Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nhất Thành

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Kế toán là một công cụ hữu hiệu giúp cho không chỉ các nhà quản lý nắm được
thực trạng tài chính nhằm hoạch định kế hoạch phát triển cho tương lai của Công ty
mà còn là mối quan tâm của các nhà đầu tư tài chính, các Ngân hàng, Nhà
nước…nhằm phục vụ cho những mục đích của mình. Hạch toán kế toán gắn liền với
sản xuất do đó ngay từ thời kỳ nguyên thủy người ta đã sử dụng hạch toán kế toán để
ghi chép theo dõi quá trình sản xuất.Quy mô sản xuất xã hội càng phát triển thì yêu
cầu và phạm vi công tác kế toán càng mở rộng, vai trò và vị trí công tác kế toán càng
được nâng cao, trách nhiệm của người làm kế toán ngày cảng nặng nề. Trong nhiều
năm qua cùng với quá trình đổi mới của đất nước hoạt động kế toán đã được đổi mới
một cách cơ bản. Từ chỗ hệ thống pháp quy còn sơ lược nay chúng ta đã có một hệ
thống pháp quy tương đối đồng bộ.Từ chỗ hoạt động kế toán nặng về ghi chép , phản
ánh tình hình một cách thụ động thì nay nó ngày càng mang tính chủ động hơn,trở
thành một nhân tố trực tiếp thúc đẩy kinh doanh một cách có hiệu quả.Xu hướng phát
triển chung hiện nay trên thế giới là khu vực hóa và toàn cầu hóa.Chiến lược mở cửa
của Đảng và Nhà nước ta đã tạo ra cho đất nước rất nhiều cơ hội phát triển, sự thay
đổi to lớn về kinh tế - xã hội ở nước ta trong hơn 10 năm đổi mới vừa qua đã chứng
minh điều đó.Đảng và Nhà nước ta đã và đang kiên định với chiến lược đúng đắn đã
lựa chọn. Tất cả những điều này đang tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam những điều
kiện hết sức thuận lợi để phát triển, tuy nhiên bên cạnh đó nền kinh tế của nước ta nói
chung và các doanh nghiệp nói riêng cũng gặp không ít khó khăn thách thức trong quá

trình thực hiện chiến lược mở cửa. Trong bối cảnh đó, cải cách, đổi mới hệ thống
chính sách tài khoá và tài chính của doanh nghiệp cũng trở nên cấp thiết và phức tạp
hơn.
Cùng với việc hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, ngành nông sản
của Việt Nam cũng đang chịu nhiều tác động và ảnh hưởng lớn bởi sự biến động của
nền kinh tế thế giới. Trong nước, Nhà nước cũng sẽ cắt giảm mạnh hàng rào bảo hộ


sản xuất cho các doanh nghiệp và do đó cạnh tranh quốc tế sẽ trở nên gay gắt hơn.
Trong điều kiện hội nhập như hiện nay, thách thức đối với ngành nông sản trong kinh
doanh là rất lớn. Để tồn tại và phát triển, ngành nông sản tất yếu phải lựa chọn con
đường đổi mới, hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh của
mình. Để có thể tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường Quốc tế, trước hết ngành
kinh doanh nông sản phải hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và các phương tiện
quản lý doanh nghiệp, trong đó công tác tổ chức kế toán là một khâu rất quan trọng.
Ở nước ta, Bộ tài chính đã ban hành chế độ kế toán,các chuẩn mực , các quy
định kế toán đối với các doanh nghiêp.Tuy nhiên trong thực tế triển khai thực hiện,
một số quy định, chuẩn mực chưa phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, trong
đó công tác tố chức hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh nông sản nói
chung và tại Công ty Cổ phẩn XNK Nhất Thành nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế,
mang lại hiệu quả không như mong đợi
Với mong muốn góp phần hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán trong
các doanh nghiệp kinh doanh nông sản nói chung đặc biệt tại Công ty Cổ phần XNK
Nhất Thành nói riêng nên em đã lựa chọn nội dung nghiên cứu “ Hoàn thiện tổ chức
hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nhất Thành”.
Mục tiêu nghiên cứu luận văn nêu lên những ưu điểm,các vấn đề còn tồn tại và
đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phù hợp với
đặc điểm của Công ty về các mặt: chứng từ, tài khoản, sổ kế toán,báo cáo kế toán ở
Công ty Cổ phần XNK Nhất Thành.
Luận văn tập trung phân tích tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ Phần
Xuất Nhập Khẩu Nhất Thành dựa trên số liệu thu thập tại Công ty từ năm 2012-2014
Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong luận văn là phương pháp so sánh
và phân tích số liệu thu thập được tại phòng kế toán của Công ty từ năm 2012-2014
Luận văn có kết cầu gồm bốn phần chính, được trình bày trong bốn chương:
Chương 1:Tổng quan về đề tài nghiên cứu


Chương 2 :Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán kế toán trong các
doanh nghiệp
Chương 3:Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ Phần Xuất


Nhập Khẩu Nhất Thành
Chương 4:Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán
kế toán tại Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nhất Thành
CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN
KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
Chương 2 trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán kế toán
trong các doanh nghiệp.Cụ thể như sau
Nội dung đầu tiên của chương 2 nêu lên khái niệm,ý nghĩa của tổ chức hoạch
toán kế toán trong các doanh nghiệp
Tổ chức HTKT là việc sắp xếp hợp lý các khối lượng công tác kế toán và bộ
máy nhân sự của kế toán theo một mô hình đã được doanh nghiệp lựa chọn, trên cơ sở
vận dụng hệ thống phương pháp kế toán, các nguyên tắc kế toán, các căn cứ nhất định
và trong những điều kiện, đặc điểm cụ thể của đơn vị nhằm thực hiện chức năng
thông tin và kiểm tra của kế toán.
Ý nghĩa của tổ chức hạch toán kế toán:HTKT là một công cụ quan trọng, không
thể thiếu trong hệ thống quản lý kinh tế nhằm quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát
các hoạt động kinh tế tài chính ở mỗi đơn vị cũng như trong phạm vi toàn bộ nền kinh
tế quốc dân.
Nội dung tiếp theo của chương 2 là nêu lên nguyên tắc và nhiệm vụ của tổ chức
hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp.
Các nguyên tắc trong tổ chức hạch toán kế toán:Nguyên tắc thống nhất,Nguyên
tắc bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ, luật kế toán hiện hành.,
Nguyên tắc phù hợp, Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả,.


Nhiệm vụ của tổ chức hạch toán kế toán trong các Doanh nghiệp: Tổ chức khoa
học và hợp lý công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể
của đơn vị.Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý tiên
tiến vào công tác kế toán
Nội dung của tổ chức hạch toán kế toán :Tổ chức bộ máy kế toán,tổ chức công
tác kế toán,tổ chức kiểm tra kế toán,

1
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT THÀNH
Trên cơ sở lý luận tại Chương 2 luận văn đã đi sâu nghiên cứu tình hình thực
trạng về tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nhất Thành
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nhất Thành được thành lập từ năm 2010 với
mục tiêu nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Về tình hình thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty
Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty: Bộ máy kế toán tại Công ty được tổ chức
theo mô hình kế toán tập trung, phòng kế toán gồm 5 thành viên: 1 kế toán trưởng, 1
kế toán tổng hợp, 1 kế toán tiền mặt, 1 kế toán bán hàng và 1 thủ quỹ.Nhiệm vụ và
chức năng của phòng kế toán: tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện công tác kế
toán, tài chính trong công ty,tham mưu giúp giám đốc Công ty trong công tác quản lý
bảo toàn các loại vốn cho hoạt động kinh doanh, cân đối điều hòa sử dụng vốn hợp lý
theo đúng chế độ chính sách của nhà nước,tổ chức quản lý công tác thanh toán nội bộ
Công ty theo đúng quy định.
Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty:
Về tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán:Công ty căn cứ vào chế độ
chứng từ đã được ban hành, tiến hành nghiên cứu đặc điểm hoạt động, đặc điểm về
đối tượng kế toán cũng như nhu cầu thu nhận, xử lý thông tin để xây dựng và vận
dụng chứng từ đều phù hợp yêu cầu quản lý và đảm bảo tính pháp lý theo quy định


của Nhà nước. Đồng thời tuân thủ đúng quy định về chứng từ hóa đơn do Bộ Tài
chính và Công ty quy định.
Công ty đã xây dựng quá trình luân chuyển chứng từ cho từng loại trên cơ sở
căn cứ vào nội dung cụ thể của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi trên chứng từ.
Trong quá trình luân chuyển đã xác định rõ đường đi, thời gian lưu giữ chứng từ ở
từng khâu, từng bộ phận. Quá trình luân chuyển và ghi chép chứng từ được quy định
và lập chương trình phần mềm kế toán chung thống nhất toàn Công ty (Phần mềm
kế toán Meliasoft)..
Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán:Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 công
ty áp dụng hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2012/TT/BTC ngày 22/12/2014 của
Bộ Tài Chính.
Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán:Hiện tại Công ty đang áp dụng hình thức
ghi sổ kế toán Nhật ký chung.
Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính:Các loại báo cáo kế toán trong Công ty đã có
sẵn trong phần mềm kế toán do Công ty lập trình về hình thức, chỉ tiêu yêu cầu.
Công tác kiểm tra kế toán:Hàng ngày, sau khi lập các chứng từ kế toán hoặc
nhận các chứng từ kế toán từ bên ngoài về, các kế toán viên hoặc trưởng phòng kiểm
tra theo trình tự
- Kiểm tra tính chính xác của số liệu thông tin trên chứng từ:
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Kiểm tra tính đầy đủ, rõ ràng, trung thực của các chỉ tiêu trên chứng từ.
- Kiểm tra việc chấp hành quy chế quản lý nội bộ, kiểm tra xét duyệt với từng
loại nghiệp vụ kinh tế tài chính.
Những chứng từ lập không đúng thủ tục, nội dung và con số không rõ ràng,
người kiểm tra hoặc trả lại hoặc báo cho nơi lập chứng từ biết để làm lại cho thủ tục
và điều chỉnh sau đó mới dùng làm căn cứ ghi sổ.
Cuối tháng kế toán tiến hành đối chiếu và kiểm tra giữa số liệu trên sổ sách và số


liệu trên chứng từ, nếu có sai lệch phải tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp xử lý
kịp thời.
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU NHẤT THÀNH
Phương hướng nhằm hoàn thiện tổ chức HTKT trong Công ty Cổ phần XNK
Nhất Thành
Thứ nhất, hoàn thiện tổ chức HTKT trong Công ty phải phù hợp với cơ chế
quản lý hiện nay - cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thứ hai, hoàn thiện tổ chức HTKT trong Công ty phải phù hợp với đặc thù về
quản lý kinh tế tài chính và tôn trọng các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán Việt Nam,
phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế, hội nhập kế toán quốc tế.
Thứ ba, hoàn thiện tổ chức HTKT phải phù hợp với đặc điểm tổ chức, hoạt động,
yêu cầu và trình độ quản lý của Công ty
Thứ tư, hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Công ty phải đảm bảo tính hiệu
quả và có tính khả thi.
Tổ chức công tác kế toán trong Công ty cần phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc
tiết kiệm, hiệu quả và khả thi. Theo đó, tổ chức công tác kế toán phải thực hiện đầy đủ
các quy trình từ công tác nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn đến các công việc
chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch.
Các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần
XNK Nhất Thành
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần XNK Nhất Thành bao
gồm nhiều nội dung. Song xét trên góc độ các bộ phận cấu thành hệ thống kế toán và
những tồn tại trong tổ chức công tác kế toán trong thời gian qua tại Công ty, đồng thời


tính đến hiệu quả của việc cung cấp thông tin kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế
tài chính của các cơ quan cấp trên ,luận văn tập trung đề xuất hoàn thiện các nội dung
sau đây:
Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán
Xuất phát từ lý luận và những vấn đề thực tiễn, tổ chức bộ máy kế toán trong
Công ty Cổ phần XNK Nhất Thành cần hoàn thiện phù hợp với điều kiện của Công ty.
Theo đó, tổ chức bộ máy kế toán của Công Cổ phần XNK Nhất Thành cần tương ứng
với quy mô công tác kế toán và khối lượng công việc kế toán cần thực hiện cũng như số
lượng và chất lượng của đội ngũ người làm kế toán.
Để thực hiện được điều đó cần giải quyết tốt các vấn đề dưới đây:
Thứ nhất, xác định khối lượng công việc kế toán cần thực hiện của Công ty
Thứ hai, xác định số lượng phần hành kế toán của bộ máy kế toán trong Công
ty
Thứ ba, xác định số lượng và chất lượng của đội ngũ người làm kế toán trong
từng phần hành hợp lý.
Thứ tư, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật
nghiệp vụ của đội ngũ kế toán viên trong Công ty.
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán
Hệ thống chứng từ kế toán trong Công ty Cổ phần XNK Nhất Thành có ý
nghĩa quan trọng nhằm thu nhận, xử lý các thông tin ban đầu phục vụ cho công tác
quản lý kinh tế tài chính. Các chứng từ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị được theo thời gian, không gian của
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị được theo thời
gian, không gian và địa điểm cụ thể. Qua đó, giúp cho việc kiểm tra, kiểm soát tính
trung thực của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ngăn ngừa và phát hiện những hiện
tượng tiêu cực trong quản lý kinh tế.


Công ty phải có kế hoạch về quy trình luân chuyển và kiểm tra chứng từ, xác
định đường đi của từng loại chứng từ qua từng phần hành kế toán cụ thể, đảm bảo
cho chứng từ kế toán được cập nhật kịp thời vào sổ kế toán. Do đó, cần quy định
các nội dung cơ bản của việc luân chuyển chứng từ, bao gồm:
- Kiểm tra chứng từ: Quy định rõ nội dung, phương pháp kiểm tra, trình tự và
thời gian kiểm tra cũng như xử lý các sai phạm trong kiểm tra chứng từ. Trường hợp
những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và chữ số không rõ ràng thì
người được phân công c ông việc kiểm tra cần yêu cầu lập lại.
- Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán: Quy định cho từng loại chứng
từ phát sinh ở từng bộ phận có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần phải qua
những bộ phận nào và luân chuyển đến bộ phận nào theo trình tự hợp lý nhất.
Để thực hiện tốt các công việc trên đây, Công ty cần ban hành các tài liệu
hướng dẫn cụ thể, tốt nhất là sử dụng hệ thống các bảng biểu, sơ đồ để hướng dẫn
những người làm kế toán hiểu rõ quy trình luân chuyển chứng từ đối với từng phần
hành kế toán cũng như toàn bộ các công việc trong phòng kế toán.
Ngoài ra, đối với các chứng từ hướng dẫn, Công ty cần thiết kế một mẫu thống
nhất toàn Công ty nhằm phù hợp với yêu cầu quản lý cũng như tính pháp lý của
chứng từ. Đối với chứng từ kế toán nói chung phải đảm bảo tính chặt chẽ về thời gian,
mẫu biểu, chữ ký theo quy định. Nội dung kinh tế phát sinh trên chứng từ cần đảm
bảo tính hợp pháp, hợp lệ và đúng với thực tế của đơn vị (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu
nhập kho, phiếu xuất kho,…).
Đối với những trường hợp phiếu thu, phiếu chi thiếu chữ ký của Ban giám đốc
hay kế toán trưởng... cần bổ sung ngay, trưởng hợp không có Ban giám đốc hay kế
toán trưởng có mặt tại Công ty để ký phiếu chi, phiếu thu phát sinh tại thời điểm đó
thì kế toán thanh toán gửi Mail cho Ban giám đốc, kế toán trưởng... xin ý kiến chỉ đạo
chi tiền khi nào Ban giám đốc gửi mail lại đồng ý thì mới được chi tiền.Cũng như
những trường hợp tạm ứng tiền làm hàng của các nhân viên hiện trường cần có mail


xin tạm ứng gửi đến Ban giám đốc và được sự đồng ý thì kế toán mới được cho nhân
viên ứng tiền
Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán
Hệ thống tài khoản sử dụng thực tế tại Công ty cần được hoàn thiện bổ sung.
Do hệ thống tài khoản kế toán là bộ phận quan trọng nhất của hệ thống kế toán
doanh nghiệp Việt Nam. Sau khi được ban hành, sửa đổi và đưa vào sử dụng đến nay
đã thật sự giúp ích và cải thiện rất nhiều cho công tác kế toán.
Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán
Tại Công Cổ phần XNK Nhất Thành sử dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung là
hoàn toàn phù hợp với yêu cầu quản lý. Bên cạnh đó việc áp dụng phần mềm kế toán
Meliasoft trong quá trình hạch toán thống nhất trong toàn Công ty cũng giúp cho các
kế toán viên giảm bớt được rất nhiều công đoạn, đạt độ chính xác cao và là tài liệu
đáng tin cậy cho các nhà quản lý trong Công ty. Tuy nhiên Công ty cần đề ra phương
pháp quản lý hệ thống sổ sách một cách khoa học, tạo điều kiện tốt hơn nữa trong
công tác kiểm tra sổ sách, số liệu ghi sổ. Việc đối chiếu với sổ phụ Ngân hàng không
được thực hiện kịp thời dẫn đến tình trạng số dư tiền gửi tại Ngân hàng không khớp
với số dư tại Doanh nghiệp. Do đó, cần hoàn thiện việc cập nhật chứng từ vào phần
mềm kế toán đối với sổ quỹ, cần đối chiếu thường xuyên liên tục với Ngân hàng. Vì
vậy mỗi cần cử cán bộ làm nghiệp vụ kế toán ngân hàng liên lạc thường xuyên theo
ngày với các Ngân hàng giao dịch, thậm chí phải đến làm việc trực tiếp.
Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính
Hệ thống báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng, cho biết toàn bộ kết quả của
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong tháng, quý, năm. Do vậy, hệ
thống báo cáo kế toán phải được tuân thủ theo đúng các quy định của Bộ Tài chính cả
mẫu, nội dung và thời điểm báo cáo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×