Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế việc xây dựng và phát triển hệ thống
ngân hàng thương mại phù hợp với các tiêu chuẩn và điều kiện của các định chế kinh tế
quốc tế là một yêu cầu tất yếu sống còn nhằm đảm bảo sự cạnh tranh và phải đáp ứng yêu
cầu hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế quốc tế theo chủ trương của Nhà nước Việt
Nam. Làm thế nào để đủ sức đứng vững và cạnh tranh bình đẳng là một thách thức đối
với các ngân hàng thương mại Việt Nam.Một yêu cầu tất yếu là phải phát triển các dịch
vụ ngân hàng trong đó dịch vụ ngân hàng bán lẻ là một dịch vụ mang tính quyết định, là
sự lựa chọn lâu dài của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.Trong quá trình đó
Ngân hàng thương mại nào có chiến lược và bước đi thích hợp, tích cực thì phát triển một
cách mạnh mẽ, chiếm lĩnh được thị phần và tạo nên sự phát triển bền vững. Đề tài “Phát
triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La” được
lựa chọn nhằm phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ bán lẻ tại Agribank Chi nhánh
huyện Mộc Châu Sơn La, từ đó xây dựng những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng
bán lẻ chi nhánh. Nội dụng chính của luận văn như sau:
Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu về phát triển dịch vụ ngân
hàng bán lẻ.
Trong quá trình nghiên cứu tác giả đã tham khảo một số luận án tiến sĩ, luận văn
thạc sĩ, các báo cáo khoa học nghiên cứu về phát triển dịch vụ NHBL.
Mặc dù các công trình nghiên cứu nói trên đều khái quát được những kiếm thức lý
luận nhật định về dịch vụ NHBL, từ đó xây dựng những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn

dịch vụ NHBL trong thời gian tới. Tuy nhiên do đặc thù của từng đơn vị, từng khu vực vị
trí địa lý khác nhau nên điều kiện phát triển và hoạt động cũng khác nhau. Những giải pháp
đưa ra chỉ có tính chất thời điểm và gắn với từng không gian nghiên cứu nhất định, khó có
thể áp dụng được cho các ngân hàng khác nhau.
Chính vì vậy,luận văn: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Chi nhánh
huyện Mộc Châu Sơn La sẽ đi sâu nghiên cứu thực trạng hoạt động dịch vụ NHBL tại
Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La trong giai đoạn 2010 – 2014, gắn hoạt


động này trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La nói chung và huyện Mộc Châu
nói riêng, từ đó có những nhận xét, đánh giá về những mặt được và chưa được vể hoạt
động NHBL tại đơn vị, đồng thời xây dựng các giải pháp phát triển dịch vụ NHBL tại
Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La trong giai đoan 2015 – 2020 và tất nhiên
các giải pháp đưa ra cũng chỉ áp dụng đúng với Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu
Sơn La, còn các đơn vị khác trong ngành ngân hàng chỉ có tính chất tham khảo.
Trong các công trình đã công bố, chưa có công trình nghiên cứu nào, luận văn thạc
sỹ, luận án tiến sỹ nào nghiên cứu về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank
Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La. Chính vì vậy, đây là đề tài mới, không trùng lặp với
các tài liệu, công trình đã nghiên cứu trước đó và có những điểm khác biệt.
Chương 2: Lý luận chung về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân
hàng thương mại
2.1. Khái niệm và các hoạt động của Ngân hàng thương mại
NHTM đã hình thành, tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển
của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống NHTM đã có tác động rất lớn và quan trọng
đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, nền kinhtế hàng hoá càng phát triển
mạnh mẽ thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành một nhân tố không thể
thiếu của nền kinh tế hàng hóa.
Ta có thể định nghĩa được NHTM là loại hình ngân hàng giao dịch trực tiếp với các
doanh nghiệp, TCKT và cá nhân thông qua nghiệp vụ tiền gửi, tiền tiết kiệm rồi sử dụng số
vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng các dịch vụ
ngân hàng cho các đối tượng trên.
Các hoạt động chính của NHTM bao gồm: Hoạt động huy động vốn, hoạt động tín
dụng, Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, Hoạt động dịch vụ chứng khoán, Hoạt
động kinh doanh bảo hiểm, Tham gia thị trường tiền tệ, Hoạt động uỷ thác và đại lý liên
quan đến hoạt động ngân hàng....
2.2. Dịch vụ NHBL và phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ của các Ngân hàng
thương mại


Theo tính chất hoạt động của ngân hàng thương mại có thể chia thành: ngân hàng


bán buôn và ngân hàng bán lẻ. Có nhiều các định nghĩa về dịch vụ NHBL nhưng chúng
ta có thể hiểu theo cách phổ biến nhất, dịch vụ NHBL là dịch vụ ngân hàng cung cấp các
sản phẩm dịch vụ tài chính cho khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình, các DNVVN.
Đặc điểm của dịch vụ NHBL:Phục vụ chủ yếu cho các khách hàng là cá nhân và các
DNVVN. Giá trị từng khoản giao dịch không lớn.Sản phẩm của dịch vụ NHBL vừa có sản
phẩm thuộc tài sản nợ như tiết kiệm dân cư, vừa có sản phẩm thuộc tài sản có như cho vay cá
nhân.Chính sách, phương thức quản lý, cách thức tiếp thị, yêu cầu về nguồn nhân lực khác
với các NHBB khi khách hàng là các công ty lớn.
Quan điểm cá nhân về phát triển dịch vụ NHBL: Nhận thấy xu hướng phát triển
tiềm năng của dịch vụ bán lẻ và tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong lĩnh
vực tài chính ngân hàng nói riêng cũng như mọi mặt đời sống hiện nay.
Với cách nhìn nhận trên, phát triển dịch vụ NHBL dựa trên nền tảng công nghệ cao
và tập trung vào phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking) có tính quyết định.
Trong tương lai, ngân hàng nào đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao và đưa ra các sản
phẩm tiện ích theo hướng tăng hàm lượng công nghệ phục vụ nhu cầu khách hàng sẽ trở
thành “người chiến thắng” trong phát triển dịch vụ NHBL.
Các điều kiện để phát triển các dịch vụ NHBL của NHTM:Nguồn nhân lực, trang
thiết bị kỹ thuật, công nghệ, các chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ NHBL, phát
triển mạng lưới, phát triển hệ thống thông tin thị trường.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ NHBL của các NHTM.
Sự phát triển của dịch vụ bán lẻ chịu ảnh hưởng bởi nhân tố khách quan và nhân tố
chủ quan.
- Nhân tố khách quan: Sự phát triển của nền kinh tế, trình độ dân trí và thu nhập
bình quân dân cư, sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đời
sống, chính sách của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Nhân tố chủ quan: Vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân lực,dịch vụ sản
phẩm, chính sách Marketing.


2.4. Những tiêu chí đánh giá hoạt động phát triển dịch vụ NHBL của NHTM
Một số tiêu chí thông thường để đánh giá sự phát triển dịch vụ NHBL tại một số
NHTM:Tỷ trọng thu nhập ròng của NHBL trong tổng thu nhập của ngân hàng; Số lượng
khách hàng và thị phần; Tỷ trọng sử dụng dịch vụ bán lẻ; Hệ thống chi nhánh và kênh phân
phối;Tính đa dạng và an toàn của sản phẩm; Tính hiệu quả của chính sách Marketing; Đầu
tư vào chất lượng của nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; Sự hài lòng của khách hàng; Giá trị
thương hiệu.
Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank chi
nhánh Mộc châu - Sơn La
3.1. Giới thiệu về Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La
Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La là chi nhánh loại 3, trực thuộc Ngân
hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La, được thành
lập theo quyết định số 66/NH-QĐ ngày 8 tháng 7 năm 1988 do Phó Tổng Giám đốc Ngân
hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Đạm ký. Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu
Sơn La từ khi thành lập đến nay luôn khẳng định vai trò là Ngân hàng thương mại lớn
nhất, giữ vai trò chủ đạo, trụ cột đối với nền kinh tế huyện Mộc Châu, đặc biệt đối với
nông nghiệp,nông dân, nông thôn; thực hiện sứ mệnh quan trọng dẫn dắt thị trường; đi
đầu trong việc nghiêm túc chấp hành và thực thi các chính sách của Đảng, Nhà nước, sự
chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tiền tệ, đầu tư
vốn cho nền kinh tế.
Cơ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La:Đứng đầu Agribank
Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La là Giám đốc - Người chịu trách nhiệm điều hành chung.
Trợ giúp cho Giám đốc là các Phó Giám đốc: Phó Giám đốc phụ trách Kế toán, dịch vụ, điện
toán, maketing; Phó Giám đốc phụ trách Tín dụng, kế hoạch.
Giúp việc cho Giám đốc là 04 phòng chức năng:Phòng Hành chính và nhân sự;
Phòng Kế hoạch Kinh doanh; Phòng Kế toán và ngân quỹ; Phòng giao dịch Thảo
Nguyên.


3.2. Phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ Ngân hàng
bán lẻ của Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La.
Những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đó là:
Kinh tế thế giới,kinh tếtrong nước, môi trường luật pháp, công nghệ, cạnh tranh,..
Những yếu tố bên trong tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh đó là: Hệ
thống quản lý, tổ chức nhân sự,....
Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng những yếu tố bên trong cũng cũng như
bên ngoài sẽ nắm được những thách thức và các cơ hội kinh doanh cho Agribank Chi
nhánh huyện Mộc Châu Sơn La.
3.3. Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc
Châu Sơn La
- Huy động vốn dân cư
Mặc dù gặp sự cạnh tranh quyết liệt của các Ngân hàng trên thị trường, năm 2014,
hoạt động HĐV tiếp tục đạt được những khả quan về cả quy mô, tỷ trọng và tốc độ tăng
trưởng. Các sản phẩm tiền gửi được nghiên cứu triển khai liên tục, đa dạng đáp ứng kịp
thời nhu cầu của khách hàng.
Quy mô và tỷ trọng HĐV đến 31/12/2014 đạt 697 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với
năm 2013. Tỷ trọng huy động vốn dân cư/tổng huy động vốn đạt 97,5%. Xét về tăng
trưởng HĐV trong 5 năm 2010-2014 thì tăng 87% cao hơn mức tăng của tổng huy động
vốn 74%.
Trong năm 2014, huy động vốn dân cư đều có sự tăng trưởng, mức tăng trưởng
trung bình/tháng đạt hơn 14 tỷ đồng/tháng. Sự tăng mạnh này là do năm 2013 kéo dài
sang năm 2014 tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn, thị
trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán trầm lắng bên cạnh đó là sự điều
hành quyết liệt của NHNN thông qua chính sách tiền tệ linh hoạt đã làm cho lượng lớn
vốn trên thị trường chảy vào các NHTM đặc biệt là các NHTM lớn và có uy tín trên thị
trường như Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La.
- Tín dụng


Trong bối cảnh thực hiện nghiêm túc NQ11 của chính phủ về việc kiềm chế lạm
phát và các chỉ đạo của NHNN, Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La kiểm soát
và hạn chế tăng trưởng dư nợ tín dụng phi sản xuất, hoạt động TDBL của Agribank Chi
nhánh huyện Mộc Châu Sơn La năm 2014 có những bước tiến vững chắc, đạt mức tăng
trưởng hợp lý, tuân thủ đúng các chỉ đạo, điều hành của NHNN và Agribank, đáp ứng
yêu cầu kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng qua các năm tương đối cao, cụ thể TDBL cuối kỳ năm
2013 tăng so với năm 2012 là 34%, tương ứng 192 tỷ đồng và năm 2014 tăng so với năm
2013 là 35% tương ứng 265 tỷ đồng. Có được sự tăng trưởng cao như vây là do theo
chính sách của Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La và nhạy bén của Ban Giám đốc cùng
toàn thể CBCNVC Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La đã có sự chú trọng đến
hoạt động tín dụng, nắm bắt điễn biến thị trường.
- Các sản phẩm dịch vụ bán lẻ khác
Các dịch vụ bán lẻ được chú trọng quan tâm phát triển, tăng tiện ích và nâng cao chất
lượng phục vụ, góp phần đa dạng hoá danh mục sản phẩm bán lẻ.
Hoạt động dịch vụ bán lẻ trong năm 2014 có nhiều khởi sắc. Thu dịch vụ bán lẻ đạt
2.354 triệu đồng, tăng trưởng 26% so với năm 2013,chiếm tỷ trọng 6% trong tổng thu
dịch vụ ròng toàn hệ thống.
- Các biện pháp Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La đã thực hiện để
phát triển dịch vụ NHBL 5 năm qua
Để làm tốt công tác phát triển dịch vụ trong thời gian qua, Agribank Chi nhánh
huyện Mộc Châu Sơn La đã thực hiệnđồng bộ các giải pháp về:Mô hình tổ chức quản lý,
nhân sự của hoạt động kinh doanh NHBL; Công tác đào tạo cán bộ bán lẻ;Hoạt động bán
chéo sản phẩm dịch vụ NHBL tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La;Công tác
bán hàng, tổ chức bán hàng và chăm sóc khách hàng; Công tác phát triển mạng lưới phục
vụ hoạt động bán lẻ; Công tác Marketing hỗ trợ, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động
bán lẻ.


3.4. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại Agribank Chi nhánh huyện
Mộc Châu Sơn La.
- Các ưu điểm: Với các giải pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ NHBL tại Agribank
Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La trong thời gian vừa qua đã đạt được những kết quả
khả quan. Tốc độ tăng trưởng các dòng sản phẩm dịch vụ của Agribank Chi nhánh huyện
Mộc Châu Sơn La là tương đối tốt, Đặc biệt HĐVDC, tín dụng có tốc độ tăng trưởng cao.
Tuy nhiên một số dòng sản phẩm như thẻ ghi nợ tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại
- Những hạn chế: Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Agribank Chi nhánh
huyện Mộc Châu Sơn La vẫn còn những hạn chế về các mặt cụ thể như sau: Hoạt động
NHBL tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La chưa phát triển,thu dịch vụ bán
lẻ đạt thấp, hoạt động dịch vụ NHBL chưa đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh của
chi nhánh; Các sản phẩm dịch vụ chưa có một sản phẩm bán lẻ mang tính riêng biệt, có
tính cạnh tranh cao; Kênh phân phối truyền thống còn mỏng; Các sản phẩm dịch vụ ứng
dụng CNTT chưa thực sự hoạt động hiệu quả, vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế; Nguồn nhân
lực và quản trị nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; Chiến lược kinh
doanh: Chưa có sự khác biệt cơ bản so với các NHTM khác, công tác xây dựng chiến lược
kinh doanh còn lúng túng, thiếu bài bản.
- Nguyên nhân tồn tại sự phát triển của NHBL tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc
Châu Sơn La
+ Nguyên nhân khách quan: Mộc Châu là huyện còn nghèo, nền kinh tế phát triển
chậm, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nên thu nhập của người dân còn thấp; Dân cư tập
trung không đồng đều, Cơ sở hạ tầng đầu tư chậm và thiếu đồng bộ đã ảnh hưởng đến
việc triển khai công nghệ ngân hàng hiện đại; Tâm lý “chuộng” thanh toán không dùng
tiền mặt của người dân; Sự cạnh tranh về phát triển dịch vụ NHBL trong hệ thống NHTM
trên địa bàn Mộc Châu ngày càng quyết liệt
+ Nguyên nhân chủ quan: Chưa có các giải pháp thâm nhập thị trường và thu hút
khách hàng bán lẻ đến giao dịch, sử dụng dịch vụ ngân hàng hiệu quả và khả thi; chưa có
bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm mới mang tính chất đặc thù phục vụ cho khách


hàng trên địa bàn theo từng sản phẩm dịch vụ cụ thể; Đối với hoạt động Markting hiện tại
của Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La còn mang tính thụ động, chưa có kế
hoạch cụ thể đối với từng mảng, từng dịch vụ; Về chăm sóc khách hàng trong và sau bán
hàng hiện tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La chỉ thực hiện với một số
khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ mang lại lợi ích lớn; Việc nâng cao chất
lượng giao dịch và phục vụ khách hàng tại chi nhánh vẫn chưa thực sự được chú trọng;
chưa tích cực trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động phục vụ NHBL; Cơ chế khuyến
khích cũng như nguồn lực cho hoạt động NHBL chưa được chú trọng đúng mức; Nhận
thức về dịch vụ NHBL, trình độ cán bộ còn yếu, công tác đào tạo chưa chuyên sâu, công
tác phổ biến quán triệt tầm quan trọng của dịch vụ NHBL đến cán bộ chưa chuyên
nghiệp, cán bộ làm công tác bản lẻ còn chưa nắm vững các dịch vụ NHBL, chưa biết các
biện pháp marketing phát triển, bán chéo các dịch vụ NHBL.
Chương4: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank chi
nhánh Mộc Châu
4.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu đến năm 2020
Mộc Châu là huyện nằm trong một tỉnh nghèo nhất đất nước, kinh tế chậm phát
triển, GDP/người chỉ khoảng 50% GDP bình quân của cả nước. Đời sống nhân dân còn
gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều yếu kém... Tuy
nhiên trong những năm gần đây kinh tế của huyện Mộc Châuđã có những khởi sắc, nhịp
độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tăng lên, tình hình an ninh chính trị được giữ
vững…
Là một huyện có thế mạnh và tiềm năng về chăn nuôi đại gia súc (bò sữa, bò thịt,
trâu…) trồng cây công, nông nghiệp (ngô, chè, mận, mơ, bơ …) và phát triển du lịch sinh
thái
4.2. Định hướng phát triển dịch vụ NHBL của Agribank Chi nhánh huyện Mộc
Châu Sơn La đến năm 2020
- Không ngừng nâng cao hiệu quả và kỷ cương trong điều hành kế hoạch kinh
doanh.


- Tăng cường triển khai các biện pháp trong công tác huy động vốn.
- Đẩy mạnh các biện pháp để tăng trưởng tín dụng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế
hoạch dư nợ cho vay năm 2015.Thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệpnông dân-nông thôn.
- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho
khách hàng vay vốn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn lãi, giảm lãi suất cho vay,…
- Tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương để tăng cường
cho vay thông qua tổ nhóm, góp phần giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ tín dụng.
- Thực hiện triển khai quyết liệt các biện pháp để quản lý tốt nợ vay, hạn chế ngăn
chặn nợ quá hạn và giảm nợ xấu phát sinh.
- Tăng cường các biện pháp chỉ đạo và giám sát của Ban chỉ đạo thu hồi nợ xấu tại
từng chi nhánh.
- Chủ động kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác kiểm soát và hậu kiểm chứng từ tại
đơn vị đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được kiểm soát và hậu kiểm đúng
theo quy định.
- Tổ chức kiểm tra kiểm soát toàn diện hoạt động kinh doanh của các theo kế
hoạch kiểm tra đã được phê duyệt và theo các chuyên đề do Agribank cấp trên quy định
về công tác kiểm tra giám sát nội bộ năm 2015.
- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các chương trình phần mềm ứng dụng tin học
để kiểm tra giám sát các nghiệp vụ của các chi nhánh; Triển khai thực hiện đầy đủ, chính
xác, kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo quy định của NHNN và Agribank.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động từ các phòng nghiệp vụ, đảm bảo
đủ các chức vụ lãnh đạo đúng theo quy định; đổi mới công tác quản trị điều hành về tổ
chức hành chính và nhân sự;
4.3. Các giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Agribank Chi nhánh
huyện Mộc Châu Sơn La
- Đẩy mạnh thâm nhập thị trường và thu hút khách hàng


- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
- Tăng cường hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng: Chú trọng hoạt động
marketing ngay từ trước khi đưa một dịch vụ ngân hàng ra thị trường; đẩy mạnh hoạt
động Marketing trong khi bán dịch vụ NHBL tới tay khách hàng; tăng cường hoạt động
chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
-Đầu tư cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ thông tin: Việc đầu tư cơ vật chất và
ứng dụng tốt công nghệ thông tin hiện đại sẽ giúp cho Agribank Chi nhánh huyện Mộc
Châu Sơn La hiện đại hóa và tự động hóa các tác nghiệp, gia tăng tiện ích cho các sản
phẩm. Có thể nói công nghệ chính là nền tảng, là chìa khóa thành công đối với Agribank,
nhất là công tác bán lẻ.
- Phát triển mạng lưới và kênh phân phố i : Phát triển mạng lưới kênh phân phối
truyền thống; Phát triển, khai thác hiệu quả kênh phân phối điê ̣n tử ;Đa dạng hóa các dịch
vụ ngân hàng điện tử;
- Nâng cao năng lực quản trị điều hành: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức; Tiếp tục đổi
mới mạnh mẽ và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn chi nhánh về vấn đề phát
triển dịch vụ NHBL, xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ NHBL riêng của Chi nhánh.

KẾT LUẬN
Với mong muốn những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại của ngân hàng đến tay từng
người dân trong địa bàn huyện Mộc Châu với chất lượng cao, đem lại hiệu quả sử dụng
tối đa cho khách hàng và hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Agribank Chi nhánh huyện
Mộc Châu Sơn La, luận văn đã xây dựng được các giải pháp phát triển dịch vụ NHBL
cho Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu Sơn La trong điều kiện phát triển kinh tế xã
hội một huyện miền núi nghèo của Tây BắcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×