Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12)

THỊ TRƯỜNG VỐN 
HIỆU QUẢ VÀ LÝ 
THUYẾT TÀI CHÍNH 
HÀNH VI
GVHD: TS. LÊ ĐẠT CHÍ
NHÓM 12­ NH ĐÊM 2 – K22
TẠ THỊ KIM ANH
NGUYỄN VIẾT BẢO
PHAN TRUNG DŨNG


THỊ TRƯỜNG VỐN HIỆU QUẢ
Các giả thiết
Ba hình thức

Khái niệm

Sáu bài học

Các đặc điểm
Những hạn chếKHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG VỐN HIỆU QUẢ
THỊ TRƯỜNG HOÀN HẢO
THỊTRƯỜNG 
QUẢ

  HIỆU  QUẢ  VỀ 
PHÂN PHỐI

HIỆU 

HIỆU QUẢ VỀ 
TỔ CHỨC 
HOẠT ĐỘNG

 HIỆU QUẢ 
VỀ THÔNG 
TIN


 HIỆU QUẢ VỀ PHÂN PHỐI
 Có  khả năng đưa các nguồn lực khan 
hiếm đến người sử dụng sao cho trên cơ sở 
nguồn lực có được
 Chỉ những người trả giá cao nhất cho các 
nguồn tài nguyên đó mới giành được quyền sử 
dụng chúng, sử dụng các nguồn lực huy động 
được một cách tốt nhất.


HIỆU QUẢ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Chi phí giao dịch quyền sử dụng các nguồn 
lực trên thị trường được quyết định bởi quan 
hệ cung cầu. 
Có khả năng tối thiểu hóa chi phí giao dịch và 
đưa chi phí này tiến dần về 0, thông qua cơ chế 
cạnh tranh giữa các đối tượng tham gia kiến tạo 
và vận hành thị trường HIỆU QUẢ VỀ THÔNG TIN
Giá cả của  loại hàng hóa giao dịch trên thị 
trường được phản ánh đầy đủ và tức thời bởi 
các thông tin có liên quan.  
Nhà đầu tư sẽ ít có cơ hội vượt trội hơn so với 
những người khác vì mọi người đều có khả năng 
tiếp cận thông tin như nhau
Các chứng khoán sẽ được mua/bán, trao đổi 
ngang giá trên các sàn giao dịch chứng khoán, do 
đó sẽ không còn tình trạng mua ép hoặc thổi 
phồng mức giá cổ phiếu.


 GIẢ THIẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ
  Đòi hỏi một số lượng lớn các đối thủ cạnh 
tranh tham gia vào  thị  trường.
  Những  thông tin mới về chứng khoán được 
công bố  trên  thị  trường một cách ngẫu nhiên và  
tự động, việc quyết định về  thời điểm công bố  
thông  tin cũng độc lập lẫn nhau.
  Các nhà đầu tư luôn tìm mọi cách điều chỉnh 
giá chứng khoán thật nhanh nhằm phản ánh 
chính xác ảnh hưởng của thông tin.


 ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ
Mọi thông tin  trên thị trường đều nhanh và 
chính xác, mọi nhà đầu tư đều thu nhận ngay lập 
tức các thông tin này. 
Giá  cả  chứng  khoán  trên  thị  trường  luôn  
phản  ánh đúng, chính xác các thông tin trên thị 
trường có liên quan đến loại chứng khoán  đó
Mọi  cố  gắng  để  có  thu  nhập  tăng  thêm  do  
khai  thác  các  thông  tin  trên  thị trường hiệu 
quả đều đem  lại mức  thu nhập  thấp hơn  chi  
phí  bỏ  ra


BA HÌNH THỨC THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ

A

THỊ TRƯỜNG 
HIỆU QUẢ 
DẠNG YẾU

(weak ­ form) 

B

C

THỊ TRƯỜNG 
HIỆU QUẢ 
DẠNG VỪA

THỊ TRƯỜNG 
HIỆU QUẢ 
DẠNG MẠNH

(semi­ strong) 

(strong ­ form) 


THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ DẠNG YẾU
 Giá cả phản ánh  thông  tin đã chứa đựng  
trong hồ sơ quá khứ.  Gía cả sẽ theo một bước 
ngẫu nhiên
 Mức giá  thị  trường hiện  tại này đã phản ánh  
tất cả  các  thu nhập trong quá khứ và mọi thông 
tin trên thị trường
  Không  thể  dự  báo  được  giá  chứng  khoán 
trong  tương    lai  hay    tạo    ra  được  các  tỷ  suất 
sinh    lợi    liên    tục  vượt  lên  trên    thị    trường 
bằng cách nghiên cứu tỷ suất sinh lợi quá khứ.


THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ DẠNG VỪA
 Mức giá hiện tại phản ánh đầy đủ mọi thông 
tin công khai  ở hiện tại cũng như trong quá khứ, 
chính vì vậy mà giả thuyết này bao trùm lên giả 
thuyết thị trường hiệu quả dạng yếu.
 Giá cả  sẽ  điều  chỉnh  ngay  lập  tức trước  
các  thông  tin công cộng. Các  nhà đầu  tư đưa  
ra quyết định dựa trên những  thông tin sau khi 
được công bố sẽ không  thu được  tỷ suất sinh  
lợi cao hơn mức trung bình.


THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ DẠNG MẠNH
­  Giá  cả  phản  ánh  tất  cả  thông  tin  có  thể  được 
công  bố  bằng  cách  phân  tích  tỉ  mỉ  về  công  ty  và 
về nền kinh tế, cả những thông tin về sự kiện đã 
xảy  ra,  và  cả  những  thông  tin  mà  thị  trường  sẽ 
kỳ vọng xảy ra trong tương lai.
­ Giá cả thực tế của một loại chứng khoán luôn là 

một dấu hiệu hoàn hảo về giá trị thực sự của nó. 


Đo lường khả năng sinh lợi của 
một vài quy luật giao dịch được sử 
dụng bởi các nhà phân tích kỹ 
thuật

CÁC 
CHỨNG 
CỨ

Đo lường xem giá cả chứng khoán 
đáp ứng nhanh đến mức nào đối 
với các tin tức khác nhau : công bố 
tỷ suất sinh lợi hay cổ tức, sáp 
nhập…
Xem xét các khuyến  nghị của các 
nhà phân tích chứng khoán chuyên 
nghiệp , tìm kiếm các quỹ hỗ tương 
hay quỹ hưu bổng có thể có thành 
quả vượt trội so với thị trường


CÁC CHỨNG CỨ THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ
Mức độ 1: hiệu quả yếu 

Hình  3  :  Tỷ  suất  sinh  lợi  trong  các  tuần  kế  tiếp  của  4  chỉ  số  thị 
trường FTSE 100 (Anh), DOW (Mỹ), DAX (Đức), CAC 40 (Pháp)


CÁC CHỨNG CỨ THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ
 Mức độ 2: hiệu quả vừa phải

Hình 4: Chuyển động tăng giá của các doanh nghiệp là mục tiêu 
của các nỗ lực sát nhập.


CÁC CHỨNG CỨ THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ
 Mức độ 3: hiệu quả mạnh

Hình 5: Tỷ suất sinh lợi hàng năm bình quân của 1.493 quỹ hỗ tương 
Mỹ và chỉ số thị trường 1962­1992


CÁC BÀI TOÁN ĐỐ
TỶ SUẤT SINH LỢI CAO MỘT CÁCH TRÊN BÌNH THƯỜNG 
CỦA CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ
Các nhà đầu tư đã yêu cầu một 
tỷ suất sinh lợi mong đợi cao 
hơn từ các doanh nghiệp nhỏ 
để đền bù cho thêm một yếu 
tố rủi ro 

BA LÝ 
DO

Đây là một ngoại lệ quan 
trọng của lý thuyết thị 
trường hiệu quả

Có thể chỉ là một sự trùng 
hợp ngẫu nhiên, một phát 
hiện bắt nguồn từ cố gắng 
của nhiều nhà nghiên cứu để 
tìm kiếm các mô hình đáng 
chú ý  trong các dữ kiện


CÁC BÀI TOÁN ĐỐ

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ PHẢN ỨNG CHẬM 
VỚI THÔNG TIN MỚI

Bài toán 
phát hành 
mới

Bài toán 
công bố 
tỷ suất 
sinh lợi


BÀI TOÁN PHÁT HÀNH MỚI
Tỷ suất sinh lời từ 1970 đến 1990 trong mỗi kỳ 5 năm 
theo sau phát hành, đối chiếu với tỷ suất sinh lời từ 
một mẫu các DN tương ứng không phát hành:


BÀI TOÁN CÔNG BỐ TỶ SUẤT SINH 
LỢI

Các thu nhập cao trên bình thường tích lũy của cổ phần 
các  DN  trong  thời  gian  60  ngày  tiếp  theo  một  công  bố 
TSTL quý


CÁC BÀI TOÁN ĐỐ
CUỘC KHỦNG HOẢNG NĂM 
1987:CHỈ SỐ DOW JONES 
SỤT 23% TRONG MỘT 
NGÀY
Các nhà mua bán song 
hành chỉ số: bán cổ 
phần cá nhân và mua 
hợp đồng giao sau, 
góp phần vào khối 
lượng giao dịch tràn 
ngập thị trường 
chứng khoán 
NewYork

Các nhà đầu tư định 
chế lớn đang cố gắng 
thực hiện các kế 
hoạch bảo hiểm danh 
mục, bằng cách tăng 
dần việc bán cổ phần 
và mua lại các chứng 
khoán nợ ngắn hạn 
an toàn khi giá cổ 
phần sụt


SÁU BÀI HỌC CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ
Hãy tin vào giá thị 
trường
Thị trường không 
có trí nhớ
Không có các ảo 
tưởng tài chính

Hãy đọc sâu

Phương án tự làm 
lấy

Đã xem một cổ phần, hãy xem tất cả


THỊ TRƯỜNG KHÔNG CÓ TRÍ NHỚ
Theo  hình  thức  yếu  của  thị  trường  hiệu  quả, 

chuỗi các thay đổi giá cả trong quá khứ không 
chứa  đựng  thông  tin  về  thay  đổi  giá  trong 
tương lai.
Các  giám  đốc  thường  thiên  về  tài  trợ  vốn  cổ 
phần  hơn  là  tài  trợ  nợ  sau  khi  có  các  tăng  giá 
bất thường.
Khi giá sụt họ thường kỳ vọng giá tăng trở lại 
để phát hành cổ phần. 
 Thị trường không có trí nhớ      các trông mong 
thì không hiện hữu.


HÃY TIN VÀO GIÁ THỊ TRƯỜNG
• Trong một thị trường hiệu quả, bạn có thể tin vào 
giá cả, vì giá cả chứa đựng tất cả các thông tin có 
sẵn về giá trị của mỗi chứng khoán.
• Trong một thị trường hiệu quả, không có cách nào 
đạt được một tỷ suất sinh lợi cao hơn liên tục. 
• Các  giám  đốc  tài  chính  nên  tin  tưởng  vào  giá  thị 
trường hơn là gánh chịu các rủi ro do cố gắng tìm 
kiếm tỷ suất sinh lợi cao liên tục.


HÃY ĐỌC SÂU
Nếu  thị  trường  hiệu  quả,  giá  cả  chứa 

đựng tất cả thông tin có sẵn. 
Vì vậy, chỉ cần chúng ta biết đọc sâu, giá 
cả  cổ  phần  cho  chúng  ta  biết  nhiều  về 
tương lai.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×