Tải bản đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Chương I: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
1.

Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động phân tích tình hình tài chính có vai trò hết sức quan trọng quá trình
triển khai các hoạt động trong các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nó cung cấp
cho các nhà quản trị một hệ thống thông tin toàn diện về bức tranh tài chính, để từ
đó đưa ra những phương hướng triển khai hoạt động một cách có hiệu quả. Tuy
nhiên, do hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận nên việc đánh giá tình hình tài chính
luôn được các tổ chức phi chính phủ xem nhẹ, thậm chí coi đó là việc làm không
cần thiết.
Xuất phát từ ý nghĩa cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác phân tác tình hình
tài chính tại doanh nghiệp và bằng những kiến thức được tích lũy trong thời gian
học tập và nghiên cứu tại trường cũng thời gian tìm hiểu về Trung tâm Nghiên cứu,
Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế, vì vậy tác giả đã chọn đề tài : “Hoàn
thiện phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát
triển nguồn nhân lực y tế” là đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ và với hy vọng có
thể đưa ra những giải pháp hợp lý hơn cho Trung tâm trong việc quản lý tài chính,
sử dụng các nguồn vốn, nguồn tài trợ một cách hiệu quả.


2.

Tổng quan về các chương trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Về luận văn thạc sỹ từ năm 2007 đến nay đã bắt đầu có nhiều nghiên cứu về
phân tích tình hình tài chính hay đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính
tại các doanh nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu chưa nghiên cứu
chuyên sâu về thực trạng phân tích tình hình tài chính tại một tổ chức phi chính
phủ cụ thể cũng như tại Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân
lực y tế


3.

Mục tiêu và nhiệm vụ của nghiên cứu
Đề tài góp phần hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phân tích tình
hình tài chính trong các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trên cơ sở thực trạng
phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển
nguồn nhân lực y tế, đề xuất những phương hướng, giải pháp để xây dựng hoàn
thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm.

4.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thực trạng phân tích tình hình tài chính
của Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế.
Phạm vi nghiên cứu của luận văn là công tác phân tích tình hình tài chính tại
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế trong thời gian
03 năm từ 2011 đến năm 2013

5.

Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp thu thập số liệu
- Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
6.

Câu hỏi nghiên cứu
- Nội dung công tác phân tích tình hình tài chính trong các tổ chức phi chính
phủ nói riêng và các tổ chức, đơn vị kinh doanh nói chung bao gồm những nội


dung gì?
- Thực trạng phân tích tình hình tài chính của Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo
và Phát triển nguồn nhân lực y tế được diễn ra như thế nào, có những điểm mạnh,
điểm yếu ra sao?
- Sự khác nhau về loại hình doanh nghiệp có dẫn tới những sự khác biệt về
công tác phân tích tình hình tài chính của Trung tâm hay không?
- Những giải pháp nào hữu ích giúp cải thiện tình trạng phân tích tình hình tài
chính của Trung tâm?


Những đóng góp của luận văn

7.

Luận văn đóng góp trên 3 mặt: cơ sở lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài
chính tại các doanh nghiệp; Phân tích thực trạng phân tích tình hình tài chính tại
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế; Các giải pháp
hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của Trung tâm.
Kết cấu luận văn:

8.

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính.
Chương 3: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu,
Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế
Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, giải pháp hoàn thiện phân tích tình
hình tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y
tế.


Chương II: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính
2.1.1. Khái niệm
Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình sử dụng một tập hợp các khái
niệm, phương pháp, công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin
khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện nay của doanh
nghiệp, đánh giá mức độ rủi ro, chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp, từ đó giúp những đối tượng quan tâm đi tới những dự đoán đúng đắn về
tình hình tài chính của doanh nghiệp, đưa ra được những quyết định phù hợp với
lợi ích của họ
2.1.2. Ý nghĩa:
- Đối với bản thân doanh nghiệp: nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh
nghiệp giai đoạn đã qua.
- Đối với nhà đầu tư: đánh giá khả năng thanh toán và khả năng sinh lời
- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: là kênh thông tin cơ bản nhất giúp các cơ
quan quản lý Nhà nước nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp
2.1.3. Mục tiêu
Phân tích tình hình tài chính cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng như:
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nhà đầu tư…
2.1.4. Nhiệm vụ
- Cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích cho nhà đầu tư và những người sử dụng
thông tin tài chính khác.
- Cung cấp thông tin về nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản nợ,kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh, sự kiện và các tình huống làm viến đổi nguồn vốn và
các khoản nợ của doanh nghiệp
2.1.5. Vai trò của phân tích tình hình tài chính
- Đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh
- Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu quả


- Là đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh
- Giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh
2.2.

Các phương pháp dung để phân tích
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp loại trừ
- Phương pháp thay thế liên hoàn
- Phương pháp liên hệ cân đối
- Phương pháp Dupont

2.3.

Tài liệu phân tích: Chủ yếu là báo cáo tài chính và các tài liệu tài chính khác.

2.4.

Nội dung phân tích

2.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp
Tình hình tài chính của doanh nghiệp là bức tranh phản ánh trung thực và rõ nét
nhất kết quả và hiệu quả của toàn bộ các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành
trong kỳ. Một doanh nghiệp không thể có một tình trạng tài chính trong sáng, lành
mạnh, một an nình tài chính bền vững nếu như hoạt động kinh doanh, hoạt động tài
chính và hoạt động đầu tư kém hiệu quả.Khi đánh giá khái quát tình hình tài chính,
các nhà phân tích chỉ dừng lại ở một số nội dung mang tính khái quát, tổng hợp,
phản ánh những nét chung nhất phản ánh thực trạng hoạt động tài chính và an ninh
tài chính của doanh nghiệp như: đánh giá tình hình huy động vốn, đánh giá mức độ
độc lập tài chính, đánh giá khả năng thanh toán, đánh giá khả năng sinh lợi của
doanh nghiệp.
2.4.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Phân tích tình hình biến động nguồn vốn và sử dụng vốn nhằm đánh giá xu
hướng thay đổi cơ cấu tài sản của doanh nghiệp theo hướng tốt hay xấu nguồn vốn
biến động theo hướng giảm hay gia tăng rủi ro; vốn vay của ngân hàng tăng lên
trong kỳ được dùng vào những mục đích gì, hoặc doanh nghiệp có thể trả nợ vay


ngân hàng từ những nguồn nào… Điều này giúp thấy được hiệu quả của việc sử
dụng nguồn vốn của đơn vị.
2.4.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
Tình hình hay tình trạng tài chính của doanh nghiệp thể hiện khá rõ nét qua khả
năng thanh toán. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp được thể hiện trên nhiều
mặt khác nhau như: khả năng thanh toán tổng quát, khả năng thanh toán hiện hành,
khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh
2.4.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh
Phân tích hiệu quả kinh doanh là một nội dung cơ bản của phân tích tình hình
tài chính nhằm góp phần cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển không ngừng. Khi
phân tích hiệu quả kinh doanh sẽ đi tiến hành phân tích khái quát hiệu quả kinh
doanh, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản và phân tích hiệu quả sử dụng nguồn
vốn.
2.4.5. Phân tích rủi ro tài chính
Rủi ro kinh doanh là các biến động trong hoạt động kinh doanh của một doanh
nghiệp được đo lường bởi lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Rủi ro tài chính là các
biến động thêm của tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên cổ phiếu
do doanh nghiệp sử dụng các khoản nợ vay. Các nhà quản trị luôn phải cân nhắc
giữa rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. Phân tích rủi ro tài chính và rủi ro kinh
doanh sẽ giúp cho các nhà quản trị đưa ra các quyết định đầu tư và huy động vốn
hợp lý.


Chương III: Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên
cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế
3.1. Tổng quan về Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân
lực y tế.
Tên đầy đủ: Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế
Tên viết tắt: CERETAD – Health
Trụ sở: Số 298 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Đơn vị chủ quản: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)
Loại hình doanh nghiệp: Tổ chức phi chính phủ (NGO)
Lĩnh vực hoạt động:
- Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu
ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về sức khỏe môi trường, đánh giá chất
lượng nguồn nhân lực và chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế
- Dịch vụ Khoa học và công nghệ: tư vấn, giám sát, điều tra nguồn nhân lực y
tế, xây dựng và viết chương trình, tài liệu giảng dạy, đào tạo nâng cao nghiệp vụ
chuyên môn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học thuộc
lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
- Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm
vụ của Trung tâm
Công tác kế toán: Trung tâm áp dụng hệ thống tài khoản kế toán như chế đọ ban
hành theo Quyết định 15/ 2006/ QĐ- BTC ngày 23/3/2006. Hình thức kế toán:
Nhật ký chung.


3.2. Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Đào
tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế
3.2.1. Thực trạng phân tích khái quát tình hình tài chính của Trung tâm
Trung tâm đã sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu định tính đa dạng và bao quát
được mọi mặt hoạt động để phân tích tình hình khái quát tài chính của Trung tâm
như sự biến động của tổng tài sản, nguồn vốn, số lượng các đề tài, dự án thực hiện,
nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động trong kỳ…
3.2.2. Thực trạng phân tích tình hình đảm bảo vốn cho việc thực hiện các hoạt
động của Trung tâm.
Số lượng, quy mô các đề tài, dự án hay quy mô các hoạt động mà Trung tâm
triển khai trong kỳ đều dẫn tới số vốn huy động thay đổi. Do vậy việc phân tích
tình hình đảm bảo nguồn vốn cho việc thực hiện các hoạt động của Trung tâm luôn
được phân tích một cách chi tiết thông qua các hệ thống chỉ tiêu tài cính như: sự
biến động của nguồn vốn, cơ cấu vốn và tình hình sử dụng nguồn vốn của Trung
tâm.
3.2.3. Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại Trung tâm
Để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, Trung tâm thường đi vào phân
tích 3 khía cạnh chính:
- Phân tích cơ cấu thu nhập, chi phí, lợi nhuận trong kỳ và so sánh với những kỳ
trước.
- Phân tích biến động của 1 số chỉ tiêu: thu nhập, chi phí, lợi nhuận so với
những kỳ trước
- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn thông qua các tỷ suất sinh lời.


Chương IV: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên
cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế
4.1. Đánh giá chng thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm
Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế
4.1.1. Ưu điểm
- Công tác phân tích tình tình tài chính tương đối hữu ích, phản ánh được bức
tranh tài chính của Trung tâm và góp phần đưa ra những quyết định chiến lược phù
hợp.
- Nhóm chỉ tiêu tài chính sử dụng tương đối cơ bản và bao quát, có thể đánh
giá đượctình hình tài chính của Trung tâm
- Hoạt động phân tích tình hình tài chính trải dài ở nhiều khía cạnh tài chính:
phân tích khái quát tình hình tài chính của Trung tâm, phân tích tình hình đảm bảo
vốn, phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích công nợ và khả năng thanh toán,
phân tích rủi ro kinh doanh.
4.1.2. Nhược điểm
-

Chưa được chuyên môn hóa và coi trọng

-

Công tác tổ chức phân tích cũng như quy trình phân ích chưa được thực hiện

một cách khoa học, chặt chẽ, mang tính tự phát.
-

Hệ thống các chỉ tiêu phân tích chưa đầy đủ.

-

Hệ thống báo cáo tình hình tài chính thiếu phần báo cáo riêng cho từng đề

tài, dự án.
-

Hiệu quả thông tin sử dụng chưa cao.

-

Phương pháp phân tích còn hạn chế.

-

Nội dung phân tích chưa đầy đủ.

-

Trình độ cán bộ thực hiện phân tích tình hình tài chính chưa cao.


4.2. Định hướng phát triển của Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển
nguồn nhân lực y tế từ nay đến năm 2020.
Tiếp tục triển khai các đề tài/ dự án dở dang và triển khai các lớp tập huấn
về sư phạm y học cơ bản và sư phạm y học nâng cao cho dự án hỗ trợ y tế các tỉnh
duyên hải Nam Trung Bộ.
- Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường cho các lớp tập huấn về sư phạm y
học cơ bản không chỉ ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ mà còn trải dài trên
khắp các tỉnh thành trên cả nước.
- Cố gắng duy trì và phát triển mối quan hệ với những tổ chức viện trợ, nguồn
viện trợ đã và đang làm việc. Bên cạnh đó, không ngừng mở rộng tìm kiếm các
nguồn việc trợ Chính phủ và Phi chính phủ khác nhằm mở rộng mạng lưới nghiên
cứu, dịch vụ khoa học công nghệ.
- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên. Đào tạo nâng cao trình độ cho
các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật, tạo môi trường làm việc thuận lợi để thông qua
đó hình thành nên một đội ngũ chuyên viên cán bộ kỹ thuật có trình độ cáo, năng
động, giảm bớt số lượng cán bộ kiêm nhiệm bên ngoài.
- Tìm kiếm và triển khai các đề tài, dự án mới.
4.3. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện
- Phải đáp ứng yêu cầu quản lý, tuân thủ chính sách, chế độ quản lý
kinh tế tài chính của Nhà nước.
- Phải đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời, trung thực cho
các nhà quản lý cũng như mọi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính
của Trung tâm.
- Nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính phải đảm bảo
tính khả thi và hiệu quả
4.4. Hoàn thiện hoạt động phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên
cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế.


4.4.1. Hoàn thiện quy trình phân tích
Trung tâm cần sớm ban hành một văn bản hướng dẫn cụ thể quy trń h thực hiện
phân tích tình hình tài chính Trung tâm. Quy trình phân tích gồm các bước:
- Lập kế hoạch phân tích
- Thu thập thông tin
- Tiến hành phân tích.
- Lập báo cáo phân tích.
4.4.2. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích
Bổ sung các chỉ tiêu phân tích còn thiếu như: phân tích mối quan hệ công nợ
phải thu và công nợ phải tả, ROI, phân tích hiệu quả sử dụng tải sản ngắn hạn, tài
sản dài hạn, phân tích hiệu quả sử dụng chi phí, phân tích rủi ro kinh doanh và rủi
ro tài chính.
4.4.3. Hoàn thiện phương pháp phân tích
Thu thập thông tin từ một số tổ chức NGO hoạt động trong cùng lĩnh vực để xử
lý và lấy đó làm đối tượng tham chiếu, làm thành hệ thống chỉ tiêu chuẩn mực phù
hợp nhất
4.4.4. Hoàn thiện về nội dung phân tích
Tiến hành phân tích tình hình tài chính cụ thể cho từng đề tài/ dự án.
4.4.5. Giải pháp hoàn thiện nâng cao nguồn thông tin sử dụng
Để nguồn thông tin phản ánh một cách trung thực kết quả thực hiện triển khai
các hoạt động, đề tài, dự án và thực trạng tài chính của Trung tâm,từ đó làm cơ sở
thực hiện công khai tài chính, cung cấp chính xác thông tin cho những đối tượng
quan tâm tới Trung tâm, Trung tâm cần thực hiện nghiêm túc kiểm soát nội bộ.
4.4.6. Giải pháp hoàn thiện về nguồn nhân lực
Các nhân viên phân tích cần thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ
Chuyên môn hóa công tác phân tích tình hình tài chính của Trung tâm.


4.4.7. Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức phân tích tình hình tài chính.
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế cần xác định
rõ đối tượng sử dụng thông tin từ việc phân tích tình hình tài chính, từ đó làm cơ sở
xây dựng kế hoạch phân tích cụ thể. Tiến hành thu thập thông tin, tính toán các chỉ
tiêu phân tích và cần phải căn cứ vào mục tiêu, nội dung phân tích đã được xác
định trong kế hoạch phân tích nhằm tính các chỉ tiêu phân tích phù hợp, đảm bảo
tính chuyên sâu của việc phân tích, tăng hiệu quả của công tác phân tích.
4.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tình
hình tài chính
Đối với Ban lãnh đạo của Trung tâm:
- Tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán,
- Ban lãnh đạo yêu cầu phòng Tài chính – kế toán cung cấp hồ sơ hoàn chỉnh
về phân tích tình hình tài chính cùng những biện pháp đề ra.
Đối với những đối tượng bên ngoài Trung tâm : có thái độ thận trọng đánh giá
tình hình tài chính của Trung tâm nhằm đưa ra các quyết định đúng đắn.
Đối với các cơ quan chức năng: Ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn về
quản lý tài chính sao cho Trung tâm sớm chủ động hơn trong công việc quản lý, sử
dụng, thay thế tài sản…. Công khai hóa các thông tin tài chính làm cơ sở số liệu
trung bình ngành và xây dựng các quy định về chế độ, trách nhiệm của những
người liên quan trong quá trình lập, công bố thông tin và phân tích thông tinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×