Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La

MỤC LỤC
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Danh mục từ viết tắt
Danh mục bảng, biểu đồ, sơ đồ
Tóm tắt luận văn
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO
VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIError! Bookmark not defined.
1.1. Cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại ...Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng ............................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng .......................... Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng .............................. Error! Bookmark not defined.
1.1.4. Các hình thức cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.
1.2. Nội dung cơ bản về phát triển cho vay tiêu dùngError!

Bookmark

not

defined.

1.2.1. Khái niệm về phát triển cho vay tiêu dùng .......... Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Sự cần thiết của việc phát triển cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined.

1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh phát triển cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined.
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined.
1.2.5 Một số giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại:Error! Bookmark not defin
1.3. Kinh nghiệm về phát triển cho vay tiêu dùng ở một số ngân hàng trong nước
................................................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.1 Cho vay tiêu dùng của một số ngân hàng thương mại Việt Nam.Error! Bookmark not defined.
1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi
nhánh Sơn La trong phát triển cho vay tiêu dùng: ......... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LAError! Bookmark not defined.
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Công thương Sơn La.Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Lịch sử ra đời ........................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức ..................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Thị trường và sản phẩm chính của Vietinbank Sơn LaError! Bookmark not defined.


2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008- tháng 6 - 2013Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Khái quát tình hình hoạt động tín dụng của Vietinbank Sơn LaError! Bookmark not defined.


2.2. Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn La
............................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng tại Vietinbank Sơn La:Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn LaError!
Bookmark not defined.
2.3. Đánh giá khái quát về thực trạng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánhError! Bookmark
not defined.
2.3.1. Những kết quả đạt được....................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân...................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN
HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LAError! Bookmark not defined.
3.1. Mục tiêu phát triển của ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Sơn La giai đoạn
2010 -2020 ............................................................. Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Sản phẩm hiện tại, thị trường hiện tại .................. Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Sản phẩm hiện tại, thị trường mới ....................... Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Hoàn thiện và phát triển tuyến sản phẩm hiện tại Error! Bookmark not defined.
3.1.4. Tăng cường đào tạo ............................................. Error! Bookmark not defined.


3.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của Vietinbank Sơn LaError! Bookmark not
defined.
3.2.1. Định hướng phát triển chung ............................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Định hướng cơ bản của chi nhánh trong phát triển cho vay tiêu dùng ......... Error!
Bookmark not defined.
3.3. Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn
La ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Hoàn thiện công tác Marketing ........................... Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ................... Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Phát triển cho vay có tài sản đảm bảo đồng thời chú trọng chất lượng các bảo đảm tín
dụng ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.4. Tổ chức phân giao kế hoạch cho vay tiêu dùng đến từng bộ phận, từng cán bộError!
Bookmark not defined.
3.3.5. Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bịError! Bookmark not defined.
3.3.6. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động cho vay tiêu dùng ........ Error!
Bookmark not defined.


3.4. Một số kiến nghị .............................................. Error! Bookmark not defined.
3.4.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamError! Bookmark not
defined.
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước ................... Error! Bookmark not defined.
3.4.3. Kiến nghị với Chính phủ ..................................... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ................................................................Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La nói riêng là một trong những ngân hàng thương mại
lớn, có hệ thống khách hàng rộng khắp, song không đứng ngoài vòng cạnh tranh và xu
hướng phát triển chung của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Phát triển cho vay
đối với thị trường khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi
nhánh Sơn La trong những năm vừa qua mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định
như: Số lượng khách hàng gia tăng, dư nợ tăng lên, sản phẩm được cải thiện, chính sách
cho vay đối với khách hàng cá nhân ngày càng được hoàn thiện hơn … Tuy nhiên, phát
triển cho vay đối với thị trường khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Công Thương
VN chi nhánh Sơn La còn bộc lộ nhiều bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng của một
ngân hàng TMCP lớn.
Từ thực tiễn, với mong muốn được góp phần tìm ra giải pháp để giải quyết bất cập
trên, tác giả đã tâm huyết lựa chọn đề tài “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng
TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sơn La ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

2. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đýợc kết cấu theo 03 chýõng, gồm:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cho vay tiêu dùng của ngân
hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương
Việt Nam chi nhánh Sơn La.
Chương 3: Giải pháp Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Công thương Việt
Nam chi nhánh Sơn La.

CHƯƠNG 1


NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO
VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
Cho vay tiêu dùng là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của
người tiêu dùng, bao gồm cho vay cá nhân và hộ gia đình. Đây là nguồn tài trợ quan
trọng giúp những người này trang trải nhu cầu nhà ở, đồ dùng gia đình, xe cộ, y tế và
các dịch vụ khác.

1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
- Mục đích vay nhằm thực hiện nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình như đầu tư mới
phương tiện đi lại, chỗ ở, du học, giáo dục, y tế, du lịch…
- Quy mô của từng hợp đồng vay thường nhỏ nhưng số lượng các khoản vay lớn.
- Cho vay tiêu dùng có độ rủi ro cao, theo nghiên cứu loại hình này có độ rủi ro cao
nhất bởi nguồn trả nợ của người vay có thể biến động lớn.
- Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng thường phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế.
- Nhu cầu tiêu dùng của khách hàng hầu như ít co dãn với lãi suất, Thông thường người
đi vay quan tâm đến số tiền phải thanh toán hơn là lãi suất mà họ phải chịu.
- Lợi nhuận cao.
- Chất lượng thông tin tài chính của khách hàng vay thường không cao do khách
hàng vay thường là cá nhân, việc chứng minh khả năng tài chính thường khó.
- Tư cách phẩm chất của người vay thường khó xác định, chủ yếu dựa vào đánh giá,
cảm nhận, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng. Đây là điều rất quan trọng quyết định sự
hoàn trả của khoản vay.

1.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng
- Đối với người tiêu dùng
- Đối với nhà sản xuất
- Đối với Ngân hàng thương mại
- Đối với kinh tế xã hội


1.1.4. Các hình thức cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại
- Căn cứ vào phương thức hoàn trả
- Căn cứ vào mục đích cho vay
- Căn cứ theo thời gian cho vay
- Căn cứ vào biện pháp đảm bảo

1.2. Nội dung cơ bản về phát triển cho vay tiêu dùng
1.2.1. Khái niệm về phát triển cho vay tiêu dùng
Phát triển nghĩa là tạo ra sự gia tăng cả về mặt quy mô (khối lượng, số lượng) và
chất lượng.
Phát triển cho vay tiêu dùng là tạo ra sự gia tăng cả về mặt quy mô và chất lượng
cho vay tiêu dùng, đảm bảo phát triển sản phẩm đi đôi với hiệu quả và an toàn trong kinh
doanh.

1.2.2. Sự cần thiết của việc phát triển cho vay tiêu dùng
- Xem xét trên phương diện người tiêu dùng
- Xem xét trên phương diện ngân hàng thương mại
- Xem xét trên phương diện kinh tế - xã hội

1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh phát triển cho vay tiêu dùng
- Chỉ tiêu định lượng
- Chỉ tiêu định tính

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay tiêu dùng
- Các nhân tố bên ngoài ngân hàng
- Các nhân tố thuộc về nội bộ ngân hàng

1.2.5 Một số giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại:
- Chính sách cấp tín dụng của ngân hàng
- Quy trình cấp tín dụng
- Kiểm soát nội bộ
- Tăng cường hoạt động Marketting

1.3. Kinh nghiệm về phát triển cho vay tiêu dùng ở một số ngân hàng trong
nước
1.3.1 Cho vay tiêu dùng của một số ngân hàng thương mại Việt Nam.


1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng TMCP Công Thương Việt
Nam chi nhánh Sơn La trong phát triển cho vay tiêu dùng

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LA
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Công thương Sơn La
2.1.1 Lịch sử ra đời
Chi nhánh VietinBank Sơn La được thành lập từ tháng 06/2008 đi vào hoạt động
ngày 05/09/2008 trong giai đoạn kinh tế có nhiều khó khăn khủng khoảng kinh tế thế giới
và suy thoái kinh tế trong nước, thị trường tài chính tiền tệ nhiều bất ổn, đã có tác động
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngân hàng.
Có trụ sở đóng tại Số 93 đường Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Sơn La - là trung
tâm chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật của tỉnh, là môi trường thuận lợi để phát triển
các dịch vụ trong đó có hoạt động dịch vụ tài chính – ngân hàng.

2.1.2 Cơ cấu tổ chức
Quan hệ trực tuyến
Quan hệ chức năng

PHÒNG
KHÁCH
HÀNG DN

PHÒNG KẾ
TOÁN

TỔ TIỀN TỆ
KHO QUỸ

BAN GIÁM
ĐỐC

PHÒNG
KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN

PHÒNG GIAO
DỊCH SỐ 1

PHÒNG TỔ
CHỨC HÀNH
CHÍNH

PHÒNG GIAO
DỊCH CHIỀNG
LỀ


Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại Vietinbank Sơn La

(Nguồn: VietinBank Sơn La)

2.1.3 Thị trường và sản phẩm chính của Vietinbank Sơn La
Hiện nay, VietinBank Sơn La thực hiện kinh doanh các dịch vụ tài chính ngân
hàng như cho vay, huy động vốn, phát hành thẻ, bảo lãnh, thanh toán, tiền tệ kho quỹ,…

2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008- tháng 6 - 2013
Sau hơn 05 năm hoạt động (2008-2013), VietinBank Sơn La đã đạt được một số kết
quả kinh doanh nhất định: Dư nợ cho vay, nguồn vốn và lợi nhuận luôn có sự tăng trưởng
qua các năm. Mức lương bình quân đến thời điểm hiện tại đạt 13 triệu đồng/người/tháng.
Bảng 2.1: Dư nợ cho vay và nguồn vốn của Vietinbank Sơn La

(Đơn vị: Tỷ đồng)
2008
Năm

2009

Tuyệt Tuyệt
đối
đối

2010

2011

So
So
So
Tuyệt
Tuyệt
với
với
với
đối
đối
2008
2009
2010

2012

Tuyệt So với Tuyệt
đối
2011
đối

265.2 531.4 231.4 798.2 266.8 800.16 1.96

Dư Nợ 34.8

300

Nguồn 29.7
Vốn

124.5 94.8

6.2013
So với
2012

721.21 (-78.95)

237.6 113.1 526.5 288.9 816.73 290.23 607

(-209.73)

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của VietinBank Sơn La)
Với nỗ lực đẩy mạnh huy động vốn nhằm đảm bảo khả năng thanh toán, cân đối tốc
độ tăng trưởng tín dụng, đồng thời tạo cơ sở nền tảng cho phát triển các dịch vụ khác của
ngân hàng, Vietinbank Sơn La cần nâng cao công tác tiếp thị các sản phẩm dịch vụ đến
khách hàng đặc biệt là các chương trình khuyến mại đi kèm các sản phẩm huy động vốn
như: quay số dự thưởng, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn....

2.1.5 Khái quát tình hình hoạt động tín dụng của Vietinbank Sơn La
-Về dư nợ cho vay có thể thấy dư nợ cho vay của Vietinbank Sơn La tuy có sự tăng
trưởng qua các năm nhưng thị phần vẫn còn rất nhỏ so với các ngân hàng khác trên địa
bàn, cao nhất mới chỉ đạt 7,7% năm 2011 với tổng dư nợ 798 tỷ đồng. Agribank Sơn La
và BIDV Sơn La vẫn là hai ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất về dư nợ của toàn tỉnh với
hơn 60% tổng dư nợ trên địa bàn.
Về cơ cấu tín dụng theo thời gian: Hoạt động tín dụng tại Vietinbank Sơn La có sự tăng


trưởng qua các năm, cả tín dụng ngắn hạn và tín dụng trung, dài han. Cơ cấu tín dụng theo
thời gian của ngân hàng cũng có sự thay đổi theo xu hướng giảm tỷ trọng dư nợ trung và dài
hạn trong khi tỷ lệ cho vay ngắn hạn có xu hướng tăng lên.
Về cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế: cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế
của Vietinbank Sơn La đã chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng cho vay đối
với công ty nhà nước.
Tỷ lệ nợ xấu: Vietinbank Sơn La có nợ xấu rất thấp trong giai đoạn 2009-2012, đến
tháng 6.2013 tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng lên 0.15% trên tổng dư nợ. Tuy nhiên nợ xấu
dưới 1% là mục tiêu cần duy trì trong kế hoạch hàng năm mà chi nhánh Sơn La đặt ra.

2.2. Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương
CN Sơn La:
2.2.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng tại Vietinbank Sơn La:
2.2.1.1. Cơ sở pháp lý đối với cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Công
thương CN Sơn La
Tại ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn La đã có đầy đủ quy trình riêng về cho
vay bán lẻ nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng với các sản phẩm khá đa dạng, linh
hoạt về giá trị cũng như thời hạn cho vay. Đây chính là công cụ quan trọng để hệ thống
ngân hàng Công thương nói chung và chi nhánh Sơn La nói riêng triển khai mở rộng và
phát triển mảng thị trường cho vay tiêu dùng, đưa sản phẩm đến với khách hàng một cách
chuyên nghiệp nhất.

2.2.1.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Vietinbank Sơn La:
- Cho vay tiêu dùng đối với cán bộ, công nhân viên
- Cho vay mua ô tô
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở
- Cho vay du học
- Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

2.2.1.3 Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Sơn
La:
Bước 1: Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ khách hàng
Bước 2: Thẩm định hồ sơ vay tiêu dùng
Bước 3: Tập hợp hồ sơ trình duyệt
Bước 4: Hoàn thiện các thủ tục đảm bảo tiền vay và giải ngân
Bước 5: Lưu hồ sơ, giám sát, theo dõi khoản vay, thu nợ và xử lý các vấn đề phát
sinh
Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng


2.2.1.4 Các giải pháp Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn
La đã thực hiện để phát triển cho vay tiêu dùng
- Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng mà ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam đang áp dụng.
- Thực hiện nghiêm quy trình cấp tín dụng tiêu dùng mà ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam đã ban hành và đang áp dụng.
- Áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng của ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam đối với các khách hàng.
- Quản lý rủi ro trong phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công
thương chi nhánh Sơn La
- Các giải pháp khác

2.2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn La
Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Công thương CN Sơn La tuy mới phát
triển trong vài năm gần đây nhưng đã có được những tiến bộ đáng kể, phát triển khá vững
chắc, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của chi nhánh.
Bảng 2.11.Doanh số và tốc độ tăng của doanh số cho vay tiêu dùng

Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
2009
Chỉ
tiêu

Giá
trị

Năm 2010
So với năm
2009

Năm 2011
So với năm
2010

Năm 2012
So với năm
2011

Giá
Giá
Giá
Giá
trị Tuyệt Tỷ
Tuyệt Tỷ
Tuyệt Tỷ
trị
Trị
Trị
đối lệ %
đối lệ %
đối lệ %

136.5 175.6 39.1

28.6 233.4 57.8

32.9 264.2 30.8

T6. 2013
So với năm
2012
Tuyệt
đối

Tỷ lệ
%

13.2 167.3 (-96.9) (-36.68)

(Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân)
Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ: Những năm gần đây, mặc dù có chỉ
đạo cũng như định hướng phát triển cho vay tiêu dùng nhưng tỷ trọng của hoạt động này
vẫn chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn trong tổng dư nợ.
Chỉ tiêu nợ quá hạn: Từ khi triển khai các sản phẩm cho vay tiêu dùng, chi nhánh
luôn luôn chú trọng đến chất lượng của các khoản cho vay, đảm bảo từ khâu thẩm định,
cho vay và sau cho vay. Do vậy, nợ quá hạn của các khoản cho vay tiêu dùng luôn được
kiểm soát .

2.3. Đánh giá khái quát về thực trạng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh


2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.1.1. Dư nợ và tỷ trọng dư nợ tiêu dùng:
Dư nợ cho vay tiêu dùng qua các năm gần đây tăng trưởng mạnh. Năm 2012, do
tình hình thị trường bất động sản chững lại nên đã ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động tín
dụng của ngân hàng.

2.3.1.2. Chỉ tiêu nợ quá hạn
Mặc dù tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh là khá nhanh
nhưng chi nhánh vẫn duy trì tỷ lệ nợ quá hạn rất thấp trong tổng dư nợ.

2.3.1.3. Tỷ trọng lợi nhuận từ tín dụng tiêu dùng trong tổng lợi nhuận từ hoạt động
tín dụng
Lợi nhuận từ lãi của hoạt động cho vay tiêu dùng không ngừng tăng lên về số tuyệt
đối.

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
- Thứ nhất, quy mô cho vay tiêu dùng còn nhỏ bé.
- Thứ hai, sản phẩm cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Công thương khá đa
dạng tuy nhiên Ngân hàng TMCP Công thương CN Sơn la chưa triển khai được nhiều
sản phẩm hoặc có sản phẩm đã triển khai nhưng phát sinh dư nợ vay không đáng kể
- Thứ ba, phạm vi hoạt động của chi nhánh hẹp do Sơn La là một tỉnh vùng núi
rộng; mạng lưới của chi nhánh chỉ có 2 PGD ở trung tâm thành phố chưa có PGD ở các
huyện Phát triển như Mai Sơn, Mộc Châu…
Thứ tư, hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã phát hành thẻ ghi nợ
MASTER, thẻ VISA DEBI.

2.3.2.2. Nguyên nhân
* Nguyên nhân từ phía Ngân hàng.
- Công tác quản trị, điều hành từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam còn
nhiều bất cập.
- Đối tượng vay tiêu dùng còn hạn chế.
- Trình độ nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên còn hạn chế.
* Nguyên nhân từ phía khách hàng
- Do yếu tố tâm lý của khách hàng, khách hàng lại người dân tộc thiểu số…
- Thủ tục vay mượn của ngân hàng không đơn giản.


* Nguyên nhân môi trường pháp lý
- Do xu hướng tất cả các Ngân hàng đều mở rộng dịch vụ cho vay tiêu dùng nên sự
cạnh tranh là rất khốc liệt.
- Các Ngân hàng phải tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước nhằm hạn chế rủi
ro, ngân hàng bị hạn chế về số lượng cho vay đối với một khách hàng.

CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH SƠN LA
3.1. Mục tiêu phát triển của ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Sơn
La giai đoạn 2010 -2020
Chi nhánh xây dựng các mục tiêu chiến lược cụ thể cần đạt được vào năm 2020, đó
là:
Mức huy động vốn bình quân trên người đạt 18 tỷ đồng/người.
Mức dư nợ cho vay bình quân trên người đạt 35 tỷ đồng/người.
Mức lợi nhuận bình quân trên người đạt 800tr đồng/người.
Nợ xấu < 1%
Tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ trên tổng thu nhập chiếm 25%.

3.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của Vietinbank Sơn La
Mục tiêu năm 2013:
- Đến 31/12/2013 tổng dư nợ phải đạt 900 tỷ
- Các phòng khách hàng thực hiện giao khoán kế hoạch tăng trưởng dư nợ cụ thể
cho từng cán bộ trong phòng và xác định mức độ hoàn thành để chấm điểm xếp loại cán
bộ.
- Các phòng khách hàng tham mưu đề xuất việc phát động phong trào thi đua ngắn
ngày phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2013 và đề xuất mức thưởng
cho các tập thể cá nhân khi kết thúc năm.
- Quản lý chặt chẽ các khoản nợ, không để phát sinh nợ nhóm II, nợ xấu.


3.3. Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công
thương CN Sơn La
3.3.1. Hoàn thiện công tác Marketing
Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào
thị trường tài chính – Ngân hàng khu vực và quốc tế, một trong những hoạt động cần
thiết là cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Marketing Ngân hàng.

3.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Để có được đội ngũ cán bộ tín dụng tốt, Chi nhánh cần có giải pháp tích cực từ khâu
lựa chọn cán bộ, đào tạo và đào tạo lại về nghiệp vụ cũng như hoàn thiện chính sách thù
lao và đãi ngộ đối với cán bộ tín dụng.

3.3.3. Phát triển cho vay có tài sản đảm bảo đồng thời chú trọng chất lượng các
bảo đảm tín dụng
Đối với việc nhận TSBĐ, ngân hàng cần thường xuyên xem xét tính hợp lệ, hợp
pháp và tính thị trường của tài sản đó.

3.3.4. Tổ chức phân giao kế hoạch cho vay tiêu dùng đến từng bộ phận, từng
cán bộ
Đây là một giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển cho vay tiêu
dùng của Chi nhánh trong thời gian tới. Việc phân giao kế hoạch tới từng cán bộ tín dụng
sẽ cụ thể hóa trách nhiệm tới từng người, là một căn cứ xét hoàn thành nhiệm vụ và khen
thưởng của cán bộ tín dụng nên họ sẽ có trách nhiệm với công việc hơn. Hiện tại, Chi
nhánh đã thực hiện phân giao kế hoạch tín dụng đến các phòng và phân giao kế hoạch cụ
thể đến từng cán bộ tín dụng.

3.3.5. Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị
3.3.6. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động cho vay tiêu dùng
Trong thời gian tới, cần thiết phải tăng cường cả về lượng và chất cho bộ phận kiểm
tra kiểm soát nội bộ chi nhánh để đảm bảo bộ phận này hoàn thành tốt vai trò của mình.

3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước
3.4.3. Kiến nghị với Chính phủ

KẾT LUẬN


Trong năm năm gần đây, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh
Sơn La đã đạt được những thành tựu to lớn về tất cả các mặt hoạt động: huy động vốn, tín
dụng, thanh toán. Trong đó, tín dụng là hoạt động đóng góp rất lớn vào kết quả hoạt động
của chi nhánh, đặc biệt là cho vay tiêu dùng. Thị trường cho vay tiêu dùng mang lại nhiều
cơ hội nhưng cũng chứa đựng nhiều thách thức với các ngân hàng thương mại.
Thông qua quá trình nghiên cứu, luận văn đã đạt được những kết quả nhất định.
1. Luận văn đã hệ thống hóa, phân tích những vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng
và sự cần thiết phải phát triển cho vay tiêu dùng tại các NHTM.
2. Luận văn đã thu thập tư liệu hoạt động thực tiễn quá trình phát triển cho vay tiêu
dùng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La từ năm 2009 đến
tháng 6 năm 2013, đưa ra những nhận xét tổng quan về kết quả, mặt tích cực và về những
mặt hạn chế, nguyên nhân tác động làm cơ sở cho đề xuất giải pháp trong thời gian tới.
3. Luận văn đề xuất định hướng, giải pháp mang tính toàn diện, thực tế và kiến nghị
phát triển cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh.
Tác giả tin rằng với những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ có đóng góp một phần
vào việc giúp ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn La phát triển cho
vay tiêu dùng hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của các sản phẩm
tín dụng bán lẻ, sẽ giúp cho Vietinbank Sơn La từng bước trở thành một ngân hàng lớn
mạnh trên địa bàn, là địa chỉ đáng tin cậy của các cá nhân, hộ gia đình, góp phần quan trọng
trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
Do hạn chế về kiến thức lý luận, về tài liệu và thời gian nghiên cứu, luận văn sẽ
không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả kính mong sẽ nhận được những đóng góp của
các thầy, cô, các bạn và những ai quan tâm đến đề tài này để luận văn được hoàn thiện
hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×