Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Sáu nội dung trọng tâm phát triển ngành Thống kê Việt Nam giai đoạn tới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (462.31 KB, 4 trang )

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Sáu nội dung trọng tâm phát triển

ngành Thống kê Việt Nam giai đoạn tới
TS.Nguyễn Bích Lâm
Tổng cục trưởng, TCTK
Trong không khí phấn khởi của cả nước
chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng, ngày giải phóng
Miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ
niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí
Minh kính yêu, ngành Thống kê Việt Nam long
trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành
lập Ngành và đón nhận Huân chương Độc lập
hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng và
Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp
quan trọng của ngành Thống kê vào sự nghiệp
cách mạng của Đảng và của Dân tộc (6/5/1946
- 6/5/2016).
Cách đây tròn 70 năm, ngày 06 tháng 5
năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc
lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt
Nam thuộc Bộ Quốc dân Kinh tế - tổ chức tiền
thân của ngành Thống kê nước ta. Ngày
13/02/2001, Thủ tướng Chính phủ đã có Công
văn số 545/VPCP-KTTH đồng ý lấy ngày 06
tháng 5 năm 1946 là ngày thành lập ngành
Thống kê Việt Nam.
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển,
ngành Thống kê đã đạt được những thành quả


quan trọng, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và
xã hội tôn vinh. Nhiều đơn vị và công chức,
viên chức, người lao động thống kê đã được
tặng thưởng Huân chương các loại, được Chính
phủ tặng cờ luân lưu và bằng khen, được
các Bộ, ngành và địa phương tặng nhiều bằng
SỐ 03 – 2016

TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK
phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành
Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2016)

khen, huy chương, kỷ niệm chương và nhiều
phần thưởng cao quý, danh dự khác. Toàn
ngành Thống kê đã được Nhà nước tặng
thưởng Huân chương Hồ Chí Minh năm 2006,
Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ nhất
năm 1996, lần thứ hai năm 2011 và hôm nay,
trong ngày kỷ niệm trọng thể này, ngành
Thống kê có vinh dự lớn được đón nhận Huân
chương Độc lập hạng Ba do Đảng và Nhà nước
trao tặng, vinh danh những đóng góp của toàn
ngành Thống kê nước ta đối với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhìn lại chặng đường đã qua, ngành
Thống kê tự hào về những thành quả mà
ngành Thống kê đã làm được, đồng thời, cũng
nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế
cần khắc phục của Ngành, đó là: Mức độ đáp
1


1


Nghiên cứu – Trao đổi

ứng thông tin của ngành Thống kê cho các
đối tượng dùng tin chưa thực sự đầy đủ, kịp
thời; phạm vi thống kê chưa bắt kịp sự phát
triển nhanh của một số lĩnh vực hoạt động
kinh tế - xã hội; phương pháp thống kê một
số chuyên ngành còn chậm cải tiến; chất
lượng số liệu thống kê còn hạn chế; chênh
lệch số liệu thống kê còn tồn tại; hoạt động
phân tích, dự báo thống kê chưa đáp ứng
được yêu cầu; tổ chức, đội ngũ công chức,
viên chức thống kê đã được củng cố, đào
tạo, bổ sung song còn thiếu và yếu so với
yêu cầu.

Với những kinh nghiệm rút ra từ
chặng đƣờng 70 năm hoạt động, với sự
quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc, trƣớc
yêu cầu cụ thể về thông tin kinh tế - xã
hội trong giai đoạn hiện nay, ngành
Thống kê cần tập trung vào 6 nội dung
phát triển chủ yếu sau:
Một là, bảo đảm tốt nhất thông tin
kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ
sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng,

Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp,
đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê
của các đối tượng sử dụng trong và ngoài
nước. Đồng thời, phải xác định đúng vị trí,
vai trò của hoạt động tuyên truyền, phổ biến
thông tin thống kê. Chuyển hướng mạnh mẽ
từ phổ biến những thông tin đã thu thập,
tổng hợp sang phổ biến thông tin thống kê
theo nhu cầu của các đối tượng sử dụng.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất
lượng hoạt động thu thập thông tin thống
kê: Kết hợp chặt chẽ và hiệu quả ba hình
thức thu thập thông tin thống kê: điều tra
thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính và
báo cáo thống kê. Trong đó cần đẩy mạnh
2

Sáu nội dung trọng tâm…

khai thác thông tin sẵn có trong các cơ sở

dữ liệu của các ngành liên quan nhằm bảo
đảm sự thống nhất về nguồn thông tin đầu
vào, tiết kiệm chi phí thu thập thông tin
thống kê và giảm gánh nặng cho người
cung cấp thông tin thống kê theo đúng tinh
thần của Luật Thống kê năm 2015. Chú
trọng thu thập thông tin thống kê đầu vào
phục vụ việc tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh

chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế và các
chỉ tiêu tổng hợp.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phân tích
và dự báo thống kê: Tăng cường năng lực
phân tích và dự báo của các cơ quan thống kê
thuộc Hệ thống thống kê tập trung. Xây dựng
cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin cho hoạt
động phân tích và dự báo thống kê nhằm phát
triển đa dạng các sản phẩm và chia sẻ sử
dụng kết quả phân tích và dự báo thống kê.
Tập trung triển khai thực hiện phân tích và dự
báo thống kê ngắn hạn; đồng thời tăng cường
và nâng cao chất lượng phân tích kết quả các
cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê và phân
tích tình hình kinh tế - xã hội theo chu kỳ 5
năm, 10 năm.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện môi trường
pháp lý cho hoạt động thống kê.
Triển khai xây dựng các nghị định của
Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính
phủ và các văn bản của Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư để Luật Thống kê năm
2015 sớm đi vào cuộc sống khi có hiệu lực.
Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật
Thống kê năm 2015. Rà soát, bổ sung các
văn bản pháp lý có liên quan nhằm hoàn
thiện hệ thống quy phạm pháp luật về công
tác thống kê và nâng cao chất lượng các

hoạt động thống kê trong điều kiện phát
SỐ 03– 2016
2


Sáu nội dung trọng tâm…

triển kinh tế tri thức. Củng cố và tăng cường
hệ thống thanh tra thống kê, bảo đảm các
hoạt động thống kê được thực thi theo đúng
pháp luật. Ban hành các văn bản quy định cơ
chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối
thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê
với các bộ, ban, ngành nhằm góp phần tạo
lập hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập
trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả.
Tổ chức triển khai xây dựng và thực hiện có
hiệu quả Đề án Tăng cường công tác quản lý
nhà nước về chất lượng thống kê. Tổng kết
tình hình thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và
tầm nhìn đến năm 2030 trình Chính phủ sửa
đổi, bổ sung định hướng, tầm nhìn phù hợp
với xu hướng phát triển của thống kê thế giới
và khu vực, phù hợp với sự gia nhập Hệ
thống thống kê Cộng đồng ASEAN.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ
chức hệ thống thống kê tập trung theo hướng
chuyên môn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

công tác, phù hợp với chủ trương tinh giảm
biên chế do Đảng và Chính phủ chỉ đạo.
Cùng với kiện toàn tổ chức, tiếp tục
đầu tư tương xứng cho công tác đào tạo, bồi
dưỡng để có đội ngũ người làm thống kê nhà
nước đáp ứng tốt yêu cầu thời kỳ mới. Đổi
mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quản lý
và sử dụng nhân lực thống kê. Mở rộng quy
mô và nâng cao chất lượng đào tạo tại các
trường và cơ sở đào tạo trực thuộc Tổng
cục. Chú trọng đào tạo và tuyển dụng nhân
lực có trình độ đại học và trên đại học
chuyên ngành thống kê. Tăng cường đào
tạo, cấp chứng chỉ cho những người tham dự
các khóa đào tạo thống kê ngắn hạn. Bổ
sung hoàn thiện tiêu chuẩn các chức danh
công chức, viên chức thống kê.
SỐ 03 – 2016

Nghiên cứu – Trao đổi

Đôn đốc các bộ, ngành tiếp tục củng
cố, hoàn thiện tổ chức thống kê bộ, ngành
theo hướng chuyên nghiệp hóa đội ngũ công
chức làm công tác thống kê tại các Bộ,
ngành. Nâng cao chất lượng và bảo đảm sự
độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ của
những người làm công tác thống kê tại cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công.


Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng phương
pháp luận thống kê tiên tiến, công nghệ
thông tin vào hoạt động thống kê.
Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp
thống kê theo lãnh thổ nhằm khắc phục tình
trạng chênh lệch số liệu thống kê kinh tế - xã
hội giữa Trung ương và địa phương. Hoàn
thiện phương pháp điều tra chọn mẫu theo
từng lĩnh vực và thiết lập, cập nhật dàn mẫu
phục vụ các cuộc điều tra thống kê. Biên
soạn và công bố các bảng cân đối quan
trọng như bảng cân đối năng lượng, bảng
cân đối lương thực, bảng cân đối liên
ngành,… Hoàn thiện các bảng danh mục và
phân loại thống kê. Đổi mới phương pháp
thu thập và tính toán các chỉ tiêu thống kê
tổng hợp. Từng bước nghiên cứu và ứng
dụng Dữ liệu lớn (Big Data) vào hoạt động
thống kê ở nước ta.
Căn cứ vào Kiến trúc tổng thể của Tổng
cục Thống kê để xây dựng các kế hoạch cụ
thể nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển
công nghệ thông tin và truyền thông, góp
phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê
và hình thành hệ thống thông tin thống kê
quốc gia theo hướng tin học hóa. Đầu tư kết
cấu hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ,
đáp ứng yêu cầu phát triển công tác thống
kê, chia sẻ thông tin của Hệ thống thống kê
tập trung; thống kê Bộ, ngành và địa

3

3


Sáu nội dung trọng tâm…

Nghiên cứu – Trao đổi

phương. Áp dụng phương pháp điều tra
thống kê trực tuyến (E-form, Web-form).

Năm là, tăng cường hợp tác và hội
nhập quốc tế trong lĩnh vực thống kê.
Xây dựng chương trình hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực thống kê theo hướng mở rộng
và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương
và đa phương nhằm tiếp cận nhanh phương
pháp thống kê tiên tiến, công nghệ hiện đại,
kinh nghiệm thành công và chuẩn mực thống
kê quốc tế. Thực hiện đầy đủ cam kết về
hợp tác với thống kê các nước và các tổ chức
quốc tế; tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và tài
chính từ cộng đồng quốc tế. Đẩy mạnh thu
thập, biên soạn, phổ biến thông tin thống kê
nước ngoài tới các đối tượng dùng tin trong
nước và triển khai mạnh mẽ nghiệp vụ thống
kê so sánh quốc tế. Chủ động trong việc hội

nhập Thống kê Cộng đồng ASEAN. Nâng cao


hiệu quả hợp tác với thống kê các nước theo
Biên bản ghi nhớ và Kế hoạch đã ký kết.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách
hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng
chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện tốt
quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế
làm việc, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn
định, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và
phát triển. Đẩy mạnh việc thực hiện các
phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận
động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh; phối hợp tốt giữa các tổ
chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ
chính trị của cơ quan, đơn vị; khơi dậy lòng
tự hào, yêu ngành, yêu nghề Thống kê của
công chức, viên chức và người lao động
trong toàn Ngành.

-------------------------------------------(Tiếp theo trang 31)
Mặc dù đang còn có nhiều khó khăn thách thức trong việc thực hiện chỉ tiêu xuất khẩu
trong thời gian tới, nhưng với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và hơn hết là bản
thân các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, có thể tin tưởng rằng Hà Tĩnh sẽ thực
hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề
ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong đó có chỉ tiêu xuất khẩu hàng hóa./.

Tài liệu tham khảo:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày
23/01/2008 về việc phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến

năm 2020;
2. Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, Niên giám thống kê Hà Tĩnh năm 2015;
3. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê qua các năm.

4

SỐ 03– 2016
4×