Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CÁM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
TÓM TẮT LUẬN VĂN
PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI .................................. Error! Bookmark not defined.
1.1

HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ..........Error!
Bookmark not defined.

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm huy động tiền gửi ........ Error! Bookmark not defined.
1.1.2 Các hình thức huy động tiền gửi ....................... Error! Bookmark not defined.
1.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả huy động vốn tiền gửi của NHTM .............Error!
Bookmark not defined.
1.2


CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI .Error!
Bookmark not defined.

1.2.1 Mục tiêu huy động tiền gửi ............................... Error! Bookmark not defined.
1.2.2 Biện pháp để tăng cường huy động tiền gửi ..... Error! Bookmark not defined.
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới biện pháp huy động tiền gửiError!

Bookmark

not

defined.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘIError! Bookmark not
defined.
2.1.

KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP CÔNG THƯƠNG VN-CN BẮC HÀ NỘI Error!
Bookmark not defined.

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHTM CP Công Thương VN-CN


Bắc Hà Nội ................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP Công Thương VN –CN Bắc Hà
Nội giai đoạn 2010-2012................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.

HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI CN BẮC HÀ NỘI-NH TMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM ................................... Error! Bookmark not defined.

2.2.1 Các sản phẩm huy động tiền gửi trong hệ thống NHTMCP Công Thương VNError!
Bookmark not defined.
2.2.2 Thực trạng huy động tiền gửi tại CN bắc Hà Nội-NHTMCP Công thương Việt
Nam ................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Đánh giá chung ................................................. Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTMCP
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI ...........Error!
Bookmark not defined.
3.1ĐỊNH HƯỚNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI .. Error! Bookmark not defined.

3.1.1 Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh
Bắc Hà Nội ........................................................ Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Định hướng huy động vốn của NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh
Bắc Hà Nội đến năm 2020 ................................ Error! Bookmark not defined.
3.2

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘIError! Bookmark not
defined.

3.2.1 Tăng cường công tác marketing ........................ Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viênError!
Bookmark not defined.
3.2.3 Mở rộng mạng lưới và kéo dài thời gian giao dịchError!

Bookmark

not

defined.
3.3

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .................................... Error! Bookmark not defined.


3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamError! Bookmark not
defined.
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ................. Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................... Error! Bookmark not defined.


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CÁM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
TÓM TẮT LUẬN VĂN
PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI .................................. Error! Bookmark not defined.
1.1

HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ..........Error!
Bookmark not defined.

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm huy động tiền gửi ........ Error! Bookmark not defined.
1.1.2 Các hình thức huy động tiền gửi ....................... Error! Bookmark not defined.
1.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả huy động vốn tiền gửi của NHTM .............Error!
Bookmark not defined.
1.2

CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI .Error!
Bookmark not defined.

1.2.1 Mục tiêu huy động tiền gửi ............................... Error! Bookmark not defined.
1.2.2 Biện pháp để tăng cường huy động tiền gửi ..... Error! Bookmark not defined.
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới biện pháp huy động tiền gửiError!

Bookmark

not

defined.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘIError! Bookmark not
defined.
2.1.

KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP CÔNG THƯƠNG VN-CN BẮC HÀ NỘI Error!
Bookmark not defined.

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHTM CP Công Thương VN-CN


Bắc Hà Nội ................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP Công Thương VN –CN Bắc Hà
Nội giai đoạn 2010-2012................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.

HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI CN BẮC HÀ NỘI-NH TMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM ................................... Error! Bookmark not defined.

2.2.1 Các sản phẩm huy động tiền gửi trong hệ thống NHTMCP Công Thương VNError!
Bookmark not defined.
2.2.2 Thực trạng huy động tiền gửi tại CN bắc Hà Nội-NHTMCP Công thương Việt
Nam ................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Đánh giá chung ................................................. Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTMCP
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI ...........Error!
Bookmark not defined.
3.1

ĐỊNH HƯỚNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI .. Error! Bookmark not defined.

3.1.1 Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh
Bắc Hà Nội ........................................................ Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Định hướng huy động vốn của NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh
Bắc Hà Nội đến năm 2020 ................................ Error! Bookmark not defined.
3.2

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘIError! Bookmark not
defined.

3.2.1 Tăng cường công tác marketing ........................ Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viênError!
Bookmark not defined.
3.2.3 Mở rộng mạng lưới và kéo dài thời gian giao dịchError!

Bookmark

not

defined.
3.3

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .................................... Error! Bookmark not defined.


3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamError! Bookmark not
defined.
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ................. Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................... Error! Bookmark not defined.


PHẦN MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh thị trường tiền tệ trong nước đặc biệt là thị trường vàng hiện
nay đang có những diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn vốn
tiền gửi, khả năng thanh toán của các NHTM nói chung trong đó có NHTMCP
Công Thương Việt Nam – CN Bắc Hà Nội. Bởi vậy tăng cường huy động tiền gửi
dân cư không chỉ hỗ trợ nhu cầu vốn của các doanh nghiệp SXKD mà còn đảm bảo
tính thanh khoản cho các NHTM.
Xuất phát từ thực tế đó, đề tài: “Tăng cường huy động tiền gửi tại Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội”
được lựa chọn để nghiên cứu.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng
biểu, tài liệu tham khảo, luân văn được chia thành 3 chương.
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về huy động tiền gửi của NHTM
Chương 2: Thực trạng huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội.
Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường huy động tiền gửi tại Ngân hàng
TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Trong chương 1 tác giả tập trung vào hai vấn đề: Huy động tiền gửi của ngân
hàng thương mại và các biện pháp để tăng cường huy động tiền gửi
Vấn đề thứ nhất: Huy động tiền gửi của ngân hàng thương mại từ định nghĩa
về huy động tiền gửi của NHTM, ngân hàng huy động tiền gửi của khách hàng chỉ
có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu với nguồn tiền gửi này và phải có


trách nhiệm hoàn trả cả gốc và lãi cho khách hàng khi đến hạn hoặc khi khách
hàng có nhu cầu rút tiền trước hạn. Ngân hàng có thể sử dụng nguồn tiền gửi này
để cho vay, đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác.Huy động tiền gửi có 2 hình
thức: huy động bằng hình thức tiền gửi thanh toán và huy động bằng hình thức tiền
gửi tiết kiệm .Tác giả nghiên cứu 4 chỉ tiêu đánh giá kết quả huy động vốn tiền gửi
NHTM: quy mô,tốc độ tăng trưởng nguồn tiền gửi của MHTM;cơ cấu nguồn tiền
gửi huy động, chi phí huy động vốn, Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt
động sử dụng vốn của nguồn tiền gửi
Vấn đề thứ hai: Các biện pháp tăng cường huy động tiền gửi.Trước hết tác
giả đưa ra mục tiêu huy động tiền gửi đó là :
-

Tìm kiếm các nguồn tiền gửi nhằm đáp ứng yêu cầu về quy mô cho vay và

đầu tư
- Đa dạng hóa các nguồn tiền gửi nhằm tím kiếm cơ cấu nguồn tiền gửi có chi
phí thấp nhất và phù hợp với nhu cầu sử dụng
- Duy trì tính ổn định của nguồn tiền gửi
Tiếp theo tác giả đề cập đến ba biện pháp để tăng cường huy động tiền gửi:
tăng cường chính sách marketting, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề
nghiệp của cán bộ nhân viên, phát triển mạng lưới hoạt động của chi nhánh.Trong
phần này tác giả cũng tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến 3 biện pháp tăng cường
huy động tiền gửi: Tác giả phân chia thành 2 nhóm nhân tố chủ quan và nhân tố
khách quan ảnh hưởng tới các biện pháp. Nhóm nhân tố chủ quan đề cập đến
những nhân tố nội tại: tuyên truyền, quảng cáo, phát tờ rơi, gửi thư cho khách
hàng, gọi điện thoại chăm sóc khách hàng…năng lực và trình độ của cán bộ.Nhóm
nhân tố khách quan lại đề cập đến hành lang pháp lý, tình hình kinh tế xã hội trong
và ngoài nước, tâm lý, thói quen tiêu dùng và thu nhập của người gửi tiền, đối thủ
cạnh tranh.


CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI
Trong chưong 2 tác giả đưa ra hai vấn đề: Khái quát về NHTMCP Công
thương Việt Nam-CN Bắc Hà Nội; Huy động tiền gửi tại NHTMCP Công Thương
VN –CN Bắc Hà Nội
Vấn đề thứ nhất: Khái quát về NHTMCP công thương VN –CN Bắc Hà
Nội:Vietinbank –CN Bắc Hà Nội tiền thân là phòng giao dịch Đức Giang trực
thuộc Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Khu vực Chương Dương.
Ngày 05 tháng 08 năm 2009, Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Khu Công
nghiệp Bắc Hà Nội chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội. Về tình hình hoạt động kinh
doanh của NHTMCP Công thương VN CN Bắc Hà Nội giai đoạn 2010-2012 tương
đối tốt được thể hiện trong phần này thông qua phân tích tình hình huy động vốn,
tình hình sử dụng vốn, các hoạt động khác và kết quả kinh doanh.
Vấn đề thứ hai: Huy đông tiền gửi tại CN Bắc Hà Nội-NH TMCP Công
thương Việt Nam.Trong phần này tác giả đề cập đến các sản phẩm huy động tiền
gử trong hệ thống NH TMCP Công thương VN: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết
kiệm.Tiếp theo là phân tích thực trạng huy động tiền gửi tại CN Bắc Hà Nội-NH
TMCP Công thương VN. Thực trạng được thể hiện thông qua Quy mô tốc độ tăng
trưởng huy động tiền gửi, cơ cấu nguồn tiền gửi huy động, chi phí huy động
vốn.Qua việc phân tích thực trạng tác giả đưa ra những đánh giá chung, trong đó
nêu ra những kết qủa đạt được, tìm ra nguyên nhân va hạn chế.

CHƯƠNG 3


GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI
TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
- CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI
Trong chương 3 tác giả trình bày 3 vấn đề: định hướng huy động tiền gửi
của NHTMCP Công thương Việt Nam-CN Bắc Hà Nội, giải pháp tăng cường huy
động tiền gửi tại NHTMCP Công thương Việt Nam-CN Bắc Hà Nội và một số
kiến nghị
Vấn đề thứ nhất: Định hướng huy động tiền gửi của NHTMCP Công thương
VN-CN Bắc Hà Nội: Tác giả nghiên cứu từ định hướng chung của NH TMCP
Công thương Việt Nam với triết lý kinh doanh: An toàn,hiệu quả,bền vững và
chuẩn mực quốc tế .Giữ vững và củng cố vị thế chủ đạo và chủ lực trong vai trò
cung cấp tài chính, tín dụng trên địa bàn, nhằm thực hiện mục tiêu tầm nhìn đến
năm 2015 là trở thành Tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, hiệu quả hàng đầu
trong nước và quốc tế. Từ đó tác giả Định hướng và các mục tiêu cụ thể của chi
nhánh đến năm 2015 như sau:
- Tổng nguồn vốn huy động bình quân tăng từ 20%- 25%/năm
- Dư nợ cho vay bình quân tăng từ 15%- 20%/năm
- Tỷ lệ nợ xấu dưới

1%

- Lợi nhuận bình quân tăng 25-30%/năm
Cùng với định hướng chung của ngân hàng, tác giả trình bày tiếp định
hướng của chi nhánh về huy động vốn của chi nhánh
- Mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng năm từ 20%-25% giai
đoạn 2010-2015
- Đặc thù của nền kinh tế Việt Nam là tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông rất lớn,
tỷ lệ dân số sử dụng dịch vụ ngân hàng còn chưa nhiều, thanh toán không dùng tiền
mặt còn hạn chế, đối tượng thanh toán không dùng tiền mặt chủ yếu là các tổ chức


kinh tế, các doanh nghiệp lớn chưa phổ biến trong dân cư.
- Điều chỉnh phù hợp để đối phó với thị trường của các công ty bảo hiểm, thị
trường chứng khoán, thị trường vàng và ngoại tệ
- Duy trì ổn định và phát triển các sản phẩm huy động tiền gửi hiện có đang
được dân cư và các tổ chức kinh tế sử dụng
Vấn đề thứ 2:Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tại NHTMCP Công
thương Việt Nam-CN Bắc Hà Nội. Tác giả tập trung vào 3 giải pháp: tăng cường
công tác marketing thông qua xây dựng tốt hình ảnh thương hiệu, tăng cường công
tác tiếp thị, khuyến mại, chăm sóc khách hàng, quảng cáo và giới thiệu các sản
phẩm dịch vụ ngân hàng tới các tầng lớp dân cư.Nâng cao trình độ chuyên môn,
đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên, mở rộng mạng lưới hoạt động của chi
nhánh
Vấn đề thứ 3: một số kiến nghị: Kiến nghị với NHTMCP Công thương
VN đề cập đến việc điều chỉnh lãi suất huy động, đa dạng hoá các sản phẩm
dịch vụ, cải tiến tài khoản thẻ ATM. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước: tăng
cường các quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng để ổn định chính sách tiền
tệ, cần linh hoạt trong quản lý hoạt động của các NHTM nhằm thực hiện mục tiêu
tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ và đảm bảo cho các tổ chức tín dụng kinh
doanh có hiệu quả, nên xem xét đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa hệ thống ngân
hàng, NHNN nên quy định chặt chẽ hơn đối với việc thành lập mới các NHTM
nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và nền kinh tế-xã hội


KẾT LUẬN
Trong những năm qua, hệ thống NHTM nói chung đã có những đóng góp
đáng kể cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. NHTMCP Công Thương
VN-CN Bắc Hà Nội nói riêng đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển
kinh tế của Thủ đô Hà Nội trong việc huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư góp
phần thực hiện chủ trương đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. Tuy
nhiên, sự đóng góp của NHTMCP Công Thương VN-CN Bắc Hà Nội vẫn còn nhỏ
bé so với yêu cầu phát triển. Với tình hình hiện nay và trong tương lai thì nhu cầu
tín dụng để phát triển kinh tế địa phương là rất lớn trong khi cạnh tranh giữa các tổ
chức tài chính trên địa bàn ngày càng gay gắt. Mặt khác, với những diễn biến phức
tạp trên thị trường tiền tệ trong nước hiện nay thì việc nghiên cứu và đề ra các giải
pháp nhằm tăng cường huy động tiền gửi tại NHTMCP Công Thương VN-CN Bắc
Hà Nội để phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển nền kinh tế từ nội lực của địa phương
và nâng cao tính thanh khoản trong hoạt động ngân hàng là điều rất có ý nghĩa thực
tiễn.
Thông qua các nội dung đã trình bày, luận văn đã hoàn thành những nhiệm
vụ sau đây:
Thứ nhất, hệ thống hóa được cơ sở lý luận về huy động tiền gửi, phương
thức huy động tiền gửi,biện pháp tăng cường huy động tiền gửi cũng như các nhân
tố ảnh hưởng đến các biện pháp huy động tiền gửi của NHTM.
Thứ hai, phân tích thực trạng huy động tiền gửi tại NHTMCP Công Thương
VN-CN Bắc Hà Nội, trên cơ sở đó đưa ra các nhận xét đánh giá về các kết quả đạt
được cũng như các hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng tới huy động tiền gửi tại
NHTMCP Công Thương VN-CN Bắc Hà NộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×