Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Viễn thông Hưng Yên

i

LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu:
Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh
ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn và thử
thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định được mình
mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh quả. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm
đến tình hình tài chính vì nó có quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp và ngược lại.
Viễn thông Hưng Yên là một doanh nghiệp nhà nước - đơn vị thành viên của
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, kinh doanh các dịch vụ viễn thông và
Công nghệ thông tin. Trong những năm vừa qua cùng với chiến lược tăng tốc và cất
cánh của ngành, Công ty đã không ngừng đổi mới công nghệ, đầu tư phát triển
mạng lưới, gia tăng chất lượng dịch vụ và đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi
nhận. Tuy nhiên cũng do trong nghiều năm liền hoạt động dưới cơ chế xin – cho thụ
động nên nhiều lĩnh vực công tác còn bị xem nhẹ và có nhiều hạn chế. Công tác
phân tích tài chính là một ví dụ, việc phân tích đánh giá tình hình tài chính còn sơ
sài, chưa giúp nhiều cho công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong bối cảnh hiện nay, trước áp lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng

ngành như Viettel, Vietnam mobile, FPT, Gtel… và yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý
tài chính từ đơn vị hạch toán phụ thuốc sang đơn vị hạch toán độc lập việc hoàn
thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp là cần thiết hơn bao giờ hết. Thực
hiện tốt công tác này sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo đưa ra các giải pháp nhằm lành
mạnh hoá tài chính doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Với những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện phân tích tài
chính tại Viễn thông Hưng Yên” làm đề tài nghiên cứu của luận văn tốt nghiệp.


ii

2. Mục đích nghiên cứu:
- Nghiên cứu vai trò, phương pháp và nội dung của phân tích tài chính đối
với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Viễn thông Hưng Yên.
- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài
chính tại Viễn thông Hưng Yên trong thời gian tới, làm cho phân tích tài
chính trở thành một công cụ có hiệu quả trong công tác chỉ đạo sản xuất
kinh doanh.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
-

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác phân tích tài chính của doanh
nghiệp.

-

Phạm vi nghiên cứu: Công tác phân tích tài chính tại VNPT Hưng yên
trên giác độ nhà quản trị doanh nghiệp, thời gian từ 2008 đến 2010.

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công
cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý
nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và
chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của
doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết
định quản lý phù hợp.


Phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài
chính doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản


iii

lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình
đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy
sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như : chủ
doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng... kể cả các cơ quan Nhà nước
và người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh
nghiệp trên các góc độ khác nhau.

1.2. Hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp
Hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp thường được tiến hành
sau khi hoàn thành báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm tùy theo mỗi doanh
nghiệp. Thông thường, công tác phân tích tài chính doanh nghiệp được tiến hành
theo các bước:
- Thu thập thông tin
- Xủ lý thông tin
- Dự đoán và quyết định

Thông tin sr dụng trong phân tích tài chính ngoài các thông tin kế toán doanh
nghiệp còn bao gồm các thông tin chung về kinh tế, thuế, tiền tệ và các thông tin về
ngành, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.
Thông tin kế toán là nguồn thông tin đặc biệt cần thiết cho phân tích tài
chính doanh nghiệp. Nó được phản ánh đầy đủ trong các báo cáo kế toán của doanh
nghiệp. Phân tích tài chính được thực hiện trên cơ sở các báo cáo tài chính được
hình thành thông qua việc xử lý các báo cáo kế toán.
Các báo cáo tài chính gồm có:
- Bảng cân đối kế toán

-

Báo cáo kết quả kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


iv

- Thuyết minh báo cáo tài chính.
Phân tích tài chính thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như
phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp liên hệ cân đối, phương pháp so sánh ,
phương pháp Dupont trong đó phương pháp so sánh là phương pháp có tính ứng
dụng rộng rãi nhất.
Có nhiều phương thức so sánh và sử dụng phương thức nào là tuỳ thuộc vào
mục đích và yêu cầu của việc phân tích.
Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính có thể chia thành 2 nội dung phân tích khái quát tình hình
tài chính và phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu
Để đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp, trước tiên phải
so sánh tổng tài sản và tổng nguồn vốn giữa kì và đầu năm. Qua so sánh, có thể thấy
được sự thay đổi quy mô vốn mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ cũng như khả năng
huy động vốn của doanh nghiệp.
Trong phân tích tài chính, các tỷ lệ tài chính chủ yếu thường được phân thành
4 nhóm chính. Đó là : nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán, nhóm tỷ lệ về khả năng cân
đối vốn, nhóm tỷ lệ về khả năng hoạt động, nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lãi.

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chính
- Sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty tới công tác phân tích tài chính
doanh nghiệp.
- Trình độ, nhận thức của cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác tài chính
doanh nghiệp.
- Điều kiện kỹ thuật phương tiện máy móc thiết bị.

- Nguồn số liệu .
- Môi trường kinh doanh.
- Môi trường pháp lý
- Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành.


v

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH
TÀI CHÍNH TẠI VIỄN THÔNG HƯNG YÊN
2.1. Khái quát về viễn thông Hưng Yên
2.1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm sản phẩm
Đặc điểm sản xuất kinh doanh:
VTHY là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn
thông Việt Nam; Viễn thông Hưng yên có chức năng hoạt động kinh doanh và hoạt
động công ích trong lĩnh vực BCVT để thực hiện những mục tiêu, kế hoạch Nhà
Nước do VNPT giao.
Đặc điểm sản phẩm:
- Sản phẩm viễn thông mang tính phi vật chất:
- Quá trình sản xuất viễn thông mang tính dây chuyền
- Không tách rời giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
- Sản phẩm không đồng nhất, không đồng chủng, không đồng loạt
Từ 1/1/2008 thực hiện chủ trương chia tách Bưu chính Viễn thông, Viễn
thông Hưng Yên được thành lập trên cơ sở tiếp nhận 70% tổng tài sản và 40% tổng
số cán bộ công nhân viên của Bưu điện tỉnh Hưng Yên cũ. Hiệu quả kinh doanh của
Viễn thông Hưng Yên từng bước được khẳng định.

2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại viễn thông Hưng Yên
Công tác phân tích tài chính do Phòng Tài chính - Kế toán đảm nhận và thực
hiện nhằm mục đích đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong năm qua và góp
phần xây dựng các chiếnlược tài chính ngắn hạn và dài hạn, định hướng phát triển
cho Công ty trong năm tới.
Cuối năm tài khóa, sau khi hoàn thành việc lập các báo cáo tài chính năm của
Công ty, phòng KT-TKTC tiến hành thu thập dữ liệu phục vụ cho phân tích tài
chính.


vi

Từ những dữ liệu này phòng KTTKTC, trực tiếp là nhóm phân tích tài chính,
sử dụng các phương pháp phân tích để tiến hành phân tích các nội dung, tính toán
những chỉ tiêu tài chính, từ đó đưa ra các đánh giá, kết luận về tình hình tài chính
của Công ty và báo cáo lãnh đạo.
Thông tin được sử dụng trong phân tích tài chính là các báo cáo tài chính bao
gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, và thuyết minh Báo cáo tài
chính. Các báo cáo này do phòng Tài chính - Kế toán tổng hợp và lập định kỳ.
Công ty chỉ áp dụng các phương pháp phân tích truyền thống là phương pháp
so sánh và phương pháp tỷ số.
Nội dung phân tích tài chính của VTHY
Việc phân tích khái quát tình hình tài chính của VTHY được bộ phận phân
tích thực hiện chủ yếu dựa trên Bảng cân đối kế toán. Nội dung phân tích chủ yếu là
so sánh sự biến động của tổng tài sản, tính toán các hệ số khả năng thanh toán, hệ số
tự tài trợ.
Đánh giá khái quát tình hình tài chính còn thể hiện qua phân tích báo cáo kết
quả kinh doanh bằng việc so sánh các chỉ tiêu doanh thu thuần, giá vốn hàng bán,
lợi nhuận gộp năm nay so với năm trước.
Phân tích các chỉ số tài chính chủ yếu
Nhóm tỷ số về khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán ngắn hạn của Doanh nghiệp nhỏ hơn một và đang có
xu hướng giảm dần. Điều này là do nợ ngắn hạn của Doanh nghiệp phải tài trợ một
phần cho tài sản dài hạn do đó thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp
không cao.
- Khả năng thanh toán nhanh của công ty thấp thậm chí còn giảm qua các
năm. Mặc dù, nợ ngắn hạn chủ yếu là nợ phải trả người bán, phải trả tập đoàn và
phải trả công nhân viên, tuy nhiên công ty vẫn cần quan tâm hơn đến tỷ lệ này.
Nhóm tỷ số về cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn


vii

- Cơ cấu tài sản của Viễn thông Hưng Yên chủ yếu là tài sản dài hạn, điều
này hoàn toàn phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh của Viễn thông Hưng
Yên, là ngành có yêu cầu đầu tư lớn về tài sản cố định.
- Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn, điều này cũng do
đặc thù của ngành, Tập đoàn VNPT luôn được biết là tập đoàn có tiềm lực tài chính
mạnh.
Nhóm tỷ số về khả năng sinh lời
Khả năng sinh lời của VT Hưng Yên năm 2009 giảm nhiều so với năm 2008.
Điều này chứng tỏ chi phí bỏ ra để thu lại một đồng lợi nhuận năm 2009 lớn hơn
nhiều so với năm 2008.

2.3 Đánh giá công tác phân tích tài chính tại Công ty:
Ban lãnh đạo Viễn thông Hưng yên đã bước đầu nhận thấy tầm quan trọng
của công tác phân tích tài chính đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và trực tiếp
chỉ đạo việc thực hiện công tác phân tích tài chính. Kết quả của việc phân tích tài
chính đã thực sự được sử dụng phục vụ cho việc đánh giá tình hình tài chính công
ty, phục vụ cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cuả công ty. Tuy
nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế sau:


viii

- Về tổ chức hoạt động phân tích: Hoạt động phân tích tài chính của Công ty
chỉ được tiến hành vào cuối mỗi năm tài chính, sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin
và hoàn chỉnh các báo cáo tài chính.
- Về thông tin sử dụng trong phân tích:
+ Công ty đã tiến hành lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhưng không sử dụng
nó vào trong quá trình phân tích.
+ Số liệu được sử dụng trong phân tích cũng còn hạn chế, Công ty chỉ
lấy số liệu của 2 năm để phân tích nên kết quả chưa cho thấy một cách tổng
quát, khách quan.
- Về nội dung phân tích: nội dung phân tích tài chính của Công ty còn chưa
phong phú chưa phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các nội dung phân tích Bảng
cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh cũng còn sơ sài.
Những tồn tại trên bắt nguồn từ một số nguyên nhân:
- Công tác phân tích tài chính chưa được các nhà quản trị của VNPT Hưng
Yên quan tâm và đánh giá đúng mức.
- Cán bộ phân tích còn thiếu và yếu; Chất lượng thông tin phân tích chưa cao...
- Chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán và chính sách pháp luật
chưa hoàn thiện.
- Thiếu hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành
- Thiếu sự hỗ trợ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam


ix

CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH
TÀI CHÍNH TẠI VIỄN THÔNG HƯNG YÊN
3.1. Định hướng hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại viễn thông Hưng
Yên
Trong những năm tới, cùng với định hướng phát triwwnr chung của Tập
đoàn Bưu chính viễn thông, VTHY sẽ chú trọng hơn nữa đến việc xây dựng chiến
lược kinh doanh và chiến lược tài chính dài hạn cũng như ngắn hạn với những mục
tiêu cụ thể. Việc hoàn thiện công tác phân tích tài chính thể hiện ở một số quan
điểm sau:
- Quan điểm cung cấp thông tin
- Quan điểm công khai
- Quan điểm phù hợp
- Quan điểm hội nhập.
- Quan điểm phân cấp quản lý.
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại viễn thông Hưng
Yên
Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích
Thực hiện đúng quy trình phân tích:
Thực hiện công tác phân tích tài chính một cách thường xuyên
Hoàn thiện nội dung phân tích:
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích:
Công tác phân tích tài chính tại VTHY mới được triển khai và chỉ dừng ở
mức lập và đưa ra các đánh giá về các chỉ tiêu trong các báo cáo tài chính nhằm
phản ánh khái quát tình hình sản xuất kinh doanh mà chưa đề cập một cách đầy đủ
và có hệ thống các chỉ tiêu tài chính. Do đó việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu chuẩn
phù hợp với đặc điểm kinh doanh của VTHY là biện pháp được đặt lên hàng đầu.


x

a.

Hoàn thiện nội dung phân tích và bổ sung một số chỉ tiêu trọng yếu:

Trong nội dung phân tích tài chính, tuy Công ty đã sử dụng nhiều chỉ tiêu
phân tích nhưng còn chưa thực hiện phân tích một số nội dung sau:
-

Chưa phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn

-

Chưa phân tích tình hình vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động

-

Chưa phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động

-

Phân tích một số nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trưng chưa hoàn toàn đầy

đủ và chính xác.
Do vậy, việc đánh giá tình hình tài chính của Công ty chưa thể coi là đầy đủ,
chính xác, các nhận xét về các chỉ tiêu phân tích còn sơ sài chưa nêu được nguyên
nhân mà mới chỉ dừng ở việc mô tả chỉ tiêu. Vì vậy, để nắm được một cách đầy đủ
thực trạng tài chính Công ty cần phân tích thêm một số nội dung sau:

 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn:
Để phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn, từ số liệu của Bảng cân
đối kế toán công ty ta lập bảng kê diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của Công ty
thông qua tổng hợp sự thay đổi của các khoản mục bên trong Bảng cân đối kế toán
giữa số đầu kỳ và số cuối kỳ.

 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh:
Để đánh giá tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh,
VTHY nên sử dụng 2 chỉ tiêu vốn lưu động thường xuyên và nhu cầu vốn lưu động
thường xuyên.

 Nhóm tỷ số về năng lực hoạt động
Khi tiến hành phân tích tài chính bộ phận phân tích của Viễn thông Hưng
Yên đã bỏ qua nhóm tỷ số về năng lực hoạt động. đây là nhóm tỷ số rất quan trọng,
nó được sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Tuy nhiên do đặc
điểm của sản phẩm viễn thông là tính phi vật chất. "Hàng hoá" không thể cất vào
kho mà quá trình tiêu thụ diễn ra đồng thời với quá trình sản xuất nên khi tiến hành
phân tích có thể bỏ qua tỷ số về vòng quay hàng tồn kho.


xi

b. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
Trong hệ thống Báo cáo tài chính của Viễn thông Hưng Yên báo cáo lưu
chuyển tiền tệ đã được lập với hình thức bắt buộc từ cấp Công ty và các đơn vị trực
thuộc nhưng bộ phận phân tích chưa tiến hành phân tích báo cáo này.
Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ cụ thể là tính toán các tỷ số phản ánh tỷ
trọng lưu chuyển tiền từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ trọng dòng tiền thu,
dòng tiền chi giúp ta đánh giá khả năng tạo ra tiền để duy trì hoạt động của doanh
nghiệp, khả năng đầu tư từ nguồn vốn nội bộ.
Bổ sung phương pháp phân tích:
Sử dụng linh hoạt các phương pháp phân tích:
Một trong những tồn tại của Viễn thông Hưng Yên trong công tác phân tích
tài chính là việc sử dụng phương pháp phân tích cứng nhắc, đơn điệu thiếu linh hoạt
giữa phương pháp tỷ lệ và phương pháp so sánh làm giảm hiệu quả hoạt động phân
tích tài chính.
Nghiên cứu áp dụng các phương pháp mới, hiện đại:
Để hoàn thiện công tác phân tích tài chính, Công ty cần sử dụng thêm
phương pháp Dupont. Phương pháp Dupont là một phương pháp phân tích khoa học,
có nhiều ưu điểm và được sử dụng rộng rãi ở các nước phát triển. Thực chất của
phương pháp Dupont là phân tích một chỉ tiêu tài chính tổng hợp thành một hàm số
của các chỉ tiêu tài chính khác có liên quan để có thể thực hiện phân tích tách đoạn
hay kiểm tra tính chính xác của các tỷ lệ phân tích đơn lẻ.
Tổ chức, sắp xếp lại bộ phận phân tích:
Yếu tố con người vẫn là yếu tố quyết định trong nhiều vấn đề và lĩnh vực
trong cuộc sống. Trong chủ trương về đường lối CNH HĐH đất nước của Đảng ta
cũng lấy yếu tố con người là trung tâm, là then chốt cho sự phát triển. Chất lượng
công tác phân tích phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố nhân sự có vai trò rất
quan trọng.
Hoàn thiện nguồn thông tin phục vụ cho phân tích tài chính:
Cập nhật thông tin ngoài báo cáo tài chính:


xii

Hiện nay nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính của Công ty chủ
yếu là số liệu báo cáo do phòng kế toán cung cấp. Đó là các báo cáo tài chính do
Phòng kế toán lập hàng quý, hàng năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết
quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Tuy
nhiên để đánh giá tình hình tài chính và đưa ra các dự báo chính xác, cán bộ thực
hiện phân tích cần phải thu thập xử lý các thông tin khác ngoài báo cáo tài chính.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế
xã hội của đất nước, trình độ dân trí, thu nhập của người dân…
Bóc tách số liệu về dịch vụ sản phẩm:
Hiện nay hệ thống thông tin tài chính kế toán của Công ty mới cung cấp các
chỉ số tài chính về toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. Hạn chế của Công ty
là chưa phân tích đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng dịch vụ sản phẩm. Vì
vậy phân tích tài chính cần được phân tích theo từng nhóm dịch vụ, từng dịch vụ
càng sâu càng tốt.
Hoàn thiện công tác kế toán
Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính đi từ việc thu thập thông
tin, xử lý thông tin và cuối cùng dự đoán và đưa ra quyết định. Trong bước thứ nhất,
công ty cần thu thập các thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng
hoạt động tài chính của công ty. Những thông tin này bao gồm những thông tin kế
toán và thông tin quản trị khác, trong đó thông tin kế toán có vai trò đặc biệt quan
trọng. Qua việc chỉ ra thực trạng công tác phân tích tài chính của Viễn thông Hưng
yên cho thấy để hoàn thiện công tác phân tích tài chính trước hết cần hoàn thiện
công tác kế toán.Hoàn thiện công tác kế toán nhằm cung cấp thông tin cần thiết,
chính xác, đầy đủ cho phân tích tài chính.
3.3. Kiến nghị
Khi tiến hành hoạt động phân tích tài chính của Viễn thông Hưng Yên cho
thấy còn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong đó một số nguyên có
thể khắc phục được, còn một số nguyên nhân nằm ngoài tầm xử lý của Công ty
như thông tin của các công ty cùng ngành...


xiii

3.3.1. Đối với công ty
- Lập kế hoạch tài chính: Kế hoạch tài chính là một chiến lược cực kỳ
quan trọng, nó quyết định trực tiếp tới kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh
của Công ty.
- Công ty cần có sự đầu tư thích đáng, có kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo
hoặc tuyển dụng cán bộ chuyên đảm nhiệm về phân tích tài chính.
3.2.2. Đối với Nhà nước
Thứ nhất: Để tạo cơ sở cho việc cung cấp thông tin kinh tế tài chính đầy đủ,
chính xác, Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống kế toán, kiểm toán
Thứ hai: Để lành mạnh hóa tài chính công ty, cần quy định bắt buộc Công
ty phải nộp báo cáo phân tích tài chính hàng năm.
Thứ ba: Để có chuẩn mực, thước đo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty, Nhà nước phải quy định về việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu ngành.
Thứ 4: Để nâng cao hoạt động tài chính của công ty, Nhà nước cần tiếp tục
hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý tài chính đối với công ty.
3.2.3. Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Tập đoàn cần đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và phát triển hệ thống thông tin
nội bộ nhằm giúp các đơn vị thành viên có thể cập nhật, nắm bắt những thông tin
hữu ích phục vụ cho việc phân tích tài chính nói riêng và phục vụ công tác quản lý
điều hành sản xuất kinh doanh nói chung.
- Tập đoàn cần đưa ra quy định bằng văn bản buộc các đơn vị thành viên
tiến hành công tác phân tích tài chính định kỳ, đảm bảo sử dụng hệ thống
phương pháp phân tích đồng bộ, khoa học ; nội dung phân tích đầy đủ, thống
nhất. Đây là cơ sở cho Viễn thông Hưng Yên tổ chức tốt công tác phân tích tài
chính tại công ty, đồng thời có thể so sánh các chỉ tiêu tài chính của mình với các
đơn vị bạn trong tổng công ty để xác định mục tiêu phấn đấu cũng như có các
quyết sách tài chính phù hợp.
- Hàng năm, Tập đoàn nên tổ chức hội nghị phân tích tài chính để tạo một
diễn đàn chung cho các đơn vị trong tổng công ty học hỏi lẫn nhau và cũng là một


xiv

cách để đưa công tác phân tích tài chính trở thành một hoạt động thường xuyên
không thể thiếu của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

KẾT LUẬN

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội để
đầu tư kinh doanh nhưng cũng có không ít thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt.
Do đó, các doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và nắm bắt được những cơ hội
trong kinh doanh đòi hỏi phải có tiềm lực mạnh mẽ về tài chính, phải sản xuất kinh
doanh có hiệu quả. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải thấy được vai trò của công
tác phân tích tài chính doanh nghiệp và không ngừng hoàn thiện công tác này, bởi
thông tin tài chính không những cung cấp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp cái nhìn
tổng quát về sức khoẻ tài chính của doanh nghiệp mà còn giúp lãnh đạo doanh
nghiệp đưa ra các quyết định tài chính kịp thời và đúng đắn.
Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng công tác phân tích tài chính
trên cơ sở các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh Viễn thông Hưng Yên,
cùng định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty, tác giả đã hoàn thành
đề tài: “Hoàn thiện phân tích tài chính tại Viễn thông Hưng Yên”
Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực trạng phân tích tài
chính của Viễn thông Hưng Yên nhằm đưa ra các biện pháp hữu ích, có khả thi với
điều kiện hoạt động của công ty nhưng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp là
một vấn đề phức tạp, hơn thế nữa các doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam chưa chú
trọng đến công tác này, nếu có thực hiện phân tích thì phân tích rất sơ sài, theo cảm
tính mà không tổ chức thành công tác phân tích tài chính hoàn chỉnh, khoa học. Do
vậy, nội dung của luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tác
giả luận văn mong nhận được những góp ý chân thành của các thầy cô và độc giả
quan tâm để tác giả có thể trưởng thành hơn trong lĩnh vực phân tích tài chính
doanh nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×