong
huyện”
UBND huyện cần xây dựng những dự án quy hoạch lớn trên quy mô tổng thể tùy
theo đặc điểm của từng vùng


Áp dụng công nghệ hiện đại tin học hóa giúp khách hàng đăng ký giấy tờ nhanh
chóng, giúp khách hàng vay vốn kịp thời cho sinh hoạt tiêu dùng giảm chi phí thời gian.
Tăng cường hỗ trợ của các cơ quan ban ngành như tòa án, thi hành án

Kết luận
NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang là NHTM có vai trò
quan trọng trong việc huy động nguồn vốn để cho vay đặc biệt là cho vay trung – dài han
để phát triển kinh tế của huyện, trong đó ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và
nông thôn, mặc dù bộ mặt nền kinh tế của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập
của người dân được nâng cao, đời sống ngày càng được ổn định nhưng vẫn tồn tại nhiều
khó khăn như sản xuất nông nghiệp vẫn là hoạt động sản xuất chính, thiên tai, dịch bệnh,
mất mùa, sự biến động của giá cả nông sản, chi phí sản xuất đầu vào tăng… Do đó, hoạt
động cho vay tiêu dùng của chi nhánh cũng gặp nhiều khó khăn.
““Qua quá trình phân tích cũng cho thấy hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT
Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang nói chung và sản phẩm cho vay tiêu dùng
nói riêng hiện nay tại Chi nhánh đang rất có hiệu quả, trong cho vay, thu nợ, dư nợ cho
vay tiêu dùng đều tăng, đây là tính hiệu khả quan cho việc phát triển sản phẩm này trong
tương lai. Mặc dù còn một số khó khăn, thách thức từ các tác nhân bên ngoài như những
vấn đề đặt ra về môi trường pháp lý, về quản lý nhà nước, đối thủ cạnh tranh, biến động
lãi suất ... và các nhân tố nội tại như rủi ro, nợ quá hạn, nợ xấu... của khoản tiêu dùng tín
chấp còn cao”, nhưng NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang đã
luôn nổ lực tìm hướng để khắc phục các điểm yếu, tăng cường hơn nữa các mặt mạnh,
tận dụng được các lợi thế, cơ hội bên ngoài để phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng
nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đến mức thấp nhất”
Cùng với xu thế phát triển kinh tế của cả nước, hoạt động tiêu dùng của người dân
ngày càng phong phú, đa dạng, nhu cầu vay vốn tiêu dùng tăng cao, việc mở rộng đối
tượng và phạm vi cho vay tiêu dùng là cần thiết, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, góp phần
kích cầu để phát triển kinh tế, từ đó nâng cao vị thế của NHNo&PTNT Việt Nam chi
nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang trên thương trường. Tuy nhiên thực tế đã cho thấy, rủi ro
của tín dụng tiêu dùng luôn cao hơn mặt bằng rủi ro chung trong hoạt động tín dụng của
toàn chi nhánh, bên cạnh đó tín dụng tiêu dùng luôn tiềm ẩn rủi ro nhất là trong điều kiện


nền kinh tế rơi vào suy thoái, thu nhập người dân giảm xúc, lao động không có việc làm,
thất nghiệp gia tăng. Do đó, việc thực thi những giải pháp cấp bách nhằm tăng cường
quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng là hết sức cần thiết, góp phần làm cho
hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cái Bè Tiền Giang ngày
càng hiệu quả hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×