Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Để tìm hiểu, đánh giá tình hình thanh toán của doanh nghiệp, nhóm phân tích
tiến hành phân tích tình hình phải thu khách hàng , tình hình phải trả người bán và mối
quan hệ giữa phải thu khách hàng và phải trả người bán.

3.4.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh
Nội dung thứ ba trong phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ phần Cơ
điện và Xây dựng Việt Nam là phân tích HQKD của doanh nghiệp. Để phân tích
HQKD của doanh nghiệp, ngoài chỉ tiêu “ Sức sinh lợi của doanh thu thuần” như
trong phần phân tích khái quát tình hình tài chính, nhóm phân tích của công ty còn
tiến hành tính toán và phân tích các chỉ tiêu là “ Tỷ suất sinh l ợi của vốn chủ sở hữu”
và “Tỷ suất sinh lợi c ủa tài sản”.

3.4.4 Dự bá o và xây dựng kế hoạch tài chính
Ngoài việc tiến hành phân tích tình hình tài chính như trên, với sự tư vấn của
nhóm phân tích, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tiến hành dự báo
doanh thu, lợi nhuận và xây dựng kế hoạch tài chính cho năm kế tiế p.

Kết luận chương 3

Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN
TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ

XÂY DỰNG VIỆT NAM


4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu phân tích tình hình tài chính
tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
4.1.1. Các kết luận qua nghiên cứu
-Về tổ chức phân tích
-Về số lượng chỉ tiêu phân tích
-Về phương pháp phân tích
-Về nội dung phân tích

4.1.2. Các phát hiện qua nghiên cứu
- Nhận thức phân tích chưa đầy đủ
-Nội dung phân tích chưa hoàn thiện, không đầy đủ
-Cách thức tính toán một số chỉ tiêu không chính xác
- Phương pháp phân tích sử dụng còn ít, chưa linh hoạt

4.2. Các giải pháp hoàn thiện và điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện
phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng
Việt Nam
4.2.1 Hoàn thiện tổ chức phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
4.2.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích
Để phát huy hết tác dụng của phương pháp so sánh trong phân tích, khi sử
dụng phương pháp so sánh, công ty nên d ựa trên số liệu của ít nhất là 3 kỳ liên tiếp,
nhằm xác định tốc độ, xu hướng và nhịp điệu biến động của các chỉ tiêu đó. Công ty
nên phối hợp và sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp phân tích để có được
những thông tin phong phú, đa chiều về tình hì nh tài chính của công ty.

4.2.3 Hoàn thiện về chỉ tiêu phân tích
Để có thể phân tích tình hình tài chính trên nhiều góc độ khác nhau, phản ánh
được tình hình tài chính một cách toàn diện và sâu sắc, Công ty cần xây dựng một hệ
thống chỉ tiêu đồng bộvà phân tích các chỉ tiêu đó trong mối liên hệ với nhau.

4.2.4. Hoàn thiện nội dung phân tích
4.2.4.1 Hoàn thiện phân tích cấu trúc tài chính
Công ty nên tách phần phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn ra khỏi
phần phân tích khái quát tình hình tài chính.


4.2.4.2 Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo tính ổn định của nguồn tài trợ.


Để hoàn thiện nội dung này, tác giả đề xuất phân tích vốn hoạt động thuần và
một số chỉ tiêu tài chính khác như: Hệ số tài trợ thường xuyên, hệ số tài trợ tạm thời,
hệ số VCSH s o với nguồn tài trợ thường xuyên…

4.2.4.4 Hoàn thiện phân tích rủi ro tài chính
Việc phân tích rủi ro tài chính chưa được Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây
dựng Việt Nam quan tâm thực hiện. Vì vậy, công ty nên xây dựng phân tích rủi ro tài
chính với hai nội d ung cơ bản sau: Phân tích hệ số chi trả lãi vay và phân tích ảnh
hưởng của cơ cấu nợ đến sức sinh lợi của VCSH.

4.2.4.5 Những điều kiện cơ bản để thực hiện giải pháp phân tích tình hình tài
chính tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
Để có thể thực hiện được những giải pháp trên đây, tác giả xin đưa ra một số
kiến nghị đối với Nhà nước và Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, làm
nền tảng, cơ sở cho việc thực hiện giải pháp.

4.3. Đóng góp của đề tài nghiên cứu về hoàn thiện phân tích t ình hình tài
chính tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
4.3.1. Về mặt lý luận
Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài
chính doanh nghiệp. Từ đó có thể vận dụng phân tích tình hình tài chính một cách
khoa học, chính xác và hiệu quả

4.3.2. Về mặt thực tiễn
Đề tài đã tiến hành khảo sát thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty
Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam và phân tích thực trạng đó nhằm chỉ ra
những mặt đã đạt được cần phát huy và những mặt còn tồn tại trong phân tích tình
hình tài chính của công ty.

4.4. Các hạn chế và định hướng nghiên cứu trong tương lai về hoàn thiện
phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng
Việt Nam
4.4.1. Hạn chế trong nghiên cứu


Về phạm vi phân tích, đề tài mới chỉ nghiên cứu trong phạm vi một doanh
nghiệp hoạt động trong một lĩnh vực kinh doanh nhất định, đó là lĩnh vực xây dựng.
Về dữ liệu phân tích, đề tài chỉ chủ yếu tiến hành thu thập nguồn dữ liệu thứ
cấp, thông qua phương tiện thôn g tin đại chúng, thông qua dữ liệu công ty công bố
hay khảo sát tại công ty.
Về thời gian phân tích tác giả tiến hành nghiên cứu trong một khoản g thời gian
ngắn nên chỉ nêu được những nét cơ bản về lý luận phân tích tình hình tài chính, thực
trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt
Nam.

4.4.2. Định hướng nghiên cứu trong tương lai
Thứ nhất: Về mẫu điều tra, các nghiên cứu không nên chỉ dừng lại điều tra
khảo sát một đơn vị nhất định, kinh doanh trong một lĩnh vực ha y một số lĩnh vực
ngành nghề cụ thể mà nên mở rộng mẫu điều tra.
Thứ hai: Tác giả nghiên cứu nên đến trực tiếp một số doanh nghiệp để điều
tra, gửi phiếu khảo sát, bảng câu hỏi hoặc phỏng vấn trực tiếp nhằm thu thập thông tin
và lấy ý kiến của người làm phân tích, của các cấp quản lý về nội dung phân tích, về
chỉ tiêu phân tích, về phương pháp phân tích, về tổ chức phân tích…
Thứ ba: Thời gian nghiên cứu nên mở rộng biên độ thời gian nghiên cứu,
thậm chí không giới hạn khoảng thời gi an nghiên cứu nhất định.

4.5. Kết luận đề tài nghiên cứu về hoàn thiện phân tích tình hình tài chính
tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×