Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ........................ Error! Bookmark not defined.
1.1.
Tính cấp thiết của đề tài....................................................Error! Bookmark not defined.
1.2.
Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Error! Bookmark not defined.
1.3.
Mục tiêu nghiên cứu ................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.4.
Câu hỏi nghiên cứu ................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.5.
Đối tượng nghiên cứu ............................................................... Error! Bookmark not defined.
1.6.
Phạm vi nghiên cứu .................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.7.
Phương pháp nghiên cứu ......................................................... Error! Bookmark not defined.

1.8.
Kết cấu của luận văn ................................................................ Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 2: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI
CHÍNH DOANH NGHIỆP .................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.
Khái niệm và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính ....Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính .............................. Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính ............................ Error! Bookmark not defined.
2.2.
Đối tượng của phân tích báo cáo tài chính ............................ Error! Bookmark not defined.
2.3.
Phương pháp phân tích báo cáo tài chính........................Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Phương pháp phân tích định tính ....................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Phương pháp phân tích định lượng .................................... Error! Bookmark not defined.
2.4.
Nhiệm vụ và tổ chức phân tích báo cáo tài chính ............Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính. ........................ Error! Bookmark not defined.
2.4.2. Công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chinh ..................... Error! Bookmark not defined.
2.5.
Nội dung phân tích Báo cáo tài chính ..............................Error! Bookmark not defined.
2.5.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính ............................... Error! Bookmark not defined.
2.5.2. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động
kinh doanh ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.5.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán ....................... Error! Bookmark not defined.
2.5.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh........................................... Error! Bookmark not defined.
2.5.5. Phân tích rủi ro tài chính ................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ ..................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.
Giới thiệu chung về công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà ..Error! Bookmark not defined.


3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Quá trình hình thành và phát triển ................. Error! Bookmark not defined.
Ngành nghề kinh doanh................................. Error! Bookmark not defined.
Đặc điểm tổ chức và phân cấp quản lý tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải HàError!
Bookmark not defined.3.1.4.
3.1.5.

Thị trường tiêu thụ ........................................ Error! Bookmark not defined.
Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà ......... Error!
Bookmark not defined.
3.2.
Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần
bánh kẹo Hải Hà.............................................. Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp ........................ Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh ....................... Error! Bookmark not defined.
3.2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán.Error! Bookmark not
defined.
3.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc thù của các công ty niêm yết trên thị
trường chứng khoán.(Mã giao dịch chứng khoán của công ty là:HHC). Error!
Bookmark not defined.
3.3.
Đánh giá khái quát thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ
phần bánh kẹo Hải Hà .................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Đánh giá về công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark
not defined.
3.3.2. Đánh giá về nội dung phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark not
defined.
3.3.3. Đánh giá về phương pháp phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark not
defined.
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO
CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀError! Bookmark
not defined.
4.1.
Sự cần thiết và quan điểm hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại
công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà .................. Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần
bánh kẹo Hải Hà............................................ Error! Bookmark not defined.
4.1.2. Quan điểm và định hướng phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần
bánh kẹo Hải Hà............................................ Error! Bookmark not defined.
4.2.
Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần
bánh kẹo Hải Hà.............................................. Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chínhError!
Bookmark
not defined.


4.2.2.

Hoàn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh
kẹo Hải Hà .................................................... Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Hoàn thiện nội dung và chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark
not defined.
4.3.
Những điều kiện cơ bản để thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích
báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải HàError! Bookmark
not defined.
4.3.1. Về phía Nhà nước ......................................... Error! Bookmark not defined.
4.3.2. Về phía Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà .... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Tính cấp thiết của đề tài
Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nói chung và phân tích Báo cáo tài chính
nói riêng là nhu cầu thiết yếu của các nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài
chính tín dụng, ngân hàng, cơ quan thuế…. đặc biệt trong nền kinh tế thị trường mà đặc
trưng là tính cạnh tranh.
Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp là những thông tin cực kỳ quan trọng,
bởi các báo cáo tài chính là bức tranh phản ánh tổng hợp về tình hình tài chính của doanh
nghiệp, hiệu quả hoạt động kinh doanh của trong một thời gian cụ thể. Tuy nhiên các con
số thể hiện trên báo cáo tài chính chưa thể hiện hết những nội dung mà những người sử
dụng báo cáo quan tâm. Do vậy, để các thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính biết
“nói” việc sử dụng kỹ thuật phân tích để thuyết minh thêm các mối quan hệ chủ yếu chưa
được đề cập trong báo cáo tài chính, nhằm thoả mãn yêu cầu của từng đối tượng quan
tâm là một nhu cầu thiết yếu.
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trong những năm qua đã không ngừng đổi mới,
hoàn thiện, nâng cao nghiệp vụ trong mọi hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh. Trong dó công tác phân tích Báo cáo tài chính đã được coi trọng, từng bước
phát triển và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên việc phân tích này cũng
chưa được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, bên cạnh đó mới chỉ dừng lại ở những
phân tích giản đơn, chủ yếu tập trung vào tính toán các chỉ tiêu chung chung mà chưa cụ


thể hoá được mặt mạnh, mặt yếu của công ty cũng như chưa giúp nhận biết nhanh chóng
những khâu yếu kém trong hoạt động tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của công
ty.
Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác phân tích báo cáo tài chính
và thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tác giả đã
lựa chọn đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ
phần bánh kẹo Hải Hà” cho Luận văn thạc sỹ.

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài.
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là cơ sở quan trọng giúp nhà quản trị và
các nhà đầu tư ra quyết định chính xác. Việc phân tích báo cáo tài chính giúp doanh
nghiệp và các đối tượng quan tâm thấy được hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài
chính của doanh nghiệp. Từ đó đánh giá được tiềm năng cũng như hiệu quả sản xuất
kinh doanh cũng như rủi ro và triển vọng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.
Trong thời gian qua đã có rất nhiều các công trình, luận văn cao học nghiên cứu về phân
tích báo cáo tài chính và hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của các tập đoàn, các
công ty, cụ thể như:
- Đề tài: "Hoàn thiện Phân tích Báo cáo tài chính tại Tổng công ty cổ phần vật tư
nông nghiệp Nghệ An" tác giả Cao Thị Hương Giang chuyên ngành kế toán, kiểm toán và
phân tích, năm 2010.
- Đề tài: "Phân tích báo cáo tài chính nhằm tăng cường quản lý tài chính tại bưu
điện tỉnh Nghệ An" tác giả Bùi Thị Minh, luận văn thạc sĩ kinh tế, năm 2010.
- Đề tài: "Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xuất - Nhập
khẩu Y tế Domesco" tác giả Lê Hữu Trung chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích,
năm 2010.
- Đề tài: "Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương
mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội" tác giả Lê Diệu Linh chuyên ngành kế toán, kiểm toán và
phân tích, năm 2011.
Sau khi nghiên cứu các công trình trên, tác giả nhận thấy, các công trình đã hệ thống


hóa được những vấn đề chung nhất về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và thấy được
thực trạng phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, đưa ra được những kết quả đạt
được cũng như những tồn tại, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công
tác phân tích tài chính tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian qua chưa có một
nghiên cứu cụ thể về công tác phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải
Hà. Để có cái nhìn khách quan và đúng đắn về công tác phân tích báo cáo tài chính của công
ty, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ
phần bánh kẹo Hải Hà”.
Mục tiêu nghiên cứu
Dựa trên cơ sở lý thuyết về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Đề tài
nghiên cứu và hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn của hệ thống báo cáo tài chính
và công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Bên cạnh đó thông qua việc tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác phân tích
báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tác giả đề xuất một số giải pháp
cơ bản nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác phân tích Báo cáo tài chính tại
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà góp phần giúp ban lãnh đạo công ty có quyết định kinh
doanh chính xác, kịp thời và các đối tượng quan tâm có cái nhìn đúng đắn về tình hình tài
chính và hiệu quả hoạt động của công ty.
Câu hỏi nghiên cứu
Dựa trên mục tiêu nghiên cứu tác giả đặt ra các câu hỏi nghiên cứu cơ bản như
sau:
- Câu hỏi về mặt lý luận: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiêp là gì? Phân tích
báo cáo tài chính doanh nghiệp dựa trên nguồn số liệu nào? Thu thập số liệu đó từ đâu,
bằng phuơng pháp nào? Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm những nội
dung gì? Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để làm gì? Cho ai? Khi nào cần
phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
-

Câu hỏi thực tiễn: Hiện tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đã tiến hành phân

tích báo cáo tài chính chưa? Nếu đã tiến hành phân tích thì phân tích như thế nào? Công
ty sử dụng phương pháp gì để phân tích? Nội dung phân tích như thế nào? Kết quả đạt


được ra sao? Những vấn còn tồn tại là gì? Có những giải pháp nào để hoàn thiện công tác
phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà ? Những điều kiện thực
hiện các giải pháp này là gì?
Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp và thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần bánh
kẹo Hải Hà qua các năm 2010 và 2011
Phạm vi nghiên cứu
Về mặt lý luận: Luận văn tập trung nghiên cứu lý thuyết về phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp.
Về thực tiễn: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng phân tích báo cáo tài chính
tại công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà năm 2010, 2011.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp: quan sát, điều tra, thống
kê, khảo sát. Tác giả thu thập thống kê các báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ năm
2009 đến năm 2011. Quan sát quá trình phân tích báo cáo tài chính tại công ty. Khảo sát
thực tế hoạt động của công ty, của phòng kế toán kết hợp điều tra và thống kê qua các tài
liệu thực tế tại công ty để nắm được tổ chức, phân cấp quản lý của công ty cũng như của
bộ phận tài chính, kế toán, và hoạt động của các phòng ban.
- Phương pháp phân tích xử lý dữ liệu: Tổng hợp và phân tích các số liệu sơ cấp và
thứ cấp đã thu được từ đó phân tích áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên
cứu định lượng đó là các phương pháp cụ thể như: phương pháp chi tiết các chỉ tiêu kết
hợp với các phương pháp so sánh, loại trừ, phương pháp liên hệ cân đối và sử dụng mô
hình Dupont trong quá trình nghiên cứu phân tích.
Kết cấu của luận văn
- Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu
- Chương 2: Những lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
- Chương 3: Thực trạng phân tích báo cáo tài chính công ty Cổ phần bánh kẹo
Hải Hà
- Chương 4: Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần


bánh kẹo Hải Hà.
Kết luận.


CHƯƠNG 2: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Khái niệm và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phân tích báo cáo tài chính thực chất là phân tích các chỉ tiêu tài chính trên hệ thống
báo cáo hoặc các chỉ tiêu tài chính mà nguồn thông tin tới hệ thống báo cáo nhằm đánh
giá tình hình tài chính doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu
theo những mục tiêu khác nhau.
Quan tâm tới Báo cáo tài chính của doanh nghiệp thường bao gồm rất nhiều các đối
tượng khác nhau. Mỗi đối tượng đều sử dụng thông tin về phân tích báo cáo tài chính của
doanh nghiệp dưới các góc độ khác nhau và cho nhiều mục đích khác nhau. Bởi vậy, việc
thường xuyên tiến hành phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cho các đối tượng quan tâm thấy rõ
hơn bức tranh về thực trạng hoạt động tài chính, xác định đầy đủ và đúng đắn hơn những
nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ
đó họ đưa ra các quyết định đúng đắn hơn.
Đối với các cổ đông: mục đích của họ là tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc đầu tư
vào mua cổ phiếu của doanh nghiệp. Do vậy, họ luôn luôn mong đợi, tìm kiếm cơ hội đầu
tư vào doanh nghiệp có khả năng sinh lợi cao. Các nhà đầu tư trên thị trường chứng
khoán sử dụng rất nhiều các chỉ số tài chính để đánh giá giá trị và khả năng sinh lời của
cổ phiếu cũng như các thông tin về xu hướng thị trường trước khi đưa ra các quyết định
đầu tư hay chấp thuận giao dịch mua bán
Đối với chủ ngân hàng và nhà cung cấp tín dụng quan tâm đến khả năng sinh lợi và
khả năng thanh toán của doanh nghiệp thể hiện trên các báo cáo tài chính để ra quyết định
có cho vay hay cho trả chậm hay không.
Đối với các nhà quản lý của doanh nghiệp cần thông tin để kiểm soát và chỉ đạo tình
hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đối tượng của phân tích báo cáo tài chính
Đối tượng của phân tích báo cáo tài chính trước hết là hệ thống chỉ tiêu tài chính
được trình bày trên hệ thống báo cáo hoặc chỉ tiêu tài chính mà nguồn thông tin từ hệ
thống báo cáo tài chính.
Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
- Phương pháp phân tích định tính
+ Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích


+Phương pháp phân tích tác nghiệp
- Phương pháp phân tích định lượng
+ Phương pháp so sánh
+ Phương pháp loại trừ
+ Phương pháp liên hệ cân đối
+ Phương pháp dupont.
Nhiệm vụ và tổ chức phân tích báo cáo tài chính
- Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính
Một là, kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu tài chính đã xây dựng
Hai là, xác định các nhân tố ảnh hưởng tới các chỉ tiêu tài chính và tìm nguyên
nhân gây nên các mức độ ảnh hưởng đó.
Ba là, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng và khắc phục những tồn tại
yếu kém của từng chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh.
Bốn là, xây dựng phương án kinh doanh tối ưu căn cứ và chỉ tiêu tài chính đã phân
tích.
- Công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp:
Tổ chức phân tích báo cáo tài chính là vận dụng tổng hợp các phương pháp phân
tích để đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ những sai lầm và tìm biện pháp sửa chữa thiếu sót
trong kinh doanh. Tổ chức phân tích báo cáo trong doanh nghiệp bao gồm: lập kế hoạch
phân tích, giai đoạn tiến hành phân tích và giai đoạn kết thúc.
+ Lập kế hoạch phân tích: Đây là giai đoạn đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng, nó
ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, thời hạn và tác dụng của phân tích tài chính. Ở giai
đoạn này cần xác định tiêu phân tích và Xây dựng chương trình phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp về các mặt: nội dung phân tích, phạm vi phân tích, thời gian ấn định
trong chương trình phân tích, xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích.
+ Tiến hành phân tích: Đây là giai đoạn trọng tâm sử dụng các công cụ, phương
pháp phân tích thực hiện phân tích báo cáo tài chính như: Sưu tầm và xử lý số liệu, tính
toán, phân tích và dự đoán, tổng hợp, rút ra kết luận
+ Hoàn thành công việc phân tích: Đây là giai đoạn cuối cùng của công việc phân


tích, nó bao gồm: Lập báo cáo phân tích và cuối cùng là hoàn thiện hồ sơ phân tích đưa
vào lưu trữ.
Nội dung phân tích Báo cáo tài chính
- Đánh giá khái quát tình hình tài chính: là việc dựa trên những dữ liệu tài
chính trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp để tính toán và xác định các chỉ tiêu
phản ánh thực trạng và anh ninh tài chính của doanh nghiệp. Qua đó, các nhà quản lý
có thể xác định đúng về thực trạng tài chính của doanh nghiệp, nhằm đưa ra các quyết
định cần thiết về đầu tư, kinh doanh,… đồng thời cũng đưa ra các chiến lược thích
hợp để nâng cao năng lực tài chính, năng lực kinh doanh và năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp. Để đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp có thể sử
dụng một số chỉ tiêu sau: Tổng số nguồn vốn, hệ số tài trợ, hệ số tự tài trợ tài sản dài
hạn, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số nợ.
- Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh
doanh
+ Phân tích cấu trúc tài chính: Cơ cấu tài chính của doanh nghiệp phản ánh cơ
cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn và mối quan hệ giữa tài sản với nguồn vốn. Cơ cấu tài sản
phản ánh tình hình sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn phản ánh tính hình huy động vốn, còn
mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn phản ánh chính sách sử dụng vốn của doanh
nghiệp. Do vậy, phân tích cấu trúc tài chính là việc phân tích tình hình huy động, sử dụng
vốn và mối quan hệ giữa tình hình huy động với tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Qua đó cũng giúp các nhà quản lý nắm được tính hình phân bổ tài sản và các nguồn tài
trợ tài sản, biết được nguyên nhân cũng như các dấu hiệu ảnh hưởng đến cân bằng tài
chính. Những thông tin này sẽ là căn cứ quan trọng để các nhà quản lý ra các quyết định
điều chỉnh chính sách huy động và sử dụng vốn của mình, đảm bảo cho doanh nghiệp có
được một cấu trúc tài chính lành mạnh, hiệu quả và tránh được những rủi ro kinh doanh.
Phân tích cơ cấu tài sản: Khi xem xét cơ cấu tài sản, ngoài việc so sánh tổng số tài
sản cũng như từng loại tài sản cuối kỳ so với đầu năm còn phải xem xét tỷ trọng từng loại
tài sản chiếm trong tổng số và xu hướng biến động của chúng để thấy được mức độ hợp
lý của việc phân bổ. Tỷ trọng của từng bộ phần tài sản chiếm trong tổng số tài sản.


Phân tích cơ cấu nguồn vốn: Phân tích cơ cấu nguồn vốn nhằm giúp các nhà quản
lý nắm được cơ cấu vốn huy động, biết được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các
nhà cho vay, nhà cung cấp, người lao động,.. về số tài sản tài trợ bằng nguồn vốn của họ.
Đồng thời các nhà quản lý cũng nắm được mức độ độc lập về tài chính cũng như xu
hướng biến động của cơ cấu nguồn vốn huy động. Để phân tích cơ cấu nguồn vốn, người
ta cũng tính ra và so sánh tình hình biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc về tỷ trọng
của từng bộ phận nguồn vốn chiếm trong tổng số nguồn vốn. Tỷ trọng của từng bộ phận
nguồn vốn chiếm trong tổng số nguồn vốn.
+ Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh:
- Phân tích tình hình và khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán của doanh
nghiệp là một nội dung cơ bản của hoạt động tài chính, nhằm cung cấp thông tin cho
các nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn cho doanh nghiệp. Khả năng thanh
toán của doanh nghiệp vừa phải, hợp lý sẽ đáp ứng được nhu cầu thanh toán cho các
khoản công nợ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí. Khả
năng thanh toán của doanh nghiệp quá cao có thể dẫn tới tiền mặt, hàng dự trữ quá
nhiều, khi đó hiệu quả sử dụng vốn thấp. Khả năng thanh toán quá thấp kéo dài có
thể dẫn tới doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản.
- Phân tích hiệu quả kinh doanh: Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là một
chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các nguồn vật lực, tài chính của
doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất. Đồng thời hiệu quả kinh doanh còn là chỉ
tiêu đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tăng thêm sức cạnh tranh
cho các doanh nghiệp trên thị trường. Phân tích hiệu quả kinh doanh là một nội dung cơ
bản của phân tích tài chính nhằm góp phần cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển không
ngừng.
- Phân tích rủi ro tài chính: Khi hoạt động, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải
đương đầu với các rủi ro. Rủi ro kinh doanh là sự rủi ro của các hoạt động kinh doanh của
một doanh nghiệp chưa xem xét ảnh hưởng của các khoản nợ vay. Rủi ro tài chính là
phần rủi ro của chủ sở hữu phải gánh chịu ngoài phần rủi ro kinh doanh co bản do doanh
nghiệp sử dụng vốn từ các khoản vay nợ.


CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
Tổng quan về công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà:
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (Công ty) là công ty cổ phần được chuyển đổi từ
Công ty
Bánh kẹo Hải Hà theo quyết định số 191/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 của Bộ
Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
0101444379 thay đổi lần thứ 3 ngay 20/01/2004 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp số 0101444379 thay đổi lần thứ 3 ngày 05/05/2011 do Sở Kế hoạch va Đầu tư
Thành phố Ha Nội cấp.
Theo Quyết định số 3295/QĐ-TCCB ngày 09/12/2004 của Bộ trường Bộ Công
nghiệp (nay la Bộ Công thương) về việc chuyển giao quản lý phần vốn Nhà nước tại
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cho tổng công ty thuốc là Việt Nam, ngày 20/12/2004,
Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công thương chính thức bàn giao phần vốn cho Nhà nước tại
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cho tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 3 ngày 05/05/2011, tổng
số vốn điều lệ của Công ty là 82.125.000.000 VND, được chia làm 8.212.500 cổ phần,
giá trị mỗi cổ phần là 10.000 VND, trong đó, vốn Nhà nước là 41.883.750.000 VND
(tương ứng với 4.188.375 cổ phần), chiếm 51%; vốn của các cổ đông khác trong va ngoài
Công ty là 40.241.250.000VND (tương ứng với 4.024.125 cổ phần), chiếm 49%.
Cổ phiếu của Công ty được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã
giao dịch là HHC.
Ngành nghề kinh doanh
- Sản xuất va kinh doanh các loại bánh kẹo;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư sản xuất, may móc thiết bị, sản phẩm
chuyên ngành, hàng hoá tiêu dùng và các sản phẩm hàng hoá khác;
- Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở trung tâm thương mại;
Hoạt động chính


Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh các loại bánh kẹo.
Trụ sở chính
Công ty có trụ sở chính đặt tại số 25 Trương Định - Quận Hai Bà Trưng - Thành
Phố Hà Nội.
Công ty có các Chi nhánh, Nhà máy phụ thuộc sau:
- Chi nhánh Thanh phố Hồ Chi Minh;
- Chi nhánh Đà Nẵng;
- Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I;
- Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà II.
Về tổ chức bộ máy và sổ sách kế toán: Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức
theo hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung tức là công tác kế toán, thống kê, tài
chính được hợp nhất trong một bộ máy chung được gọi là phòng tài vụ. Ở các xí
nghiệp thành viên không tổ chức bộ máy kế toán riêng. Tại Công ty hiện dang sử dụng
phần mền kế toán Misa với hình thức Nhật ký chung vào công tác kế toán.
Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần bánh kẹo
Hải Hà
Tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, công việc phân tích báo cáo tài chính chưa được
tiến hành thường xuyên mà chỉ thực hiện vào thời điểm báo cáo tài chính năm được lập xong
hoặc khi có yêu cầu của Ban Giám đốc. Chính vì vậy Công ty cũng chưa thành lập bộ phận
chuyên phân tích báo cáo tài chính riêng mà việc phân tích thuộc chức năng của Phòng Kế
toán- Tài Vụ, do một kế toán tổng hợp thực hiện. Nguồn số liệu chủ yếu dùng để phân tích là
các báo cáo tài chính, các sổ chi tiết cũng như các số liệu liên quan khác.
Phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại công ty chu yếu là thống kê, so sánh, và
phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích.
Nội dung phân tích báo cáo tài chính tại Công ty chủ yếu bao gồm:
Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp: Công ty CP bánh kẹo Hải Hà đã tiến hành phân tích cấu trúc
tài chính thông qua việc phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn, thông qua các chỉ
số : tỷ trọng của các bộ phận trên tổng tài sản và tổng nguồn vốn, sự biến đông tăng giảm


tuyệt đối và tương đối qua 2 năm 2010 và 2011. Ngoài ra bộ phận phân tích của công ty
còn sử dụng một số chỉ tiêu như: Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn, hệ số nợ so với vốn chủ
sở hữu, hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu, hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu , hệ số nợ so
với tài sản.
Để phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh bộ phân phân
tích của công ty dựa trên quản điểm vốn theo nguồn tài trợ.
Phân tích hiệu quả kinh doanh
Công ty cũng đã tiến hành phân tích kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh
thông qua việc tính toán các chỉ tiêu có liên quan và so sánh sự biến động của chúng giữa
năm báo cáo và năm trước đó. Qua việc phân tích này, công ty đã đánh giá được hoạt
động của mình qua các chỉ tiêu như doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Từ đó, Công ty đưa
ra các giải pháp giải quyết các khó khăn cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và
năng lực tài chính của mình.
Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán: Công ty đã tiến hành phân
tích tình hình công nợ qua các chỉ tiêu: Nợ phải trả và các khoản phải thu. Số tăng giảm
của từng chỉ tiêu qua 2 năm 2011 và 201. Đồng thời công ty phân tích khả năng thanh
toán của công ty thông qua các chỉ tiêu: Hệ số khả năng thanh toán nhanh và Hệ số thanh
toán chung từ đó phân tích và đưa ra đánh giá tổng quát.
Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc thù của các công ty niêm yết trên thị trường
chứng khoán: Công ty đã tiến hành phân tích thông qua các chỉ tiêu: thu nhập trên mỗi
cổ phiếu, giá trị theo sổ sách kế toán của một cổ phiếu.
Đánh giá khái quát thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần
bánh kẹo Hải Hà:
Về công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chính: Tại Công ty cổ phần bánh kẹo
Hải Hà, công tác tổ chức phân tích còn khá đơn giản và mang nặng tính hình thức. Công
ty chưa có bộ phận phân tích riêng, việc phân tích được thực hiện thông qua bộ phận tài
chính kế toán, do vậy kết quả của phân tích là chưa cao và chưa có nhiều ý nghĩa thực
tiễn.
Về nội dung phân tích báo cáo tài chính: Công ty đã thực hiện phân tích báo cáo


tài chính với một số nội dung như: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo
vốn cho hoạt động kinh doanh, phân tích khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả
kinh doanh,... Tuy nhiên, do chưa được đầu tư quan tâm đúng mức nên công tác
phân tích báo cáo tài chính vẫn còn rất hạn chế. Việc phân tích này chỉ sử dụng một
số chỉ tiêu đơn giản, chưa đầy đủ, chưa lột tả hết tình hình tài chính thực sự của
Công ty
Về phương pháp phân tích báo cáo tài chính: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
mới chỉ áp dụng một số phương pháp phân tích như: phương pháp so sánh, phương pháp
tỷ lệ và phương pháp thống kê.
Phương pháp so sánh được sử dụng theo hai cách: so sánh ngang và so sánh dọc
dưới dạng số tuyệt đối và số tương đối. Công ty mới chỉ so sánh tình hình thực hiện các
chỉ tiêu trong năm với năm liền kề trước, qua đó đánh giá sự tăng giảm của các chỉ tiêu
và đưa ra nhận xét về kết quả hoạt động của Công ty là tốt hơn hay xấu đi. Việc so sánh
này hết sức giản đơn và hầu như chưa có sự so sánh liên hệ giữa các chỉ tiêu, do vậy đưa
ra nhận xét dựa trên kết quả so sánh đôi khi mang tính chủ quan, không có tính thuyết
phục cao và chưa thể hiện được bản chất của đối tượng phân tích. Bên cạnh đó, Công ty
cũng không có sự so sánh với các doanh nghiệp trong ngành, do đó cũng không có cơ sở
để so sánh, đánh giá mức độ phù hợp của các chỉ tiêu đạt được ở Công ty.


CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO
TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
Quan điểm và định hướng phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần bánh
kẹo Hải Hà
công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cần được hoàn thiện những nội
dung chủ yếu sau:
Công tác phân tích báo cáo tài chính cần được tiến hành thường xuyên theo định
kỳ, cần được tổ chức chu đáo, theo một quy trình phân tích nhất định. Khâu chuẩn bị
phải được tiến hành nghiêm túc, đầy đủ cả về con người, phương tiện, tài liệu,...
Về hệ thống chỉ tiêu phân tích: phải đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với đặc thù
của Công ty. Các chỉ tiêu phải được tính toán, phân tích cụ thể, chính xác, đầy đủ và kịp
thời. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu trong hệ thống phải có sự gắn kết, bổ sung cho nhau nhằm
phản ánh đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp và có tính thuyết phục cao. Đồng
thời cũng phải phù hợp với chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế, phù hợp
với yêu cầu quản lý tài chính của công ty.
Về phương pháp phân tích: Công ty cần đa dạng hóa phương pháp phân tích, cần sử
dụng tổng hợp các phương pháp phân tích khác nhau cả phương pháp truyền thống và
phương pháp hiện đại. Trong đó nên chú trọng các phương pháp phân tích hiện đại, ứng
dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần bánh kẹo
Hải Hà
Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích báo cáo tài chính: Để nâng cao hiệu quả
của việc phân tích báo cáo tài chính tại công ty thì công tác tổ chức phân tích cần phải
thực hiện tổ chức theo trình tự từ giai đoạn lập kế hoạch phân tích, giai đoạn tiến hành
đến giai đoạn hoàn thành công việc phân tích và các nội dung trong mỗi giai đoạn phải
được đảm bảo. Đồng thời, công ty cần tiến hành thành lập một bộ phận riêng chuyên
phân tích báo cáo tài chính, tiến hành xây dựng quy chế riêng cho công tác phân tích báo
cáo tài chính, tiến hành đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ, am hiểu về phân tích báo cáo


tài chính nói riêng và tình hình tài chính nói chung cho Tổng công ty.
Hoàn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh
kẹo Hải Hà: Hiện tại, Công ty gần như chỉ sử dụng phương pháp so sánh và phương
pháp tỷ lệ để phân tích báo cáo tài chính, do đó các con số tính toán được, đặc biệt là với
các chỉ tiêu phản ánh suất sinh lời, chưa toát lên hết ý nghĩa của nó. Công ty nên sử dụng
tổng hợp các phương pháp phân tích để có những thông tin sâu và đa chiều hơn nhằm
nâng cao độ chính xác và hữu ích của thông tin. Cụ thể, Công ty có thể sử dụng các
phương pháp như: phương pháp Dupont, phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích, phương
pháp liên hệ cân đối.
Hoàn thiện nội dung và chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính: Qua tìm hiểu thực
trạng phân tích báo cáo tài chính tại công ty ở chương 2, tác giả đã mạnh dạn nên ra một
số nội dung mà công ty cần hoàn thiện để công tác phân tích báo cáo tài chính ngày càng
phục vụ tốt hơn cho quá trình quản lý cụ thể là:
Hoàn thiện phân tích cấu trúc tài chính: Công ty đã đã tiến hành phân tích cấu
trúc tài chính thông qua việc phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn một cách độc
lập và mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn tại công ty thông qua các chỉ tiêu để phản
ánh mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn như: hệ số tài trợ, hệ số nợ so với vốn chủ sở
hữu, hệ số nợ so với tài sản, hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu. Tác giả đã tiến hành so
sánh cấu trúc tài chính của công ty với một công ty trong cùng ngành đó là công ty cổ
phần bánh kẹo Kinh Đô từ đó thấy được những đặc điểm khác biệt và cũng những đặc
điểm tương đồng của 1 công ty. Những điểm mạnh điểm yếu của mỗi công ty.
Hoàn thiện phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán:
Phân tích tình hình thanh toán: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đã tiến hành
phân tích tình hình công nợ thông qua việc so sánh số liệu cuối năm 2010 và 2011 các chỉ
tiêu thuộc công nợ phải thu, công nợ phải trả để thấy sự tăng giảm, từ đó đưa ra nhận xét
và đánh giá. Tuy nhiên Tác giả đề nghị bộ phận phân tích của công ty cần xem xét thêm
tình hình thanh toán thông qua phân tích chỉ tiêu: tỷ lệ các khoản nợ phải thu so với nợ
phải trả
Phân tích khả năng thanh toán: Để có cái nhìn toàn diện hơn về khả năng thanh
toán của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Tác giả đã đề nghị công ty sử dụng thêm


một số chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán đồng thời Công ty cũng nên so sánh các trị
số này qua 2 năm liên tiếp để thấy được sự biến động tăng giảm của các trị số này kết hợp
phân tích các thông tin trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, từ đó đưa ra các nhận xét, đánh
giá chính xác hơn về khả năng thanh toán của Công ty. Ngoài ra Công ty cần phân tích
khả năng thanh toán thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh
Trong phân tích hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đã đề cập
đến tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tỷ suất lợi
nhuận trên vốn chủ sở hữu. Để có cái nhìn tổng quát hơn về hiệu quả kinh doanh tại Công
ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Công ty nên sử dụng thêm các chỉ tiêu sau: Sức sinh lời của
tài sản ( ROA ),Suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần, Suất hao phí của tài sản
so với LN sau thuế TNDN, Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu( ROE), Suất hao phí của vốn
VCSH so với doanh thu thuần ,Suất hao phí của vốn VCSH so với doanh thu thuần.
Trong đó sử dụng mô hình Dupont để phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới sự biến
động của các chỉ tiêu: ROA, ROE.
Hoàn thiện phân tích rủi ro tài chính: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà hiên tại
chưa tiến hành phân tích rủi ro tài chính. Hoạt động kinh doanh luôn luôn tiềm ẩn các rủi
ro, trong đó rủi ro về tài chính luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị
doanh nghiệp. Trong quá trình kinh doanh các rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải, kể cả rủi
ro tài chính đều có thể dẫn tới mất cân bằng về tài chính. Do vậy, việc phân tích rủi ro tài
chính đối với doanh nghiệp là rất cần thiết để các doanh nghiệp có biện pháp dự phòng
tài chính nhằm đối phó với các tổn thất có thể xảy ra. Vì vậy tác giả đã đưa ra một số chỉ
tiêu mà công ty nên sử dụng để đánh giá, phân tích rủi ro tài chính tại doanh nghiệp.
Những điều kiện cơ bản để thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo
tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Từ thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà ta
thấy, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phân tích báo cáo tài chính vẫn còn
một số hạn chế nhất định. Những hạn chế này một mặt xuất phát từ yếu tố chủ quan của
công ty, mặt khác cũng do một số yếu tố khách quan từ phía Nhà nước. Để khắc phục
những hạn chế này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân công ty, công ty cũng cần sự hỗ


trợ rất nhiều từ phía Nhà nước.
Qua thời gian nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực trạng công tác phân tích báo cáo
tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, cùng với sự giúp đỡ tận tình của PGS.
TS Phạm Thị Bích Chi, tác giả đã hoàn thành luận văn với đề tài “Hoàn thiện phân tích
báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà”.
Về cơ bản chuyên đề đã tập trung giải quyết được các vấn đề sau:
- Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu.
- Chương 2: Những lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
- Chương 3: Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần bánh kẹo
Hải Hà.
- Chương 4: Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần
bánh kẹo Hải Hà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×