Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời của công ty Cổ phần Truyền thông Tập trung Mặt trời vàng

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
TÓM TẮT LUẬN VĂN
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH
HÀNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ........... Error!
Bookmark not defined.
1.1. Đặc điểm khách hàng và đặc điểm sản phẩm dịch vụ khách hàng quảng
cáo ngoài trời tại các doanh nghiệp ..................... Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Đặc điểm khách hàng quảng cáo ngoài trờiError! Bookmark not defined.
1.1.2. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời .......... Error!
Bookmark not defined.
1.2. Nội dung phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời của các
doanh nghiệp truyền thông .................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.1 Dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo ngoài trờiError!

Bookmark


not

defined.
1.2.2 Dịch vụ truyền tải thông điệp quảng cáo ngoài trời Error! Bookmark not
defined.
1.2.3 Dịch vụ tư vấn kế hoạch quảng cáo ngoài trờiError!

Bookmark

not

defined.
1.3. Sự cần thiết và nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ khách hàng
quảng cáo ngoài trời tại các doanh nghiệp ......... Error! Bookmark not defined.
1.3.1 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời tại các
doanh nghiệp ....................................................... Error! Bookmark not defined.
1.3.2 Nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời
tại các doanh nghiệp ............................................ Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG


QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG
TẬP TRUNG MẶT TRỜI VÀNG .......................... Error! Bookmark not defined.
2.1. Thực trạng khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo ngoài trời tại Công ty
Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng . Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Nhóm khách hàng khu vực miền Bắc ........ Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Nhóm khách hàng khu vực miền Nam....... Error! Bookmark not defined.
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời của Công ty
cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng từ 2008 đến 2012Error! Bookmark
not defined.
2.2.1 Thực trạng phát triển dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo ngoài trời tại
Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàngError! Bookmark not
defined.
2.2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ truyền tải thông điệp quảng cáo ngoài trời
tại Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàngError!

Bookmark

not defined.
2.2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ tư vấn kế hoạch quảng cáo ngoài trời tại


Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàngError! Bookmark not
defined.
2.3. Một số kết luận, đánh giá qua việc phân tích thực trạng phát triển dịch vụ
khách hàng quảng cáo ngoài trời của Công ty Cổ phần truyền thông tập trung
Mặt trời vàng ......................................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Những kết quả đã đạt được và nguyên nhânError!

Bookmark

not

defined.
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân .............. Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH
HÀNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG
TẬP TRUNG MẶT TRỜI VÀNG ĐẾN NĂM 2020.. Error! Bookmark not defined.
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Truyền thông Tập trung Mặt
trời vàng đến năm 2020 ........................................ Error! Bookmark not defined.
3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời của Công ty
Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng đến năm 2020Error! Bookmark
not defined.


3.2.1 Tổ chức lại bộ máy nhân sự ....................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Đẩy mạnh hoạt động Marketing cho công tyError! Bookmark not defined.
3.2.3 Hoàn thiện hệ thống phương tiện truyền thông hiện tại của GFM và tìm
kiếm mở rộng các phương tiện truyền thông mới cho công tyError!

Bookmark

not defined.
3.2.4 Đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viênError! Bookmark not
defined.
3.2.5 Hoàn thiện các giải pháp về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác nghiên
cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu của công tyError! Bookmark not
defined.
3.2.6. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước và Hiệp hội quảng cáo Việt
Nam ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÓM TẮT LUẬN VĂN
1. Lý do nghiên cứu đề tài
Trong xu thế hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp muốn kinh doanh phát triển thì
trước hết sản phẩm làm ra phải có người biết đến và được tiêu thụ theo nguyên tắc thị
trường. Không một phương thức giới thiệu sản phẩm nào đến với người tiêu dùng nhanh
và hữu hiệu hơn quảng cáo. Vì thế, quảng cáo trở thành một trong những hình thức giao
tiếp quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Các phương thức và
phương tiện để quảng cáo cũng rất đa dạng và phong phú. Hàng ngày, khi di chuyển trên
đường phố chúng ta có thể dễ dàng thấy được ở bất cứ không gian nào từ các tòa nhà cao
ba bốn tầng, các ngã tư và các trung tâm giao thông, các đường cao tốc cho đến các nhà
chờ xe buýt, trong thang máy, đầu thanh cuốn các siêu thị trung tâm thương mại… đâu
đâu cũng có thể bắt gặp những chiếc biển quảng cáo với đủ loại sản phẩm khác nhau
cùng kích cỡ và hình ảnh đa dạng, đẹp mắt. Người ta gọi loại hình đó là quảng cáo ngoài
trời. Theo nghiên cứu của Công ty TNHH Truyền thông TNS Việt Nam (thương hiệu
Kantar Media) thì có đến 80% người dân thành phố là những người thường xuyên ra


đường, đây chính là nguyên do cho sự phát triển ngày càng mạnh đến mức được ví như
sự “bùng nổ” của loại hình quảng cáo ngoài trời.
Mặt khác, trong thời đại hiện nay, quảng cáo đã trở thành một sức mạnh mà trong
kinh doanh phải tính đến. Trước hết, quảng cáo đóng vai trò mở rộng thị trường tiêu thụ
sản phẩm. Việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng đem lại lợi ích cho cả
hai phía: người tiêu dùng và nhà sản xuất. Nó giúp nhà sản xuất bảo đảm được thị phần
của mình; giữ vững nhu cầu cũ, tạo nhu cầu mới, chiếm lòng tin của khách hàng, tăng
lượng bán do đó tăng khả năng sinh lời; giúp nhà sản xuất có thể hỗ trợ quá trình phân
phối sản phẩm của các trung gian; đồng thời, quảng cáo giúp người sản xuất kiểm soát
được tập quán mua hàng của người tiêu dùng. Thêm vào đó, đối với người tiêu dùng,
quảng cáo đảm bảo lợi ích của họ thông qua việc cung cấp đầy đủ thông tin cho khách
hàng, đảm bảo chất lượng hàng hóa, giúp giá sản phẩm hợp lý hơn, khuyến khích người
tiêu dùng mua những sản phẩm sẵn có, tạo điều kiện dễ dàng cho người tiêu dùng trong
việc mua hàng và tiết kiệm thời gian mua hàng. Với những lợi ích như thế, quảng cáo còn
được coi là một công cụ chiến lược của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp có tiềm
lực tài chính còn mạnh tay chi đến 20 - 30% ngân sách cho quảng cáo. Tuy nhiên, để có
thể đạt được hiệu quả cao trong chiến lược quảng cáo thì các doanh nghiệp thường cân
nhắc việc lựa chọn phương tiện quảng cáo một cách kĩ lưỡng. Với ưu thế là đạt hiệu quả
cao nhưng chi phí lại thấp nên loại hình quảng cáo ngoài trời luôn được các doanh nghiệp
dành một mức chi phí nào đó trong ngân sách quảng cáo của mình.
Theo dự tính của các chuyên gia, doanh thu quảng cáo đến năm 2020 có thể đạt tới
24.000 tỷ đồng. Đây là một con số rất lớn và là cơ hội của ngành quảng cáo trong những
năm trước mắt. Nhu cầu quảng cáo tăng mạnh là cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng đem
đến những khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh khốc liệt cho các công ty hoạt động trong
lĩnh vực này. Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài “Phát triển dịch vụ khách hàng
quảng cáo ngoài trời của công ty Cổ phần Truyền thông Tập trung Mặt trời vàng” cho
luận văn cao học của mình, nhằm nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phát triển dịch
vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời và đưa ra một số giải pháp chủ yếu cho sự phát triển
của dịch vụ này trong tương lai tại Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng


2. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu đề tài
Đề tài này được thực hiện nhằm luận giải các cơ sở lý luận và thực tiễn về phát
triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời để thực hiện mục tiêu đề xuất phương
hướng và những giải pháp để phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời ở Công
ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng.
Các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận văn:
Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa
Mác – Lênin, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp
sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ và các phương pháp nghiên cứu kinh tế khác.
Nguồn dữ liệu: luận văn sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp qua báo cáo kết quả
kinh doanh của công ty và cơ quan thống kê.
3. Kết quả nghiên cứu luận văn
Luận văn được kết cấu làm 3 chương trong đó trình bày các vấn đề lớn để nhằm đạt
được mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đưa ra được các lý thuyết cơ bản liên quan đến nội
dung nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời
của Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng và đề xuất một số giải pháp,
kiến nghị để phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời của Công ty Cổ phần
truyền thông tập trung Mặt trời vàng đến năm 2020. Các kết quả đạt được của luận văn
cụ thể ở từng chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời
tại các doanh nghiệp
Kết cấu của chương 1 chia làm 3 phần chính đó là:
1.1 Đặc điểm khách hàng và đặc điểm sản phẩm dịch vụ khách hàng quảng cáo
ngoài trời tại các doanh nghiệp
Đặc điểm khách hàng quảng cáo ngoài trời
Đặc điểm sản phẩm dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời
1.2 Hình thức dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời của các doanh nghiệp
truyền thông


Dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo ngoài trời
Dịch vụ truyền tải thông điệp quảng cáo
Dịch vụ tư vấn kế hoạch quảng cáo ngoài trời
1.3 Sự cần thiết và nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển dịch vụ khách hàng quảng
cáo ngoài trời tại các doanh nghiệp
Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời tại các doanh
nghiệp
Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời tại
các doanh nghiệp
Các kết quả đã nghiên cứu tại Chương 1 sẽ là cơ sở để áp dụng vào nghiên cứu thực
trạng phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời của Công ty Cổ phần truyền thông
tập trung Mặt trời vàng ở chương 2.
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời của
Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng
Mục tiêu chương 2 là tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ
khách hàng quảng cáo ngoài trời của Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời
vàng từ năm 2008 đến năm 2012. Qua đó rút ra các ưu điểm, những hạn chế và nguyên
nhân của hạn chế đó trong công tác phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời
của Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng
Kết cấu chương 2 chia làm 3 phần như dưới đây:
2.1 Thực trạng khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo ngoài trời tại Công ty Cổ
phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng
Nhóm khách hàng khu vực miền Bắc
Nhóm khách hàng khu vực miền Nam
2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời tại Công ty Cổ
phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng từ năm 2008 đến 2012
Thực trạng phát triển dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo ngoài trời tại Công ty
Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng.
Thực trạng phát triển dịch vụ truyền tải thông điệp quảng cáo ngoài trời tại Công ty


Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng.
Thực trạng phát triển dịch vụ tư vấn kế hoạch quảng cáo ngoài trời tại Công ty Cổ
phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng
2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời của
Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng.
Những ưu điểm đã đạt được:
 Gia tăng số lượng khách hàng
 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ
 Doanh thu tăng đều qua các năm
 Nguồn nhân lực chất lượng và tương đối ổn định.
Những hạn chế:
 Cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn
 Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.
 Hiện tượng chồng chéo giữa các bộ phận
 Chưa đẩy mạnh hoạt động Marketing, quảng bá kém.
Như vậy, chương 2 đã phản ánh được thực trạng phát triển dịch vụ khách hàng
quảng cáo ngoài trời của Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng giai đoạn
2008 – 2012. Bên cạnh đó, ở chương 2 cũng đã nêu lên được những nguyên nhân của các
hạn chế trong việc phát triển dịch vụ này của Công ty, làm tiền đề cho việc đề xuất giải
pháp khắc phục tình trạng này ở chương 3.
Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo
ngoài trời của Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng đến năm 2020
Mục tiêu của chương này là dựa trên các phương hướng phát triển dịch vụ khách hàng
quảng cáo ngoài trời của Công ty Cổ phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng đến năm
2020 cùng với các nguyên nhân của những hạn chế đã phân tích ở chương 2 để đề xuất
giải pháp từ phía công ty và kiến nghị với Nhà nước, với Hiệp hội quảng cáo để phát triển
dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời đến năm 2020.
Kết cấu chương 3 gồm 2 phần chính như dưới đây:


3.1 Định hướng phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời của Công ty Cổ
phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng đến năm 2020.
3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng quảng cáo ngoài trời của Công ty Cổ
phần truyền thông tập trung Mặt trời vàng đến năm 2020
 Tổ chức lại bộ máy nhân sự.
 Đầy mạnh hoạt động marketing
 Hoàn thiện các phương tiện truyền thông hiện tại của GFM và tìm kiếm, mở
rộng các phương tiện truyền thông mới cho công ty
 Đào tạo, nâng cao đội ngũ tư vấn viên
 Hoàn thiện các giải pháp về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác nghiên cứu
thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu của GFM
 Một số kiến nghị với Nhà nước và hiệp hội quảng cáo Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×