Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê tại cục thống kê Thái Bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1021.52 KB, 4 trang )

sản năm 2016
có mở lớp này rất hiệu quả).

Thứ ba, đề nghị Tổng cục Thống kê giao
cho một đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng,
quản lý Fanpage chính thức của Ngành.

Thứ tư, về xuất bản các ấn phẩm của các
cuộc Tổng điều tra, đề nghị không căn cứ vào
bình quân các huyện để xây dựng số lượng ấn
phẩm, mà tập trung cho các chuyên đề chuyên
sâu cấp tỉnh.

(Xem tiếp trang 3)

43



Thứ tám, nâng cao chất lượng kiểm tra,
giám sát hoạt động thống kê và công tác
quản lý tài chính, đặc biệt là hoạt động
thanh tra độc lập và kiểm tra công vụ;
hướng dẫn các đơn vị dự toán trong toàn
Ngành thực hiện công khai tài chính; quản
lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý
đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tiết
kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; cùng với
đó là thực hiện tốt công tác tuyên truyền,
phổ biến pháp luật, kiến thức về thống kê
và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.


Thứ chín, đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn
vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh
và phát triển; phát huy hơn nữa vai trò của
các tổ chức đảng, đoàn thể trong việc phối
hợp với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ
chính trị, công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng, chăm lo đời sống cho công chức, viên
chức và người lao động trong Ngành.

Tóm lại, để thực hiện thành công 9
nhiệm vụ trọng tâm trên, đòi hỏi sự cố gắng
rất lớn của ngành Thống kê cũng như sự
quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, sự phối hợp của các Bộ, ngành và
địa phương. Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các
Thủ trưởng đơn vị ngay sau Hội nghị này
cần chủ động hoàn thiện kế hoạch công tác
cụ thể của từng đơn vị trong đó chú trọng
thực hiện những khâu đột phá để thực hiện
ngay các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. Đối
với mỗi công chức, viên chức và người lao
động trong toàn Ngành tiếp tục phát huy
truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành,
yêu nghề; nỗ lực khắc phục khó khăn cùng
nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị của
Ngành, xây dựng ngành Thống kê ngày
càng phát triển.


Tiếp theo trang 43
Tài liệu tham khảo:
1. Cục Thống kê Thái Bình (2018), Một số thuật ngữ và biểu mẫu thu thập các chỉ tiêu
thống kê tỉnh Thái Bình, NXB Thống kê tháng 1 năm 2018;
2. Chính phủ (2016), Nghị định số 94/2016/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Thống kê, ngày 01/7/2016;
3. Quốc hội (2015), Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10
Quốc hội khóa XIII, ngày 23/11/2015;
4. Tổng cục Thống kê (2018), Quyết định số 1428/QĐ-TCTK phê duyệt chương trình phổ
biến,giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020, ngày
25/12/2014;
5. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2017), Chỉ thị số 26/CT-UBND về tuyên truyền,triển
khai thực hiện Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ngày 03/11/2017;
6. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2017), Quyết định 2820/QĐ-UBND về việc ban hành
biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, ngày 30/10/2017.

3×