Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP tập đoàn TGT

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Tính cấp thiết của đề tài
Xây lắp là ngành sản xuất luôn có vị trí quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế
quốc dân. Tính đặc biệt này không chỉ thể hiện ở chỗ ngành này tạo ra cơ sở vật
chất, kết cấu hạ tầng cho nền kinh tế xã hội mà còn là nơi thu hút hàng triệu lao
động, tiêu thụ hàng triệu tấn xi măng, sắt, thép… Đất nước có cơ sở hạ tầng vững
chắc thì mới có điều kiện để phát triển. Vì vậy mà xây lắp được coi là khâu trọng
điểm để kích thích cung, cầu của nền kinh tế. Xuất phát từ tầm quan trọng trên mà
Nhà nước trong những năm gần đây đã hết sức quan tâm đến đầu tư trong đó có
xây lắp.
Với đặc điểm nổi bật của ngành xây lắp là những công trình vật kiến trúc có
quy mô lớn, kiến trúc phức tạp, mang tính chất đơn chiếc, thời gian thi công kéo
dài, qua nhiều giai đoạn,… nên vấn đề đặt ra là phải làm sao quản lý vốn thật tốt,
có hiệu quả đồng thời khắc phục được tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình
sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh
nghiệp. Mặt khác, trong quá trình sản xuất, các công trình xây lắp được tổ chức
theo phương thức đấu thầu, điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải hạch toán chính xác
chi phí bỏ ra, tránh lãng phí vốn đầu tư. Chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành
sản phẩm xây lắp vì vậy hạch toán chính xác chi phí sản xuất là một trong những
điều kiện căn bản để doanh nghiệp xác định đúng đắn kết quả sản xuất kinh doanh,
từ đó sẽ đề ra biện pháp nhằm khắc phục lãng phí và nâng cao hiệu quả sản xuất

kinh doanh.
Để giải quyết được vấn đề trên các doanh nghiệp xây lắp cần có các thông
tin phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp trong đó đặc biệt là các thông tin về
chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bởi lẽ chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm là những chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp.
Tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là tiền đề để tiến hành
hạch toán kinh doanh, xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp. Tài liệu về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm còn là căn cứ quan trọng
để phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí,
tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch
giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.


Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của vấn đề trên, tôi đã đi sâu
tìm hiểu và chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm xây lắp tại Công ty CP tập đoàn TGT” để tìm hiểu rõ hơn về công tác
kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty, từ đó tìm
ra những mặt mạnh và mặt yếu và mạnh dạn đề xuất một số ý kiến với mong muốn
hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
xây lắp ở Công ty.
Mục tiêu nghiên cứu
Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về kế toán chi phí và tính giá thành
sản phẩm ở các doanh nghiệp xây dựng.
Nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty CP tập đoàn TGT, từ đó tìm ra nội dung, giải pháp nhằm hoàn thiện kế
toán quản trị chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP tập đoàn TGT.
Câu
hỏi
nghiên
cứu
Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty
CP tập đoàn TGT là gì?
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty CP tập
đoàn TGT đã đáp ứng yêu cầu thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị như
thế nào?
Đối
tƣợng

phạm
vi


nghiên
cứu
Nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, từ đó hoàn
thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công
ty
CP
tập
đoàn
TGT
Luận văn chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chi
phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty CP tập đoàn TGT.
Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp so sánh và đối chiếu,
phương pháp hệ thống và chọn lọc với mục đích làm rõ bản chất, nội dung của chi
phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và hệ thống chúng lại để có cái nhìn tổng
quan về công tác kế toán phần hành này tại Công ty CP tập đoàn TGT.


Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu này có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn:
- Về lý luận: đề tài góp phần tổng hợp và nghiên cứu sâu hơn lý luận về kế toán chi
phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
- Về thực tiễn: đề tài nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành của một doanh nghiệp xây lắp cụ thể nhằm đánh giá những ưu điểm, phát
hiện những bất cập để đề xuất các biên pháp góp phần hoàn thiện kế toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp này.


CHƢƠNG 2 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
Đặc điểm hoạt động xây lắp và ảnh hƣởng của nó đến kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
Xây lắp là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật chủ yếu
cho nền kinh tế. Sản phẩm của ngành là những công trình xây dựng, kiến trúc, giao
thông có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, là
cơ sở hạ tầng, là huyết mạch của nền kinh tế, là điều kiện tiền đề để phát triển các
ngành kinh tế khác và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
So với ngành sản xuất khác, ngành xây lắp có những nét đặc thù riêng biệt thể hiện
ở sản phẩm và quá trình sản xuất. Điều này có ảnh hưởng đến công tác kế toán của
ngành.
Chi
phí
sản
xuất
trong
các
doanh
nghiệp
xây
lắp
Chi phí sản xuất kinh doanh có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau tùy
thuộc vào mục đích và yêu cầu của từng doanh nghiệp. Mỗi cách phân loại đều có
công dụng nhất định đối với công tác quản lý, hạch toán, kiểm tra, kiểm soát chi
phí. Việc phân loại chi phí theo từng tiêu thức sẽ nâng cao tính chi tiết của thông
tin là cơ sở cho phấn đấu giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng và tăng cường
hạch toán trong các doanh nghiệp xây lắp.
Giá
thành
sản
phẩm
xây
lắp
Chỉ tiêu giá thành phản ánh mức chi phí lao động cá biệt của các doanh nghiệp sản
xuất sản phẩm của mình, muốn có lợi nhuận thì mức hao phí lao động cá biệt phải
nhỏ hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra sản phẩm đó. Giá
thành là giới hạn thấp nhất của giá cả hàng hóa, nếu doanh nghiệp bán hàng hóa
trên thị trường với giá cả thấp hơn giá thành sẽ dẫn đến thua lỗ, phá sản.
Vai trò của của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Kế toán chi phí sản xuất chính xác, hợp lý và tính đúng, tính đủ giá thành công
trình xây lắp có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành xây dựng,
trong việc kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói
chung và ở các tổ đội xây dựng nói riêng.Qua đó, nhà quản trị có thể phân tích tình


hình thực hiện kế hoạch sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, vốn là tiết
kiệm hay lãng phí để từ đó có biện pháp hạ giá thành, đưa ra những quyết định phù
hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Chi phí và giá thành là hai mặt khác nhau của quá trình sản xuất. Chi phí sản xuất
phản ánh mặt hao phí sản xuất, còn giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản
xuất. Tất cả những khoản chi phí phát sinh (trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) và các
chi phí tính trước có liên quan đến khối lượng sản phẩm lao vụ, dịch vụ đã hoàn
thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm.
Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Đối

tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất
Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp là phạm vi giới hạn chi phí sản
xuất xây lắp cần được tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát chi phí và
yêu cầu tính giá thành. Đối tượng này bao gồm các loại chi phí được tập hợp trong
một thời gian nhất định nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích chi phí giá
thành sản phẩm.
Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm
Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
thường giống nhau. Do đó để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm thì phải
hạch toán chi phí sản xuất theo đối tượng tính giá.


Trình tự kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp một mặt tôn trọng các quy định hiện hành
của Nhà nước về tài chính kế toán đảm bảo thống nhất về kết cấu và nguyên tắc
hạch toán của chế độ kế toán doanh nghiệp. Mặt khác bổ sung hoàn thiện phù hợp
với các đặc điểm về sản xuất sản phẩm xây lắp thoả mãn được yêu cầu về quản lý
và hạch toán nội bộ.
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
dưới góc độ kế toán quản trị
Vai trò của thông tin kế toán quản trị đối với việc ra quyết định quản lý chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Ra quyết định là một chức năng quan trọng và xuyên suốt các khâu quản trị
doanh nghiệp, nó được vận dụng trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Thông tin kế toán quản trị về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là thông
tin quan trọng, cung cấp cho các nhà quản trị để đưa ra quyết định kinh doanh phù
hợp.
Thông tin kế toán quản trị giữ vai trò quan trọng đối với việc ra quyết định
quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.Đây là yếu
tố chủ đạo, không thể thiếu được trong quá trình tồn tại và phát triển của mỗi
doanh nghiệp
Kế toán cung cấp thông tin phục vụ cho lập dự toán và kiểm soát việc thực hiện
dự toán
Việc lập dự toán sản xuất kinh doanh có một ý nghĩa rất quan trọng trong hệ
thống kế toán quản trị, vì nó là một khâu trong chu kỳ hoạch định, kiểm soát và
ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp.
Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phục vụ quản trị doanh nghiệp
Để phục vụ cho việc ra quyết định và đánh giá hiệu quả kinh doanh của các
bộ phận trong doanh nghiệp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
phải cung cấp được các thông tin phục vụ cho phân tích điểm hòa vốn, phân tích
chênh lệch và quyết định về giá, v.v...


Kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới về kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Mỹ
Kế toán quản trị của Mỹ đã có cả một quá trình dài phát triển với bề dầy về
lý luận và thực tiễn. Nền kinh tế của Mỹ vào những năm cuối thập kỷ 80 thế kỷ 20
chủ yếu áp dụng mô hình kế toán chi phí truyền thống (Traditional Costing). Tuy
nhiên, từ thập kỷ 90 đến nay, hệ thống kế toán của Mỹ đã chuyển sang áp dụng mô
hình kế toán chi phí theo hoạt động ABC (Activity Based Costing).
Tổ chức kế toán quản trị chi phí của Pháp
Mô hình kế toán Pháp dung hòa các thông tin về quan hệ bên trong và bên
ngoài doanh nghiệp làm dễ dàng nhu cầu thu thuế. Tại Pháp, kế toán quản trị chi
phí thường coi trọng bản chất của các yếu tố chi phí phát sinh, xây dựng hệ thống
báo cáo kế toán quản trị chi phí trách nhiệm và bộ phận theo yêu cầu thực tế
Tổ chức kế toán quản trị chi phí của Trung quốc
Kế toán quản trị chi phí của Trung quốc thường coi trọng việc phân tích mối quản
hệ giữa chi phí, khối lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận đạt được nhằm
đưa ra các quyết định ngắn hạn, dài hạn. Hệ thống dự toán chi phí cũng được coi
trọng nhằm phân tích kết quả thực hiện so với các dự toán đưa ra.

CHƢƠNG 3:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TGT
Tổng quan chung về Công ty cổ phần Tập đoàn TGT
Công ty Cổ phần Tập đoàn TGT kinh doanh trong lĩnh vực: xây dựng, giao thông,
thủy lợi... Trong những ngày đầu mới thành lập, công ty gặp rất nhiều khó khăn về
điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện vật chất chất kỹ thuật, vốn liếng, công nghệ...
Nhưng với sự lãnh đạo của Tổng công ty, của ngành xây dựng cùng với tinh thần
tự lực tự cường, chủ động sáng tạo và những phấn đấu hết sức cố gắng, nỗ lực của
cán bộ công nhân viên, công ty ngày càng phát triển, đời sống của cán bộ công


nhân viên được ổn định, công ty đã tự khẳng định mình bằng rất nhiều công trình
mới có giá trị và vô cùng thiết thực.
Công ty áp dụng hình thức kế toán tập trung, toàn bộ các chứng từ gốc đến sổ sách
kế toán chi tiết, tổng hợp, các báo cáo tài chính đều được lưu trữ thực hiện tại
phòng kế toán của Công ty.
Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo yêu cầu của kế
toán tài chính tại Công ty Cổ phần tập đoàn TGT
Tại Công ty hầu hết các chi phí phát sinh trực tiếp liên quan đến công trình đều
được phản ảnh vào chi phí của các công trình như Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,
Chi phí nhân công trực tiếp, Chi phí sử dụng máy thi công, Chi phí nhân công lái
máy, Chi phí nhiên liệu, vật liệu tiêu hao cho máy, Chi phí dụng cụ thay thế, sửa
chữa máy thi công, Chi phí khấu hao máy thi công, Chi phí mua ngoài..
Ngoài ra, ở một số đơn vị thành viên, theo yêu cầu của quản lý còn phân loại chi
phí theo nội dung kinh tế ban đầu. Kế toán các đơn vị tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm theo các khoản mục trên. Các chỉ tiêu giá thành được sử
dụng: giá trị dự toán, giá thành dự toán, giá thành dự toán nội bộ, giá thành sản
xuât toàn bộ, và giá thành toàn bộ sản phâm tiêu thụ.
Thực trạng kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành tại Công ty Cổ phần tập
đoàn TGT
Xuất phát từ tình hình thực tế, đặc điểm của ngành xây lắp, quy trình sản xuất sản
phẩm xây lắp được tiến hành liên tục, từ khi xuất vật tư vật liệu cho tới khi kết
thúc, hoàn thành bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, với sự kết hợp
chặt chẽ giữa các đơn vị, các bộ phận trong Công ty Cổ phần tập đoàn TGT. Mỗi
công trình, hạng mục công trình đều có dự toán riêng, sản phẩm cũng khác nhau.
Sản phẩm nói chung của công tác xây dựng là những công trình, hạng mục công
trình bàn giao.
Để công tác tập hợp chi phí và tính giá thành được chính xác và dễ dàng hơn, mỗi
công trình, hạng mục công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành đều được mở
sổ chi tiết theo dõi riêng từng khoản mục chi phí như: Chi phí nguyên vật liệu trực
tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất
chung.


Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành
sản phẩm
Đối tượng tính giá thành là các công trình, hạng mục công trình của dự án
xây dựng nhà ở đô thị đã hoàn thành bàn giao.
Kỳ tính giá thành được xác định vào thời điểm kết thúc năm tài chính. Kế
toán các đơn vị tổng hợp chi phí cho từng công trình, hạng mục công trình đã hoàn
thành, bàn giao trong năm và tính giá thành theo một phương pháp thích hợp để
xác định giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu tiêu thụ trong năm. Số liệu tính
toán được là cơ sở để lập báo cáo tài chính năm, báo cáo chi phí, giá thành nộp lên
Tổng công ty và các cơ quan chức năng quản lý.
CHƢƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢI PHÁPĐỀ
XUẤT VÀ KẾT LUẬN
Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây
lắp tại Công ty cổ phần tập đoàn TGT
Qua tìm hiểu thực tế và khảo sát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm nhà ở, đô thị tại Công ty cổ phần tập đoàn TGT có thể nhận xét
khái quát như sau: Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
nhà ở, đô thị tại công ty và các đơn vị thành về cơ bản đã được thực hiện theo đúng
chế độ kế toán hiện hành; tuân thủ đầy đủ các quy định của luật kế toán.
Những ƣu điểm đạt đƣợc
Đánh giá đúng mức tầm quan trọng của phần hành kế toán này, việc hạch toán chi
phí sản xuất của công ty được tiến hành theo từng công trình trong từng kỳ rõ ràng,
cụ thể đồng thời phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
cũng được xác định phù hợp với đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành.
Tại phòng kế toán và tại mỗi công trình đều lập các bảng kê chi tiết vật tư chính,
vật tư phụ, theo từng loại có đầy đủ phiếu nhập, xuất kho, chứng từ. Điều này sẽ
giúp cho kế toán dễ kiểm tra, đối chiếu, so sánh giữa các công trình
Những tồn tại


Thực tế công tác chi phí và tính giá thành các dự án ở Công ty Cổ phần tập đoàn
TGT còn tồn tại nhiều bất cập biểu hiện sự không thống nhất cũng như các vi
phạm trong việc tính toán, đo lường ghi chép, phản ánh chi phí sản xuất trong kỳ,
chi phí sản xuất dở dang làm ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của chi tiêu giá
thành sản phẩm. Việc tính toán giá thành các dự án ở công ty cũng như các đơn vị
thành viên hiện nay mới chỉ đáp ứng yêu cầu xác định kết quả kinh doanh của
doanh nghiệp mà chưa phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, công tác phân
tích,

dự

báo

việc

ra

quyết

định

kinh

doanh.

Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí và tính
giá thành sản phẩm tại Công ty CP tập đoàn TGT
Kế toán đúng, hợp lý chi phí sản xuất xây lắp và tính đúng, tính đủ giá thành
công trình có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành xây dựng,
trong việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói
chung và ở các tổ đội xây dựng nói riêng.
Việc tổ chức tốt công tác kế toán chi phí và giá thành không những cung cấp
thông tin cần thiết cho các nhà quản lý mà còn đáp ứng nhu cầu thông tin cho cơ
quan cấp trên.
Các sản phẩm của ngành xây dựng, xây lắp nói chung là một trong những
loại sản phẩm quan trọng, có tính quy hoạch chiến lược; là một yếu tố quyết định
cho sự phát triển kinh tế lâu dài và là một trong những lĩnh vực được nhiều người
quan tâm nhất.
Nguyên tắc hoàn thiệncông tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Để đạt được các yêu cầu trên, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm xây lắp phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
-Phải đảm bảo các yêu cầu của các chế độ chính sách liên quan: luật kế toán,
chế độ kế toán hiện hành, các chuẩn mực kế toán Việt Nam.


- Phải phù hợp với ngành xây lắp nói chung và Công ty cổ phần tập đoàn
TGT nói riêng. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây
lắp phải dựa trên thực trạng hiện tại của Công ty, có tính đến xu hướng phát triển
của ngành, phù hợp với yêu cầu trình độ quản lý, điều kiện thực tế mà Công ty có
thể áp dụng.
- Phải đảm bảo phù hợp với trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán
bộ quản lý, cán bộ kế toán, phù hợp với tình hình trang bị cũng như việc áp dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác kế toán.
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá
thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tập đoàn TGT
Phương hướng chung để hoàn thiện công tác quản lý nói chung cũng như
công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là phát huy
những ưu điểm hiện có, tìm cách khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo hạch toán
theo đúng chế độ tài chính kế toán đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị doanh
nghiệp.
Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí - giá thành nhằm tăng cưòng công tác
quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp
Mục tiêu của việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí, giá thành để cho
các nhà quản lý kiểm soát được chi phí sao cho tiết kiệm cao nhất để đạt lợi nhuận
tối đa, cung cấp thông tin cho công tác lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, nâng
cao khả năng hội nhập quốc tế.
Việc tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí - giá thành phải được xuất phát từ
thực tế đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như về yêu cầu quản lý của doanh
nghiệp quản lý của doanh nghiệp đế xây dựng cho phù hợp
Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tập đoàn TGT
Về phía Nhà nƣớc và các cơ quan chức năng
Để hoàn thiện công tác kế toán nói chung cũng như hạch toán chi phí sản
xuất và tính giá thành nói riêng, các cơ qua hữu quan cần hoàn thiện và bổ sung


đầy đủ cơ chế tài chính, hoàn thiện chế độ kế toán hiện hành cho phù hợp với điều
kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; đồng thời, đảm bảo phù hợp với các thông
lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế. Chế độ và chuẩn mực kế toán được ban hành không
những giữ vai trò định hướng mà còn là chuẩn mực chung giúp doanh nghiệp đảm
bảo tuân thủ đúng quy định về kế toán tài chính và các văn bản pháp luật khác có
liên quan trong các điều kiện kinh doanh tại Việt Nam.
Về phía Nhà nước: không nên ràng buộc và can thiệp quá sâu vào nghiệp vụ
kỹ thuật kế toán quản trị ở các doanh nghiệp xây lắp bằng chính sách kế toán hay
những quy định trong hệ thống kế toán doanh nghiệp mà chỉ nên dừng lại ở sự
công bố khái niệm, lý luận tổng quát và công nhận kế toán quản trị trong hệ thống
kế toán ở doanh nghiệp. Đồng thời, Nhà nước cần hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp
xây lắp trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu, triển khai, phát triển kế toán quản trị và
về lâu dài Nhà nước cần tổ chức các ngân hàng tư liệu thông tin kinh tế - tài chính
có tính chất vĩ mô để hỗ trợ tốt hơn trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán quản trị
ở doanh nghiệp.
Hiện nay, Nhà nước đã xây dựng và ban hành tương đối đầy đủ hệ thống chế
độ kế toán áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần và lĩnh
vực kinh tế. Với hệ thống 26 chuẩn mực kế toán đã ban hành cùng với các văn bản
quy định chế độ kế toán tài chính, các doanh nghiệp đã có khung thể chế để áp
dụng vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình.
Về phía công ty
Công ty cần đảm bảo tuân thủ và thực thi đúng chế độ kế toán Việt Nam hiện hành,
đảm bảo áp dụng theo chế độ quy định của Nhà nước ban hành hướng dẫn. Tổ
chức và sắp xếp lại bộ máy kế toán theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa bộ phận kế
toán tài chính và kế toán quản trị. Về phía công ty, để áp dụng kế toán quản trị cần
phải giải quyết căn bản những cơ sở sau:
- Tổ chức và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất; từng bước xây dựng
và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng.


- Xác lập hệ thống quản lý sản phẩm xây lắp và định hướng phát triển hệ
thống quản lý sản xuất để làm cơ sở xác lập, định hướng thiết kế, xây dựng mô
hình kế toán quản trị.
- Xác lập và cải tiến nội dung, mối quan hệ trong công tác kế toán hiện tại,
cải tiến mối quan hệ giữa bộ phận kế toán với các bộ phận quản lý, bộ phận sản
xuất.
- Nhanh chóng tuyển dụng và đào tạo lại nhân sự kế toán với định hướng đa
dạng hóa nghiệp vụ và sử dụng thành thạo các công cụ xử lý thông tin hiện đại.
- Cán bộ quản lý và kế toán doanh nghiệp cần nhận thức được vai trò của kế toán
quản trị, đặc biệt là kế tóan quản trị chi phí - giá thành trong công tác quản trị
doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng công tác phân tích tình hình thực hiện kế hoạch
giá thành để đánh giá đúng năng lực từng công ty, quản lý chống thất thoát tài sản
Nhà nước trong xây lắpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×