Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý mua sắm tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

TÓM TẮT LUẬN VĂN
“Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank là Ngân
hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt
Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Mua sắm tài sản là khâu đầu tiên của quá trình quản lý tài sản, có vị trí then chốt để
bảo đảm hiệu quả trong sử dụng. Mua sắm tài sản quyết định sự phù hợp hay không phù hợp
về tài sản phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng; quyết định việc tài sản được sử
dụng lâu dài hay không lâu dài tùy theo chất lượng của tài sản mua sắm; Quyết định chi phí
về tài sản trong tổng chi tiêu. Do đó, việc mua sắm tài sản phải đáp ứng được các tiêu chí,
các yêu cầu; phù hợp tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản và chế độ quản lý, sử dụng tài sản
Nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định (vì Agribank là doanh nghiệp Nhà
nước); đáp ứng một cách tối ưu nhu cầu về tài sản để phục vụ hoạt động kinh doanh của toàn
hệ thống Agribank trong điều kiện khả năng ngân sách có hạn; tuân thủ các quy định của
pháp luật về đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm tài sản; bảo đảm công khai, minh
bạch...
Tuy nhiên việc mua sắm tài sản của Agribank trong những năm vừa qua đang tồn
tại nhiều hạn chế cần khắc phục đó là việc lập dự toán mua sắm tài sản của các đơn vị
trong hệ thống còn thiếu chính xác dẫn đến việc tổng mức đầu tư dự kiến cao hơn nhiều
so với thực tế, cộng với việc bố trí nguồn vốn cho công tác đầu tư mua sắm chưa kịp thời
dẫn đến tỷ lệ thực hiện kế hoạch thấp (năm 2013 tỷ lệ thực hiện kế hoạch vốn là 51,4%,
năm 2014 là 50,97% và năm 2015 là 59,6%). Tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, mua

sắm tài sản, thiết bị vượt tiêu chuẩn, sai quy định, thậm chí kém chất lượng, gây lãng phí
xảy ra...trong mua sắm tài sản…. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến thất thoát và sử
dụng thiếu hiệu quả các nguồn lực tài chính, làm nảy sinh nhiều tiêu cực dẫn đến giảm
hiệu lực, hiệu quả hoạt động không cao.
Từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Tăng cường quản lý mua sắm tài sản
tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ” cho luận văn cao học
của mình.
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ bản về quản lý mua sắm tài sản của các
Ngân hàng thương mại Việt Nam và phân tích thực trạng quản lý mua sắm tài sản của
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, luận văn đề xuất hệ thống
các giải pháp nhằm tăng cường quản lý mua sắm tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam đến năm 2020.


Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài
được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý mua sắm tài sản tại các Ngân hàng
thương mại nhà nước
Chương 2: Thực trạng quản lý mua sắm tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chương 3: Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý mua sắm tài sản tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”
CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ MUA SẮM TÀI SẢN TẠI
CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM

“Ngân hàng là mô ̣t trong những ngành dịch v ụ có mức độ tự động hóa và tập trung
cao. Thêm vào đó , các ngân hàng thương mại (NHTM) nói chung và NHTM Nhà nước
nói riêng có ma ̣ng lưới chi nhánh hoa ̣t đô ̣ng rô ̣ng lớn trên nhiề u điạ bàn , vùng miền khác
nhau. Do đó , cơ sở vâ ̣t ch ất kỹ thuật được đầu tư trải rộng theo mạng lưới hoạt động với
chủng loại , số lươ ̣ng tài sản rất lớn . Vì vậy , công tác quản lý tài sản là mô ̣t nghiê ̣p vu ̣
quan tro ̣ng trong hoa ̣t đô ̣ng quản lý tài chin
́ h của ngân hàng. Bởi công tác này có hiệu quả
thì không chỉ là nền tảng cho toàn hệ thống hoạt động một cách thống nhất , mà còn cung
cấ p nguồ n số liê ̣u đáng tin câ ̣y về tiǹ h hin
̀ h tài sản hiê ̣n có và tin
̀ h hin
̀ h tăng giảm tài sản
của ngân hàng.
Tài sản tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước là một bộ phận tài sản mà Nhà
nước giao cho NHTM nhà nước trực tiếp quản lý và sử dụng, để thực hiện các hoạt động


sự nghiệp phục vụ cho hoạt động kinh doanh tiền tệ nên có những đặc điểm riêng biệt
sau:
 Tài sản của NHTM Nhà nước được quản lý tập trung tại Trụ sở chính.
 Tài sản tại các NHTM nhà nước không chỉ được Nhà nước giao, được đầu tư,
mua sắm bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước mà còn được đầu tư mua sắm từ nguồn
vốn của Ngân hàng và quỹ phát triển sự nghiệp của ngân hàng.
 Tài sản tại các NHTM nhà nước phần lớn mang tính chất đặc thù theo ngành,
lĩnh vực sự nghiệp hoạt động.
Để nhận biết và có các biện pháp quản lý có hiệu quả, tài sản của NHTM Nhà nước
được phân loại theo các tiêu thức như: Phân loại theo công dụng của tài sản; Phân loại
theo đặc điểm, tính chất, hoạt động của tài sản; Phân loại theo hình thức sở hữu và nguồn


hình thành.”
“NHTM nhà nước là một doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn gồm nhiều bộ
phận (phòng ban) và có nhiều chi nhánh, sở hữu nhiều công ty, hoạt động trên nhiều lĩnh
vực, thị trường, và có thể có nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Do đó nhu cầu về mua sắm
tài sản là rất lớn, trong đó bao gồm 4 nhóm tài sản chính sau: Các thiết bị công nghệ thông
tin và thiết bị phục vụ phát hành thẻ; Các TSCĐ không phải thiết bị công nghệ thông tin; Các
thiết bị tin học; Mua lại TSCĐ thuê tài chính
Việc mua sắm tài sản để phục vụ các hoạt động là rất cần thiết và cần được bổ xung
qua các năm như các tài sản phục vụ phát hành thẻ, các tài sản liên quan đến công nghệ
thông tin, thiết bị tin học, đầu tư xây dựng các chi nhánh, trụ sở mới để tăng cường khả
năng hoạt động.
Mua sắm tài sản của các Ngân hàng Nhà nước có các đặc điểm:
 Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo kế hoạch vốn hàng năm của các ngân
hàng.
 Hoạt động mua sắm chủ yếu đấu thầu, chào hàng cạnh tranh hoặc mua sắm trực
tiếp và tùy vào giá trị của tài sản.
 Việc mua sắm được thực hiện khoa học và theo nhiều bước.
Các cơ sở pháp lý về quản lý mua sắm tài sản của các Ngân hàng thương mại Nhà
nước: Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành được tương đối đầy
đủ văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước như Luật quản lý, sử dụng tài
sản nhà nước năm 2008; Nghị định số 52/2009/NÐ-CP ngày 3/6/2009 quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số
63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật Ðấu thầu số 43/2013/QH13. Bộ
Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy định chi
tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan
Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chưc Chính trị - Xã hội, tổ chức CTXH-Nghề
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày
15/6/2007; Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 5/11/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số
63/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản. Ðặc biệt, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2016/QÐ-TTg ngày 26/02/2016 về quy định việc
mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách Nhà nước theo phương thức tập trung; Thông tư số
35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 hướng dẫn việc thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước
theo phương thức tập trung. Với các văn bản quy phạm pháp luật này, việc mua sắm, quản
lý và sử dụng tài sản công trong thời gian qua đã có những tiến bộ, kết quả bước đầu.”


“Mô hình quản lý mua sắm tài sản của các Ngân hàng thương mại Nhà nước bao
gồm: Mô hình quản lý và mua sắm tài sản truyền thống và Mô hin
̀ h quản lý tài sản mới.
Nội dung quản lý mua sắm tài sản của các NHTM Nhà nước là thực hiện quản lý
quá trình lập dự toán mua sắm, phê duyệt ngân sách, lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp, ký
hợp đồng và tiếp nhận tài sản, nghiệm thu, bàn giao đưa tài sản vào vận hành sử dụng.
Sự tăng trưởng của nền kinh tế đòi hỏi các NHTM Nhà nước phải huy động tối đa
mọi nguồn lực, trong đó tài sản được coi là một nguồn lực quan trọng và cần thiết để đảm
bảo phát huy được vai trò đầu tàu trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của các ngân hàng.
Do vậy nếu không đặt vấn đề quản lý tài sản một cách có hiệu quả thì cũng có nghĩa các
NHTM nhà nước đang sử dụng nguồn lực to lớn của quốc gia một cách lãng phí và cũng
là khe hở cho nạn tham nhũng, biển thủ tài sản công... Do đó việc nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác quản lý mua sắm tài sản của các NHTM là rất cần thiết.
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MUA SẮM TÀI SẢN TẠI
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
2.1 Kết quả mua sắm tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam
Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 762.869 tỷ đồng, tăng hơn
61.362 tỷ đồng tăng 8,75% so với cuối năm 2014. Trong cả giai đoạn nghiên cứu từ 2009
đến năm 2015 tổng tài sản của Agribank Việt Nam mặc dù có sự tăng trưởng về quy mô,
tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lại giảm dần từ mức tăng là 21,49% năm 2010; còn 11,49%
năm 2011; 4,01% năm 2012; 13,37% năm 2013; 13,54% năm 2014; tính đến 31/12/2015 vẫn
là một dấu hiệu tăng trưởng tốt với 8,75%.
Căn cứ theo quy định của Luật đầu tư, Luật đấu thầu và Quy chế thực hiện đầu
tư, quản lý mua sắm TSCĐ và thuê trụ sở làm việc trong hệ thống Agribank , được Chủ tịch
Hội đồng thành viên ký ban hành tại Quyết định 929/QĐ-HĐTV-XDCB ngày 02/12/2015,
hiện nay, Agribank đang áp dụng song song hai phương thức mua sắ m: Phương thức
mua sắm phân tán (các cơ quan , tổ chức, đơn vi ̣trực tiế p sử du ̣ng tài sản là đơn vi ̣trực
tiế p thực hiê ̣n mua sắ m ) và Phương thức mua sắ m tâ ̣p trung . Đối với phương thức mua
sắm tập trung, việc mua sắ m sẽ do Trung tâm quản lý tài sản, nay là Ban xây dựng và
quản lý tài sản của Agribank phụ trách.”
Các hình thức mua sắm bao gồm: Đấu thầu rộng rãi; Đấu thầu hạn chế; Chào
hàng cạnh tranh; Chỉ định thầu; Mua sắm trực tiếp...
2.2. Phân tích thực trạng quản lý mua sắm tài sản tại Ngân hàng Nông


nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
“Mô hình quản lý mua sắm tài sản của Agribank được tổ chức theo hệ thống phân
cấp quản lý, có sự thống nhất từ Phòng giao dịch, chi nhánh đến Hội sở chính. Agribank
hiện có mô hình tổ chức báo cáo ít tầng nhằm giảm thiểu tính quan liêu trong hệ thống
cũng như nâng cao tính năng động của tổ chức. Theo đó, Trung tâm quản lý tài sản là bộ
phận quản lý thống nhất về tài sản, mua sắm tài sản, thanh lý tài sản.... Đây là cơ quan
đầu mối quản lý tài sản nằm dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng thành viên và Ban
Điều hành Tổng Giám đốc.
Việc mua sắm tài sản của Agribank được quy định rất rõ trong các văn bản của hội
đồng thành viên như quy chế thực hiện đầu tư, quản lý mua sắm TSCĐ và thuê trụ sở làm
việc trong hệ thống Agribank, được Chủ tịch Hội đồng thành viên ký ban hành tại Quyết
định số 929/QĐ-HĐTV-XDCB ngày 02/12/2011.
Dựa vào quy định này hoạt động quản lý mua sắm tài sản của Agribank được thể hiện
như sau:
2.2.1. Quản lý công tác phê duyệt dự toán mua sắm tài sản
Việc mua sắm tài sản hàng năm của Agribank hoàn toàn dựa trên việc tổng hợp kế
hoạch của các đơn vị đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Kế hoạch này được các Chi
nhánh đề xuất, xây dựng căn cứ vào: Điều kiện kinh doanh, khả năng tài chính, nhu cầu
thực tế hoạt động, cùng chiến lược phát triển của Agribank. Việc quy định kế hoạch mua
sắm như vậy sẽ giúp cho Agribank chủ động nguồn tài chính, có trọng tâm trọng điểm,
tránh được tình trạng phải phê duyệt nhiều lần cho các đơn vị mà nó là một thể thống
nhất, có kế hoạch qua các năm. Từ đó Agibank xem xét quyết định việc tổ chức mua sắm
tập trung hoặc phân bổ chỉ tiêu đến các đơn vị trực thuộc và phải đảm bảo nguyên tắc tiết
kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kinh doanh.
Agribank quản lý kế hoạch mua sắm tài sản đối với các chi nhánh bằng hình thức
giao chỉ tiêu. Trường hợp chi nhánh không sử dụng hết chỉ tiêu được phê duyệt trong
năm tài chính thì không được chuyển tiếp sang năm tiếp theo.
Đơn vị thực hiện mua sắm tài sản khi được Tổng Giám đốc thông báo kế hoạch
vốn.”
2.2.2. Quản lý Công tác thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản.
“Khi Tổng Giám đốc đã phê duyệt kế hoạch mua sắm thì các đơn vị thực hiện kế
hoạch mua sắm theo đúng quy định. Công tác lập kế hoạch của Trung tâm quản lý tài sản
Agribank vẫn chưa đạt hiệu quả, các hạng mục hoàn thành cao nhất chỉ 85%, tỉ lệ hoàn


thành trung bình khoảng 60%. Điều này cho thấy việc lập kế hoạch chưa phù hợp với
thực tế hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
2.2.3. Quản lý Công tác lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp.
Tùy theo đặc điểm của tài sản, kế hoạch vốn được thông báo và khả năng cung cấp
hàng hóa của thị trường, các đơn vị lựa chọn hình thức mua sắm phù hợp với quy định của
pháp luật về đấu thầu và quy định của Agribank đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh
bạch, hiệu quả kinh tế cụ thể tại Agribank có các hình thức lựa chọn nhà thầu như sau: Đấu
thầu rộng rãi; Đấu thầu hạn chế, chào giá cạnh tranh; Chỉ định thầu; Mua sắm trực tiếp.
2.2.4. Quản lý Công tác ký kết hợp đồng
Tại Agribank khi thực hiện ký kết hợp đồng mua sắm tài sản thì các hợp đồng mua
sắm tài sản được lập theo quy định hiện hành.
Tất cả các hợp đồng mua sắm tài sản trước khi ký hợp đồng đều phải tổ chức hoàn
thiện và lập biên bản. Biên bản hoàn thiện hợp đồng là một phần không thể tách rời của
hợp đồng.
Sau khi hoàn thiện hợp đồng và biên bản hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu trúng
thầu, bên mời thầu trình chủ đầu tư ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật và của
Agribank.
2.2.5. Quản lý Công tác nghiệm thu, bàn giao tài sản đưa vào sử dụng
Khi nghiệm thu và bàn giao tài sản để đưa vào sử dụng thì các tài sản chỉ được
chuyển giao, bàn giao khi chủ đầu tư đã thử nghiệm hoặc vận hành thử và nghiệm thu đạt
yêu cầu chất lượng. Tùy theo điều kiện cụ thể nhà thầu có thể bàn giao tạm thời từng
phần cho chủ đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng. Đồng thời nhà thầu phải chuyển giao
kèm theo các tài liệu (nếu có)
2.2.6. Quản lý Công tác tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp
Theo quy định của Agribank người đứng đầu đơn vị được phép tạm ứng, thanh toán
cho nhà thầu, nhà cung cấp tối đa đến 90% giá trị hợp đồng tại đơn vị sau khi hoàn thành
nhiệm vụ nghiệm thu, bàn giao tài sản đưa vào sử dụng.
Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán cho nhà thầu sau khi hoàn thành quyết
toán vốn mua sắm tài sản.”
2.2.7. Quản lý Công tác quyết toán vốn mua sắm tài sản
“Tất cả các gói thầu mua sắm tài sản sau khi hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác,
sử dụng đều phải quyết toán vốn mua sắm. Vốn mua sắm tài sản được quyết toán là toàn
bộ chi phí hợp pháp liên quan trực tiếp đến hoạt động mua sắm.


Quyết toán vốn mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc: Đơn vị
trình quyết toán trước ngày 1/12 hàng năm.
2.3. Kết luận đánh giá qua nghiên cứu thực trạng quản lý mua sắm tài sản của
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.3.1 Kết quả đạt được về quản lý mua sắm tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Luôn bám sát kế hoạch mua sắm và đầu tư dự án được duyệt. Việc mua sắm theo
kế hoạch tạo được cơ sở vật chất và phương tiện làm việc góp phần thúc đẩy hoạt động
kinh doanh của chi nhánh và các đơn vị.
- Quy trình thẩm định đảm bảo thực hiện theo đúng định mức, quy chế về mua sắm
tài sản theo quy định của Nhà nước và của Agribank.
- Hướng dẫn các chi nhánh đăng ký bảo lưu kế hoạch vốn đầu tư dự án, mua sắm tài
sản, thuê tài chính và sửa chữa TSCĐ các năm.
2.3.2. Những hạn chế về quản lý mua sắm tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp
và phát triển Nông thôn Việt Nam
- Công tác thẩm định hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của một số dự
án lớn chưa đáp ứng về thời gian, như: Dự án TT công nghệ thông tin, TT thẻ chưa đáp ứng
yêu cầu về tiến độ (tuy nhiên không vi phạm quy định về thời gian tối đa thẩm định theo quy
định của nhà nước).
- Khi nhận được Thông báo kế hoạch vốn các đơn vị triển khai còn chậm.
- Chất lượng một số bộ hồ sơ chi nhánh trình còn chưa đạt yêu cầu, trình thiếu hồ sơ
hoặc một số nội dung cần phải chỉnh sửa do không còn phù hợp với quy định.
- Chi nhánh đăng ký kế hoạch, hồ sơ gửi kèm không đầy đủ theo quy định của Agribank,
giá xây dựng kế hoạch không phù hợp (có nơi giá quá cao, có nơi giá quá thấp).
- Một số chi nhánh đăng ký kế hoạch không sát với nhu cầu thực tế.
2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế
- Cán bộ lập, thẩm định dự toán mua sắm tài sản đều là các cán bộ kiêm nhiệm
vừa làm công tác chuyên môn vừa phải tham gia lập hoặc thẩm định các dự án, dự toán.
- Chi nhánh chưa thực sự quan tâm đến công tác lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, thuê
tài chính TSCĐ.”
“- Cán bộ phụ trách trực tiếp quản lý và mua sắm TSCĐ của chi nhánh hầu hết được
đào tạo về chuyên ngành kinh tế, ngân hàng nên sự hiểu biết về kỹ thuật, máy móc thiết
bị,...còn hạn chế.
- Thông báo kế hoạch vốn chậm.
- Đối với công tác mua sắm tài sản, TSCĐ: Một số chi nhánh triển khai mua sắm chậm,


thường thực hiện vào thời điểm cuối năm nên không xác định được thời gian cần thiết để
thực hiện hoàn thành một gói thầu. Mặt khác, tại một số chi nhánh cán bộ tham gia Bên mời
thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định am hiểu về nghiệp vụ đấu thầu còn hạn chế; một số cán
bộ có kinh nghiệm điều chuyển đi làm công việc khác. Vì vậy, hầu hết hồ sơ trình qua Ban
thẩm định phải chỉnh sửa nhiều, mất thời gian.
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ
MUA SẮM TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Phƣơng hƣớng hoạt động và mua sắm tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Tiếp tục xây dựng đề án mua sắm tài sản cố định của Agribank giai đoạn 2017
– 2022 đảm bảo kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế.
- Tiếp tục hoàn thành xây dựng phương án mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản của
Agribank năm 2017 (06 tháng);
- Tổng hợp và trình Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên phê duyệt kế hoạch vốn đầu
tư dự án, mua sắm tài sản, thuê tài chính và sửa chữa TSCĐ năm 2017 (thông báo kế hoạch
vốn cho chi nhánh thực hiện sau khi được phê duyệt).
- Tổng hợp và trình Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên phê duyệt Bảo lưu kế hoạch
vốn đầu tư dự án, thuê tài chính TSCĐ năm 2016 sang năm 2017 (thông báo kế hoạch vốn
cho chi nhánh thực hiện sau khi được phê duyệt).
- Thẩm định các dự án đầu tư mua sắm tài sản của Trung tâm công nghệ thông tin,
Trung tâm Thẻ theo yêu cầu của Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên. Thẩm định quyết
toán các dự án đầu tư mua sắm tài sản.
- Thực hiện kiểm tra chuyên đề về quản lý mua sắm tài sản theo kế hoạch được Tổng
Giám đốc phê duyệt hang năm; tổng hợp kết quả kiểm tra chuyên đề báo cáo Tổng Giám
đốc, Hội đồng thành viên.
- Tham gia các Tổ thẩm định, Bên mời thầu, Tổ chuyên gia các dự án, gói thầu mua
sắm tài sản theo quyết định của Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên.”


3.2. Một số giải pháp tăng cƣờng quản lý mua sắm tài sản của Ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam đến năm 2020
 Đẩy mạnh công tác hoàn thiện quy định, quy chế mua sắm tài sản của
Agribank
“Quy định 513/QĐ-HĐQT-QLTS ngày 05/5/2008 đã không còn phù hợp với quy
định của pháp luật và giai đoạn hiện nay của AgriBank, vì vậy Ban Xây dựng và Quản lý
tài sản đã soạn thảo và trình Hội đồng thành viên ban hành Quy chế thực hiện đầu tư, quản
lý mua sắm TSCĐ và thuê trụ sở làm việc trong hệ thống Agribank tại Quyết định 929/QĐHĐTV-XDCB ngày 02/12/2015. Quyết định này đã mang lại nhiều giải pháp và có nhiều
bước tiến mới trong việc thực hiện quản lý mua sắm tài sản và quản lý đầu tư dự án mua sắm
tài sản.
 Nâng cao chất lƣợng công tác lập kế hoạch và thẩm định mua sắm TS
Trước khi ra quyết định, việc kế hoạch hoá đầu tư và gắn liền với nó là lập dự án
mua sắm mới TSCĐ là cần thiết để xác định chính xác nhu cầu cho từng loại TSCĐ phục
vụ cho nhiệm vụ sản xuất của đơn vị, tạo điều kiện cho Agribank chủ động huy động
nguồn tài trợ phục vụ cho hoạt động đó.
Ngoài việc lên kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ, Agribank cần nâng cao chất lượng
công tác thẩm định các dự án mua sắm TSCĐ để đưa ra được những quyết định tối ưu
nhất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các TSCĐ đầu tư mới.
 Lựa chọn chiến lược và hình thức mua sắm hợp lý
Đổi mới mua sắm tài sản là một yếu tố quan trọng giúp đảm bảo quá trình kinh
doanh, hoạt động của Agribank được liên tục, năng suất lao động sẽ được nâng cao và sẽ
tạo lợi thế về chi phí có thể cạnh tranh trên thị trường.
Lựa chọn hình thức đầu tư hợp lý trước hết phụ thuộc vào lựa chọn nguồn tài trợ dài
hạn hợp lý. Trước tiên, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban/Phòng xây dựng kế hoạch
huy động vốn dài hạn, trong đó chú trọng nghiên cứu, thiết lập cơ cấu vốn hợp lý cho
Agribank. Trên cơ sở đó, đề xuất cách thức huy động vốn hợp lý. Đặc biệt là những
nguồn vốn đầu tư vào TSCĐ, vì có tính chất dài hạn ảnh hưởng quan trọng đến tình hình
tài chính của Agribank.”
 Thực hiện đấu thầu, chào hàng canh tranh, mua sắm trực tiếp công khai, minh
bạch trong mua sắm tài sản công.
“Việc mua sắm tài sản của Agribank liên quan đến các gói thầu có giá trị lớn nên nguy
cơ xuất hiện các hành vi thông đồng đấu thầu của các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân


nhằm trục lợi từ nguồn vốn của Agribank là rất cao. Ðể hạn chế tiêu cực, bảo đảm hiệu quả,
cần thiết phải tạo lập, duy trì và thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động
mua sắm tài sản, trước hết phải ngăn chặn, hạn chế và xử lý triệt để các hành vi thông đồng
đấu thầu, chào hang cạnh tranh. Muốn vậy cần phải bảo đảm tính công khai, minh bạch về
thông tin liên quan đến hoạt động mua sắm tài sản công; áp dụng và thực thi hiệu quả Luật
Ðấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan; khuyến khích gia tăng số lượng bên tham gia
dự thầu; ngăn chặn hiệu quả việc thông đồng giữa các cơ quan quản lý hay tổ chức thầu và
bên dự thầu; hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.
 Kết hợp nhiều hình thức mua sắm tài sản khác nhau để tạo sự linh hoạt trong
công tác mua sắm tài sản.
Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý mua sắm tài sản của Agribank, về mô hình
cần kết hợp mua sắm tập trung và mua sắm phân tán. Mua sắm phân tán được áp dụng
đối với các loại tài sản, hàng hóa có số lượng mua sắm ít, tổng giá trị nhỏ như: công cụ,
dụng cụ phục vụ cho công tác chuyên môn, vật tư, phương tiện đặc thù... Mua sắm tập
trung được áp dụng đối với các loại tài sản, hàng hóa có số lượng mua sắm nhiều, tổng
giá trị lớn và có yêu cầu được trang bị đồng bộ, hiện đại như: phần mềm máy vi tính, máy
ATM, phương tiện vận tải (ô-tô từ 4 đến 16 chỗ; ô-tô chuyên dụng), thiết bị truyền dẫn,
máy vi tính và thiết bị tin học, máy móc và thiết bị khác,...
Bên cạnh hai phương pháp truyền thống trên, Agribank có thể áp dụng phương thức
mua thiết bị trả chậm.”
 Tăng cường giám sát, đánh giá việc mua sắm tài sản hàng năm
“Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra và đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư,
mua sắm tài sản, bảo đảm yêu cầu, tiến độ và chất lượng, nhất là các dự án lớn. Trong đó,
Tổng giám đốc yêu cầu các chi nhánh, đơn vị trực thuộc giám sát thực hiện tất cả các khâu
trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản; rà soát việc phân bổ và thông báo kế hoạch vốn hang
năm.
 Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý mua sắm tài sản
Đây là đội ngũ quan trọng, quyết định hiệu quả của việc mua sắm tài sản. Họ đứng
ra quản lý điều hành hoạt động mua sắm, đầu tư mua sắm tài sản của Agribank, đảm bảo
cho Agribank có thể phát triển mạnh mẽ. Nhận thức được điều này, Agribank cần tăng
cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ đấu
thầu, nghiệp vụ tài chính, kỹ thuật tài sản... cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ mua sắm tài
sản, hàng hóa theo mô hình tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát,


kiểm toán việc mua sắm tài sản.
 Khấu hao TSCĐ đầy đủ kịp thời; quản lý sử dụng và bảo dưỡng, sửa chữa
TSCĐ đúng quy trình
Agribank đang trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động. Có như vậy mới
phản ánh đúng giá trị của TSCĐ khi tham gia vào hoạt động kinh doanh. Gắn liền với các
giải pháp trên, cần hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định, cụ thể là: Tiếp tục thực
hiện quy chế quản lý tài chính kế toán về quản lý sử dụng tài sản cố định; Công tác lập kế
hoạch trích khấu hao được tính toán chính xác và chặt chẽ hơn, tránh việc thu hồi không
đủ vốn đầu tư ban đầu.
Agribank cần tiến hành đánh giá lại TSCĐ một cách thường xuyên
và chính xác.
 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Việc quản lý tài sản, tính và trích khấu hao trong hệ thống Agribank cụ thể là: Trụ
sở chính, văn phòng đại diện, sở giao dịch, chi nhánh loại 1, loại 2, đơn vị sự nghiệp trực
thuộc, ... đang được triển khai và thực hiện một cách thống nhất kể từ khi ứng dụng phần
mềm IPCAS.”
3.3. Một số kiến nghị với Hiệp hội ngân hàng và các Bộ ngành có liên quan
 Đối với Hiệp hội ngân hàng
“Thứ nhất, đứng ra tổ chức các buổi tọa đàm, Hội thảo nghiên cứu về hoạt động mua
sắm tài sản, quản lý mua sắm tài sản trong đó cần tập trung vào một số chuyên đề quan trọng
như mời thầu, đấu thầu, …; Các biện pháp quản lý mua sắm; ….
Thứ hai, làm đầu mối cho Agribank cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong quá
trình tìm kiếm đối tác, nghiên cứu triển khai mua sắm tài sản đặc biệt là việc thúc đẩy
hoàn thành kế hoạch vốn hàng năm
Thứ ba, tìm hiểu và nghiên cứu việc triển khai hoạt động mua sắm tài sản tại các
ngân hàng trên thế giới, qua đó có sự tư vấn kịp thời cho Agribank về vấn đề xây dựng
và hoàn thiện quá trình mua sắm tài sản.
 Đối với các Bộ, ngành liên quan
- Hoàn thiện hơn nữa môi trường pháp lý, đặc biệt là các quy định, nghị định về
các vấn đề liên quan đến mua sắm, quản lý tài sản công; đấu thầu, chào hàng cạnh
tranh….
- Các Bộ, ngành có điều kiện rà soát, điều chuyển, bố trí sử dụng có hiệu quả tài


sản giữa các cơ quan, đơn vị khi cần phải xử lý; các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản
không mất nhiều thời gian cho việc mua sắm tài sản, dành nhiều thời gian hơn cho công
tác chuyên môn của đơn vị mình.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán việc mua sắm công của
các bộ, ngành, địa phương và xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm trong công tác
quản lý và mua sắm tài sản.”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×