Tải bản đầy đủ (.pdf) (44 trang)

Chuyên đề: Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (535.41 KB, 44 trang )

Th ực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH


NGUYỄN VĂN HÒA

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
TẠI CÔNG TY TNHH MAY 
XUẤT NHẬP KHẨU  ĐỨC THÀNH 2

Ngành đào tạo: Kế Toán
Trình độ đào tạo: Đại học

CHUYÊN ĐỀ

Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

1

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

ĐỒNG THÁP – 2014
MỤC LỤC
                                                                                                                          Trang
Trang phụ bìa...........................................................................................................i


Lời cam đoan..........................................................................................................ii
Mục lục..................................................................................................................1
Danh mục các bảng, hình.......................................................................................4
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài................................................................................................5
2. Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................................5
3. Phạm vi nghiên cứu............................................................................................5
4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................6
5. Giả thiết nghiên cứu...........................................................................................6
6. Lược khảo tài liệu..............................................................................................6
Phần 2: NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.......................................................................7
1.1. Tổng quan về tài sản cố định..........................................................................7
   1.1.1. Khái niệm..................................................................................................7
   1.1.2. Phân loại....................................................................................................7
   1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định......................................................8
   1.1.4. Đánh giá tài sản cố định............................................................................9
         1.1.4.1. Nguyên giá.........................................................................................9
         1.1.4.2. Giá trị còn lại của tài sản cố định..................................................11
1.2. Kế toán tăng giảm tài sản cố định................................................................11
   1.2.1 Chứng từ ­ thủ tục...................................................................................11 
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

2

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2


         1.2.1.1 Chứng từ..........................................................................................11
         1.2.1.2 Thủ tục.............................................................................................11
   1.2.2. Tài khoản sử dụng...................................................................................12
   1.2.3. Kế toán tăng TSCĐ..................................................................................12
         1.2.3.1 Kế toán tăng TSCĐ do mua sắm12 
         1.2.3.2  Kế toán tăng TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản 
                        hoàn thành bàn giao.......................................................................15
         1.2.3.3 Kế toán tăng TSCĐ do tự chế hoặc tự xây dựng............................15
         1.2.3.4 TSCĐ tăng do được tài trợ, biếu tặng.............................................16
         1.2.3.5 Các trường hợp tăng TSCĐ khác.....................................................16
   1.2.4. Kế toán giảm TSCĐ................................................................................16
         1.2.4.1 Giảm do thanh lý, nhượng bán........................................................16
         1.2.4.2 Giảm TSCĐ do đầu tư vào công ty liên kết, góp vốn liên doanh...17
         1.2.4.3. Do kiểm kê thiếu............................................................................17
         1.2.4.4. Kế toán giảm TSCĐ dùng vào hoạt động phúc lợi........................18
1.3. Kế toán khấu hao tài sản cố định..................................................................18
   1.3.1. Khái niệm................................................................................................18
   1.3.2. Nguyên tắc khấu hao...............................................................................19
   1.3.3. Xác định thời gian sử dụng TSCĐ...........................................................19
         1.3.3.1. Đối với TSCĐ hữu hình..................................................................19
         1.3.3.2. Đối với TSCĐ vô hình....................................................................21
   1.3.4. Các phương pháp tính khấu hao..............................................................22
         1.3.4.1. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng.....................................22
         1.3.4.2. Phương pháp tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. .22
         1.3.4.3. Phương pháp tính khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm23
         1.3.4.4. Tài khoản sử dụng..........................................................................24
         1.3.4.5. Phương pháp hạch toán..................................................................24
1.4. Kế toán sửa chữa TSCĐ................................................................................25
   1.4.1. Sửa chữa nhỏ TSCĐ................................................................................25
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2


3

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

         1.4.1.1. Chi phí sữa chữa nhỏ: thời gian ngắn............................................25
         1.4.1.2. Chi phí sữa chữa nhỏ lớn, phân bổ dần vào chi phí sản xuất.......25
   1.4.2. Sửa chữa lớn TSCĐ................................................................................25 
         1.4.2.1. Doanh nghiệp không trích trước chi phí sữa chữa lớn...................26
         1.4.2.2. Doanh nghiệp trích trước chi phí sữa chữa lớn..............................26
Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG............................27
2.1. Giới thiệu tổng quan hoạt động của đơn vị nghiên cứu...............................27
   2.1.1. Sơ đồ tổ chức Công ty.............................................................................28
   2.1.2. Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty................................................................28
2.2. Phân tích thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty..............................29
   2.2.1. Đặc điểm TSCĐ tại công ty....................................................................29
   2.2.2. Kế toán tăng TSCĐ tại công ty................................................................29
   2.2.3. Kế toán giảm TSCĐ tại công ty..............................................................30
   2.2.4. Kế toán khấu hao TSCĐ tại công ty.......................................................30
         2.2.4.1. Chứng từ ­ thủ tục..........................................................................30
         2.2.4.2. Nguyên tắc tính khấu hao...............................................................30
         2.2.4.3.  Hạch toán chi tiết...........................................................................31
   2.2.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ tại công ty........................................................32
   2.2.6. Thực trạng tác kế toán tài sản cố định của công ty................................33
   2.2.7. Đánh giá thực trạng.................................................................................34
         2.2.7.1. Những điểm mạnh..........................................................................34
         2.2.7.2. Những điểm yếu.............................................................................34

Chương 3: GIẢI PHÁP......................................................................................35
3.1. Những tồn tại và nguyên nhân......................................................................35
3.2. Những giải pháp............................................................................................35
Phần 3. KẾT LUẬN..........................................................................................38 
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................39

Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

4

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1 Sơ đồ tăng giảm TSCĐ.........................................................................18
Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty............................................................................28
Hình 2.2 Sơ đồ bộ máy kế toán...........................................................................28
DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1 Thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ..............................................20
Bảng 1.2 Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng TSCĐ...................23
Bảng 2.1 Đặc điểm TSCĐ tại Công ty................................................................21

Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

5


GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế  thị  trường  ở  nước ta hiện nay các thành phần kinh tế 
được tự do kinh doanh, tự do hoạt động trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Các 
doanh nghiệp luôn xác định mục tiêu, phương hướng kế hoạch, đề ra những biện 
pháp làm sao giữ vững và mở rộng thêm qui mô của doanh nghiệp.
Do đó để tiến hành sản xuất kinh doanh, một trong những điều kiện trước  
tiên là các doanh nghiệp cần phải có một khối lượng vốn nhất định, đặt biệt vốn 
cố  định là một trong những điều kiện tiên quyết cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh.
Hơn nữa trong điều kiện kinh tế  thị  trường hiện nay, tài sản cố  định lại 
càng có vai trò quan trọng hơn, đây là yếu tố không thể  thiếu, là điều kiện quan  

Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

6

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Th ực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

trọng để  tăng năng suất lao động nhằm đạt được hiệu quả  trong sản xuất kinh  
doanh mang lại  lợi nhuận cao nhất. 

Xét thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của tài sản cố định trong quá trình  
sản xuất kinh doanh nên đề  tài nghiên cứu: “Thực trạng kế  toán tài sản cố 
định tại Công ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Đức Thành 2”được thực hiện 
nhằm đưa ra một số ý kiến, một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tài  
sản cố định ở công ty.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
­ Mục tiêu chung: đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố  định tại công ty 
may xuất nhập khẩu Đức Thành 2, từ  đó đề  xuất những giải pháp khắc phục  
tình hình kế toán tài sản cố định tại công ty.
­ Mục tiêu cụ thể:
Tìm hiểu về tình hình công tác kế toán tài sản cố định của Công ty.
Phân tích thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty.
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tài sản cố định tại công ty.
3. Phạm vi nghiên cứu:
­ Địa bàn nghiên cứu: Đề  tài nghiên cứu tại Công ty TNHH May Xuất 
Nhập Khẩu Đức Thành 2.
­ Thời gian nghiên cứu:
Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập trong tháng 11/2013.
Thời gian thực hiện từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2014.
­ Đối tượng nghiên cứu:
Tình hình kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu  
Đức Thành 2.
4. Phương pháp nghiên cứu:
­ Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu từ sổ kế toán của Công 
ty (báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định, bảng tổng hợp khấu hao tài sản  
cố định).
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

7


GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

­ Phương pháp phân tích số  liệu: Tiến hành phân tích số  liệu thu thập  
được, phân tích thực trạng của công ty về công tác kế toán tài sản cố định.
   Cuối cùng, sau khi biết rõ thực trạng của Công ty, tiến hành đưa ra  
những giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán này.
5. Giả thiết nghiên cứu
Tình hình thực hiện kế toán tài sản cố định tại Công ty còn nhiều hạn chế.
Doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đên công tác kế toán tài sản cố định.
6. Lược khảo tài liệu
Nguyễn Thị  Huyền, (2012). Tổ  chức công tác kế  toán tài sản cố định ở  công ty  
CP xây dựng giao thông thương mại và dịch vụ 189.
Trần Thị  Minh Trang, (2013).  Thực trạng công tác kế  toán tài sản cố  định tại  
công ty TNHH xây dựng Phú Thuận.
Hai đề  tài trên phân tích thực trạng tổ chức công tác kế  toán tài sản cố  định tại 
những doanh nghiệp xây dựng và ở những thời điểm khác nhau. Tuy nhiên đề tài 
tôi nghiên cứu thực trạng kế  toán tài sản cố  định tại công ty TNHH may xuất  
nhập khẩu, từ  đó đề  ra những giải pháp để  hoàn thiện và nâng cao công tác kế 
toán tài sản cố định.

Phần 2: NỘI DUNG

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Tổng quan về tài sản cố định
   1.1.1. Khái niệm
Tài sản cố định (TSCĐ) là tư liệu lao động chủ yếu, là cơ sở vật chất kỹ 
thuật cần thiết để  tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị  lớn, thời  

gian sử dụng dài.
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

8

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

Mọi tư liệu lao động là tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một  
hệ  thống gồm nhiều bộ  phận tài sản riêng lẽ, liên kết với nhau để  cùng thực 
hiện một hay một số chức năng nhất định nào đó, mà nếu thiếu bất kỳ  một bộ 
phận nào trong đó thì cả  hệ  thống không thể  hoạt động được, nếu thỏa mãn  
đồng thời cả 4 tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố  định hữu hình: giá 
trị  30.000.000đ trở  lên, thời gian sử dụng trên một năm, thu được lợi ích kinh tế 
trong tương lai từ việc sử dụng TSCĐ đó, nguyên giá tài sản phải được xác định 
một cách đáng tin cậy.
Ngoài ra, đối với các khoản chi phí thực tế  mà doanh nghiệp đã chi ra có 
liên quan đến hoạt động của mình, thỏa mãn đủ  4 tiêu chuẩn nói trên, nhưng  
không hình thành tài sản hữu hình thì được coi là TSCĐ vô hình.
   1.1.2. Phân loại:
TSCĐ trong doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều thứ, mỗi loại, mỗi thứ có 
tính chất, đặc điểm kỹ  thuật, công dụng, thời gian sử  dụng, nguồn hình thành, 
quyền sở  hữu,…khác nhau. Để  thuận tiện cho công tác quản lý và hạch toán 
TSCĐ cần thiết phải phân chia sắp xếp theo từng loại thích hợp căn cứ vào đặc  
trưng nhất định cũng như theo tính chất, công dụng,… Công việc này gọi là phân  
loại TSCĐ.
Có   nhiều  cách  phân  loại  TSCĐ.   Trong   công  tác   quản   lý   và   hạch  toán 
TSCĐ chúng ta thường gặp các cách phân loại sau:

­ Theo hình thái tồn tại của TSCĐ:
+ TSCĐ hữu hình: là những tư  liệu lao động tham gia vào sản xuất kinh 
doanh có hình thái ban đầu cụ  thể, những tài sản có tính chất nhìn thấy được 
như: đất đai nhà cửa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý,…
+  TSCĐ   vô  hình   bao  gồm:   quyền  sử   dụng  đất,   quyền  phát  hành,   bản  
quyền,…
­ Theo công dụng và tình hình sử dụng:
+ TSCĐ dùng để sản xuất kinh doanh: nhà cửa, phương tiện vận tải, thiết  
bị, kho..
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

9

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Th ực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

+ Tài sản dùng cho nhu cầu phúc lợi: nhà trẻ, thiết bị thể dục,…
+ Tài sản dữ trữ, TSCĐ chờ thanh lý
+ Tài sản bảo quản hộ, giữ hộ, cất hộ cho nhà nước.
­ Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu:
+ TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp là những TSCĐ được xây  
dựng, mua sắm hoặc chế tạo bằng nguồn vốn chủ sở hữu hoặc bằng nguồn vốn  
vay dài hạn. Những TSCĐ này được phản ánh trên bảng cân đối kế  toán của 
doanh nghiệp.
+ TSCĐ đi thuê: TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động.
­ Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành:
+ TSCĐ hình thành từ nguồn vốn ngân sách, cấp trên cấp.
+ TSCĐ hình thành bằng nguồn vốn liên doanh, liên kết.

+ TSCĐ hình thành bằng nguồn vốn khấu hao, quỹ xí nghiệp, được biếu  
tặng.
 

+ TSCĐ hình thành bằng nguồn vốn vay, nợ dài hạn…

   1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định
Phản ánh chính xác, kịp thời tình hình hiện có, tình hình tăng, giảm  về các  
mặt số  lượng, giá trị  của TSCĐ trong toàn doanh nghiệp,  ở  từng bộ  phận sử 
dụng, bảo quản.
Tính đúng hao mòn, trích và phân bổ chính xác số khấu hao TSCĐ vào chi  
phí đối tượng sử  dụng liên quan. Phản ánh chính xác và kịp thời tình hình sử 
dụng nguồn vốn khấu hao theo đúng chế độ nhà nước qui định.
Hạch toán đúng các chi phí về  sữa chữa TSCĐ và phân bổ  chính xác chi  
phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí đối tượng sử dụng liên quan.
Xác định đúng, và hạch toán kịp thời kết quả thanh lý, nhượng bán TSCĐ, 
tham gia kiểm kê, đánh giá, lập báo cáo và phân tích tình hình về TSCĐ.
   1.1.4. Đánh giá tài sản cố định
Trong công tác hạch toán kế toán, tài sản cố định được đánh giá thông qua 
các chỉ tiêu nguyên giá tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định.
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

10

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Th ực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

         1.1.4.1. Nguyên giá: là giá thực tế hình thành tài sản cố định, tức là toàn bộ 

các chi phí thực phát sinh cho việc hình thành và đưa vào tài sản cố  định vào sử 
dụng (nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  và tài sản 
được   mua   về   để   dùng  sản  xuất  kinh  doanh  mặt  hàng  chịu  thuế   GTGT   theo  
phương pháp khấu trừ thì nguyên giá không có thuế GTGT, các trường hợp khác 
nguyên giá bao gồm cả  thuế  GTGT phát sinh trong quá trình mua nhận hay lắp 
đặt TSCĐ)
Xác định trong một số trường hợp như sau:
a) Đối với tài sản cố định mua sắm (cũ, mới)
Giá mua (trừ
Các khoản thuế (không 
Nguyên giá
Các kho

n gi


=
+ bao gồm các khoản  +
giá, chiết khấu 
thuế được hoàn lại)
thương mại)

Chi phí liên quan trực 
tiếp đưa tàn sản vào sử 
dụng (Chi phí vận 
chuyện, lắp đặt, chạy 
thử……..)

b) Đối với tài sản cố định hình thành thong qua hoạt động xây dựng cơ  bản  


(tự làm hay thuê ngoài)
Nguyên giá

=

Giá quyết toán 
công trình xây 
dựng cơ bản

+

Các chi phí khác phát sinh cho đến lúc 
TSCĐ được đưa vào sử dụng chính 
thức

Trường hợp công trình xây dựng cơ  bản đã đưa vào sử  dụng nhưng chưa 
quyết toán giá trị  công trình thì doanh nghiệp tạm ghi tăng TSCĐ theo giá tạm 
tính để  trích khấu hao, sau khi nghiệm thu, bàn giao quyết toán giá trị  công trình 
sẽ tiến hành điều chỉnh giá trị TSCĐ theo giá trị quyết toán. 
c) Đối với tài sản cố định được cấp phát: Nguyên giá được xác định 1 trong  

2 cách sau đây:

Nguyên giá

=

Giá trị còn lại trên sổ 
+
của đơn vị cấp


Hoặc
Nguyên giá
=

Giá trị theo đánh giá  +
thực tế của hội đồng 
giao nhận

Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

11

Các chi phí phát sinh cho đến lúc TSCĐ 
được đưa vào sử dụng chính thức

Các chi phí phát sinh cho đến lúc TSCĐ 
được đưa vào sử dụng chính thức

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

d) Đối với tài sản cố  định đều chuyển trong nội bộ  doanh nghiệp : Trường 

hợp
TSCĐ được đều chuyển giữa các đơn vị  thành viên hoạch toán phụ  thuộc trong 
nội bộ  doanh nghiệp thì nguyên giá là nguyên giá phản ánh  ở  đơn vị  chuyển  
TSCĐ phù hợp với bộ  hồ  sơ  của TSCĐ đó. Các chi phí có liên quan đến việc  

điều chuyển TSCĐ giữa các đơn vị này không hoạch toán tăng nguyên giá TSCĐ  
mà được hoạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
e) Đối với tài sản cố  định được cho, được biếu tặng, nhận góp vốn liên  

doanh, nhận lại góp vốn liên doanh………
Nguyên giá

=

Giá trị theo đánh giá 
thực tế của hội đồng  +
giao nhận

Các chi phí phát sinh cho đến lúc TSCĐ 
được đưa vào sử dụng chính thức

f) Đối với tài sản cố định thuê tài chính
Nguyên giá TSCĐ phản ánh ở đơn vị thuê như đơn vị chủ sở hữu tài sản, bao 
gồm: giá mua thực tế, các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chạy thử……trước khi  
đưa TSCĐ vào sử dụng.
Phần chênh lệch giữa tiền thuê TSCĐ phải trả cho đơn vị cho thuê và nguyên 
giá TSCĐ đó được hoạch toán vào chi phí kinh doanh phù hợp với thời hạn của 
hợp đồng tài chính.
g) Đối với tài sản cố định của cá nhân, hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh

nghiệp  tư   nhân,   công  ty  TNHH,   công  ty  cổ   phần  mà   không  còn  hóa   đơn   thì  
nguyên giá TSCĐ là giá trị  hợp lý cho doanh nghiệp tự  xác định tại thời điểm  
đăng ký kinh doanh hoặc do hội đồng định giá  ở  địa phương hoặc tổ  chức có 
chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.
h) Đối với quyền sử dụng đất (TK 2131): là toàn bộ các chi phí thực tế chi ra liên quan trực tiếp đến đất sử dụng. Lưu ý là không được bao gồm các chi phí chi 
cho việc xây dựng các công trình trên đất.

Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

12

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

Trường hợp doanh nghiệp trả  tiền thuê đất hàng năm (hoặc định kỳ) thì  
các chi phí này được phân bổ  dần vào chi phí kinh doanh trong (các) kỳ, không  
đưa vào nguyên giá của TSCĐ.

         1.1.4.2. Giá trị còn lại của tài sản cố định
Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị hao mòn lũy kế
Chú ý: sau khi đã được ghi nhận trên sổ  kế  toán của doanh nghiệp, nguyên giá  
của TSCĐ (đồng thời kể cả giá trị còn lại của TSCĐ) chỉ được thay đổi trong các  
trường hợp sau đây:
­ Đánh giá lại TSCĐ theo quy định của nhà nước.
­ Xây lắp, trang bị thêm, thay đổi, cải tiến bộ phận hay tháo dỡ  bớt, một số chi  
tiết, bộ phận của TSCĐ.
Khi thay đổi nguyên giá của TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ 
các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, số khấu  
hao lũy kế của TSCĐ và tiến hành hoạch toán theo qui định hiện hành.
1.2. Kế toán tăng giảm tài sản cố định

   1.2.1 Chứng từ ­ thủ tục 
         1.2.1.1 Chứng từ
­ Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.
­ Biên bản giao nhận TSCĐ.
­ Hợp đồng mua bán TSCĐ; hợp đồng liên doanh.
­ Quyết định thanh lý, nhương bán kèm theo biên bản định giá TSCĐ khi  
thanh lý, nhượng bán…
         1.2.1.2 Thủ tục
                      a) Khi tăng TSCĐ
­ Khi có TSCĐ mới đưa vào sử dụng, phải lập “Biên bản giao nhận TSCĐ” cho  
từng đối tượng TSCĐ.

Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

13

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

­ Biên bản giao nhận TSCĐ được lập thành 2 bản: Bên giao giữ 1 bản, bên  
nhận giữ 1 bản.
­ Biên bản giao nhận được chuyển cho phòng kế  toán   lưu vào hồ  sơ 
TSCĐ. Hồ  sơ  TSCĐ gồm: biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hóa đơn mua 
TSCĐ, các bản sao tài liệu kỹ thuật và các chứng từ khác có liên quan.
­ Kế  toán quy định cho mỗi đối tượng TSCĐ một số  hiệu riêng. Số  hiệu  
của mỗi đối tượng TSCĐ không thay đổi trong suốt thời gian bảo quản sử dụng  
tại doanh nghiệp. Số hiệu của những TSCĐ đã  thanh lý hoặc nhượng bán không 
dùng lại cho những TSCĐ mới tiếp nhận.

                      b) Khi giảm TSCĐ:
­ Trong mọi trường hợp giảm TSCĐ, kế  toán phải làm đầy đủ  thủ  tục, 
xác định đúng  các khoản chi phí, thu nhập (nếu có). Tùy từng trường hợp giảm 
TSCĐ để lập chứng từ phù hợp và chuyển ghi sổ kế toán
­ Trường hợp thanh lý phải căn cứ vào quyết định thanh lý để lập biên bản  
thanh lý TSCĐ. Biên bản thanh lý TSCĐ lập thành 2 bản: 1 bản chuyển cho 
phòng kế toán, 1 bản chuyển cho bộ phận quản lý sử dụng.
­ Trường hợp nhượng bán, kế  toán lập hóa đơn bán TSCĐ. Khi bàn giao  
TSCĐ cho đơn vị khác thì phải lập biên bản giao nhận TSCĐ, khi kiểm kê TSCĐ  
phải lập báo cáo kiểm kê, … Các chứng từ: Biên bản thanh lý TSCĐ, hóa đơn 
bán TSCĐ, biên bản giao nhận TSCĐ, báo cáo kiểm kê TSCĐ,… được sử  dụng 
để ghi giảm TSCĐ trên thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ.
   1.2.2. Tài khoản sử dụng: 
TK 211, 213

­ Nguyên giá TSCĐ gi
­ Nguyên giá TSCĐ tăng.
ảm.
­ Đi
­ Nguyên giá TSCĐ tăng do đ
ều chỉnh giảm nguyên giá TSCĐ do 
ược cấp, 
đánh giá l
xây dựng, mua s
ại, do tháo b
ắm, góp v
ớt mộốt ho
n….ặc một số 
b­ Đi
ộ phềậu ch

n. ỉnh tăng nguyên giá TSCĐ do 
­ Nguyên giá TSCĐ gi
đánh giá lại.
ảm do thanh lý, 
nhượng bán, đem góp vốn …           

SDCK: Nguyên giá TSCĐ hiện có ở
cuối kỳ
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

14

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

                                                             
   1.2.3. Kế toán tăng TSCĐ
         1.2.3.1. Kế toán tăng TSCĐ do mua sắm 
          a) Theo phương thức trả ngay
­ Nộp thuế giá trị gia tăng theo phương thức đầu vào
Nợ TK 211, 213 ­ Giá mua chưa thuế GTGT
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112, 331, 341 – Giá thanh toán
­ Chi phí lắp đặt, chạy thử… liên quan đến TSCĐ mua về
Nợ TK 211, 213 – Chi phí chưa thuế GTGT.
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.
Có TK 111, 112, 331, 341 – Giá thanh toán.


 Trường hợp nhập khẩu:
­ Khoản thuế nhập khẩu phải nộp khi mua TSCĐ từ  nước ngoài tính vào 
nguyên giá TSCĐ.
Nợ TK 211, 213
Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu
­ Khoản thuế GTGT phải nộp của TSCĐ nhập khẩu nhưng được khấu trừ 
sẽ ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.
Có TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu.
        b) Theo phương thức trả chậm:
­ Phản ánh nguyên giá TSCĐ theo giá mua trả ngay
Nợ TK 211, 213 – Giá mua trả ngay
Nợ TK 142, 242 – Chi phí trả trước
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331 – Phải trả người bán
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

15

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

­ Định kỳ thanh toán tiền cho người bán:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 111, 112 – Số tiền trả định kỳ (gốc + lãi)
­ Đồng thời phản ánh lãi trả chậm:
Nợ TK 635 
Có TK 142, 242

­ Ghi tăng nguồn hình thành (nếu có)
          c) Mua dưới hình thức trao đổi:
­ Trao đổi TSCĐ tương tự: ghi giảm TSCĐ đem đi trao đổi, đồng thời ghi 
tăng TSCĐ nhận về.

Nợ TK 211 – Nguyên giá TSCĐ nhận về (= GTCL TSCĐ đem đi)
Nợ TK 214 – Giá trị hao mòn của TSCĐ đem đi trao đổi.
Có TK 211, 213 – Nguyên giá TSCĐ đem đi trao đổi
­ Trao đổi TSCĐ không tương tự:
+ Ghi giảm TSCĐ đem đi trao đổi:
Nợ TK 811 – Gía trị còn lại TSCĐ đem đi trao đổi.
Nợ TK 214 – Giá trị hao mòn
Có TK 211, 213 – Nguyên giá TSCĐ đem đi trao đổi
+ Ghi tăng thu nhập khác theo giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi:
Nợ TK 131 – Số phải thu
Có TK 711 – Giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi
Có TK 3331 – Thuế GTGT (nếu có)
+ Khi nhận được TSCĐ do trao đổi:
Nợ TK 211 – Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về
Nợ TK 133 – Thuế GTGT (nếu có)
Có TK 131 – Số phải trả
+ Thanh toán chênh lệch:
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

16

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2


Nếu giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi > giá trị TSCĐ nhận về: thu thêm tiền.
Nợ TK 111, 112
Có TK 131
Nếu giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi < giá trị TSCĐ nhận về: chi hoàn trả 
Nợ TK 131
Có TK 111, 112
           d) Nếu tài sản cố  định được đầu tư  bằng nguồn vốn xây dựng cơ  
bản, quỹ  đầu tư  phát triển hay quỹ  phúc lợi để  dùng cho hoạt động sản xuất  
kinh doanh
Nợ TK 441, 414: số tiền đã đầu tư vào TSCĐ
Có TK 411: số tiền đã đầu tư vào TSCĐ
         e) Nếu TSCĐ được đầu tư từ quỹ phúc lợi để  dùng cho hoạt động  
phúc lợi
Nợ TK 211: Tổng giá thanh toán
Có TK 111, 112, 331: Tổng giá thanh toán
Đồng thời 
Nợ TK 431 (4312): Số tiền đã đầu tư vào TSCĐ
Có TK 431 (4313): Số tiền đã đầu tư vào TSCĐ
         f) TSCĐ mua về phải qua lắp đặt, chạy thử
­ Khi mua về:
Nợ TK 2411 – Giá mua, thuế NK, thuế TTĐB, chi phí vận chuyển
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331, 341…
­ Phát sinh chi phí lắp đặt, chạy thử:
Nợ TK 2411 – Chi phí lắp đặt, chạy thử
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331, 341…
Có TK 152, 153, 334……
­ Khi bàn giao đưa TSCĐ vào sử dụng:

Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

17

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

Nợ TK 211, 213 – Nguyên giá TSCĐ
Có TK 2411 – Nguyên giá TSCĐ
         1.2.3.2. Kế toán tăng TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành bàn 
giao:
­ Tập hợp chi phí đầu tư XDCB phát sinh.
Nợ TK 2412 – Xây dựng cơ bản
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112, 331, 341 – Tổng chi phí phải thanh toán
Có TK 152, 153, 334……..
­ Khi công tác xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:
Nợ TK 211
Có TK 2412
­ Ghi tăng nguồn hình thành (nếu có)
         1.2.3.3. Kế toán tăng TSCĐ do tự chế hoặc tự xây dựng
Nợ TK 632
Có TK 155 – Xuất kho sử dụng
Có TK 154 – Sản xuất xong sử dụng ngay
­ Đồng thời ghi tăng TSCĐ:
Nợ TK 211, 213
Có TK 512 – Ghi theo giá thành thực tế
­ Chi phí lắp đặt, chạy thử… liên quan đến TSCĐ tự chế:

Nợ TK 211, 213
Có TK 111, 112, 331,…
         1.2.3.4. TSCĐ tăng do được tài trợ, biếu tặng
Nợ TK 211, 213
Có TK 711 – Thu nhập khác
         1.2.3.5. Các trường hợp tăng TSCĐ khác
­ TSCĐ được cấp trên cấp hoặc nhận góp vốn liên doanh:
Nợ TK 211, 213
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

18

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

Có TK 411 – Nguồn vốn
­ Nhận lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐ
Nợ TK 211, 213 – Giá trị TSCĐ do các bên liên doanh đánh giá
Có TK 222 – Vốn góp liên doanh
­ Khi nhận TSCĐ điều chuyển trong nội bộ công ty
Nợ TK 211­ TSCĐ nhận về
Có TK 214 – Giá trị hao mòn
Có TK 411 – Giá trị còn lại
   1.2.4. Kế toán giảm TSCĐ
         1.2.4.1. Giảm do thanh lý, nhượng bán
­ Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ phát sinh:
Nợ TK 811 – Chi phí thanh lý, nhượng bán chưa thuế
Nợ TK 133 – Thuế GTGT (nếu có)

Có TK 111, 112, 141 – Số phải trả
­  Thu  nhập  do  thanh  lý,  nhượng bán TSCĐ  (phế   liệu  thu hồi,  giá  bán  
TSCĐ)
Nợ TK 111, 112, 131, 152…
Có TK 333
Có TK 711
­ Khi kết thúc việc nhượng bán thanh lý 
Nợ TK 811 – GTCL TSCĐ đem đi thanh lý, nhượng bán
Nợ TK 214 – Giá trị hao mòn
Có TK 211 – NG TSCĐ đem đi thanh lý, nhượng bán
         1.2.4.2. Giảm TSCĐ do đầu vào công ty liên kết, góp vốn liên doanh
­ Nếu giá trị  vốn góp do liên doanh xác định thấp hơn GTCL của TSCĐ  
đưa đi liên doanh
Nợ TK 222, 223 – Theo giá trị thực tế của TSCĐ do các bên đánh giá
Nợ TK 214 – Hao mòn
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

19

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

Nợ TK 811 – Số chênh lệch đánh giá lại < GTCL của TSCĐ
Có TK 211, 213 – Nguyên giá TSCĐ
­ Nếu giá trị vốn góp do liên doanh xác định lớn hơn GTCL của TSCĐ đưa  
đi liên doanh
Nợ TK 222, 223 – Theo giá trị thực tế của TSCĐ do các bên đánh giá
Nợ TK 214 – Hao mòn

Có TK 211, 213 – Nguyên giá TSCĐ
Có TK 711, 338 – Số chênh lệch đánh giá lại > GTCL của TSCĐ
­ Nếu phát sinh chi phi trong quá trình lien doanh 
Nợ TK 635
Nợ TK 133 
Có TK 111, 112, 1388…
­ Khi được chia lãi liên doanh
Nợ TK 111, 112, 1388…
Có TK 515
         1.2.4.3. Do kiểm kê thiếu
 ­ Căn cứ biên bản kiểm kê phát hiện TSCĐ bị mất mát, hư hỏng
Nợ TK 214 – Giá trị hao mòn
Nợ TK 138 (1388) – Phần bắt bồi thường
Có TK 211 – Nguyên giá TSCĐ

­ Khi có quyết định xử lý của doanh nghiệp 
Nợ TK 138 (1388): nếu buộc bồi thường
Nợ TK 811: nếu đưa vào lỗ
Nợ TK 411: nếu ghi giảm vốn kinh doanh 
Có TK 138 (1381): giá trị còn lại của TSCĐ
         1.2.4.4. Kế toán giảm TSCĐ dùng vào hoạt động phúc lợi
Nợ TK 4313: Giá trị còn lại
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

20

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2


Nợ TK 214: Giá trị hao mòn
Có TK 211: Nguyên giá
SƠ ĐỒ TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
TK 411

TK 214

TK 211
TSCĐ tăng theo nguyên giá
Nhận góp vốn bằng TSCĐ

TSCĐ giảm theo nguyên giá
Giảm TSCĐ đã khấu hao

TK 111, 112, 331
Mua mới

Góp vốn liên doanh 
Cho thuê TSCĐ

TK 222, 228

TK 214

TK 222, 228
Nhận TSCĐ góp vốn liên doanh
         Cho thuê tài chính

 TK 241


TK 811

Nhượng bán thanh lý

Xây dựng cơ bản hoàn thành

TK 214

Hình 1.1 Sơ đồ tăng giảm TSCĐ
1.3. Kế toán khấu hao tài sản cố định
   1.3.1. Khái niệm
TSCĐ trong quá trình sử dụng bị hao mòn dần. Hao mòn TSCĐ là sự tham 
giảm dần giá trị  sử  dụng và giá trị  của TSCĐ trong quá trình hoạt động của  
TSCĐ đó. Hao mòn TSCĐ tồn tại dưới 2 hình thức: hao mòn hữu hình (do sử 
dụng và do tác động của tự  nhiên), hao mòn vô hình (do tác động của tiến bộ 
khoa học kỹ thuật hoặc lỗi thời).
Khấu hao TSCĐ là biểu hiện bằng tiền của phần giá trị TSCĐ bị hao mòn 
được chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh để hình thành quỹ khấu hao nhằm  
tái sản xuất TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh. 
   1.3.2. Nguyên tắc khấu hao
Mọi TSCĐ của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh  
doanh của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao TSCĐ 

Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

21

GVHD :Ths. Trần Thị Bích LiênThực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

được hoạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Doanh nghiệp không được tính 
và trích khấu hao đối với những TSCĐ sau:
­ TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh.
­ Những TSCĐ phúc lợi, TSCĐ dự  trữ, giữ  hộ cho nhà nước, TSCĐ khác không 
tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
­ TSCĐ phục vụ  cho nhu cầu chung toàn xã hội như  đê đập, cầu cống, đường 
xá……mà nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý.
­ Quyền sử dụng đất lâu dài là TSCĐ vô hình đặc biệt.
Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ  ngày (theo 
số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng, giảm, hoặc ngừng tham gia vào các hoạt động  
kinh doanh.
   1.3.3. Xác định thời gian sử dụng TSCĐ
         1.3.3.1. Đối với TSCĐ hữu hình
­ Đối với TSCĐ còn mới, doanh nghiệp phải căn cứ  vào khung thời gian  
sử   dụng   TSCĐ   qui   định   tại   phụ   lục   01   ban   hành   kèm theo   Thông   tư   số 
45/2013/TT­BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.
Trích phụ lục 01:
PHỤ LỤC I
KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT­BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài  
chính)
Danh mục các nhóm tài sản cố định

A ­ Máy móc, thiết bị động lực
1. Máy phát động lực
2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong 
điện, hỗn hợp khí.

3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện
4. Máy móc, thiết bị động lực khác
B ­ Máy móc, thiết bị công tác
1. Máy công cụ
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

22

Thời gian 
trích khấu 
hao tối thiểu 
(năm)

Thời gian 
trích khấu 
hao tối đa 
(năm)

8
7

15
20

7
6

15
15


7

15

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng
3. Máy kéo
4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp
5. Máy bơm nước và xăng dầu
6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và 
ăn mòn kim loại
7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất
8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu 
xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh
9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và 
điện tử, quang học, cơ khí chính xác
10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất 
da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm
11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt
12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc
13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy
14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương 
thực, thực phẩm
15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế
16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, 
tin học và truyền hình

17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm
18. Máy móc, thiết bị công tác khác
19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu
20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác 
dầu khí.
21. Máy móc thiết bị xây dựng
22. Cần cẩu
C ­ Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm
1. Thiết bị đo lường, thử nghiệm các đại lượng cơ 
học, âm học và nhiệt học
2. Thiết bị quang học và quang phổ
3. Thiết bị điện và điện tử
4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá
5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ
6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt
7. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác
8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc
D ­ Thiết bị và phương tiện vận tải
1. Phương tiện vận tải đường bộ
2. Phương tiện vận tải đường sắt
3. Phương tiện vận tải đường thuỷ
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

23

5
6
6
6
7


15
15
15
15
15

6
10

15
20

5

15

7

15

10
5
5
7

15
10
15
15


6
3

15
15

6
5
10
7

10
12
20
10

8
10

15
20

5

10

6
5
6

6
5
6
2

10
10
10
10
10
10
5

6
7
7

10
15
15

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

4. Phương tiện vận tải đường không
8
5. Thiết bị vận chuyển đường ống
10

6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng
6
7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác
6
E ­ Dụng cụ quản lý
1. Thiết bị tính toán, đo lường
5
2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm 
3
tin học phục vụ quản lý
3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác
5
G ­ Nhà cửa, vật kiến trúc
1. Nhà cửa loại kiên cố.
25
2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà 
6
thay quần áo, nhà để xe...
3. Nhà cửa khác.
6
4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường, đường băng sân 
5
bay; bãi đỗ, sân phơi...
5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng.
6
6. Bến cảng, ụ triền đà...
10
7. Các vật kiến trúc khác
5
H ­ Súc vật, vườn cây lâu năm

1. Các loại súc vật
4
2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn 
6
cây lâu năm.
3. Thảm cỏ, thảm cây xanh.
2
4
I ­ Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa 
quy định trong các nhóm trên.
2
K ­ Tài sản cố định vô hình khác.
Bảng 1.1 Thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ

20
30
10
10
8
8
10
50
25
25
20
30
40
10
15
40

8
25
20

­ Đối với TSCĐ đã qua sử dụng

Thời gian sử 
=
dụng của 
TSCĐ

Giá trị hợp lý của TSCĐ

Giá bán của TSCĐ mới cùng 
loại

x

Thời gian sử dụng của TSCĐ mới 
cùng loại theo phụ lục 01

­ Giá trị  hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế  (trường hợp  
mua, bán, trao đổi), là giá trị  còn lại (trường hợp được cấp), là giá trị  theo đánh 
giá của hội đồng giao nhận (trường hợp được cho, biếu tặng, nhận vốn góp......)
         1.3.3.2. Đối với TSCĐ vô hình

Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

24


GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành 2

Doanh nghiệp tự  xác định thời gian sử  dụng nhưng tối đa không quá 20 
năm. Riêng thời gian sử dụng của quyền sử dụng đất có thời hạn là thời gian cho 
phép sử dụng đất theo quy định.
   1.3.4. Các phương pháp tính khấu hao
         1.3.4.1. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng
Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu 
hao đường thẳng như sau:
­ Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công 
thức dưới đây:
Mức khấu hao trung bình
hàng năm của TSCĐ =

Nguyên giá TSCĐ
Thời gian trích khấu hao
­ Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số 

khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.
Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố  định  
thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài  
sản cố  định bằng cách lấy giá trị  còn lại trên sổ  kế  toán chia (:) cho thời gian  
trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định  
là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu 
hao) của tài sản cố định.
Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản 
cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao  

luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.
                 1.3.4.2. Phương pháp tính khấu hao theo số  dư  giảm dần có điều 
chỉnh:
Mức trích khấu hao tài sản cố  định theo phương pháp số  dư  giảm dần có điều  
chỉnh được xác định như:
­ Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:
Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại 
Thông tư số 45/2013/TT­BTC của Bộ Tài chính.
Nguyễn Văn Hòa – ĐHKT2012­B2

25

GVHD :Ths. Trần Thị Bích Liên


×