Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh hoá chất và thiết bị Y tế trên địa bàn thành phố Hà

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (203.13 KB, 12 trang )

i

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG
HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1 . Hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường
- Hoạt động thương mại ra đời là kết quả sủa sự phân công lao động xã hội và
chuyên môn hóa sản xuất. Thương mại là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị
trường hay chính là hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa trong mỗi quốc gia
hay giữa các quốc gia với nhau.
Vai trò của hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế:
* Thương mại là điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển
* Thông qua việc mua bán hàng hóa dịch vụ trên thị trường, thương mại có vai trò
quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiêu dùng nâng cao mức hưởng thụ của
các cá nhân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất và mở rộng phân công
lao động xã hội, thực hiện cách mạng khoa học công nghệ trong các ngành của nền
kinh tế quốc dân.
* Thương mại có vai trò là cầu nối gắn kết nền kinh tế trong nước với nền kinh tế
thế giới, thực hiện chính sách mở cửa.
* Hoạt động thương mại đòi hỏi các doanh nghiệp tính năng động sáng tạo trong
sản xuất kinh doanh, thúc đẩy, phát huy sáng kiến để nâng cao khả năng cạnh tranh
của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.
- Hoạt động thương mại là hoạt động trung gian đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến
tiêu dùng. Các đơn vị kinh doanh thương mại chính là một kênh phân phối quan
trọng thực hiện chức năng lưu chuyển hàng hóa. Vì vậy lưu chuyển hàng hóa là
quá trình đưa hàng hóa từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng thông qua các phương
thức mua bán và được thực hiện bởi các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Đối
với các doanh nghiệp thương mại, hoạt động lưu chuyển hàng hóa là hoạt động chủ
yếu và thường xuyên bao gồm hai quá trình mua và bán hàng không qua khâu chế
biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng hóa.ii

1.2 Nội dung kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh
trong các doanh nghiệp thương mại.
- Thu mua hàng hóa là giai đoạn đầu tiên trong quá trình lưu chuyển hàng hóa tại
các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Hàng hóa mua được thực hiện theo nhiều
phương thức: giao nhận và thanh toán
+ Các phương pháp hạch toán chi tiết sau: phương pháp thẻ song song,
phương pháp sổ số dư, phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.
Phương pháp thẻ song song.
Phương pháp sổ số dư.
Phương pháp sổ số đối chiếu luân chuyển.
+ Hạch toán tổng hợp quá trình mua bán hàng: kế toán doanh nghiệp sử dụng
hệ thống tài khoản thống nhất theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 thay cho QĐ số 1141/TCCĐKT ngày 1/11/1995
Để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng giảm các loại hàng hoá, tuỳ
theo điều kiện cụ thể và đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp, kế toán sử dụng một
trong hai phương pháp hạch toán.
Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp
Phương pháp kiểm kê định kỳ
- Bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương
mại. Doanh thu phản ánh kết quả tiêu thụ hàng hóa. Doanh thu là tổng giá trị các lợi
ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản
xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở
hữu (áp dụng Chuẩn mực doanh thu số 14 - Chuẩn mực kế toán Việt Nam)
Ngoài ra, các khoản giảm trừ doanh thu:
- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Giá trị hàng bán bị trả lại

- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo phương pháp
trực tiếp


iii

+ Tính giá hàng xuất bán
Tính gía hàng xuất bán theo giá thực tế.
Tính giá hàng xuất bán theo giá hạch toán.
- Kế toán tổng hợp giai đoạn bán hàng
Theo phương pháp kê khai thường xuyên
Theo phương pháp kiểm kê định kỳ
- Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
Kế toán kết quả tiêu thụ đó là phần chênh lệch giữa doanh thu thuần về tiêu thụ
hàng hoá với các khoản chi phí kinh doanh và được xác định bằng công thức sau:
Kết quả
tiêu thụ

=

Doanh thu bán
hàng thuần

-

Giá vốn
hàng bán

-


Chi phí
bán hàng

Chi phí quản
-

lý doanh
nghiệp

Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính
Kế toán kết quả hoạt động tài chính là phần chênh lệch giữa doanh thu hoạt động tài
chính với chi phí tài chính
Kế toán xác định kết quả hoạt động khác
Kết quả hoạt động khác là phần chênh lệch giứu thu nhập khác với chi phí khác và
chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
* Hệ thống sổ kế toán trong hạch toán luân chuyển hàng hóa và xác định kết
quả kinh doanh
Hiện nay các doanh nghiệp áp dụng một trong năm hình thức sổ kế toán sau:
- Hình thức nhật ký chứng từ
- Hình thức nhật ký chung
- Hình thức nhật ký sổ cái,
- Hình thức chứng từ ghi sổ
- Hình thức kế toán trên máy tính
- Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh theo yêu cầu
của kế toán quản trị


iv


Hệ thống kế toán quản trị được xây dựng với mục đích chủ quan của người quản
lý từng doanh nghiệp, do đó, sổ kế toán và các báo cáo về lưu chuyển hàng hoá của
từng doanh nghiệp cũng khách nhau nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu thu thập thông
tin của người quản lý doanh nghiệp. Do đó sổ kế toán và báo cáo lưu chuyển hàng
hoá theo kế toán quản trị thông thường cung cấp cả thông tin tổng hợp cho người
quản lý, và những thông tin liên quan đến những mặt hàng chi tiết mà người quản lý
muốn có. Việc theo dõi chi phí liên quan đến phát sinh trong thu mua hàng hoá
thông thường được theo dõi và báo cáo theo các tiêu thức được phân chia trong kế
toán quản trị về chi phí.
Hệ thống báo cáo kế toán quản trị được xây dựng với mục đích cung cấp thông tin
hữu ích gắn liền với từng mục tiêu hoạt động cụ thể của từng doanh nghiệp, đồng
thời phục vụ chức năng quản lý của nhà quản trị doanh nghiệp do đó hệ thống báo
cáo quản trị kết quả kinh doanh thường bao gồm có các loại báo cáo sau; Báo cáo
kết quả kinh doanh theo dự toán, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh.
1.3 Kinh nghiệm kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh
của một số nước trên thế giới
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy hạch toán kế toán lưu chuyển
hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của các nước, cụ thể là: Kế toán Pháp và
Kế toán Mỹ có nhiều điểm tương đồng, bên cạnh những điểm khác biệt so với Kế
toán Việt Nam cần phải tiếp tục nghiên cứu để nhằm làm cho công tác kế toán hàng
tồn kho nói riêng và kế toán nói chung của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam
ngày càng hoàn thiện hơn.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
KINH DOANH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HTÀNH
PHỐ HÀ NỘI
2.1 Đặc điểm chung về tình hình hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý ở
các doanh nghiệp kinh doanh hoá chất và thiết bị y tế trên địa bàn thành phố
Hà Nội.v

Doanh nghiệp hoạt động thương mại nói chung và hoạt động thương mại trong lĩnh
vực kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế nói riêng có những đặc trưng chủ yếu: mua
và bán hàng hóa, hàng tồn kho là những vấn đề luôn được đề cập. Hàng hóa của loại
hình này rất đa dạng Hóa chất và thiết bị y tế là sản phẩm của khoa học công nghệ.
Hóa chất được chia làm 02 loại: Hóa chất công nghiệp và hóa chất phòng thí
nghiệm. Những doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế đi kèm thì thường
là kinh doanh hóa chất phòng thí nghiệm. Bởi vì hóa chất công nghiệp yêu cầu về
diện tích kho bãi lớn, đối tượng sử dụng khác với đối tượng sử dụng hóa chất phòng
thí nghiệm.
Mặt khác, kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế của các doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố Hà Nội chiếm đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây cũng chính là đặc
thù kinh doanh của các ngành này.
Trong bài luận văn này tác giả nghiên cứu phạm vi doanh nghiệp kinh doanh hóa
chất và thiết bị y tế, mà kinh doanh hóa chất phòng thí nghiệm là thế mạnh của các
doanh nghiệp này.
* Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh:
Các doanh nghiệp kinh doanh hoá chất và thiết bị y tế tăng lên không ngừng mỗi
năm. Tổ chức hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này chủ yếu theo mô
hình tập trung (mô hình một cấp). Chính vì, các doanh nghiệp này có mô hình tổ
chức quản lý tương đối giống nhau, khác biệt chỉ là cách thức.
* Đặc điểm tổ chức quản lý: Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước đối với các tổ
chức kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế hiện nay được phân thành hai cấp: Cấp
trung ương (Bộ y tế, Bộ Công thương, Vụ trang thiết bị và công trình y tế) và cấp
địa phương (Sở y tế, Sở tài nguyên và môi trường)
* Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh hóa
chất và thiết bị y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phương thức tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất

và thiết bị y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay thường được tổ chức theo
phương thức trực tuyến hoặc trực tuyến chức năng. Tùy theo qui mô của doanh


vi

nghiệp kinh doanh công tác kế toán có thể tổ chức theo mô hình tập trung hoặc một
số ít các doanh nghiệp khác thì tổ chức công tác kế toán theo mô hình nửa tập trung
nửa phân tán.
* Chế độ kế toán áp dụng tại các công ty kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế
trên địa bàn thành phố Hà nội
- Chế độ kế toán áp dụng: theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của
Bộ trưởng Bộ tài chính. Bởi các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế
trên địa bàn thành phố Hà Nội là các doanh nghiệp có vốn đầu tư vừa và nhỏ.
- Các chính sách kế toán áp dụng: tuân theo Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt
Nam ban hành, và các quy định kế toán khác liên quan
- Kỳ kế toán: các doanh nghiệp áp dụng niên độ kế toán theo năm (từ 1/1 đến ngày
31/12).
2.2 Thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở
các doanh nghiệp kinh doanh hoá chất và thiết bị y tế trên địa bàn thành phố
Hà Nội.
Kế toán mua hàng
Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế chủ yếu
hàng mua vào là nhập khẩu từ các nước tiên tiến. Hàng hóa mua vào trong nước là
mua qua các đại lý hay văn phòng đại diện của các hàng nước ngoài đặt văn phòng
tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hàng mua trong nước còn là mua của các đơn vị sản
xuất Việt Nam hoặc hoàn toàn vốn đầu tư của nước ngoài (Công ty B.Braun)
nhưng những mặt hàng này mua vào rất hạn chế bởi yêu cầu của người sử dụng.
Đối với nguồn hàng từ nước ngoài thì phương thức mua hàng mà công ty sử dụng là
phương thức nhập khẩu trực tiếp. Mua hàng nội địa là mua của các đại lý, văn

phòng đại diện của Công ty nước ngoài đặt tại Việt Nam
* Kế toán chi tiết kho hàng
Phương pháp hạch toán chi tiết: đa số các doanh nghiệp đều chọn phương pháp thẻ
song song.
* Kế toán tổng hợp mua hàng


vii

Hình thức nhật ký chung và hình thức kế toán trên máy là hình thực tổ chức sổ phổ
biến của các Công ty kinh doanh hoá chất và thiết bị y tế trên địa bàn thành phố Hà
Nội hiện nay.
Kế toán nhập kho hàng hóa
Các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế trên địa bàn thành phố Hà
Nội hạch toán kế toán kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
Kế toán bán hàng
Công tác bán hàng hiện nay tại các công ty kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế trên
địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau nhằm
tạo điều kiện thuận lợi cho người mua. nhìn chung các phương thức bán hàng chủ
yếu mà các công ty áp dụng bao gồm:
- Phương thức bán hàng qua kho theo hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng.
- Phương thức bán hàng trực tiếp qua hệ thống bán hàng của công ty
- Phương thức bán hàng trực tiếp giao thẳng không qua kho có tham gia thanh toán
(nhập kho xuất kho thẳng).
Tính giá xuất bán.
Phương pháp tính giá hàng xuất bán sử dụng tại Công ty TNHH Vật tư
KHKT Đông Dương là phương pháp bình quân gia quyền tháng, còn tại Công ty
TNHH Sela là phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập. Theo khảo sát thực tế thì
các Công ty kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế thường sử dụng phương pháp bình
quân gia quyền sau mỗi lần nhập.

Tổ chức báo cáo bán hàng:
Cuối kỳ, kế toán các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế trên địa bàn
thành phố Hà Nội đều tiến hành lập báo cáo tài chính cho chỉ tiêu doanh thu bán
hàng. Trên báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện cụ thể chỉ tiêu doanh thu bán hàng,
các khoản giảm trừ doanh thu.
Hạch toán tổng hợp:
Theo phương pháp kê khai thường xuyên
Kế toán xác định kết quả kinh doanh


viii

Kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị
y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh hóa chất
và thiết bị y tế, kết quả hoạt động tài chính. Một số Công ty kinh doanh hóa chất và
thiết bị y tế có phát sinh kết quả hoạt động khác nhưng phát sinh ít.
Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
Kế toán tiêu thụ hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ được biểu hiện qua chỉ tiêu
lãi hoặc lỗ về hoạt động tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ được xác định theo công thức
sau:
Doanh
Kết quả
tiêu thụ

=

thu bán
hàng
thuần


Giá vốn
-

hàng

Chi phí

Chi phí
-

bán

bán
hàng

-

quản lý
doanh
nghiệp

Kế toán xác định kết quả hoạt động tài chính
Theo khảo sát thực tế, tại các công ty kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế trên địa
bàn thành phố Hà Nội, phát sinh doanh thu hoạt động tài chính là từ các khoản lãi
tiền gửi Ngân hàng, lãi hàng bán trả chậm, trả góp, chiết khấu thanh toán được
hưởng do mua hàng, dịch vụ; còn chi phí hoạt động tài chính là: chi phí đi vay, chi
phí chuyển tiền thanh toán trong và ngoài nước, chi phí bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh
thực hiện hợp đồng.
Kết quả hoạt động tài chính là phần chênh lệch giữa doanh thu tài chính và chi phí
tài chính.

Kế toán xác định kết quả hoạt động khác
Thực tế quan sát cho thấy, các doanh nghiệp thương mại này phát sinh thu nhập
khác, chi phí không nhiều. Doanh thu từ thu nhập khác chủ yếu là: thu từ quà biếu,
tặng của khách hàng, thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng, thu các
khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ, một số khoản thuế được ngân sách nhà nước
hoàn trả lại. Còn chi phí từ thu nhập khác: tiền phạt do vi phạm hợp đồng, số thuế bị
phạt, bị truy thu.


ix

Kết quả hoạt động khác là chênh lệch giữa thu nhập thuần khác và chi phí khác, chi
phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Về kế toán quản trị kết quả kinh doanh
Thực tế khảo sát cho thấy Báo cáo quản trị có hệ thống không phổ biến ở các doanh
nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
Lập báo cáo quản trị căn cứ vào số liệu đã hạch toán trên Báo cáo Tài chính. Các
báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu của kế toán quản trị rất sơ sài, không đáp
ứng đầy đủ thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp. Những loại báo cáo thường
được sử dụng cuối kỳ: Báo cáo doanh thu bán hàng chung, báo cáo chi phí quản lý
chi tiết cho từng loại.
2.3 Đánh giá thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh
doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế trên địa bàn
thành phố Hà Nội.
Ưu điểm
- Do hệ thống kế toán được máy tính hoá, với phần mềm ứng dụng tiện lợi nên công
việc kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh hoá chất và thiết bị y tế đơn giản, gọn
nhẹ.
- Việc thực hiện hạch toán kế toán trên phần mềm vẫn đảm bảo mẫu sổ kế toán, các
mẫu biểu kế toán đúng như quy định của Bộ Tài Chính

Những tồn tại và nguyên nhân
- Về phí lãnh đạo các Công ty kinh doanh hoá chất và thiết bị y tế trên địa bàn thành
phố Hà Nội chưa ý thức được tầm quan trọng của hệ thống thông tin kế toán liên
quan đến chiến lược phát triển lâu dài của Doanh nghiệp mình. Đặc biệt là hệ thống
kế toán quản trị gần như không xây dựng, không có ý định xây dựng hệ thống kế
toán quản trị hoàn chỉnh.
- Về phía Nhà nước: Kế toán quản trị chưa được xem như một phần hành kế toán
mà Doanh nghiệp cần xây dựng, nó rất mới mẻ đối với nhiều Doanh nghiệp cũng
bởi vì có rất ít văn bản, sách tài liệu ( gần đây có duy nhất thông tư số 53/2006/TTBTC ngày 12/6/2006) hướng dẫn Kế toán quản trị cho Doanh nghiệp.


x

- Về tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp hạch toán: còn
một số hạn chế
- Về hệ thống sổ kế toán và báo cáo tài chính: do phần mềm chưa thực sự mang tính
ứng dụng cao
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
KINH DOANH HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH
PHỐ HÀ NỘI
3.1 Định hướng phát triển và sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán lưu chuyển
hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh
hóa chất và thiết bị y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
Mục tiêu chung: Ðảm bảo đủ trang thiết bị y tế cho các tuyến theo quy định của Bộ
Y tế. Từng bước hiện đại hoá trang thiết bị cho các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất
lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phấn đấu đến năm 2010 đạt trình độ kỹ
thuật về trang thiết bị y tế ngang tầm các nước trung bình tiên tiến trong khu vực.
Ðào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành để khai thác sử dụng, bảo dưỡng, sửa
chữa và kiểm chuẩn trang thiết bị y tế. Phát triển công nghiệp trang thiết bị y tế

nhằm nâng cao dần tỷ trọng hàng hoá sản xuất trong nước và tiến tới tham gia xuất
khẩu.
Sự cần thiết phải hoàn thiện: - Xuất phát từ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của
Đảng và Nhà nước ta giai đoạn 2002-2010, tiến tới năm 2020 là phát triển ngành
thiết bị y tế. Xuất phát từ quá trình hội nhập kinh tế thế giới, nhu cầu về thông tin
kinh tế của Doanh nghiệp cho các tổ chức bên ngoài là công khai rộng rãi. Xuất
phát từ thực trạng tổ chức kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh
doanh hóa chất và thiết bị y tế của các Doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị
y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều tồn đọng cần hoàn thiện.
Phương hướng hoàn thiện:
- Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh phải tôn
trọng chế độ tài chính kế toán Việt Nam hiện hành, cần đảm bảo phù hợp với các


xi

qui định về tổ chức kế toán theo Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, các chế độ tài
chính kế toán khác liên quan, hướng tới chuẩn mực kế toán quốc tế.
- Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh cần đảm
bảo phù hợp với môi trường kinh doanh, đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán hoạt
động kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế mà Bộ công thương và Bộ y tế ban hành.
- Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh cần thực
hiện theo hướng đáp ứng đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của kế toán tài chính và
từng bước cung cấp các thông tin hữu ích cho quản trị nội bộ doanh nghiệp.
- Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh cần đảm
bảo không tốn kém nhiều chi phí so với lợi ích mà việc hoàn thiện mang lại. Hoàn
thiện mang tính sáng tạo nhưng phải khả thi và hiệu quả cao.
3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả
kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Một, Hoàn thiện tổ chức vận dụng tài khoản lưu chuyển hàng hóa và xác định kết

quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế trên địa
bàn thành phố Hà nội.
Hai, Hoàn thiện phương pháp hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định
kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế trên
địa bàn thành phố Hà nội.
Ba, Hoàn thiện tổ chức vận dụng sổ kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết
quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế trên địa
bàn thành phố Hà nội.
Bốn, Hoàn thiện vận dụng hệ thống báo cáo kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác
định kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế
trên địa bàn thành phố Hà nội.


xii

Năm, Hoàn thiện kế toán quản trị lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh
doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế trên địa bàn thành
phố Hà nội.
3.3 Điều kiện hoàn thiện các giải pháp
Nhà nước và các cơ quan chức năng
Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà nước xác định việc phát triển kinh
doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một phần quan trọng trong chiến lược
phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy, việc cải cách hành chính, tạo hành lang thông
thoáng về mặt pháp lý giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi hơn rất
nhiều.
Các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất và thiết bị y tế
Nhà quản lý doanh nghiệp cần nhận thức tầm quan trọng của hệ thống thông tin kế
toán trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sớm xây dựng một hệ thống bộ
máy có tổ chức, khoa học, hoàn chỉnh, phù hợp, bên cạnh việc xây dựng hệ thống sổ

kế toán hoàn thiện cả về kế toán tài chính song hành cùng kế toán quản trị. Xây
dựng đội ngũ kế toán tương ứng với từng vị trí trong bộ máy kế toán, hợp lý với mô
hình kinh doanh của mình. Cần nâng cao tầm quan trọng đối với việc kiểm tra, kiểm
toán nội bộ như kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán về mọi mặt: kiểm tra chứng
từ, ghi chép sổ sách, lập báo cáo tài chính.Cần đầu tư cơ sở vật chất tương ứng với
hệ thống kế toán của doanh nghiệp×