Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kiểm soát thu, chi ngân sách phường Hòa Hải

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NGUYỄN THỊ THANH HIẾU

HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT

Chuyên ngành: Kế toán
Mã ngành:

60.34.30

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đà Nẵng - Năm 2014


Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI


Phản biện 1: PGS.TS. NGUYỄN CÔNG PHƢƠNG

Phản biện 2: PGS.TS. LÊ ĐỨC TOÀN

Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày
01 tháng 7 năm 2014.

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng.
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, khi nguồn thu
ngân sách còn nhiều hạn chế, tình hình bội chi ngân sách liên tục
diễn ra thì một trong những giải pháp quan trọng để tăng cường
nguồn lực ngân sách chính là phải kiểm soát

thu, chi ngân

sách thật tốt. Đặc biệt đối với nước ta hiện nay, trong điều kiện nền
kinh tế chưa thật sự phát triển, nguồn thu vào NSNN không lớn. Bên
cạnh đó tình hình sử dụng công quỹ còn nhiều lãng phí, tình trạng tùy
tiện sử dụng NSNN chưa được ngăn chặn triệt để, công tác kiểm soát
còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết cần phải được điều chỉnh.
T
. Vì vậy, yêu cầu huy động và sử dụng

ngân

có hiệu quả các nguồn lực thông qua ngân sách nhà nước là hết sức
cần thiết, k

hu,
.Tcác khâu

thu, chivấn đề có tính cấp thiết. Do vậy tác giả chọn đề tài "Hoàn thiện kiểm
soát thu, chi

phường Hòa Hải" để viết luận văn thạc sĩ.

2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu đánh giá thực trạng về công tác kiểm soát thu, chi
ngân sách tại phường Hòa Hải, từ đó đề xuất một số giải pháp khắc
phục, góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động thu, chi
ngân sách nhà nước tại phường Hòa Hải.


2

3. Câu hỏi nghiên cứu
- Các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác kiểm soát
các khoản thu, chi ngân sách tại Phường Hòa Hải ?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn

kiểm soát thu,

giai đoạn từ năm 2010 đến 2012

chi ngân sách

với chủ thể là cán bộ, kế toán thu, chi ngân sách phường Hòa Hải.
P

thu
,
.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Tác giả nghiên cứu các tài liệu, sử dụng

từ đó đánh giá được

công

tác
6. Đóng góp khoa học của đề tài
Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể giúp tăng cường kiểm soát
thu, chi tại Phường Hòa Hải, đồng thời là tài liệu tham khảo cho
việc quản lý ngân sách ở các phường có đặc điểm tương tự.
7. Bố cục của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm có 3 chương:
Chƣơng 1:
Chƣơng 2 : Thực trạng về
ngân sách phường Hòa Hải.

kiểm soát

thu, chi


3

Chƣơng 3 : Giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát
thu, chi ngân sách phường Hòa Hải
8.Tổng quan tài liệu
Kiểm soát thu, chi ngân sách tại Phường là quan trọng, việc
xây dựng một hệ thống kiểm soát có hiệu quả tạo ra hiệu quả trong
quản lý tài chính của nhà nước. Tác giả có tham khảo một số đề tài
liên quan về kiểm soát thu, chi ngân sách như:

.
Luận văn thạc sĩ “

C
, Tác giả cũng tham khảo một số luận văn được phân
tích ở những góc độ khác như:
Luận văn thạc sĩ: “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tỉnh
Kiên Giang” của tác giả Văn Tuấn Kiệt.
Luận văn thạc sĩ “ Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tỉnh
Quảng Nam
Luận văn thạc sĩ “Tăng cường công tác kiểm soát hoạt động
thu, chi ngân sách nhà nước tại quận Liên Chiểu Đà Nẵng” của tác
giả Hoàng Thị Mỹ Bình .
Việc nghiên cứu công tác kiểm soát thu chi ngân sách dưới góc
độ kiểm soát nội bộ các địa phương hầu như chưa có đề tài nào
thực hiện. Vì vậy trong luận văn “Hoàn thiện kiểm soát thu, chi ngân
sách tại phường Hòa Hải”, tác giả đứng ở góc độ công tác tự kiểm
soát của Phường

.


4

CHƢƠNG 1
VỀ KIỂM SOÁT
THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ
NƢỚC CẤP XÃ PHƢỜNG
1.1
1.1.1
h
,
c
cu b
”.

c

hệ thống kế toán, thủ tục kiểm soát.
1.2
1.2.1 Khái niệm ngân sách nhà nƣớc và ngân sách địa
phƣơng:
a. Ngân sách nhà nước
Theo luật NSNN: “NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của
Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện
các chức năng,

-

-


5

của nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định
và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ của Nhà nước. (Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởngBộ Tài Chính)
b. Ngân sách địa phương

1.2.2. Nội dung thu, chi ngân sách cấp xã phƣờng
a. Nội dung thu ngân sách xã, phường
Thu ngân sách xã, phường bao gồm các khoản thu của ngân
sách nhà nước phân cấp cho ngân sách xã, phường và các khoản huy
động đóng góp của tổ chức, cá nhân; trên nguyên tắc tự nguyện để
xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật
do Hội đồng nhân dân xã quyết định đưa vào ngân sách xã, phường
quản lý.
b. Nội dung chi ngân sách xã, phường
Chi ngân sách xã, phường gồm: chi đầu tư phát triển và chi
thường xuyên. Việc phân cấp nhiệm vụ chi cho ngân sách xã, phường
phải căn cứ vào chế độ phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, đảm bảo an
ninh quốc phòng của Nhà nước, các chính sách chế độ về hoạt động
của các cơ quan Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức


6

chính trị xã hội; đồng thời phải phù hợp với trình độ, khả năng quản
lý của chính quyền xã, phường.
1.3
NƢỚC CẤP XÃ PHƢỜNG.
1.3.1 Khái niệ

thông tin kế toán

1.3.2
thu,

,h
,h
1.3.3

,h

.

k
thu


7

,
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU,
CHI NGÂN SÁCH PHƢỜNG HÕA HẢI
2.1
2.1.1 Về địa lý, kinh tế
Phường

Hoà

Hải là

một phường thuộc quận Ngũ

Hành

Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Phường Hòa Hải được thành lập
theo nghị định số 07/CP của Chính phủ ngày 23/01/1997 trên cơ sở
xã Hòa Hải và được chuyển từ huyện Hòa Vang về quận Ngũ Hành
Sơn mới thành lập. Phường Hòa Hải với điều kiện thuận lợi về tự
nhiên như có núi Ngũ Hành Sơn thuận tiện cho du lịch danh lam
thắng cảnh, có bãi biển dài thích hợp cho du lịch biển và khai thác
hải sản, và có diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn
thuận lợi cho phát triển ngành nuôi trồng. Phường Hòa Hải có nhiều
thế mạnh với việc phát triển về nhiều mặt như nông, lâm, thủy sản,
du lịch...Phường Hòa Hải có nguồn thu tiềm năng, đóng góp một
phần không nhỏ vào ngân sách của nhà nước.


8

2.1.2
a,
-

b,

giao
KẾ TOÁN TRƢỞNG

KẾ TOÁN
VIÊN
Quan hệ trực tuyến

THỦ QUỸ

Quan hệ chức năng
Quan hệ qua lại
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của bộ phận kế toán
2.2
2.2
. Môi trường kiểm soát gồm những nhân tố sau:


9

-

+ Chính sách nhân sự
+ Công tác kế hoạch
Ngoài

2.2.

t

- Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán
chung

2.2.4 Quy trình k

thu

a. Quy trình kiểm soát thu ngân sách


10

K
-

2

1

3

4

7

1

2

3

4

6

76

5

5


11

1

Cá nhân, tổ chức

Phường Hoà Hải
2
6

4

3

5

2

Phường Hoà Hải

i
1

3

6

4
5

Cá nhân, tổ chức

1

3
2
4


12

1b

2

1a

3

4

 Thu

2

1

b, Quy trình kiểm soát chi ngân sách

.


13

1

2

4

3

-

1

2

chi chuyển khoản


như sau:


14

1

4

5

2

Ch
3

6

4
1

3

2-

-


15

4
3

1

5

23

1

2

4
5
6

Kho


16


2

1

3

4

2

1

3
4
17

-

rôn tuyên

2.3 ĐÁNH GIÁ
B

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC PHƢỜNG HOÀ HẢI
2.3.1
-


18

chi
-


T
-

-

cho ngâ

t

c


19

-

-t

- Chi lương

-


20

-

-

CHƢƠNG 3
GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT THU CHI
NGÂN SÁCH PHƢỜNG HÕA HẢI

+
+


21

THU
- Hoàn thiện thủ tục k

-

-


22

C

- Hoàn thiện thủ tục k

THỦ TỤC
-

thủ tục k


23

.
-

thủ tục

-

thủ tục

n.
-

thủ tục


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×