Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID Public

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ALCO

:

Hội đồng quản lý Tài sản Nợ – Tài sản Có

CD

:

Chứng chỉ tiền gửi

NHNN

:

Ngân hàng Nhà Nước

NHTM


:

Ngân hàng thương mại

NHTMCP

:

Ngân hàng thương mại cổ phần

NHTMNN

:

Ngân hàng thương mại nhà nước

TCTD

:

Tổ chức tín dụng

VID

:

Ngân hàng VID Public


MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ

MỞ ĐẦU ................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN
TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..............Error! Bookmark not defined.
1.1 CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.......Error!
Bookmark not defined.
1.1.1 Huy động vốn .................................................Error! Bookmark not defined.


1.1.2 Cấp tín dụng ...................................................Error! Bookmark not defined.
1.1.3 Cung cấp dịch vụ ngân hàng ...........................Error! Bookmark not defined.
1.1.4 Đầu tư.............................................................Error! Bookmark not defined.
1.2 RỦI RO THANH KHOẢN...............................Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoảnError!
Bookmark
not
defined.
1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản ........Error! Bookmark not defined.
1.2.3 Diễn biến của rủi ro thanh khoản ....................Error! Bookmark not defined.
1.2.4 Hậu quả của rủi ro thanh khoản ......................Error! Bookmark not defined.
1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN.............Error! Bookmark not defined.
1.3.1 Mục tiêu của quản trị rủi ro thanh khoản.........Error! Bookmark not defined.
1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản ..............Error! Bookmark not defined.
1.3.3 Xác định cung, cầu và trạng thái thanh khoản .Error! Bookmark not defined.
1.3.4 Các nguyên tắc và phương pháp sử dụng trong quản trị rủi ro thanh khoản
................................................................................Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI
NGÂN HÀNG VID PUBLIC ................................Error! Bookmark not defined.
2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG VID PUBLIC.Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ...................Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Ngân hàngError! Bookmark not
defined.
2.1.3 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn 2006-2010 ..........Error!
Bookmark not defined.
2.2 Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID PublicError! Bookmark not
defined.


1

2.2.1 Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản ..............Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Phân tích tình hình thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản ..............Error!
Bookmark not defined.
2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN
HÀNG VID PUBLIC ..............................................Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI
RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG VID PUBLICError! Bookmark not
defined.


3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VID PUBLIC .........Error!
Bookmark not defined.
3.1.1 Chiến lược phát triển tổng thể của Ngân hàng VID PublicError!

Bookmark

not defined.
3.1.2 Kế hoạch phát triển của Ngân hàng VID Public trong thời gian tới ........Error!
Bookmark not defined.
3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ
RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG VID PUBLICError! Bookmark
not defined.
3.2.1 Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngân hàng..Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Phát triển ổn định cơ sở thị trường bán lẻ ........Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Đa dạng hoá nguồn vốn ..................................Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Tăng cường nguồn vốn dài hạn có lãi suất cố định, đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa
tài sản “Nợ” và tài sản “Có” ....................................Error! Bookmark not defined.
3.2.5 Tổ chức tốt hoạt động của hội đồng quản lý Tài sản Nợ – Tài sản Có ....Error!
Bookmark not defined.
3.2.6 Tính toán và tổ chức tốt khả năng thanh toán của ngân hàng .................Error!
Bookmark not defined.
3.2.7 Gia tăng vốn điều lệ của ngân hàng.................Error! Bookmark not defined.
3.2.8 Tăng cường công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô, gắn rủi ro thanh
khoản với rủi ro thị trường.......................................Error! Bookmark not defined.
3.2.9 Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp ..Error! Bookmark not defined.
3.2.10 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ nhân viênError! Bookmark not
defined.
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ................Error!
Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined.


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của VID giai đoạn 2006-2010 ............Error!
Bookmark not defined.
Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính của VID ....................Error! Bookmark not defined.
Bảng 3: Chỉ tiêu ROA của một số NHTM Việt NamError! Bookmark not defined.
Bảng 4: Tình hình nguồn vốn của VID giai đoạn 2006-2010Error! Bookmark not
defined.
Bảng 5: Cơ cấu nguồn vốn của VID ........................Error! Bookmark not defined.
Bảng 6: Tình hình tài sản của VID giai đoạn 2006-2010Error!

Bookmark

not

defined.
Bảng 7: Các chỉ số đánh giá tình hình thanh khoản của VIDError! Bookmark not
defined.
Bảng 8: Tỷ lệ giữa nguồn vốn huy động và vốn tự cóError!

Bookmark

not

defined.
Bảng 9: Khe hở thanh khoản của VID giai đoạn 2006-2010Error! Bookmark not
defined.
Bảng 10: Ước tính khe hở thanh khoản từ tháng 11/2010 – tháng 10/2011 .....Error!
Bookmark not defined.


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của VID giai đoạn 2006 -2010 ............Error!
Bookmark not defined.
Hình 2: Vốn huy động từ năm 2006-2010................Error! Bookmark not defined.
Hình 3: Cơ cấu nguồn vốn của VID.........................Error! Bookmark not defined.
Hình 4: Cơ cấu cho vay của VID giai đoạn 2006 – 2010 .......Error! Bookmark not
defined.
Hình 4 : Sự biến động cầu thanh khoản và chi trả tiền gửi .....Error! Bookmark not
defined.
Hình 5: Khe hở thanh khoản của VID giai đoạn 2006-2010...Error! Bookmark not
defined.
Hình 6: Tiền gửi huy động khách hàng giai đoạn 2006 – 2010 .... Error! Bookmark
not defined.


1

MỞĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản là vấn đề sống còn đối với sự tồn
tại của một ngân hàng. Mất thanh khoản là con đường ngắn nhất và nhanh nhất dẫn tới
một ngân hàng phải tuyên bố phá sản. Ngân hàng phải đảm bảo bất cứ khi nào và lúc
nào có khách hàng cần tiền, có nhu cầu rút tiền đều phải trang trải được. Ngày nay,
cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thế giới, nhiều ngân hàng đang
phải đối mặt với tình trạng căng thẳng về thanh khoản, khi mà sự cạnh tranh khốc liệt
về thu hút tiền gửi từ khách hàng buộc các ngân hàng phải tìm kiếm nguồn tài trợ khác
mang tính ổn định và chi phí thấp để tài trợ cho các hoạt động của mình. Khi khả năng
thanh khoản không hợp lý là dấu hiệu đầu tiên của tình trạng bất ổn về tài chính.
Chính vì vậy, quản trị thanh khoản càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết bởi vì
ngân hàng có thể bị đóng cửa nếu như không huy động đủ mức thanh khoản cần thiết
dù rằng thực chất ngân hàng chưa mất khả năng thanh toán.
Ngân hàng VID Public cũng giống như rất nhiều những ngân hàng khác đang
phải đối mặt với vấn đề về thanh khoản, phải tìm kiếm những nguồn tài trợ hợp lý để
đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Là một ngân hàng liên doanh, với số vốn nhỏ
(khoảng 1 500 tỷ VND) và vốn góp hoàn toàn bằng USD nên vấn đề đảm bảo nhu cầu
tiền đồng là vấn đề rất lớn và vô cùng quan trọng đối với VID. Hơn thế nữa, nền kinh
tế Việt Nam hiện nay đang xâm nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và
thế giới. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang lâm vào khủng hoảng như hiện
nay, thì vần đề đảm bảo kinh doanh và quản trị thanh khoản lại càng trở nên quan
trọng và cấp bách đối với không chỉ riêng Ngân hàng VID Public mà còn rất nhiều
NHTM khác. Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả đã quyết định chọn đề tài “
Tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID Public” làm đề tài
luận văn thạc sỹ cao học kinh tế với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả công tác
quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng VID Public.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
- Tính thanh khoản và vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID Public,
những tồn tại và hạn chế trong vấn đề này.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản cho
Ngân hàng VID Public


2

Phạm vi nghiên cứu
Luận văn chủ yếu nghiên cứu hoạt động quản lý thanh khoản của Ngân hàng
VID Public trong những năm gần đây.
3. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện đề tài, luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp: thu thập
số liệu, tư liệu, mô tả – giải thích, so sánh – đối chiếu, phân tích, tổng hợp, thông kê
mô tả, kiểm định giả thuyết để rút ra các kết luận cần thiết.
4. Nội dung kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, Luận văn gồm 3 chương
Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID Public
Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân
hàng VID PublicTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×