Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại Vietcombank - Thăng Long

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TÓM TẮT LUẬN VĂN
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................. Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ....................... Error! Bookmark not defined.
1.1 Các công trình nghiên cứu đã thực hiện ............. Error! Bookmark not defined.
1.2 . Các vấn đề còn tồn tại và hướng nghiên cứu tiếp theo.... Error! Bookmark not
defined.
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚNError! Bookmark not defined.
2.1 Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại các ngân hàng thương mại
.................................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Khái quát về doanh nghiệp lớn ........................ Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp lớn ............. Error! Bookmark not defined.
2.1.2.1. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp lớnError! Bookmark
not defined.
2.1.2.2. Phân loại hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp lớnError! Bookmark not
defined.

2.1.2.3. Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp lớnError! Bookmark not defined.
2.2 Hiệu quả cho vay ................................................ Error! Bookmark not defined.
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn ...... Error!
Bookmark not defined.
2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Các chỉ tiêu định tính ...................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHO VAY
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI VIETCOMBANK- THĂNG LONG
...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1. Khái quát về VCB Thăng Long ......................... Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .................. Error! Bookmark not defined.


3.1.2. Mô hình tổ chức .............................................. Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Vietcombank- Thăng Long.Error! Bookmark
not defined.
3.2. Thực trạng công tác cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại Vietcombank - Thăng
Long .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Số lượng và chất lượng khách hàng doanh nghiệp lớn tại Chi nhánh ..... Error!
Bookmark not defined.
3.2.2. Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn.... Error! Bookmark not
defined.
3.3. Phân tích hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại VCB Thăng Long
.................................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn
tại VCB Thăng Long ................................................ Error! Bookmark not defined.
3.4.1. Các nhân tố về phía ngân hàng ....................... Error! Bookmark not defined.
3.4.2. Các nhân tố về phía khách hàng vay là các doanh nghiệp lớn.Error! Bookmark
not defined.
3.4.3. Các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô ......... Error! Bookmark not defined.
3.5. Đánh giá tổng quát hiệu quả cho vay khách hang doanh nghiệp lớn tại VietcombankThăng Long............................................................... Error! Bookmark not defined.
3.5.1. Những kết quả đạt được và ưu điểm .............. Error! Bookmark not defined.
3.5.2. Những mặt tồn tại và nguyên nhân................. Error! Bookmark not defined.
3.5.2.1. Hạn chế ........................................................ Error! Bookmark not defined.
3.5.2.2. Nguyên nhân ................................................ Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP LỚN TẠI VIETCOMBANK- THĂNG LONGError! Bookmark
not defined.
4.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Vietcombank- Thăng Long trong
thời gian tới. .............................................................. Error! Bookmark not defined.


4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại
Vietcombank- Thăng Long....................................... Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớnError! Bookmark
not defined.


4.2.2. Hoàn thiện quy trình thẩm định đối với hoạt động cho vay khách hàng doanh
nghiệp lớn. ................................................................ Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Tăng cường giám sát, kiểm tra những khoản vay khách hàng doanh nghiệp lớn
.................................................................................. Error! Bookmark not defined.
4.2.4. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng.................. Error! Bookmark not defined.
4.2.5. Nâng cao chất lượng thông tin........................ Error! Bookmark not defined.
4.2.6. Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng .... Error! Bookmark not defined.
4.3. Kiến nghị ........................................................... Error! Bookmark not defined.
4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ............... Error! Bookmark not defined.
4.3.2. Kiến nghị với Vietcombank Trung ương ....... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................. Error! Bookmark not defined.


TÓM TẮT LUẬN VĂN
Trong tiến trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam
nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng đang tích cực tiếp cận với các luật lệ
quốc tế, bước đầu đã gặt hái được những thành công trong việc mở rộng các dịch vụ
khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm,… nhưng đi cùng với những thuận lợi
trên, các ngân hàng thương mại cũng gặp phải rất nhiều cạnh tranh không chỉ giữa các
ngân hàng trong nước với nhau mà còn không ít các ngân hàng nước ngoài và rủi ro đi
kèm với các sản phẩm dịch vụ cũng gia tăng. Điều này đòi hỏi các ngân hàng thương mại
Việt Nam quan tâm hơn đến việc đảm bảo an toàn về vốn, tránh được những rủi ro, giúp
ngân hàng quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.
Là một trong những hoạt động chính của ngân hàng thương mại, công tác cho vay,
đặc biệt là cho vay đối tượng khách hàng là doanh nghiệp lớn chiếm tỷ trọng cao trong
công tác tín dụng. Lợi ích của các doanh nghiệp lớn đối với ngân hàng không chỉ là
chiếm dư nợ nhiều nhất, cho ngân hàng nguồn doanh thu cao nhất so với các nhóm khách
hàng khác mà còn các mối quan hệ và đặc biệt là các nguồn thông tin khác.
Chi nhánh Thăng Long là một trong những chi nhánh cấp I của Ngân hàng thương
mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ lệ dư nợ cho vay đối với nhóm
khách hàng doanh nghiệp lớn cao trên dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp
lớn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương. Nếu như trước đây Chi nhánh không phải chịu
nhiều sức ép khi cho vay các doanh nghiệp lớn thì nay với sự suy thoái của nền kinh tế
công tác cho vay đối với các doanh nghiệp đang trở thành mối quan tâm lớn: làm sao để
đồng vốn cho vay được an toàn và sử dụng có hiệu quả, khả năng thu hồi cao.
Đã có nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến công tác tín dụng nói chung và công
tác cho vay nói riêng trong hoạt động ngân hàng như “Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn
hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam”; hay “Giải pháp nâng
cao hiệu quả hoạt động thanh toán tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi
nhánh Thăng Long”… Tuy nhiên, các luận văn mới chỉ đề cập đến khái quát đến công tác


tín dụng nói chung của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương nói chung mà chưa đi sâu vào
hoạt động tín dụng, đặc biệt là công tác cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại Chi
nhánh Thăng Long
Vì vậy, việc phân tích đúng thực trạng và đề xuất được những giải pháp khả thi
nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng thương mại
cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thăng Long là cần thiết.
Xuất phát từ những vấn đề trên đây, tác giả đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả
cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại Vietcombank - Thăng Long” làm đề tài
luận văn của mình.
Kết cấu luận văn bao gồm 4 chương với các nội dung chính như sau:
Chương 1: Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên
cứu.
Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả công tác cho vay khách hàng
doanh nghiệp lớn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Chương 3: Phân tích thực trạng hiệu quả công tác cho vay khách hàng doanh
nghiệp lớn tại Vietcombank- Thăng Long.
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cho vay khách hàng doanh
nghiệp lớn tại Vietcombank- Thăng Long.
Tác giả sử dụng những dữ liệu sơ cấp và thứ cấp để đưa ra các nhận định làm cơ sở
cho việc đề xuất các giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả công tác cho vay khách hàng
lớn tại Vietcombank- Thăng Long trong thời kỳ sau suy thoái và phục hồi trong những
năm tới.
Trong chương 1, tác giả đã tổng hợp lại một số nghiên cứu có liên quan đến việc
nâng cao hiệu quả cho vay đối với đối tượng doanh nghiệp. Từ đó rút ra những vấn đề
còn tồn tại cần giải quyết.
Một số công trình đã nghiên cứu như:


- Hội thảo “Nhìn nhận kinh tế 2012 – Sử dụng hiệu quả nguốn vốn vay
Ngân hàng” do Ngân hàng Phương Đông (OCB) phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân
Sài Gòn tổ chức:
Hội thảo đã thảo luận các vấn đề về công tác cho vay tại các ngân hàng thương
mại và làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất hợp lý
với sự biến động của kinh tế năm 2012.
- Hội thảo “Giải pháp về vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Góc nhìn từ
ngân hàng” do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức:
Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về thực trạng tiếp cận vốn, năng lực tài chính
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Một số công trình nghiên cứu liên quan đến công tác cho vay:
+ Nguyễn Thị Minh Thảo, “Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án vay vốn của
nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương
Việt Nam chi nhánh Ba Đình”, Khoa Tài chính- Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân.
+ Nguyễn Hoàng Tùng, “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay
các doanh nhiệp vừa và nhỏ của Chi nhánh ngân hàng Công thương Thăng Long”, Khoa
Ngân hàng- tài chính, Học viện tài chính.
Những hội thảo và công trình nghiên cứu trên chỉ xoay quanh một vấn đề cụ thể về
làm thế nào để tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử
dụng nguồn vốn này như thế nào để hiệu quả, làm sao để nâng cao năng lực cạnh tranh về
tín dụng nói chung của các ngân hàng thương mại mà chưa đề cập đến công tác cho vay
nhất là cho vay đối với nhóm khách hàng là doanh nghiệp lớn, và làm thế nào để đạt
được hiệu quả cho vay đối với nhóm khách hàng này trong thời kỳ suy thoái kinh tế.
Vì thế, với đề tài “Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại
Vietcombank- Thăng Long” không trùng lặp với các công trình đã nghiên cứu, tác giả
hy vọng sẽ kế thừa được những luận điểm của các công trình nghiên cứu đã đề xuất, đồng
thời cụ thể hóa, chi tiết và mang lại một cái nhìn toàn diện, cụ thể phần nào nhằm hỗ trợ
Vietcombank- Thăng Long có thể nâng cao hiệu quả cho vay đối với nhóm khách hàng
này trong thời gian tới (2012-2015).


Cụ thể, luận văn sẽ tập trung vào các nội dung sau:
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn
của ngân hàng thương mại Việt Nam, và so sánh về hiệu quả công tác cho vay giữa một
số ngân hàng thương mại có cùng quy mô vốn.
- Đánh giá hiệu quả công tác cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng
TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Thăng Long thông qua các chỉ tiêu định
tính, định lượng, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho
vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi
nhánh Thăng Long trong thời kỳ sau suy thoái kinh tế và sẽ phục hồi những năm tới.
Trong chương 2, tác giả hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả công
tác cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn. Cụ thể là, luận văn đã khái quát được về doanh
nghiệp lớn và các hoạt động cho vay doanh nghiệp lớn. Đồng thời đánh giá hiệu quả cho
vay dựa trên hai góc độ:
- Xét trên góc độ hiệu quả kinh tế ( hiệu quả tài chính): đó là khoản lợi nhuận mà
hoạt động cho vay đem lại cho ngân hàng. Khoản lợi nhuận này được tính dựa trên chênh
lệch giữa lãi vay và lãi huy động và các khoản phí khác. Khi khoản cho vay này đem lai
lợi nhuận tức là hoạt động cho vay của ngân hàng có hiệu quả. Đó là về phía ngân hàng,
còn đối với doanh nghiệp cũng phải có một khoản thu nhập hợp lý so với dự kiến ban
đầu. Khoản thu này sẽ giúp doanh nghiệp tái sản xuất giản đơn và mở rộng hơn hoạt động
sản xuất kinh doanh của mình và dời sống của người lao động mới được đảm bảo.
- Xét về góc độ xã hội: Một khoản tín dụng hay cho vay có hiệu quả sẽ góp phần
thực hiện các mục tiêu của Nhà nước như cân bằng kinh tế giữa các thành phần, các vùng
kinh tế hay trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người dân...
Dựa vào các hình thức thể hiện khác nhau mà hiệu quả hoạt động cho vay đối với
doanh nghiệp lớn được hiểu theo các cách khác nhau, nhưng nhìn chung hiệu quả cho vay
đối với doanh nghiệp lớn được hiểu là sự đáp ứng nhu cầu vay hợp lý của các doanh
nghiệp và nhu cầu đó phải phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội và phải đảm
bảơ tồn tại và phát triển của ngân hàng.
Để đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn, luận văn đưa ra các chỉ


tiêu định tính và định lượng như: doanh số cho vay và tốc độ tăng trưởng doanh số cho
vay đối với doanh nghiệp lớn, chỉ tiêu dư nợ của doanh nghiệp lớn, chỉ tiêu tăng trưởng
dư nợ, chỉ tiêu doanh số thu nợ,….
Trong chương 3, tác giả phân tích thực trạng hiệu quả công tác cho vay khách
hàng doanh nghiệp lớn tại Vietcombank – Thăng Long. Qua phân tích thực trạng hoạt
động cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn, trên cơ sở bộ chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả
cho vay bao gồm các chỉ tiêu định lượng và định tính, có thể thấy, trong những năm vừa
qua công tác cho vay của Chi nhánh, đặc biệt là công tác cho vay khách hàng doanh
nghiệp lớn đã đạt được những hiệu quả tốt.
+ Về doanh số cho vay và tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay đối với doanh
nghiệp lớn tăng dần theo từng năm từ năm 2009 đến 2011.
+ Chỉ tiêu doanh số thu nợ: Trong những năm qua công tác thu nợ đặc biệt là thu
nợ khách hàng lớn luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2010 và năm 2011 toàn
chi nhánh thu nợ khách hàng mỗi năm là 50 tỷ đồng vượt kế hoạch được giao, đặc
biệt là năm 2011. Chi nhánh đã thu được nhiều khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi...
+ Chỉ tiêu nợ quá hạn đã giảm
+ Lợi nhuận thu được từ việc cho vay các doanh nghiệp này chiếm tỷ trọng cao
trong lợi nhuận từ hoạt động cho vay, do dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp này lớn và
tỷ lệ nợ xấu đối với nhóm này thấp.
+ Trích lập dự phòng: Năm 2011, khoản trích lập dự phòng đối với khoản mục này
thấp nhất trong 3 năm từ 2009 đến 2011.
Trên cơ sở đánh giá hiệu quả, luận văn đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
hiệu quả cho vay khách hoàng doanh nghiệp lớn tại VCB – Thăng Long, từ đó rút ra
được những mặt hạn chế và nguyên nhân của hoạt động cho vay khách hàng doanh
nghiệp lớn.
Trong chương 4, tác giả nêu lên định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của
VCB – Thăng long và đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho
vay khách hàng doanh nghiệp lớn tại VCB – Thăng Long.


Trong toàn bộ luận văn, tác giả đã khái quát từ nghiên cứu tổng thể các nghiên cứu
có liên quan ở chương 1, những vấn đề lý luận cơ bản ở chương 2, phân tích thực trạng ở
chương 3 và đưa ra giải pháp ở chương 4. Tác giả đã đánh giá được hiệu quả cho vay
khách hàng doanh nghiệp lớn tại VCB – Thăng Long, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Do những hạn chế về kiến thức, thời gian nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực
tế nên luận văn này của em không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em rất mong được
sự góp ý từ phía thầy cô giáo cũng như từ phía ngân hàng.
Qua đây, tác giả cũng muốn gửi lời cảm ơn của mình đến thầy giáo hướng dẫn
PGS. TS – Vũ Minh Trai và NHTMCP Ngoại Thương chi nhánh Thăng Long đã giúp
đỡ tác giả hoàn thành luận văn này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×