Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng, Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại Ngân hàng công thương Việt Nam

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ............................................. 4
CHƢƠNG 1 ................ Error! Bookmark not defined.
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC ....... Error!
Bookmark not defined.
ĐẦU TƢ TRÁI PHIẾU CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .... Error!
Bookmark not defined.
1.1. Các vấn đề cơ bản về NHTM và đầu tƣ trái
phiếu của NHTM ........ Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại Error! Bookmark not
defined.
1.1.1.1. Khái niệm ........ Error! Bookmark not defined.
1.1.1.2. Đặc điểm của NHTM . Error! Bookmark not defined.
1.1.1.3. Hoạt động cơ bản của NHTM .... Error! Bookmark not
defined.
1.1.2. Hoạt động đầu tư trái phiếu của NHTM ... Error! Bookmark
not defined.
1.1.2.1. Trái phiếu ........ Error! Bookmark not defined.
1.1.2.2. Hoạt động đầu tư trái phiếu của NHTM . Error! Bookmark
not defined.
1.2. Quản lý danh mục đầu tƣ trái phiếu của NHTM

...................... Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Khái niệm ......... Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Nội dung quản lý DMĐT trái phiếu của NHTM ...... Error!
Bookmark not defined.
1.2.2.1. Xác định mục tiêu đầu tư ....... Error! Bookmark not
defined.
1.2.2.2. Lập chính sách đầu tư Error! Bookmark not defined.
1.2.2.4. Lựa chọn trái phiếu đầu tư ...... Error! Bookmark not
defined.
1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý DMĐT trái
phiếu của NHTM ........ Error! Bookmark not defined.
1.3.1. Các nhân tố chủ quan .. Error! Bookmark not defined.
1.3.1.1. Nhân tố con người .. Error! Bookmark not defined.
1.3.1.2. Tổ chức bộ máy .... Error! Bookmark not defined.
1.3.1.3. Công nghệ ........ Error! Bookmark not defined.
1.3.1.4. Quy trình quản lý DMĐT trái phiếu Error! Bookmark not
defined.


1.3.1.5. Chính sách quản lý tài sản - nợ ... Error! Bookmark not
defined.
1.3.2. Các nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined.
1.3.2.1. Nhân tố thu nhập ... Error! Bookmark not defined.
1.3.2.2. Nhóm nhân tố rủi ro . Error! Bookmark not defined.
1.3.2.3. Sự phát triển của thị trường trái phiếu .. Error! Bookmark
not defined.
1.3.2.4. Môi trường kinh tế, pháp lý ...... Error! Bookmark not
defined.
CHƢƠNG 2 ................ Error! Bookmark not defined.
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƢ TRÁI PHIẾU . Error!
Bookmark not defined.
TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ... Error! Bookmark
not defined.
2.1. Khái quát về NHCT VN ...... Error! Bookmark not
defined.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ... Error! Bookmark not
defined.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu ........ Error!
Bookmark not defined.


2.1.3.1. Huy động vốn: ..... Error! Bookmark not defined.
2.1.3.2. Cho vay và đầu tư ... Error! Bookmark not defined.
2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh .... Error! Bookmark not
defined.
2.2. Thực trạng quản lý danh mục đầu tƣ trái phiếu
tại NHCT VN ........... Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Khái quát hoạt động đầu tư trái phiếu của NHCT VN ... Error!
Bookmark not defined.
2.2.1.1. Tham gia thị trường phát hành ... Error! Bookmark not
defined.
2.2.1.2. Tham gia thị trường giao dịch .... Error! Bookmark not
defined.
2.2.2. Thực trạng quản lý danh mục đầu tư trái phiếu của NHCT VN
.................... Error! Bookmark not defined.
2.2.2.1. Danh mục đầu tư trái phiếu và hoạt động mua bán trái phiếu
.................... Error! Bookmark not defined.
2.2.2.3. Kết quả hoạt động đầu tư trái phiếu: ... Error! Bookmark
not defined.


2.3. Đánh giá thực trạng quản lý DMĐT trái phiếu tại NHCT VN
.................... Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Những kết quả đạt được Error! Bookmark not defined.
2.3.1.1. Mô hình tổ chức quản lý DMĐT trái phiếu đã thay đổi theo yêu
cầu phát triển ........... Error! Bookmark not defined.
2.3.1.2 Mở rộng quy mô đầu tư trái phiếu .. Error! Bookmark not
defined.
2.3.1.3. Đa dạng hóa danh mục đầu tư .... Error! Bookmark not
defined.
2.3.1.4. Tổ chức thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp
hóa .................. Error! Bookmark not defined.
2.3.1.5. Phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh
.................... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân Error! Bookmark not defined.
2.3.2.1. Hạn chế ......... Error! Bookmark not defined.
2.3.2.2 Nguyên nhân ...... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3 ................ Error! Bookmark not defined.
GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƢ TRÁI PHIẾU
........................ Error! Bookmark not defined.
TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ... Error! Bookmark
not defined.
3.1. Định hƣớng đổi mới về quản lý DMĐT trái phiếu
của NHCT VN ........... Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Mục tiêu chiến lược phát triển của NHCT VN ........ Error!
Bookmark not defined.
3.1.2. Một số định hướng cơ bản trong phát triển NHCT VN .. Error!
Bookmark not defined.
3.1.3. Định hướng đổi mới về quản lý danh mục đầu tư trái phiếu
.................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Giải pháp đổi mới quản lý danh mục đầu tƣ
trái phiếu ............ Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Nhóm giải pháp đổi mới nhận thức về đầu tư trái phiếu và quản lý
danh mục đầu tư trái phiếu .. Error! Bookmark not defined.
3.2.1.1. Trái phiếu là công cụ tài chính mang lại thu nhập, bảo đảm
thanh khoản và phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho ngân hàng ... Error!
Bookmark not defined.
3.2.1.3 Xây dựng chính sách quản lý danh mục đầu tư trong tổng thể
chính sách quản lý tài sản nợ của ngân hàng. ... Error! Bookmark
not defined.


3.2.2. Nhóm giải pháp về áp dụng kỹ thuật quản lý danh mục đầu tư trái
phiếu ................. Error! Bookmark not defined.
3.2.2.1. Đổi mới quy trình quản lý danh mục đầu tư trái phiếu . Error!
Bookmark not defined.
3.2.2.3. Sử dụng tốt công cụ quản lý kỳ hạn trong quản lý danh mục đầu
tư ................... Error! Bookmark not defined.
3.2.3. Nhóm giải pháp về đổi mới tổ chức bộ máy, công nghệ và nguồn
nhân lực ............... Error! Bookmark not defined.
3.2.3.1. Đổi mới tổ chức bộ máy NHCT VN nói chung, trong đó có bộ
phận quản lý DMĐT trái phiếu. ........ Error! Bookmark not
defined.
3.2.3.2. Đổi mới công nghệ ngân hàng .... Error! Bookmark not
defined.
3.2.3.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ... Error! Bookmark
not defined.
3.3. Kiến nghị ........ Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin . Error! Bookmark
not defined.
3.3.2. Thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu ....... Error!
Bookmark not defined.
3.3.3. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý và kinh tế ..... Error!
Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ................ Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...... Error! Bookmark not
defined.


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Mở rộng và đa dạng hóa danh mục tài sản sinh lời (nhằm khai thác
và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn) là một phần quan trọng trong chiến
lược phát triển của các NHTM Việt Nam. Điều này lại càng có ý nghĩa
quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế Việt Nam đang
trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, các NHTM phải hoạt động
trong điều kiện cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ.
Thực tế trong thời gian qua cho thấy hoạt động tín dụng vẫn là hoạt
động kinh doanh chính, mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng, nhưng
các hoạt động đầu tư sinh lời khác như đầu tư trên thị trường liên ngân
hàng, đầu tư chứng khoán cũng đang được các ngân hàng quan tâm phát
triển. Trong các công cụ đầu tư tài chính nằm trong DMĐT thì trái phiếu
đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của NHTM.
NHCT VN là một trong những NHTM đầu tiên đầu tư vào trái phiếu
và trong thời gian qua, trái phiếu đã mang lại cho ngân hàng nguồn thu
nhập ổn định, khẳng định là một loại tài sản sinh lời có độ an toàn cao. Tuy
nhiên, vì nguyên nhân khách quan và chủ quan, hoạt động quản lý DMĐT
trái phiếu của NHCT VN còn nhiều bất cập, do đó đã hạn chế vai trò quan
trọng của đầu tư trái phiếu trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, cần thiết
phải nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp đổi mới quản lý DMĐT trái phiếu
nhằm phát huy vai trò của đầu tư trái phiếu trong việc tạo ra thu nhập, hạn
chế rủi ro, tăng giá trị kinh tế của tài sản, là công cụ được sử dụng để quản
lý tài sản - nợ của NHCT VN.
Vì lý do đó, đề tài “Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại Ngân
hàng công thương Việt Nam” được tác giả chọn để nghiên cứu luận văn
thạc sỹ.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn


Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý DMĐT trái
phiếu của NHTM, đánh giá thực trạng quản lý DMĐT trái phiếu của NHCT
VN, và đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới quản lý DMĐT
trái phiếu tại NHCT VN.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là hoạt động quản lý DMĐT trái phiếu của
NHTM.
- Phạm vi nghiên cứu là quản lý DMĐT trái phiếu của NHCT VN từ
năm 2003 đến nay. Luận văn nghiên cứu ở góc độ quản lý đối với DMĐT
trái phiếu, không đi sâu vào những vấn đề kỹ thuật nghiệp vụ của DMĐT
trái phiếu.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp luận
của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp nghiên cứu lý
thuyết quản trị ngân hàng hiện đại gắn liền với những khảo sát về thực tiễn.
Một số phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong luận văn là:
phương pháp điều tra, phỏng vấn, thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp,
quy nạp và diễn dịch...
5. Đóng góp của luận văn
Nghiên cứu quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại NHCT VN,
không chỉ có ý nghĩa trong việc phát triển hoạt động đầu tư trái phiếu của
NHCT VN, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển thị trường
tài chính ở Việt Nam, đặc biệt là thị trường trái phiếu.
6. Kết cấu luận văn


Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3
chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý danh mục đầu tư trái
phiếu của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại Ngân
hàng Công thương Việt Nam
Chương 3: Giải pháp đổi mới quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại
Ngân hàng công thương Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×