Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nâng cao nâng chất lượng tín dụng cho hộ nông dân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Mai Sơn Sơn La

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
TÓM TẮT LUẬN VĂN
LỜI MỞ ĐẦU ......................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
ĐẾN ĐỀ TÀI ................................................ Error! Bookmark not defined.
1.1.

Giới thiệu các công trình nghiên cứu......... Error! Bookmark not defined.

1.2.

Định hướng nghiên cứu của luận văn ........ Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ
NÔNG DÂN CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIError!


Bookmark

not

defined.
2.1.

Hộ nông dân ................................................. Error! Bookmark not defined.

2.1.1. Các khái niệm ................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Đặc điểm kinh tế hộ nông dân ....................... Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Phân loại hộ nông dân ................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.4. Vai trò kinh tế hộ nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông
thôn ở Việt Nam ............................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.5. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với việc phát triển kinh tế hộ nông dânError!
Bookmark not defined.
2.2.

Tín dụng và chất lượng tín dụng ngân hàngError! Bookmark not defined.

2.2.1. Tín dụng ngân hàng ....................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Chất lượng tín dụng ngân hàng ..................... Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàngError! Bookmark not
defined.


2.3.

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng đối với hộ nông dân ..... Error!
Bookmark not defined.

2.3.1. Đánh giá chất lượng tín dụng từ phía NHTMError! Bookmark not defined.
2.3.2. Đánh giá chất lượng tín dụng từ phía hộ nông dânError! Bookmark not defined.
2.4.

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nông dân của một số
nước trên thế giới......................................... Error! Bookmark not defined.

2.4.1. Giới thiệu kinh nghiệm của một số ngân hàng nước ngoàiError! Bookmark not
defined.


2.4.2. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ hoạt động cho vay đối với hộ nông dân của
các ngân hàng thương mại nước ngoài. ......... Error! Bookmark not defined.
2.4.3. Những kinh nghiệm từ các NHTM nước ngoài có thể vận dụng vào Việt NamError!
Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO HỘ NÔNG DÂN
TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HUYỆN MAI SƠN SƠN LA ......... Error! Bookmark not defined.
3.1.

Giới thiệu khái quát về Chi nhánh............. Error! Bookmark not defined.

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Chi nhánh .. Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh ....................... Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008-2012Error!

Bookmark

not

defined.
3.2.

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cho hộ nông dân của Chi
nhánh ............................................................ Error! Bookmark not defined.

3.2.1. Các nhân tố bên ngoài .................................. Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Các nhân tố bên trong .................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.

Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng cho hộ nông dân tại Chi nhánhError!
Bookmark not defined.

3.3.1. Hoạt động tín dụng cho hội nông dân tại Chi nhánh giai đoạn 2028 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 78%, bình quân mỗi năm tăng 16%.Kết quả kinh
doanh: Trong những năm vừa qua, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Mai Sơn Sơn La
đã thường xuyên chỉ đạo sát sao các hoạt động trong kinh doanh, triển khai đầy đủ các
hoạt động dịch vụ của Agribank Việt Nam, tập thể cán bộ viên chức luôn đoàn kết, cố
gắng phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Do đó, Chi nhánh đã đạt được
những thành công nhất định, đời sống của cán bộ viên chức không ngừng được cải thiện,
đóng góp cho hoạt động kinh doanh chung của Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La.
Để đánh giá chất lượng tín dụng cho hộ nông dân tác giả đã đánh giá các nhân tố
ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cho hộ nông dân của Chi nhánh: Bao gồm nhân tố
kinh tế xã hội, môi trường pháp lý và các nhân tố bên trong và đánh giá chất lượng tín
dụng cho hộ nông dân của Chi nhánh trong giai đoạn 2008 – 2012
*) Đánh giá chất lượng theo tiêu chí đánh giá của Chi nhánh


Chỉ tiêu định tính: Đánh giá thực trạng về đảm bảo nguyên tắc cho vay, Thực hiện
theo quy trình thẩm định và đảm bảo đủ điều kiện của Chi nhánh trong 5 năm từ năm
2008 đến năm 2012
Chỉ tiêu định lượng: Đánh giá thực trạng về chất lượng tín dụng qua các chỉ tiêu
định lượng như: Doanh số thu nợ hộ nông dân, dư nợ quá hạn hộ nông dân, vòng vốn tín
dụng hộ nông dân, lợi nhuận của ngân hàng…để đánh giá kết quả thực hiện của Chi
nhánh trong 5 năm từ năm 2008 đến năm 2012.

*) Đánh giá chất lượng theo tiêu chí đánh giá của hộ nông dân
Tác giả đã tổng hợp kết quả khảo sát về các tiêu chí đánh giá của khách hàng về
chất lượng tín dụng như: Kết quả mong muốn của khách hàng đối với dịch vụ cho vay hộ
nông dân, kết quả mong đợi của khách hàng là hộ nông dân đối với dịch vụ cho vay, kết
quả khảo sát về thái độ phục vụ của nhân viên Agribank đối với khách hàng là hộ nông
dân
Từ đó đánh giá những ưu điểm và những hạn chế của việc nâng cao chất lượng tín
dụng cho hộ nông dân tại Chi nhánh như sau:
*) Những thành công
Thứ nhất: Nguồn vốn cho vay đối với hộ nông dân ngày càng tăng
Thứ hai: Thủ tục cho vay đối với hộ nông dân được đơn giản hơn
Thứ ba: Chất lượng tín dụng không ngừng được cải thiện
Thứ tư : Tích cực trong công tác huy động vốn để cho vay
Thứ năm: Cơ chế lãi suất linh hoạt
*) Những hạn chế về chất lượng tín dụng cho hộ nông dân
Hạn chế 1: Về công tác huy động vốn để cho vay
Hạn chế 2: Về chất lượng hoạt hoạt động tín dụng đối với hộ nông dân
Hạn chế 3: Áp lực công việc của cán bộ tín dụng
Hạn chế 4: Về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng
Hạn chế 5: Về công tác tuyên truyền chính sách tín dụng
Hạn chế 6: Chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng.


*) Nguyên nhân những tồn tại về chất lượng tín dụng cho hộ nông dân
Nguyên nhân chủ quan
Nguyên nhân 1: Thiếu nguồn vốn để cho vay
Nguyên nhân 2 : Đội ngũ cán bộ tín dụng chưa đáp ứng được yêu cầu
Nguyên nhân 3 : Chưa chú trọng tới công tác tuyên truyền chính sách tín dụng của
Nhà nước cũng như thủ tục cho vay vốn của Ngân hàng
Nguyên nhân 4 : Công tác kiểm tra và giám sát hoạt động tín dụng chưa tốt

Nguyên nhân khách quan.
Nguyên nhân 1 : Thiên tai, dịch bệnh
Nguyên nhân 2: Môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng chưa đầy đủ, chưa đồng
bộ.
Nguyên nhân 3 : Trình độ dân trí.
Nguyên nhân 4 : Thiếu các dự án đầu tư khả thi
Nguyên nhân 5 : Thiếu sự phối kết hợp giữa Chính quyền địa phương và ngân hàng
trong hoạt động cho vay đối với hộ nông dân.
k) Các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho các hộ nông dân mà Chi nhánh
đã triển khai
Thực hiện theo đúng quy trình cho vay theo quy định của ngành. Thực hiện việc
thẩm định, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay một cách chặt chẽ, đổi mới trong
công tác tổ chức cán bộ, không ngừng nâng cao chất lượng nhân sự, thu thập thông tin tín
dụng một cách đầy đủ, thường xuyên nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ, Áp dụng
khoa học kỹ thuật tiên tiến, đổi mới thiết bị phục vụ cho chất lượng hoạt động tín dụng.
Trên cơ sở các kết luận rút ra từ quá trình phân tích ở chương 3 về thực trạng chất
lượng tín dụng cho hộ nông dân tại Agribank Chi nhánh Mai Sơn Sơn La, trong chương 4
tác giả đưa ra định hướng chung của Agribank Việt Nam cũng như Agribank Chi nhánh
tỉnh Sơn La xác định mục tiêu chung là tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng
thương mại hàng đầu, trụ cột trong đầu tư vốn cho nền kinh tế đất nước, chủ lực trên thị
trường tài chính, tiền tệ ở nông thôn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “Tam


nông”, tác giả căn cứ vào thực tiễn tại Chi nhánh để đề xuất một số giải pháp để nâng cao
chất lượng tín dụng cho hộ nông dân tại Agribank Chi nhánh Mai Sơn Sơn La như Hoàn
thiện qui trình cấp tín dụng cho hộ nông dân, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ tín
dụng, tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra – kiểm soát, đa dạng hóa các hình thức cấp
tín dụng cho hộ nông dân, tăng cường công tác huy động vốn, đáp ứng kịp thời các nhu
cầu về vốn cho hộ nông dân, tham gia một số ý kiến đối với Chính phủ, các Ban ngành có
liên quan như NHNN, UBND tỉnh Sơn La, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Sơn La, Sở tài chính, sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Sơn La, Sở tài nguyên Môi trường,
UBND huyện Mai Sơn và Agribank Việt Nam.
Nói tóm lại việc nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cho
hộ nông dân là một vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều
cấp. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, trong khuôn khổ, giới hạn, phạm vi cho phép
bản luận án đã đạt được kết quả sau
1. Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với
việc phát triển kinh tế hộ nông dân.
2. Phân tích thực trạng tín dụng cho hộ nông dân và chất lượng của hoạt động này
tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Mai Sơn
Sơn La, từ đó rút ra những mặt được cũng như những tồn tại cần nghiên cứu để không
ngừng nâng cao chất lượng tín dụng cho hộ nông dân.
3. Phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến hạn chế đến chất
lượng tín dụng cho hộ nông dân.
4. Đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng cho hộ nông dân.
5. Có các kiến nghị đối với Chính phủ, Các bộ, NHNN, Chính quyền địa phương,
Agribank Việt Nam. Nhằm không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng cho
hộ nông dân, làm cho hoạt động tín dụng trở thành công cụ đắc lực trong việc thực hiện
chính sách tiền tệ của Nhà nước, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp,
nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống
của nhân dân.
Ý kiến đề xuất trong luận án chỉ là một đóng góp nhỏ trong tổng thể các biện pháp


nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cho hộ nông dân. Tuy vậy nó vẫn có thể phát huy tác
dụng nếu có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành có liên quan trong quá trình
thực hiện.
Với sự hiểu biết còn hạn chế, tác giả mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để
luận án được hoàn thiện hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×