Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (150.46 KB, 8 trang )

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại...... 1
1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. .................................................. 1
1.1.1.Khái niệm và phân loại cho vay của ngân hàng thương mại.................................. 1
1.1.2. Mục tiêu: ................................................................................................................ 5
1.1.3. Nội dung: ............................................................................................................... 6
1.2. Hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. ................................................... 11
1.2.1. Khái niệm hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. ................................... 11
1.2.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay của ngân hàng. ...................................... 12
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. ......... 18

1.3. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả cho vay của các ngân hàng thế giới và
bài học đối với các ngân hàng Việt Nam. ............................................................. 21
1.3.1 Kinh nghiệm của ngân hàng công nghiệp quốc doanh Hàn Quốc (IBK) ............. 21
1.3.2. Kinh nghiệm của tập đoàn ngân hàng hàng đầu tại Mỹ - Citigroup. .................. 23
...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1.3.3. Những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam ................................................... 25

Chương 2: Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng
TMCP Liên Việt_Chi nhánh Hà Nội ......................................................................... 28
2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Liên Việt _Chi nhánh Hà Nội. ........... 28
2.1.1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Liên Việt –Chi nhánh
Hà Nội ........................................................................................................................... 28
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội 29
2.2. Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP
Liên Việt CNHN........................................................................................................... 352.2.1. Giới thiệu chung về khách hàng doanh nghiệp.tại ngân hàng TMCP Liên Việt chi
nhánh Hà Nội ................................................................................................................. 35
2.2.2. Chính sách và quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP
Liên Việt ....................................................................................................................... 41
2.2.3. Hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi
nhánh Hà Nội. ................................................................................................................ 45

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân
hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội ................................................................ 63
3.1. Mục tiêu phát triển và phương hướng hoạt động của ngân hàng TMCP Liên
Việt Chi nhánh Hà Nội ............................................................................................... 63
3.1.1 Mục tiêu ................................................................................................................ 63
3.1.2 Phương hướng hoạt động ..................................................................................... 63
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại
ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội. ...................................................... 65
3.2.1. Chuyển dịch cơ cấu cho vay, mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ.
....................................................................................................................................... 65
3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tín dụng phòng khách hàng doanh nghiệp:67
3.2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra giám sát tại chi nhánh ........................ 70

3.2.4.Tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng ...................................................... 72
3.2.5 Phát triển đồng bộ các hoạt động dịch vụ của chi nhánh .................................... 73
3.3. Kiến nghị. .............................................................................................................. 74
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ và ngân hàng nhà nước. ............................................... 74
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Liên Việt: ........................................................ 75
3.3.3. Kiến nghị với các doanh nghiệp ......................................................................... 76
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 79DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

Viết tắt

Viết đầy đủ bằng tiếng việt

Lienvietbank

Ngân hàng TMCP Liên Việt

CNHN

Chi nhánh Hà Nội

KHDN

Khách hàng doanh nghiệp

TMCP

Thương mại cổ phần

NHTM

Ngân hàng thương mại

NHNN

Ngân hàng nhà nước


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

Viết tắt

Viết đầy đủ bằng tiếng Anh

IBK

Ngân hàng Industrial Bank of Korea

NPL

Non – Performance Loan

ATM

Automated teller machine


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.Hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội ... 30
Bảng 2. Lợi nhuận của ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội ............... 33
Bảng 3.Hoạt động huy động vốn ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội 34
Bảng 4: Cơ cấu khách hàng vay vốn tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Liên Việt36
Bảng 5: Cơ cấu khách hàng vay vốn tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà
Nội ........................................................................................................................ 37
Bảng 6: Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp ......................................... 38
Bảng 7: Cơ cấu nợ của khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Liên Việt Chi
nhánh Hà Nội ...................................................................................................... 40

Bảng 8 : Doanh thu lãi cho vay ............................................................................ 46
Bảng 9. Nợ các nhóm và chi phí dự phòng tín dụng ............................................. 48
Bảng 10: Lợi nhuận trước thuế từ lãi vay ............................................................. 49
Bảng 11.Tỷ lệ sinh lời vốn cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Liên
.............................................................................................................................. 51


DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1: Quy trình cho vay ..................................................................................... 9
Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức CNHN – ngân hàng TMCP Liên Việt ............................. 29
Sơ đồ 3: Quy trình cho vay tại ngân hàng TMCP Liên Việt .................................. 42
Biểu đồ 1: Huy động vốn và Dư nợ cho vay của ngân hàng TMCP Liên Việt Chi
nhánh Hà Nội từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2010 ................................................ 32
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Biểu đồ 2: Cơ cấu khách hàng tại các chi nhánh ngân hàng TMCP Liên Việt ...... 36
Biểu đồ 3: Cơ cấu khách hàng vay vốn tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà
Nội ....................................................................................................................... 37
Biểu đồ 4: Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp ....................................... 38
Biểu đồ 5 : Doanh thu lãi cho vay khách hàng doanh nghiệp .............................. 47
Biểu đồ 6: Lợi nhuận trước thuế từ lãi vay khách hàng doanh nghiệp ................. 49


TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN
***

ngô thị thu lan

NÂNG CAO HIệU QUả CHO VAY KHáCH HàNG
DOANH NGHIệP TạI NGÂN HàNG TMCP LIÊN VIệT CHI

NHáNH Hà NộI

Chuyên ngành: kinh tế tài chính - ngân hàng

Hà Nội, Năm 2010


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay, hoạt
động cho vay là một nghiệp vụ truyền thống, nền tảng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tài
sản và cơ cấu thu nhập, nhưng cũng là hoạt động phức tạp, tiềm ẩn những rủi ro lớn cho
các cho các ngân hàng thương mại. Qua hai năm có mặt trên thị trường tài chính ngân
hàng Lienvietbank đã trở lên nổi tiếng như thương hiệu của tính năng động và hiệu quả.
Năm 2009, sản phẩm tín dụng của Ngân hàng Liên Việt được người tiêu dùng bình chọn
bình chọn là một trong sản phẩm tiêu biểu nhất trong năm.
Để đảm bảo sự phát triển bền vững, ngân hàng Liên Việt phải luôn nâng cao
hiệu quả hoạt động cho vay của mình. Những bí quyết của sự phát triển nhanh chóng và
ổn định, những giải pháp để duy trì và nâng cao hiệu quả cho vay được bền vững của
ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội thực sự đã thu hút em nghiên cứu về nội
dung này. Chính vì vậy qua quá trình nghiên cứu tại Lienvietbank Chi nhánh Hà Nội em
đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng
TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội” với mong muốn có thể dựa vào lý luận cơ bản về
hiệu quả cho vay để nghiên cứu phân tích và tìm ra giải pháp cho hoạt động cho vay đối
với khách hàng doanh nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
Từ hệ thống một số vấn đề lý luận về hiệu quả cho vay khách hàng doanh
nghiệp của ngân hàng thương mại, phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay
khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội.
Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng

doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội.
×