Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 68

i

TÓM TẮT LUẬN VĂN
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 là một doanh
nghiệp Nhà nước mới được cổ phần hoá và mở rộng quy mô lĩnh vực hoạt
động SXKD trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, thương mại và dịch vụ, có
nhiều đơn vị thành viên. Trong những năm gần đây quy mô, lĩnh vực hoạt
động SXKD của Công ty được mở rộng, công tác hạch toán kế toán có những
đặc thù riêng và phức tạp, khối lượng công việc kế toán tăng nhanh làm xuất
hiện những hạn chế, bất cập trong công tác hạch toán doanh thu, chi phí và
kết quả dẫn đến những thông tin cung cấp phục vụ cho việc ra quyết định của
cấp quản lý Công ty chưa kịp thời và không chính xác. Do vậy, việc hoàn
thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là vấn đề cấp bách
hiện nay đối với Công ty.
1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Tác giả phân tích những tồn tại của một số nghiên cứu trước đây liên
quan đến đề tài và đưa ra các phương pháp nghiên cứu, giải pháp bổ sung trên
góc độ kế toán tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68.

1.3. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Trên cơ sở lý thuyết về hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh của các doanh nghiệp cùng với phân tích thực trạng hạch toán doanh
thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trên đối tượng Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 tác giả đưa ra các đề xuất số giải pháp
nhằm hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công
ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68.
Phạm vi nghiên cứu của luận văn trên góc độ kế toán tài chính về thực
trạng hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 .


ii

1.4. Câu hỏi nghiên cứu đề tài
Với 4 câu hỏi cụ thể liên quan đến đề tài giúp cho việc định hướng và
viết luận văn đạt kết quả tốt nhất.
1.5. Phương pháp nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu định lượng kết hợp nghiên cứu định tính.
1.6. Kết cấu của luận văn.
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn được chia thành 4 chương:
Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu.
Chương 2: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán doanh thu, chi
phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
Chương 3: Thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68.
Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán doanh
thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
nhà Hà Nội số 68.
Chương 1: Tác giả đã phân tích tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu,
mục tiêu, đối tượng nghiên cứu của đề tài. Phân tích tổng quan một số luận
văn nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài, nhằm bổ sung những tồn tại
của các luận văn đã nghiên cứu về hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí
và kết quả kinh doanh trước đây. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp
phương pháp nghiên cứu định lượng trên phạm vi kế toán tài chính về hạch
toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp làm cơ
sở quan trọng cho việc triá thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68.
Trong tiểu mục này tác giả phân tích thực trạng hạch toán doanh thu,
chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà


Hà Nội số 68 để đưa ra ưu điểm, các mặt tồn tại và nguyên nhân của những
tồn tại trong hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty
cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68.
-Ưu điểm: Áp dụng chế độ kế toán phù hợp với quy mô hoạt động SXKD của
Công ty. Hệ thống tài khoản và trình tự hạch toán được quy định cụ thể. Việc
tổ chức lập và luân chuyển chứng từ phát sinh trong quá trình SXKD được
thực hiện một cách chặt chẽ, có hệ thống và liên kết hợp lý giữa các đơn vị
trực thuộc với phòng kế toán. Công việc kế toán được phân công, phân nhiệm
rõ ràng, bộ máy kế toán doanh nghiệp nhỏ gọn, khoa học đáp ứng được các
yêu cầu đặt ra phù hợp với điều kiện kinh doanh linh hoạt, ứng dụng phần


x

mềm máy tính, phần mềm kế toán trong hạch toán kế toán nói chung và hạch
toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh nói riêng.
- Những tồn tại
+ Hạch toán doanh thu, chi phí chưa đúng thời điểm phát sinh.
+ Kiểm soát chi phí chỉ thực hiện trên số liệu của dự toán công trình
chưa chính xác với thực tế.
+ Chưa có bộ phận kế toán quản trị.
+ Công việc kiểm tra tổ chức hạch toán kế toán không được tiến hành
thường xuyên giữa các tháng, giữa các bộ phận trong Công ty.
+ Chưa xây dựng được quy chế tài chính nội bộ.
Nguyên nhân của những tồn tại:
+Nguyên nhân khách quan; phải kể đến đặc điểm hoạt động SXKD của
Công ty mang tính chất đặc thù của ngành xây dựng.
+Nguyên nhân chủ quan: Số lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ kế toán
trong Công ty chưa được bổ sung nâng cao tương ứng với sự gia tăng về quy
mô khối lượng công việc và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thông tin
cung cấp cho các nhà quản lý của Công ty.
Chương 3: Luận văn tập chung trình bầy cụ thể các loại doanh thu, chi
phí và thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công
ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68, trên cơ sở phân tích, đánh
giá tồn tại cần khắc phục trong hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh đồng thời chỉ rõ nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan
ảnh hưởng đến hạch toán danh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty
cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68.


xi

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 68
Từ thực trạng tổ chức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 còn tồn
tại những hạn chế và những hạn chế đó dẫn đến các thông tin được cung cấp
cho các nhà quản trị Công ty chưa đủ độ tin cậy. Vì vậy, việc đề ra giải pháp
nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 có ý nghĩa cả về lý
luận và thực tiễn được thể hiện qua các tiểu mục:
4.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và kết
quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68.
Do còn tồn tại những hạn chế trong việc hạch toán doanh thu, chi phí và
kết quả kinh doanh dẫn đến các thông tin được cung cấp chưa đủ độ tin cậy. Vì
vậy, việc đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán doanh thu, chi phí,
kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68.
4.2. Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68
Tác giả đã đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện
hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu
tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 trên phương diện kế toán tài chính.
4.2.1. Phương hướng hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68
Để công tác hạch toán kế toán phát huy được vai trò của mình, khi hoàn
thiện hạch toán kế toán phải đảm bảo khoa học, hợp lý và đảm bảo các yêu
cầu; phù hợp với chế độ, chính sách, pháp luật hiện hành về kế toán của Nhà
nước, việc hoàn thiện phải mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai và phải phù
hợp với quy mô của Công ty:
-Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của
Công ty phải phù hợp với các quy định tài chính kế toán của Nhà nước.


xii

-Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của
Công ty phải phù hợp với đặc điểm SXKD của Công ty.
4.2.2. Các giải pháp hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68
-Tuân thủ các quy định, chuẩn mực kế toán về ghi nhận doanh thu, chi
phí và chế độ kế toán.
-Hoàn thiện hạch toán doanh thu phù hợp với đặc thù, lĩnh vực hoạt
động sản xuất và quy mô của Công ty.
-Xây dựng mô hình kế toán quản trị phù hợp quy mô của Công ty.
4.3. Điều kiện thực hiện
4.3.1. Đối với Công ty
-Cần xây dựng quy chế quản lý chi phí, doanh thu và quy chế quản lý
tài chính nội bộ trong Công ty.
-Nâng cao quyền tự chủ của các đơn vị trực thuộc.
-Nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ nhân viên kế toán.
-Hiện đại hóa phần mềm kế toán.
4.3.2. Đối với cơ quan Nhà nước
-Ban hành và hướng dẫn đầy đủ, đồng bộ các chính sách, văn bản pháp
luật về tài chính kế toán.
-Thống nhất chế độ kế toán áp dụng cho các lại hình doanh nghiệp
thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
-Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp và tạo môi
trường kinh tế và môi trường pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp.
Trong từng nội dung phân tích đã kết hợp lý luận và thực tiễn, chế độ
quản lý tài chính và kế toán của Việt Nam, tác giả đề xuất giải pháp hoàn
thiện và điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện doanh thu, chi phí và kết
quả kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại Công ty cổ phần Đầu tư và
Phát triển nhà Hà Nội số 68.


xiii

Kết luận
Xuất phát từ tầm quan trọng phải hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi
phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà
Nội số 68 nên trong luận văn tác giả đã đề cập đến một số vấn đề cơ bản sau:
-Những vấn đề cơ bản về hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh trong các doanh nghiệp.
-Thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68.
-Định hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết
quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68.
Với khả năng nghiên cứu cũng như kinh nghiệm còn hạn chế Tác giả
mới chỉ đề cập đến hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh trên ở góc độ kế toán tài chính và chưa đưa ra các lý luận và giải pháp
hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ
phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 trên góc độ kế toán quản trị.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×