Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Quản lý thu nhập tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển Thành Đô

Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
TR

NG

I H C KINH T QU C DÂN
***

Lê Thu H ng

Qu n lý thu nh p t i chi nhánh ngân hàng
u t và phát tri n thành ô
Chuy n ngành: Tài chính, L u thông ti n t và tín d ng


Tóm t t lu n v n th c s

Hà N i - 2007


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
U
Cùng v i s phát tri n kinh t
ang trên à hoàn thi n
ng tr
tn

tn

ph c v

c h th ng Ngân hàng Vi t Nam

c l c cho s

n

nh ti n t , thúc

ng kinh t góp ph n vào công cu c công nghi p hoá - hi n

y

i hoá

c và nhanh chóng hoà nh p cùng các Ngân hàng trong khu v c c ng



nh tr n th gi i.
n kinh t n

c ta t n n kinh t k ho ch hoá t p trung chuy n sang

ch s n xu t hàng hoá v n hành theo c ch th tr

ng, Ngân hàng th

i Vi t Nam c ng chuy n sang h ch toán kinh t

ng

c l p, t ch u trách

nhi m v k t qu kinh doanh c a m nh. M c ích quan tr ng nh t, chi ph i
i ho t

ng kinh doanh c a Ngân hàng th

Ngân hàng th

ng m i là l i nhu n và các

ng m i luôn t m m i bi n ph p nh m t i a hoá l i nhu n,

ch ti u này th hi n m t c ch ch nh x c hi u qu ho t
a Ngân hàng th

ng kinh doanh

ng m i. Do ó vi c ánh giá ch tiêu l i nhu n t c là

ánh giá các kho n thu nh p, chi phí và k t qu kinh doanh c a Ngân hàng
th

ng m i là vi c làm vô cùng quan tr ng và c n thi t.
u quan tr ng n a là vi c ánh giá các kho n doanh thu, chi phí và thu

nh p c a Ngõn hàng c n là c s chính

phân tích nh m

a ra nh ng gi i

pháp nâng cao thu nh p cho các Ngân hàng nói chung và các ngân hàng th
i nói riêng. Nó giúp cho Ngân hàng th

ng m i t m

ng

c ngu n thu nh p

i n nh, có tính thanh kho n cao h n… ngoài ra nó xác nh và gi m t i a
các kho n chi phí c n lóng ph

t

c hi u qu cao nh t. Góp ph n l n

nh m nâng cao thu nh p, t i a hoá giá tr v n ch cho các Ngân hàng.
nh ng lý do tr n ây tác gi ch n v n
nh p t i chi nhánh ngân hàng
lu n v n t t nghi p c a m nh.

nghiên c u: “Qu n lý thu

u t và Phát tri n Thành

, làm

tài


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

1

CH

NG 1

Khái quát chung v Chi nhánh Ngân hàng

u t và Phát tri n Thành

ô

c u t ch c và mô h nh ho t

ng c a chi nhánh Ngân hàng

ut

và Phát tri n Thành ô
c u t ch c c a Chi nhánh
nh s

c chia làm 4 kh i, g m 12 ph ng
sau


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
Ban Giám

Kh i

Kh i D ch v

Kh i h tr

n d ng

Kh ch hàng

kinh doanh

c

Kh i

n

Kh i n i b
tr c thu c

Ph ng
n
ng
Th c
hi n cho
vay và
o lónh

Ph ng
ch v
Kh ch
hàng
Th c
hi n GD
ti n g i,
ti n vay
+ công
tác TT
trong
c+
huy
ng
n dân

Ph ng
TT
Qu c t

Ph ng

ho ch
Kho
qu

Th c
hi n c c
giao
ch
thanh
to n
qu c t

Ph ng

Ti n

THU
CHI
TM
TRON
GC C
GD
I
DN,
TI P
QU
CHO
C

Ngu n

n
QU
N LÝ

TH C
HI N
CHI
N
c
n;
p
BC,

Ph ng
Th m
nh và
Qu n lý
TD
Th m
nh các
án
cho vay
và ki m
tra qu n
lý các
ho t
ng tín
ng

Ph ng

Ph ng

Ph ng

Ph ng

Tài
ch nh

n
toán

ch c
Hành
ch nh

Ki m
tra
KT
NB

to n
QU
N LÝ
TàI
CH
NH,
n
gd n

ki m
trA
N
G

o
p và
qu n
lý m i
tr ng
thu t
tin h c
cho
CN

px p
trí v
nhân s ;
công tác
uc n
cho ho t
ng
a CN

KI M
TRA
KI M
TO N
I
T
C
T
ho t
ng
i Chi

Ph ng
Giao d ch
c
Giang
Huy ng
n dân
+ Cho
vay c m
gi y t
có giá và 1
DN
ngoài
qu c
doanh


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
Th c tr ng ho t

4
ng kinh doanh c a chi nh nh Ngõn hàng

u t và

Phát tri n Thành ô
Ho t

ng huy

ng v n

c h nh th c huy

ng v n t i chi nh nh:

Ti n g i c c t ch c kinh t .
Th hai: Ti n g i t dân c .
Th ba: Vay c c t ch c t n d ng kh c.
Th t : Phát hành công c n .
Ho t

ng cho vay:

n m 2004
ho t

n nay, Chi nhánh có s t ng tr

ng xúc ti n qu ng cáo, th sát th tr

hàng v i ph

Ho t
ho t

ng, tích c c t m ki m kh ch

ng châm ngân hàng là b n c a doanh nghi p. Qui mô d n

m sau luôn t ng cao h n n m tr
uv n

ng m nh v d n do

c, áp ng ngày càng t t h n cho nhu

u t và phát tri n kinh t c a c n
ng d ch v : Ho t

ng thanh toán trong n

c.

ng b o lónh, ho t
c.

ng thanh toán qu c t ,


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

5

CH

NG 2

TH C TR NG QU N L THU NH P T I CHI NHÁNH
NGÂN HÀNG

UT

VÀ PHÁT TRI N THÀNH Ô

ch qu n lý thu nh p t i Chi nh nh Ngõn hàng

u t và Phát tri n

Thành ô
Giám

c chi nhánh tr c ti p quy t

nh giá c ho c

n ph m d ch v c a Chi nhánh trên c s các qui
Ngành và c a th tr

u ch nh giá c

nh c a Nhà n

c, c a

ng theo t ng th i k .

Thu nh p c a ngân hàng

c xác

nh theo nguyên t c d thu c n

tr ng
Các kho n thu c a Ngân hàng phát sinh trong k ph i có
ho c ch ng t h p l và ph i

c h ch toán

n

c th c hi n theo quy

nh

y

Vi c h ch toán vào các kho n thu nh p
chung c a Ngân hàng

hóa

vào doanh thu.

u t và Phát tri n Vi t Nam

Th c tr ng thu nh p c a Chi nhánh trong nh ng n m qua
Thu nh p c a Chi nhánh Ngân hàng

u t Phát tri n Thành

ô

c

nh thành t c c kho n sau:
Thu lói vay bao g m: Thu lói cho vay ng n h n và thu lói cho vay
trung, dài h n. Trong ó c n
nh cho vay th

ng m i, cho vay

c phân chi ti t theo t ng l nh v c cho vay
u t , cho vay theo K ho ch Nhà n

Thu lói ti n g i: Bao g m lói ti n g i t i Ngõn hàng Nhà n
hàng Ngo i th

c,

c và Ngân

ng Vi t Nam

Thu v kinh doanh ngo i t : Ch y u là kho n thu kinh doanh t hai
lo i ngo i t USD và EUR.Bao g m:


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

6

Thu v d ch v : Thu d ch v thanh toán trong n

c, thanh toán qu c t ,

ch v b o lónh và d ch v ngõn qu . Trong ó thu v thanh toán qu c t
chi m t tr ng l n.

c kho n thu kh c: Thu ph hoa h ng trong nghi p v

i lý thanh

toán, thu phí xác nh n s d , thu thanh lý tài s n, c ng c .
Các kho n thu nh p t i Chi nhánh Ngân hàng

T & PT Thành

ch

u bao g m: Thu lói cho vay, thu lói ti n g i, thu kinh doanh ngo i t , thu
ph d ch v thanh to n, b o lónh ngõn qu . Trong ó thu lói chi m t tr ng
n.

u ó c ng hoàn toàn phù h p v i t nh h nh th c t t i c c Ngõn

hàng th

ng m i. Các khách hàng l n t i Chi nhánh ch y u là các doanh

nghi p qu c doanh, trong ó ph n l n là các công ty xây l p, do ú doanh s
o lónh t i chi nh nh r t l n. Trong t ng d n h u nh không có n x u.
n nay Chi nhánh ó ti p c n và th c hi n giao d ch v i r t nhi u kh ch
hàng kinh doanh th

ng m ivà các công ty có v n

chuy n ho t

u t xây d ng sang

ng t

u t

u t kinh doanh th

n

c ngoài,
ng m i và

công nghi p.
nh h nh qu n lý thu nh p t i Chi nh nh Ngõn hàng T & PT Thành ô
Qu n lý doanh thu:
Phõn t ch r doanh thu t c c ho t
tín d ng, ho t

ng nh doanh thu t ho t

ng kinh doanh ngo i t , doanh t ho t

ng

ng thanh toán,

ngân qu
Chi nhánh l p k ho ch v thu nh p t

u n m tài chính, chi ti t theo

ng kho n m c trên c s k ho ch v t ng m t ho t

ng.

Trên c s k ho ch chung v thu nh p, Chi nhánh giao k ho ch t i
ng

n v theo tháng, qu .


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

7

Phõn t ch t nh h nh thu nh p c a Chi nh nh, x c
lo i doanh thu, ánh giá m c

t

nh t tr ng các

c so v i k ho ch.

Qu n lý chi ph :
Có th th y trong m y n m g n ây, k ho ch tài chính t i Chi nhánh
Ngân hàng

u t Phát tri n Thành

các kho n chi phí

c th c hi n t

u th c hi n theo úng

nh m c và

ng

i t t, h u h t

c theo d i r t chi

ti t.
Qu n lý thu nh p:
nh h nh thu nh p c a Chi nh nh Ngõn hàng

u t và Phát tri n

Thành

ng nhanh qua các n m t 2004

n 2006. N m 2004 chênh l ch

thu chi tr

c DPRR là 27,059 tri u VND

n n m 2005 ch s này ó t ng

lên g p g n 1,5 l n (147%), ch s này ti p t c t ng lên trong n m 2006
(152%). D ki n ch s này n m 2007 s t ng lên g p g n 2 l n so v i 2006.
ch s trích DPRR c a Chi nhánh Ngân hàng
sau cao h n n m tr

u t và Phát tri n n m

c, c th n m 2005 cao g p 2 l n 2004, n m 2006 cao

p 3 l n n m 2004,

u này cho th y Chi nhánh chú tr ng

n h s an

toàn trong kinh doanh. M c dù d n t ng nhanh, tuy nhiên ch t ng ph n d
h u hi u - góp ph n làm t ng nhanh chênh l ch thu chi c a Chi nhánh, n
u không t ng c v s tuy t
ng lên qua các n m

i và t

nh m bù

ng

i, v v y vi c tr ch l p DPRR

p các kho n n x u.

ánh giá th c tr ng qu n lý thu nh p t i Chi nhánh Ngân hàng

ut

Phát tri n Thành ô
Nh ng k t qu

t

c:

Có th th y h u h t các kho n m c doanh thu, chi phí t i Chi nhánh
th c hi n theo úng nh m c k ho ch
Các kho n m c chi phí
th .

c quy

cl pt

u

u n m tài chính.

nh h t s c chi ti t v i các

nh m c


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

8

Vi c ph n ánh doanh thu, chi phí c ng khá chi ti t, m i lo i doanh thu,
chi phí

u

c m m t tài kho n riêng

Chi nhánh ó th c hi n t

ng

theo d i

i t t các bi n pháp v qu n lý doanh

thu, chi ph .
ng t c qu n lý doanh thu, chi phí t i Chi nhánh c ng áp ng
yêu c u qu n lý c a Nhà n

c

c

n ch và nguy n nhõn
ph

ng pháp qu n lý:

Trong hai ph

ng pháp qu n lý vi c th c hi n doanh thu, chi ph , hi n

nay t i Chi nh nh ch

p d ng ph

ng pháp khuy n khích th c hi n doanh

thu chi phí mà ch a th c hi n ph

ng pháp khoán. Do v y hi u qu ch a

cao.
Các kho n chi v l
ng

i lao

ng nh :

vi c chi ti n th

ng, th

ng ó ph n nào c n c vào k t qu c a

nh k 6 tháng, 1 n m t ch c b nh b u thi ua và

ng c n c vào k t qu thi ua A, B, C; nh ng vi c quy

ng t i Ngân hàng c ng ch a th c s
Nguyên nhân là do l

ng

khuy n khích ng

c x p c n c vào tr nh

ng.

h c v n và th i gian

công tác, gi a các ph ng th c hi n c c c ng vi c cú m c
nhau không có m c l

i lao

nh

r i ro khác

ng khác nhau.

c ng t c ki m tra ki m so t:
Vi c ki m tra ki m so t c c kho n doanh thu, chi ph và thu nh p c a
Chi nhánh ch y u m i

c th c hi n t i ph ng Tài ch nh K to n -

tr c ti p th c hi n thu và thanh toán chi.

nv

nh k có s ki m tra giám sát

a c quan thu và các t ch c ki m toán, tuy nhiên do không th

ng


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

9

xuyên, ch t ch nên có nh ng h n ch nh t


n v th c hi n và c ng là

nh. Ph ng Tài ch nh K to n

n v ki m soát. Nguyên nhân là do Ph ng

Ki m tra Ki m soát n i b c a Chi nhánh m i

c thành l p, các cán b

u h t ch a làm qua công tác k toán nên ch a có kinh nghi m và tr nh
ng trong ki m tra vi c ch p hành ch
v n b n ch

:

Các v n b n, ch
c ngõn hàng th

tài chính.

h

ng d n thi hành quy ch qu n lý tài ch nh t i

ng m i nhi u khi không bao quát

c h t các t nh

hu ng ph t sinh trong th c t n n trong qu tr nh th c thi cú th ph t sinh
nhi u
ti t

m không phù h p. Ng

c l i vi c quy

nh m t cách h t s c chi

nh m c các kho n m c chi phí c a Ngân hàng

u t và Phát tri n

Vi t Nam giúp cho Chi nhánh có kh n ng áp d ng m t cách t

ng

id

dàng nh ng ôi khi l i không linh ho t và không phù h p v i th c t phát
sinh.
tr nh

cán b :

u h t cán b Chi nhánh

u là cán b tr , ch a có nhi u kinh

nghi m trong l nh v c tài chính k toán nên c n h n ch trong c ng t c c ng
nh trong vi c tham m u cho Ban Giám

c v qu n lý doanh thu, chi ph .


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

10
CH

NG 3

GI I PHÁP t ng THU NH P T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
UT

nh h

VÀ PHÁT TRI N THÀNH Ô

ng phát tri n c a Chi nhánh Thành ô

Tr thành Ngân hàng bán l th c hi n nghi p v c a m t Ngân hàng
hi n

i, tr thành Ngân hàng óng vai tr ch l c tr n

ô v huy

a bàn phía B c th

ng v n, cho vay, d ch v ... góp ph n th c hi n m c ti u ph t

tri n kinh t xó h i tr n
và PT t i Th

a bàn và nâng cao uy tín, v th c a Ngân hàng T

ô Hà N i.

Gi i ph p qu n lý thu nh p t i Chi nh nh Ngõn hàng

u t và Phát

tri n Thành ô
ng c
Thành

ng qu n lý và ti t ki m c c kho n chi ph cho Chi nhánh

ô:
i v i chi cho ho t

ng kinh doanh th ch y u là chi cho vi c huy

ng v n Ngõn hàng c n t ng c
huy

ng d

ng v i gi r nh

i h nh th c ti n g i gi h và ti n g i thanh to n c a c c t

ch c kinh t .
nh huy

ng c c ngu n v n huy

ng d

ng th i gi m t i a c c ngu n v n huy

ng v i gi cao

i h nh th c ph t hành tr i phi u.

Th c hi n t t k ho ch v doanh thu, chi ph :
Chi nhánh c n ph i có k ho ch
p v i quy

nh,

quy ch tài chính
ho ch ph i
th c t ho t

i v i t ng m t ho t

ng, k t

nh m c v các kho n m c doanh thu, chi phí theo
l p k ho ch c th v doanh thu, chi phí. Vi c l p

m b o tính h p lý, mang t nh kh thi và ph h p v i
ng c a Chi nhánh.


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

11

Th c hi n c ch khoán trong qu n lý doanh thu, chi ph :
Chi nhánh c n có ph
nh ng u

ng pháp

ánh giá h p lý, ph t huy h t

m c a c ch khoán, nh m m c ích qu n lý doanh thu,

chi ph cú hi u qu .
Ch tiêu v d n tín d ng c ng c n

c th c hi n phân ph i cho

các ph ng nghi p v th ng qua c ng t c ti p th khách hàng. Các kho n
chi v ho t

ng nghi p v không có

huy

c nhi u v n th chi ph càng t ng nh ng ngân hàng l i

ng

luôn khuy n khích huy
ng c

ng huy

ng

nh m c c

inh, ch ng h n càng

c nhi u v n.

ng các ngu n v n r góp ph n gi m chi t lói, t ng

thu nh p:
Tri n khai các s n ph m huy
án H H mang l i
nh th c huy

ng v n m i, các d ch v ti n ích cho d

phát huy u th trong c nh tranh... k t h p v i các

ng truy n th ng v i lói su t linh ho t

thu hút ti n nhàn

i trong dân c ..
ng tr

ng tín d ng i ôi v i ki m soát r i ro tín d ng góp ph n t ng

ngu n thu t lói:
p trung phát tri n, m r ng khách hàng ti m n ng, khách hàng m c
tiêu là các doanh nghi p v a và nh , công ty có v n

ut n

c ngoài, công

ty trách nhi m h u h n, các doanh nghi p trong khu công nghi p, ô th
i...
ng tr
theo ph

ng tín d ng i ôi v i ki m soát r i ro tín d ng, t ng tr

ng

ng châm an toàn, c n tr ng có hi u qu . Xây d ng c c u tín d ng

p lý v th i h n, kh ch hàng, nõng t tr ng tài s n

m b o...

Ph t tri n s n ph m d ch v và ti n ch Ngõn hàng:


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

12

Phát tri n m nh các ho t

ng d ch v , nh t là các s n ph m d ch v

thanh toán, bán l bên c nh vi c phát huy các s n ph m d ch v truy n th ng
a trên n n công ngh hi n

i, d ch v ki u h i.

Nâng cao nh n th c v phát tri n d ch v , t ng Chi nhánh ch
a ra các gi i pháp thi t th c thúc

y ho t

ng d ch v ,

tr ng d ch v trên t ng thu nh p, nh t là các ho t
Th c hi n thu lói

y

, úng h n nh m n

ng

m b o t ng t

ng phi tín d ng.
nh và t ng thu nh p cho

Ngân hàng
Thu lói cho vay là m t c ng vi c quan tr ng, n n y u c u ph i t nh
to n ch nh x c và ti n hành thu
nh m n

, úng th i h n các kho n lói cho vay

nh và t ng thu nh p cho Ngân hàng.

Nhúm gi i ph p b tr
Xõy d ng và phát tri n th ng hi u c a chi nhánh Thành ô
Ng n hàng ph i t m m i bi n ph p

phát tri n th

ng hi u m nh cho

ngân hàng
mb o

y

kh n ng thanh to n, chi tr và

p ng nhu c u t n

ng b t c l c nào c a kh ch hàng. Ngõn hàng ph i t ch c thanh to n
nhanh chúng, an toàn và ch nh x c

gõy

c l ng tin c a kh ch hàng v i

Ngõn hàng.
Chú tr ng công tác ào t o, b i d

ng tr nh

chuyên môn cho

cán b v l nh v c tài chính k toán
ch c các bu i t p hu n nghi p v ngay t i Chi nhánh
trao

i, th o lu n trên c s

ó ch

ng nghiên c u v n b n, ch

các cán b
.

cán b tham gia các l p t p hu n nghi p v v tài chính k toán do
tài chính, các tr

ng

i h c và do Ngành t ch c.

i các chuyên gia v l nh v c tài chính k toán

h c t p và trao

i


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

13

nghi p v nh các chuyên gia v thu , ki m toán.
ng c

ng công tác ki m tra ki m soát

ch c ki m tra th
doanh c a Chi nhánh,

ng xuyên,

t xu t m i ho t

ng kinh

ph ng, ng n ch n nh ng r i ro có th phát

sinh. Kinh doanh ti n t là m t l nh v c luôn n ch a
y ra m t mát, th t thoát tài s n, chi phí ho t

y r i ro, n u

ng s t ng lên r t

nhi u và do ó l i nhu n s b gi m sút.
ng c

ng

i ng cán b c a Ph ng Ki m tra Ki m so t n i b .

Chi nhánh c n s m có k ho ch ào t o, b trí cán b
yêu c u

áp ng

t ra.

Xõy d ng quy ch qu n lý tài ch nh t i Chi nh nh ph
quy

c

nh chung c a ngành và th c t ho t
n c vào quy

h p v i

ng.

nh chung c a Ngành v qu n lý tài ch nh, Chi

nh nh c n xõy d ng m t quy ch qu n lý riêng phù h p v i th c t
phát sinh, linh ho t d áp d ng. C n xây d ng m t v n b n quy
chính th c,

y

t t c các n i d ng qu n lý

nh

làm c s pháp lý cho

vi c h ch to n và th c hi n doanh thu, chi ph .
Ki n ngh v i c quan c p trên:
Ki n ngh v i Chính ph và các c quan qu n lý Nhà n
Ban hành, hoàn thi n và

c:

ng b hoá các v n b n lu t liên quan

o c s pháp lý th ng nh t cho vi c qu n lý tài ch nh núi chung và
qu n lý doanh thu chi ph núi ri ng t i c c ngõn hàng th
Ki n ngh v i Ngân hàng
Bám sát ch

qui

ng m i.

u t và Phát tri n Vi t Nam:

nh c a Nhà n

c, c a ngành

nghiên c u


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
ban hành k p th i v n b n h
nhánh ch

14
ng d n chi ti t,

y

giúp cho các chi

ng tri n khai m t cách d dàng và theo úng ch

o công t c qu n lý tài ch nh ch t ch , hi u qu

,

m


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents

15

T LU N
Chuy n ho t

ng ngân hàng t l nh v c chuyên sâu là c p v n

xây d ng c b n và cho vay ng n h n
ho t

i v i các doanh nghi p xây l p sang

ng kinh doanh a n ng và t ng h p, m r ng

it

n m i thành ph n kinh t , Chi nhánh Ngân hàng
Thành

ng khách hàng

u t và Phát tri n

ô ó th c s chuy n m nh trong c ch th tr

doanh không ch

ut

ng, m c ích kinh

n thu n là l i nhu n mà bám sát m c tiêu phát tri n kinh

xó h i c a Nhà n

c c ng nh trên

a bàn

nh h

ng ho t

ng kinh

doanh mang l i hi u qu kinh t xó h i và l i nhu n cho b n thõn ngõn
hàng.
hoàn thi n công tác qu n lý thu nh p
u t và Phát tri n Thành

i v i Chi nhánh Ngân hàng

ô phù h p v i s

i m i ho t

doanh, t ng l i nhu n, b o toàn và phát tri n v n c a Nhà n
th hi n và

t

c nh ng k t qu nh t

Nâng cao m t b
Nh ng

c tr ng ho t

nh trong nghiên c u, ó là:

ng c a Ngân hàng th

pháp qu n lý thu nh p phù h p v i nh ng

ng m i

c thù ó

i có th t ch , t ch u trách nhi m trong ho t

luôn ti m n trong ho t

c; lu n v n ó

c nh n th c lý lu n v Ngõn hàng th

cho ngân hàng có kh n ng v tài chính

ng kinh

i h i cú ph

ng

Ngân hàng th

ng

ng c a m nh,

ch ng

ng m i.

mb o

c v i nh ng r i ro

ng tín d ng và ngân hàng.

Qua phân tích và ánh giá th c tr ng qu n lý doanh thu, chi ph t i Chi
nh nh Ngõn hàng

u t và Phát tri n Thành

th i gian qua ó gúp ph n vào nh ng thành qu
ti n

cho Chi nhánh th c s ho t

có s qu n lý c a Nhà n

ô, có th th y k t qu trong
t

c c a Chi nhánh, t o

ng kinh doanh theo c ch th tr

c và phát huy

y

nhi m trong kinh doanh c ng nh trong ho t

ng

quy n t ch t ch u trách
ng tài chính.

ng th i c ng


Click Here & Upgrade

PDF
Complete

Expanded Features
Unlimited Pages

Documents
th y r

16

c nh ng m t h n ch c a ph

phí: ch a th c s t o ra

ng ph p qu n lý doanh thu, chi

ng l c to l n khuy n khích các

n v hoàn thành

t k ho ch thu nh p - Do v y hi u qu qu n lý ch a cao.
vi c ánh giá nh ng m t h n ch c a ph
i Chi nh nh Ngõn hàng

u t và Phát tri n Thành

ng phát tri n trong th i gian t i, lu n v n ó
mang ý ngh a lý lu n c ng nh th c ti n
nhËp

i v i Chi nhánh Ngân hàng

c bi t chú tr ng t i ph
n m t s ki n ngh

ng pháp qu n lý thu nh p
ô và trên c s

nh

xu t m t s gi i pháp

hoàn thi n công tác qu n lý thu

u t và Phát tri n Thành

ng pháp khoán.

ô, trong ó

ng th i lu n v n c ng

c p

m b o cho các gi i pháp có tính kh thi cao.

i nh ng ki n th c thu

c qua h c t p và nghiên c u c ng nh

qua th c t , tác gi mong mu n r ng nh ng suy ngh c a m nh s gúp
ph n nh b vào vi c nghi n c u hoàn thi n c ng t c qu n lý thu nh p
i v i Chi nhánh Ngân hàng
hàng ho t

u t và Phát tri n Thành

ngân

ng ngày càng hi u qu h n, x ng áng v i vai tr v tr then

ch t trong ph c vô

u t phát tri n.

Ph m vi c a

tài r t r ng và n i dung c a nó bao g m nhi u v n

ang là m i quan tâm c a Nhà n

c c ng nh c a các Ngân hàng th

i trong ó có Chi nhánh Ngân hàng
gi c ng mong mu n ti p t c
c h n, toàn di n h n
Ngân hàng

ô

c nghiên c u

c.

ô Tác

có nh ng gi i pháp sâu

hoàn thi n công tác qu n lý thu nh p

u t và Phát tri n Thành

m c a Nhà n

u t và Phát tri n Thành

ng

ô kinh t th tr

iv i

ng có s qu n lý



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×