Tải bản đầy đủ

mô tả công việc phó phòng tổ chức hành chính

LOGO

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:

Code
Version
Dated
Page

:
: 5.0
:
: Page 1 of 1

Document name:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÓ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1.
2.

-

Trách nhiệm:
Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công thường xuyên của Trưởng phòng.
Thực hiện nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Trưởng phòng.
Cung cấp các thông tin, giải pháp xử lý chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất ý kiến với cấp Trưởng
theo đúng chức năng nhiệm vụ của phòng.
Quản lý hoạt động của các bộ phận: Tổ lái xe, Tổ bảo vệ, Trạm Y tế, Ban An toàn và Sức khoẻ
theo qui định của Công ty.
Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện SA 8000 theo qui định của Công
ty.
Phối hợp công tác với các Phòng khác trong Công ty.
Tham gia quản lý điều hành lao động trong phòng.
Quyền hạn:
Quyết định trong những lĩnh vực mà Trưởng phòng uỷ quyền.
Ký lệnh điều xe tải phục vụ cho sản xuất.
Điều hành hoạt động của các bộ phận: Tổ lái xe, Tổ bảo vệ, Trạm Y tế, Ban An toàn và Sức
khoẻ.

3. Báo cáo và ủy quyền:
- Báo cáo mọi công việc đang thực hiện cho Trưởng phòng. Trường hợp Trưởng phòng uỷ
quyền thì báo cáo trực tiếp cho Phó Tổng Giám đốc nội chính.
- Trong trường hợp vắng mặt thì bàn giao lại cho Trưởng phòng để phân công công việc cho các
nhân viên trong phòng.
4. Tiêu chuẩn:
- Kiến thức: Tốt nghiệp đại học, đã qua các khóa học về quản trị nhân sự.
- Kỹ năng: Hiểu rõ cơ cấu tổ chức của Công ty, các qui định chung của Nhà nước về Doanh
nghiệp, có kinh nghiệp ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm, có khả năng giao tiếp, viết văn bản
bằng tiếng Anh (trình độ C), thành thạo vi tính văn phòng.
- Phẩm chất đạo đức: trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×